ΜΗΝΥΜΑ

ΓΙΑ ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΤΩΝ ΚΥΡΙΑΚΩΝ, ΕΟΡΤΩΝ ΚΑΙ ΑΓΙΩΝ ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑ

Σάββατο 17 Δεκεμβρίου 2022

 Κυριακή προ της Χριστού Γεννήσεως

Οι ήρωες της πίστεως

π. Αθανάσιος Μυτιληναίος

[Εβρ. 11, 9-10 και 32-40]

Απομαγνητοφωνημένη ομιλία του μακαριστού γέροντος που εκφωνήθηκε στην Ιερά Μονή Κομνηνείου Λαρίσης στις 22-12-1991

Όταν ο Θεός παρήγγειλε, σεβασμιώτατε και αγαπητοί μου αδελφοί, εις τους πρωτοπλάστους να μη δοκιμάσουν από τον καρπόν ορισμένου δένδρου, ήθελε να εισαγάγει εις την ζωήν των την πίστιν εις τον Θεόν. «Πίστις» εδώ σημαίνει εξάρτησις. Και η πίστις θα ήτο ἐν ἐλευθερίᾳ. Γιατί αλλιώτικα η εξάρτησις χωρίς ελευθερίαν, παύει να είναι ελευθερία και έτσι εισάγεται ο καταναγκασμός. Έτσι η πίστις εισάγεται από τον Θεό εις τους πρωτοπλάστους, δυστυχώς όμως ηθετήθη. Ηθετήθη γιατί ακριβώς υπήρχε η ελευθερία. Είπα όμως «δυστυχώς», διότι δεν είναι –και προσέξατέ το αυτό- η επιλογή μεταξύ καλού και κακού η ελευθερία αλλά η δυνατότητα του καλού και του κακού, μένοντας όμως εις το αγαθόν. Αυτή είναι η έννοια της ελευθερίας. Παντού. Όχι μόνο στις σχέσεις μας με τον Θεό, αλλά και στις σχέσεις μας μεταξύ μας και στους πολίτες ανάμεσα μιας πολιτείας, μεταξύ πολιτών και πολιτείας κ.ο.κ. Επειδή δε είναι ακριβώς μεταξύ επιλογής καλού ή κακού, γι΄αυτό έχομε πάσαν κακοδαιμονίαν, που απορρέει από μία κακώς νοουμένη ελευθερίαν.

Πέμπτη 15 Δεκεμβρίου 2022

 2022 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 18 - ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΡΟ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ

Η ΓΕΝΕΑΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ (Ματθ. 18, 23-35)

†ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΝΙΚΟΠΟΛΕΩΣ ΜΕΛΕΤΙΟΥ

(Διασκευή ομιλίας στη Γαβριά, στις 22/12/2002)

Υπάρχει ελπίδα

Σήμερα, Κυριακή πριν τα Χριστούγεννα γιορτάζουμε τους προπάτορες, δηλαδή τους προγόνους του Χριστού κατά σάρκα. Ανάμεσά τους, ήταν άγιοι άνθρωποι. Εκλεκτοί, που αγαπούσαν τον Θεό, με όλη τους την καρδιά, όπως ο πατριάρχης Αβραάμ στον οποίο:

Του είπε ο Θεός να φύγει από το σπίτι του και έφυγε.

Του είπε να τα εγκαταλείψει όλα, τα εγκατέλειψε.

Του είπε να γίνει μετανάστης, έγινε μετανάστης και γύριζε από τόπο σε τόπο.

Του είπε ότι η ελεημοσύνη είναι μεγάλο πράγμα, γιατί είναι το κύριο γνώρισμα και προσηγορία του Θεού και ο Αβραάμ, όλη του τη ζωή, έψαχνε να βρει ανθρώπους να τους βοηθήσει. Για να τους μαζέψει, έβγαινε μακριά από το σπίτι του στα σταυροδρόμια.

 Ἡ προσδοκία τῶν αἰώνων

Ἀποστολικὸ Ἀνάγνωσμα Κυριακῆς 18 Δεκεμβρίου 2022, Πρὸ τῆς Χριστοῦ Γεννήσεως (Ἑβρ. ια΄ 9-10, 32-40)

Η ΠΡΟΣΔΟΚΙΑ ΤΩΝ ΑΙΩΝΩΝ

1. Πάροικοι

Κυριακὴ πρὸ τῆς Χριστοῦ Γεννήσεως ὀνομάζεται ἡ σημερινὴ Κυριακὴ καὶ ἡ ἁγία μας Ἐκκλησία μέσα ἀπὸ τὰ ἱερὰ ἀναγνώσματα τῆς ἡμέρας κάνει μιὰ ἀναδρομὴ στὴν Παλαιὰ Διαθήκη, γιὰ νὰ μᾶς θυμίσει ὅλες ἐκεῖνες τὶς μεγάλες μορφές, ποὺ προϋπῆρξαν τοῦ Χριστοῦ καὶ προετοίμα­σαν τὴν ἔλευσή του στὸν κόσμο. Ἡ ἀποστολικὴ περικοπὴ ἀπὸ τὴν πρὸς Ἑβραίους ἐπιστολὴ ξεκινᾶ τὴν περιγραφή της ἀπὸ τὸν μεγάλο Πατριάρχη Ἀβραάμ, τὸν γίγαντα αὐτὸν τῆς πίστεως, ὁ ὁποῖος «πίστει παρῴκησεν εἰς τὴν γῆν τῆς ἐπαγγελίας ὡς ἀλλοτρίαν». Δηλαδή, χάρη στὴ με­γάλη πίστη του ζοῦσε ὡς ξένος στὸν τόπο ποὺ εἶχε ὑποσχεθεῖ ὁ Θεὸς νὰ δώσει σ᾿ αὐτὸν καὶ στοὺς ἀπογόνους του. Γι᾿ αὐτὸ καὶ διέ­με­νε μέσα σὲ σκηνὲς μαζὶ μὲ τὸν Ἰσα­ὰκ καὶ τὸν Ἰακώβ, ποὺ ἦταν συγ­κληρονόμοι τῆς ἴδιας ὑποσχέσεως.

 Κυριακή προ της Χριστού Γεννήσεως 

† Μητροπολίτης Σουρόζ Αντώνιος Bloom

Εἰς τὸ ὄνομα τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος

Κάθε χρόνο πρὶν τὰ Χριστούγεννα, διαβάζουμε ἀπὸ τὸ Εὐαγγέλιο τοῦ Ἀποστόλου Ματθαίου τὴν γενεαλογία τοῦ Χριστοῦ καὶ γιὰ χρόνια ἀναρωτιόμουνα, γιατί; Γιατί πρέπει νὰ διαβάζουμε ὅλα αὐτὰ τὰ ὀνόματα ποὺ σημαίνουν τόσο λίγα πράγματα γιά μᾶς, ἐὰν δὲν σημαίνουν τίποτα; Καὶ τότε μοῦ ἔγινε αἰσθητὴ ἡ σημασία ποὺ ἔχουν γιὰ μᾶς αὐτὰ τὰ ὀνόματα.

Εὐαγγελικό Ἀνάγνωσμα Κυριακῆς Πρὸ τῆς Χριστοῦ Γεννήσεως (Ματθ. α΄ 1-25)

Βίβλος γενέσεως Ἰησοῦ Χριστοῦ, υἱοῦ Δαυῒδ υἱοῦ Ἀβραάμ. 2 Ἀβραὰμ ἐγέννησε τὸν Ἰσαάκ, Ἰσαὰκ δὲ ἐγέννησε τὸν Ἰακώβ, Ἰακὼβ δὲ ἐγέννησε τὸν Ἰούδαν καὶ τοὺς ἀδελφοὺς αὐτοῦ, 3 Ἰούδας δὲ ἐγέννησε τὸν Φαρὲς καὶ τὸν Ζαρὰ ἐκ τῆς Θάμαρ, Φαρὲς δὲ ἐγέννησε τὸν Ἐσρώμ, Ἐσρὼμ δὲ ἐγέννησε τὸν Ἀράμ, 4 Ἀρὰμ δὲ ἐγέννησε τὸν Ἀμιναδάβ, Ἀμιναδὰβ δὲ ἐγέννησε τὸν Ναασσών, Ναασσὼν δὲ ἐγέννησε τὸν Σαλμών, 5 Σαλμὼν δὲ ἐγέννησε τὸν Βοὸζ ἐκ τῆς Ραχάβ, Βοὸζ δὲ ἐγέννησε τὸν Ὠβὴδ ἐκ τῆς Ρούθ, Ὠβὴδ δὲ ἐγέννησε τὸν Ἰεσσαί, 6 Ἰεσσαὶ δὲ ἐγέννησε τὸν Δαυῒδ τὸν βασιλέα. Δαυῒδ δὲ ὁ βασιλεὺς ἐγέννησε τὸν Σολομῶνα ἐκ τῆς τοῦ Οὐρίου, 7 Σολομὼν δὲ ἐγέννησε τὸν Ροβοάμ, Ροβοὰμ δὲ ἐγέννησε τὸν Ἀβιά, Ἀβιὰ δὲ ἐγέννησε τὸν Ἀσά, 8 Ἀσὰ δὲ ἐγέννησε τὸν Ἰωσαφάτ, Ἰωσαφὰτ δὲ ἐγέννησε τὸν Ἰωράμ, Ἰωρὰμ δὲ ἐγέννησε τὸν Ὀζίαν, 9 Ὀζίας δὲ ἐγέννησε τὸν Ἰωάθαμ, Ἰωάθαμ δὲ ἐγέννησε τὸν Ἄχαζ, Ἄχαζ δὲ ἐγέννησε τὸν Ἐζεκίαν, 10 Ἐζεκίας δὲ ἐγέννησε τὸν Μανασσῆ, Μανασσῆς δὲ ἐγέννησε τὸν Ἀμών, Ἀμὼν δὲ ἐγέννησε τὸν Ἰωσίαν, 11 Ἰωσίας δὲ ἐγέννησε τὸν Ἰεχονίαν καὶ τοὺς ἀδελφοὺς αὐτοῦ ἐπὶ τῆς μετοικεσίας Βαβυλῶνος.

 Κυριακή 18η Δεκεμβρίου 2022

Κυριακή πρό τῆς Χριστοῦ Γεννήσεως.

(Ματθ. 1, 1 – 25).

«Βίβλος γενέσεως Ἰησοῦ Χριστοῦ» (Ματθ. 1, 1).

Σήμερα, πού εἶναι ἡ τελευταία Κυριακή πρίν ἀπό τήν κοσμοσωτήρια ἑορτή τῶν Χριστουγέννων, μᾶς βάζει ἡ Ἐκκλησία ν’ ἀκούσουμε τόν γενεαλογικό κατάλογο, στόν ὁποῖο καταφαίνεται ἡ καταγωγή τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ. Τό βιβλίο τῆς καταγωγῆς τοῦ Ἰησοῦ εἶναι ἕνα βιβλίο γεμάτο ἀπό ἀνθρώπινα πρόσωπα, ἀπό ἀνθρώπινες ἱστορίες, περιπέτειες, ἁμαρτίες, πτώσεις, λάθη καί ἀστοχίες. Εἶναι ἕνα βιβλίο πού καταγράφει τή χρονική διαδρομή τῆς ἀνθρωπότητας μέσα στό σκοτάδι τῆς ἀπουσίας τοῦ Θεοῦ. Μία διαδρομή, ὅμως, πού κατευθύνεται σάν μέσ’ ἀπό κάποιο σκοτεινό τοῦνελ στό φῶς τῆς θεϊκῆς καθόδου, στή δόξα τῆς ἐνανθρώπησης τοῦ Θεοῦ, στήν ἐλπίδα τῆς παρουσίας τοῦ Δημιουργοῦ ἀνάμεσα στά πλάσματά Του.

 Κυριακή προ της Χριστού Γεννήσεως

Ευαγγ. Ανάγνωσμα: Ματθ. α’ 1-25 (18-12-2022)

Πρεσβ. Ανδρέα Παπαμιχαήλ

«Προεορτάσωμεν λαοί Χριστού τα γενέθλια, και τον νουν επάραντες επί την Βηθλεέμ αναχθώμεν τη διανοία, και κατίδωμεν εν τω σπηλαίω το μέγα μυστήριον˙ ήνοικται γαρ η Εδέμ εκ Παρθένου αγνής Θεού προερχομένου, τελείου υπάρχοντος του αυτού εν Θεότητι και ανθρωπότητι…» (Ιδιόμελο εσπερινού 20ης Δεκεμβρίου).

Σήμερα, Κυριακή πριν τα Χριστούγεννα, το ευαγγελικό ανάγνωσμα είναι παρμένο από την αρχή του ευαγγελίου του αποστόλου Ματθαίου. Σ’ αυτό περιέχεται η κατά σάρκα γενεαλογία του Χριστού, ο οποίος, αν και αγενεαλόγητος κατά τη Θεότητα, μπορεί να γενεαλογηθεί κατά την ανθρώπινή Του φύση, αφού πραγματικά έγινε και άνθρωπος για τη σωτηρία μας. Στη συνέχεια ακολουθεί ένα ‘’προοίμιο’’ σχετικά με την εκ Πνεύματος Αγίου και εκ Παρθένου Μαρίας γέννηση του Σωτήρος Ιησού Χριστού.

«αυτός γαρ σώσει τον λαόν αυτού από των αμαρτιών αυτών»

 Κυριακή προ της Χριστού Γεννήσεως

Απoστ. Ανάγνωσμα.: Εβρ. ια’ 9-10, 32-40 (18-12-2022)

Ξένιας Παντελή, θεολόγου

Η σημερινή Κυριακή που προηγείται των Χριστουγέννων ονομάζεται Κυριακή της προ Χριστού γεννήσεως. Αποτελεί την κορύφωση της προετοιμασίας και τον προάγγελο της μεγάλης εορτής. Σύμφωνα με το συναξάρι της ημέρας, σήμερα επιτελούμε την μνήμη όλων εκείνων που ευαρέστησαν το Θεό από τον Αδάμ μέχρι και τον μνήστορα Ιωσήφ.

Το αποστολικό μας ανάγνωσμα προέρχεται από την προς Εβραίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου. Πρόκειται για την περικοπή όπου εξαίρεται η πίστη του πατριάρχη Αβραάμ, καθώς και τα κατορθώματα  άλλων ανδρών της Παλιάς Διαθήκης. Ειδικά οι δυο πρώτοι στίχοι μιλούν για τον πατριάρχη Αβραάμ.

 «ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΟΙ ΑΝΤΙΛΑΛΟΙ»

Κυριακή 18 Δεκεμβρίου 2016

Κυριακή προ των Χριστουγέννων (Ματθ. α’, 1-25)

Λίγες ημέρες μας χωρίζουν, αγαπητοί μου αδελφοί, από την μεγάλη και σωτήριο εορτή της Γεννήσεως του Χριστού και η Αγία μας Εκκλησία από σήμερα μας εισάγει στο πνεύμα και το νόημα της εορτής και με την όμορφη υμνολογία που προηγήθηκε στην ακολουθία του Όρθρου, αλλά και με το Ευαγγελικό ανάγνωσμα της ημέρας. Πρόκειται για την αρχή του πρώτου κεφαλαίου του κατά Ματθαίον Ευαγγελίου, όπου ο Ευαγγελιστής μας παρουσιάζει το γενεαλογικό δέντρο του Κυρίου μας για να καταλήξει στο γεγονός της Γεννήσεώς Του.

ΚΥΡΙΑΚΗ 18 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022

ΠΡΟ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ

(Ματθ. α΄ 1-25) (Εβρ. ια΄ 9-10, 32-40)

Υποδοχή του Θείου Βρέφους

«Αυτός γάρ σώσει τον λαόν αυτού από των αμαρτιών αυτών»

Λίγες μόνο μέρες μας χωρίζουν από την κοσμοσωτήρια ημέρα της Γεννήσεως του Θεανθρώπου Σωτήρα μας. Οι χαρμόσυνες κωδωνοκρουσίες των ναών θ’  αντιλαλούν στα πέρατα της οικουμένης και θ’ ακούμε και πάλιν τους αγγέλους να δοξολογούν το μεγάλο και παράδοξο μυστήριο της Σάρκωσης του άναρχου Θεού.

 Μεθ’ ἡμῶν ὁ Θεός.

«διὰ τοῦτο δώσει Κύριος αὐτὸς ὑμῖν σημεῖον· ἰδοὺ ἡ παρθένος ἐν γαστρὶ  ἕξει, καὶ τέξεται υἱόν, καὶ καλέσεις τὸ ὄνομα αὐτοῦ ᾿Εμμανουήλ·» (Ἠσαΐας, 7, 14).

Μὲ ἕναν μόνο στίχο ὁ «Εὐαγγελιστὴς» Προφήτης Ἠσαΐας περιγράφει καὶ ἀποδίδει τὴν θεία τελειότητα τῆς ἐνανθρωπήσεως τοῦ Υἱοῦ καὶ Λόγου τοῦ Θεοῦ Πατρὸς καὶ Θεοῦ καὶ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, καὶ ὁ Εὐαγγελιστής, Μαθητὴς καὶ Ἀπόστολος Ματθαῖος ἑρμηνεύει τὸ ὄνομα Αὐτοῦ Ἐμμανουήλ.

«... ὅ ἐστιν μεθερμηνευόμενον Μεθ' ἡμῶν ὁ Θεός.» (Ματθ., 1, 23).

 ΤΟ ΘΕΙΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (ΠΡΟ ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ) 18 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022

ΚΥΡΙΑΚΗ  ΠΡΟ ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ

18  Δεκεμβρίου 2022

«τέξεται δὲ υἱὸν καὶ καλέσεις τὸ ὄνομα αὐτοῦ Ἰησοῦν…» (Ματθ. 1, 21)

ΙΗΣΟΥΣ! Τὸ γλυκύτερο, τὸ πιὸ ὄμορφο, τὸ πιὸ ἀγαπημένο ὄνομα!  Μέσα στὸ διάβα τῶν αἰώνων ἠλέκτρισε, χαροποίησε, παρηγόρησε ἀναρίθμητες ἀνθρώπινες καρδιές. Ἰησοῦς! Ὁ Χριστός. Ὁ Υἱὸς καὶ Λόγος τοῦ Θεοῦ. Ὁ Σωτήρας τοῦ κόσμου. Ὁ Λυτρωτὴς τοῦ γένους τῶν ἀνθρώπων.

Τὴν Γέννησή Του ἑτοιμάζεται νὰ ἑορτάσει, γιὰ μιὰ φορὰ ἀκόμα, ἡ Ἐκκλησία Του, ὁ χριστιανικὸς κόσμος. Σ’ αὐτὸ τὸ μεγάλο γεγονὸς ἀναφέρεται  στὴν σημερινὴ περικοπὴ ὁ εὐαγγελιστὴς Ματθαῖος. Ἱστορεῖ τὸ γενεαλογικὸ δένδρο τοῦ Ἰησοῦ καὶ ἐκθέτει τὰ γεγονότα ποὺ προηγήθηκαν τῆς Γεννήσεώς Του. Ἄγγελος Κυρίου ἐμφανίζεται στὸν μνήστορα Ἰωσὴφ καὶ διαλύει τὶς ἀνθρώπινες ἀμφιβολίες ποὺ τὸν βασάνιζαν.

 ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΡΟ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ

Απόστολος: Εβρ.ια΄9 - 10, 32 - 40

Ευαγγέλιο: Ματθ. α΄1 - 25

18 Δεκεμβρίου 2022

Οι προφητείες που για χρόνια πολλά προετοίμαζαν τους ανθρώπους να δεχτούν τον Χριστό, τερματίζονται σήμερα. Η προφητεία του Ησαΐα «Ιδού η Παρθένος εν γαστρί έξει» εκπληρώνεται. «Ιδού η παρθένος γαρ, τον απερίγραπτον, περιγραφόμενον σώματι εν μήτρα φέρει και εν σπηλαίω τεκείν επείγεται.» Η προφητεία του Βαρούχ ότι «ο Θεός επί της γης ώφθη και τοις ανθρώποις συνανεστράφη» πραγματοποιείται. «Ο Θεός γαρ σαρκούται και λόγος παχύνεται». Κι ο χρόνος κατά τον οποίο ο Δανιήλ προφήτευσε ότι «αναστήσει ο Θεός βασιλείαν ετέραν ήτις εις τον αιώνα ου διαφθαρήσεται» έφθασε.

 Κυριακή Προ της Χριστού Γεννήσεως

Ερμηνεία στην αποστολική περικοπή 

Άγιος Ιωάννης Χρυσόστομος

[Προς Εβρ. 11,8-10 και 32-40]

(από την «Προς Εβραίους» επιστολή του αποστόλου Παύλου, κεφ.11, εδαφ. 8-10)

«Πίστει καλούμενος Ἀβραὰμ ὑπήκουσεν ἐξελθεῖν εἰς τὸν τόπον ὃν ἔμελλε λαμβάνειν εἰς κληρονομίαν, καὶ ἐξῆλθε μὴ ἐπιστάμενος ποῦ ἔρχεται. Πίστει παρῴκησεν εἰς τὴν γῆν τῆς ἐπαγγελίας ὡς ἀλλοτρίαν, ἐν σκηναῖς κατοικήσας μετὰ Ἰσαὰκ καὶ Ἰακὼβ τῶν συγκληρονόμων τῆς ἐπαγγελίας τῆς αὐτῆς· ἐξεδέχετο γὰρ τὴν τοὺς θεμελίους ἔχουσαν πόλιν, ἧς τεχνίτης καὶ δημιουργὸς ὁ Θεός (: Εξαιτίας της πίστεώς του ο Αβραάμ υπάκουσε στο Θεό, ο Οποίος τον καλούσε να φύγει από την πατρίδα του και να πάει στον τόπο που θα κληρονομούσε. Και έφυγε χωρίς να ξέρει πού πηγαίνει. Χάρη στην πίστη του ο Αβραάμ έμεινε ως ξένος στη γη που του υποσχέθηκε ο Θεός και τη θεωρούσε ξένη χώρα και όχι δική του. Και διέμεινε μέσα σε σκηνές μαζί με τον Ισαάκ και τον Ιακώβ, που ήταν συγκληρονόμοι της ίδιας υποσχέσεως του Θεού. Ζούσε ο Αβραάμ ακόμη και στη γη της επαγγελίας ως ξένος και μετανάστης, διότι περίμενε να κατοικήσει στην επουράνια πόλη, η οποία έχει τα αληθινά και αδιάσειστα θεμέλια, και τεχνίτη και κτίστη της τον ίδιο τον Θεό)» [Εβρ. 11, 8-10].

 ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΗΣ 18-12-2022

«ΤΟ ΛΥΤΡΩΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥ»

Μιὰ πρώτη ἀντίδραση στὰ γεγονότα τῆς ἐλεύσεως τοῦ Χριστοῦ στὴ γῆ ὑπῆρξε ὁ σκανδαλισμός. Ὁ σκανδαλισμὸς ἑνὸς ἀπὸ τοὺς πιὸ καλοπροαίρετους ἀνθρώπους, τοῦ Ἰωσήφ. Ὅταν ἀντιλαμβάνεται πὼς ἡ Παρθένος Μαριάμ, ἡ ἐκλεκτὴ καὶ εὐσεβέστατη κόρη, μὲ τὴν ὁποία εἶχε μνηστευθεῖ, ἑτοιμάζεται νὰ γίνει μητέρα, τὰ χάνει, σκανδαλίζεται φοβερά. Ἕνα σωρὸ ὑποψίες τὸν τυλίγουν. Ξέρει πολὺ καλὰ τὸν ἄσπιλο χαρακτῆρα τῆς Μαρίας, γι’ αὐτὸ βρίσκεται σὲ σύγχυση. Τοῦ εἶναι δύσκολο νά ἐξηγήσει ὅλη αὐτή τήν ὑπόθεση.

 Κυριακὴ πορ της Χριστού Γεννήσεως (Ματθ. α' 1-25)

18 Δεκεμβρίου 2022

Λίγες μέρες πρὶν ἀπὸ τὰ Χριστούγεννα, ἀγαπητοὶ ἀδελφοί, ἀκούσαμε τὴν ἀρχὴ τοῦ κατὰ Ματθαῖον Εὐαγγελίου. Εἶναι ὁ γνωστὸς κατάλογος τῶν προγόνων τοῦ Χριστοῦ. Ἄλλα ἀπὸ τὰ ὀνόματα ποὺ ἀκούσαμε τὰ πιὸ πολλὰ μᾶς εἶναι ἄγνωστα. Αὐτὸς ὁ κατάλογος μᾶς δείχνει τὴν φροντίδα τοῦ Θεοῦ γιὰ τὸ ἀνθρώπινο γένος. Τὰ ὀνόματα αὐτὰ εἶναι ἀντιπροσωπευτικὰ τῶν ἀνθρώπων, ποὺ γενιὲς ὁλόκληρες περίμεναν τὴ μεγάλη ὥρα, γιὰ τὸν ἐρχομὸ τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ. Εἶναι πρόγονοι τοῦ Χριστοῦ οἱ ἄνθρωποι ἐκεῖνοι ποὺ ἀπὸ γενιὰ σὲ γενιὰ πρόσμεναν τὴ στιγμὴ κατὰ τὴν ὁποία οἱ ἐπαγγελίες τοῦ Θεοῦ, οἱ ὑποσχέσεις του, θὰ γίνονταν πραγματικότητα.

Παρασκευή 9 Δεκεμβρίου 2022

Κυριακή ΙΑ’ Λουκά

Για την παραβολή του Μεγάλου Δείπνου

Άγιος Κύριλλος, αρχιεπίσκοπος Αλεξανδρείας

[Λουκ. 14,16-24]

«Ἄνθρωπός τις ἐποίησε δεῖπνον μέγα· καὶ ἀπέστειλε τὸν δοῦλον αὐτοῦ τῇ ὥρᾳ τοῦ δείπνου εἰπεῖν τοῖς κεκλημένοις· ἔρχεσθε, ὅτι ἤδη ἕτοιμά ἐστι πάντα (: Κάποιος άνθρωπος έκανε μεγάλο βραδινό συμπόσιο και κάλεσε πολλούς. Και την ώρα του δείπνου έστειλε το δούλο του για να πει στους καλεσμένους: “Ελάτε και μην αναβάλλετε, διότι είναι πλέον όλα έτοιμα”)» [Λουκ.14, 16-17].

Ας εξετάσουμε με λεπτομέρεια πριν από τα άλλα, ποια ακριβώς ήταν η αιτία, ώστε να μην καλεί σε γεύμα μάλλον, αλλά σε δείπνο πολλούς και μάλλον πριν από αυτό, ποιος άνθρωπος μπορεί να  εννοηθεί από εμάς ο οποίος έστειλε τον υπηρέτη του να καλέσει για το δείπνο και ποιος είναι εκείνος που κάλεσε στο δείπνο, και ποιοι είναι γενικά εκείνοι που κλήθηκαν βέβαια, αλλά περιφρόνησαν την πρόσκληση.

 2022 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 11 - ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΑ ΛΟΥΚΑ

ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΔΕΙΠΝΟ (Λουκ. 14, 16-24)

†ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΝΙΚΟΠΟΛΕΩΣ ΜΕΛΕΤΙΟΥ

(Διασκευή ομιλίας στην Ελεούσα, στις 11/12/2005)

Η ανταπόκρισή μας στο κάλεσμα του Χριστού

Στην παραβολή που ακούσαμε, μας είπε ο Χριστός ότι ένας Βασιλιάς έκανε γεύμα στους φίλους του. Ήθελε να τους δείξει την εκτίμησή του. Ήθελε να τους έχει κοντά του σε στιγμές ευχάριστες. Να φάνε, να πιούν, να διασκεδάσουν μαζί. Πίσω από αυτόν τον Βασιλιά κρύβεται ο Χριστός. Που ήλθε στη γη με αγάπη και ταπείνωση και σταυρώθηκε για μας, εν αντιθέσει με τους μεγάλους της γης, που συνήθως σταυρώνουν τον κόσμο για τα συμφέροντά τους και τις λόξες τους.

 ΦΩΝΗ ΚΥΡΙΟΥ

ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΤΟ ΔΕΙΠΝΟ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ

Κυριακή τῶν Προπατόρων σήμερα, καί καθώς πλησιάζουμε αἰσίως στή μεγάλη καί εὔσημη ἑορτή τῆς κατά σάρκα Γεννήσεως τοῦ Κυρίου μας, ἡ Ἐκκλησία μας θεωρεῖ σκόπιμο νά μᾶς φέρει στή μνήμη μία ἀπό τίς πλέον διδακτικές παραβολές τοῦ Εὐαγγελίου. Κάποιος ἄνθρωπος θέλησε νά παραθέσει ἕνα μεγάλο δεῖπνο, μιά λαμπρή δεξίωση θά λέγαμε, καί ἀποφάσισε νά καλέσει πολλούς νά παρευρεθοῦν ὡς συνδαιτυμόνες καί νά συμμετάσχουν στή γιορτή. Ὅλα εἶχαν ὀργανωθεῖ στήν ἐντέλεια· οἱ προσκλήσεις εἶχαν ἑτοιμαστεῖ καί παραδοθεῖ στούς παραλῆπτες ἀπό καιρό. Ποιός, ἄραγε, δέν θά ἤθελε νά λάβει μιά τέτοια πρόσκληση; Ποιός τάχα δέν θά ζήλευε τούς προσκεκλημένους τοῦ φιλότιμου οἰκοδεσπότη καί δέν θά ἐπιθυμοῦσε νά βρίσκεται στή θέση τους;

 Ἀλλαγὴ ζωῆς

Ἀποστολικὸ Ἀνάγνωσμα Κυριακῆς 11 Δεκεμβρίου 2022, ΚΘ΄ Κυριακῆς (Κολασ. γ΄ 4-11)

ΑΛΛΑΓΗ ΖΩΗΣ

1. Ἡ δόξα τῶν πιστῶν

Δύο σημαντικὲς ἀλήθειες τῆς πίστεώς μας τονίζει τὸ ἀποστολικὸ ἀνάγνωσμα, ποὺ ἀκούσαμε σήμερα ἀπὸ τὴν πρὸς Κολασσαεῖς ἐπιστολὴ τοῦ ἀποστόλου Παύλου. Κάνει λόγο ἀρχικὰ γιὰ τὴ δόξα καὶ τὴ μακαριότητα, ποὺ θὰ ἀπολαύσουν οἱ πιστοὶ στὴν οὐράνια Βασιλεία τοῦ Κυρίου. Στὴ συνέχεια μᾶς παρουσιάζει τὰ καθήκον­τα ποὺ ὀφείλουμε νὰ ἐπιτελέσουμε στὴ ζωή μας οἱ πιστοί, προκειμένου νὰ κληρονομήσουμε τὴν οὐράνια αὐτὴ δόξα.

 Κυριακή 11η Δεκεμβρίου 2022

Κυριακή ΙΑ΄ Λουκᾶ, ( Τῶν Προπατόρων).

(Λουκ. 14, 16 – 24 καί Ματθ. 22, 14).

«...δεῖπνον μέγα» (Λουκ. 14, 16).

Καθώς βρισκόμαστε στήν τελική εὐθεία πρός τά Χριστούγεννα, ἀκοῦμε σήμερα ἀπό τό Θεανδρικό στόμα τοῦ Ἰησοῦ τήν παραβολή τοῦ Μεγάλου Δείπνου. Ὁ Θεός προσκαλεῖ τούς ἀνθρώπους στήν εὐωχία τοῦ Παραδείσου.

Ἔρχεται νά γίνει ἄνθρωπος, γιά νά κοινωνήσει μέσα ἀπό τό Πασχάλιο Δεῖπνο μέ τόν κάθε ἄνθρωπο. Φοράει τή σάρκα μας, γιά νά ἑνωθεῖ μαζί μας. Μᾶς προσκαλεῖ νά φᾶμε τή σάρκα Του, γιά νά κοινωνήσουμε μαζί Του. Ὁ Χριστός προσκαλεῖ, ἀλλά ὁ ἄνθρωπος ἀπορρίπτει τήν πρόσκληση. Ἀπορρίπτει τήν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ. Ἀπορρίπτει τήν κοινωνία μέ τόν Θεό.

 Κυριακή ΙΑ’ Λουκά (Των Προπατόρων) Ευαγγ. Aνάγνωσμα: Λουκ. ιδ’ 16 – 24 (11-12-2022)

Πρεσβ. Φιλίππου Φιλίππου

To σημερινό ευαγγελικό ανάγνωσμα είναι παρμένο από το Κατά Λουκάν Ευαγγέλιο και πιο συγκεκριμένα από το δέκατο τέταρτο κεφάλαιο οι στίχοι δέκα έξι μέχρι και είκοσι τέσσερα. Η παραβολή αυτή είναι γνώστη στους περισσοτέρους ως η παραβολή του Μεγάλου Δείπνου και αποτελεί μια από τις πλέον σημαντικές παραβολές του Χριστού. Μέσα από αυτήν τίθεται άμεσα ο προβληματισμός περί της βασιλείας του Θεού η οποία πραγματώνεται στο πρόσωπο του Χριστού και φέρνει τον άνθρωπο ενώπιον της ευθύνης που έχει για να απαντήσει θετικά ή αρνητικά στο κάλεσμα του Θεού.

 Κυριακή των Προπατόρων, Αποστ. Ανάγνωσμα: Κολ. γ΄ 4 – 11 (11-12-2022)

Ρένου Κωνσταντίνου, θεολόγου

Το γεγονός της θείας Ενανθρωπήσεως αποτελεί τον πιο μεγάλο σταθμό Θείας Οικονομίας. Είναι κορύφωση του σχεδίου της Θείας Οικονομίας. Η γέννηση του Θεανθρώπου υπερβαίνει την ανθρώπινη λογική και προκαλεί το θαυμασμό και τη δοξολογία των ανθρώπων. Τα Χριστούγεννα μαζί με την εορτή του Πάσχα αποτελούν τους δύο μεγάλους πόλους γύρω από τους οποίους στρέφεται το λειτουργικό έτος. Το Πάσχα είναι το κέντρο και το θεμέλιο των κινητών και τα Χριστούγεννα η κορωνίδα των ακινήτων εορτών. Ο άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος ονομάζει την εορτή των Χριστουγέννων μητρόπολη των εορτών.

 ΚΥΡΙΑΚΗ 11 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022 – ΙΑ΄ ΛΟΥΚΑ

(Των αγίων Προπατόρων)

(Λουκ. ιδ΄ 16-24) (Κολ. γ΄ 4-11)

Το Δείπνο της θεϊκής αγάπης

«Εποίησε δείπνο μέγα και εκάλεσε πολλούς»

Σ’ ένα δείπνο αλλιώτικο, το οποίο παρομοιάζεται με τη Βασιλεία των Ουρανών, προσκαλεί τον άνθρωπο η αγάπη του Θεού. Στην τιμητική πρόσκληση που τους απευθύνει για συμμετοχή στο ξεχωριστό αυτό δείπνο, οι προσκεκλημένοι με εύσχημο τρόπο προφασίζονται και επικαλούνται τις μέριμνες και την τύρβη της καθημερινής ζωής για ν’ αρνηθούν να παραστούν. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, το χωράφι, η αγορά βοδιών και ο γάμος, από ευλογία του Θεού μετατράπηκαν σε προφάσεις για ν’ απορρίψει ο άνθρωπος το μεγαλείο που του πρόσφερε η θεϊκή αγάπη.

Οι προφάσεις

 ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΑ' ΛΟΥΚΑ

(ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΠΡΟΠΑΤΟΡΩΝ-ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ)

Πλησιάζουν, ἀγαπητοί μου ἀδελφοί, τά Χριστούγεννα! Ὁ ἐρχομός τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ, τοῦ Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ στή γῆ. Ἀναγκαία ἡ πνευματική προετοιμασία τῶν πιστῶν γι’ αὐτό τό μεγάλο γεγονός πού ἔχει ἄμεση σχέση μέ τή σωτηρία μας. Αὐτό δέν προανήγγειλε ὁ Ἄγγελος στόν Ἰωσήφ; “Θα τοῦ δώσεις τό ὄνομα Ἰησοῦς –Σωτήρ– γιατί αὐτός θά σώσει τό λαό Του ἀπό τίς ἁμαρτίες τους” (Ματθ. 1,21). Ὅμως πρέπει καί ὁ κάθε ἄνθρωπος προσωπικά νά ἐνδιαφερθεῖ νά προσεγγίσει τόν Χριστό σάν Σωτῆρα του, καί μέ τή χάρη Του νά λυτρωθεῖ ἀπό τίς ἁμαρτίες. Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος, μέ τήν περικοπή αὐτή, παρμένη ἀπό τήν Ἐπιστολή του πρός τούς Κολοσσαεῖς, ἔρχεται νά μᾶς βοηθήσει νά ἐντοπίσουμε τίς κυριότερες ἀπό αὐτές τίς ἁμαρτίες καί νά τίς ἀποβάλουμε. Δέν διστάζει ὁ Ἀπόστολος νά χαρακτηρίσει τίς ἁμαρτίες μέ τό ὄνομά τους. Τί εἴδους εἶναι αὐτές;

 ΤΟ ΘΕΙΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (ΙΑ' ΛΟΥΚΑ) 11 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022

ΚΥΡΙΑΚΗ  ΙΑ΄ ΛΟΥΚΑ

«ἐποίησε δεῖπνον μέγα καὶ ἐκάλεσε πολλούς» (Λουκ. 14, 16)

Σ’ ἕνα ἐπίσημο καὶ μεγάλο δεῖπνο καὶ μιὰ βαθιὰ τιμητικὴ πρόσκληση ἀναφέρεται ἡ σημερινὴ εὐαγγελικὴ περικοπή. Δεῖπνο ὄχι ἀνθρώπινο, ἀλλὰ οὐράνιο καὶ θεῖο. Καὶ πρόσκληση ποὺ δὲν ἀποστέλλει ἄνθρωπος, ἀλλὰ ὁ Ἴδιος ὁ Θεός. Ποιὸ εἶναι, λοιπόν, αὐτὸ τὸ μέγα δεῖπνο;  Εἶναι ἡ Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν. Σ’ αὐτὴν μᾶς καλεῖ ὁ Θεός διὰ τοῦ Μονογενοῦς Του Υἱοῦ. Ὁ Κύριός μας Ἰησοῦς Χριστὸς ἐνηνθρώπισε καὶ ἵδρυσε τὴν Ἐκκλησία Του, στὴν ὁποία ἐντασσόμεθα διὰ τῆς πίστεως καὶ τοῦ Ἁγίου Βαπτίσματος  καὶ ἔτσι ἔχουμε δικαίωμα εἰσόδου στὴν Οὐράνια Βασιλεία‧ δικαίωμα συμμετοχῆς «εἰς τὸ δεῖπνον τοῦ γάμου τοῦ Ἀρνίου» (Ἀποκ. 19, 9).

 Κυριακή ΙΑ’ Λουκά - των Προπατόρων

†Αρχιμανδρίτη Ανανία Κουστένη

Κυριακή των Προπατόρων

Ο Χριστός καλεί όλους στη Βασιλεία Του ας πάμε κι εμείς

Ενδεκάτη Κυριακή του Λουκά σήμερα, αγαπητοί, ή αλλιώς Κυριακή των Προπατόρων. Δηλαδή, καθώς ανεβαίνουμε για τα άγια Χριστούγεννα η Εκκλησία μας προετοιμάζει κατάλληλα και σοφά για τον εορτασμό της μεγάλης αυτής ημέρας. Γι’ αυτό σήμερα εορτάζει και πανηγυρίζει τους Προπάτορας του Κυρίου μας Ιησού Χριστού και της Υπεραγίας Θεοτόκου. Προεξάρχει ο Πατριάρχης Αβραάμ, ο Γενάρχης και ο προπάππος του Χριστού μας.

 ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΑ΄ ΛΟΥΚΑ (ΤΩΝ ΠΡΟΠΑΤΟΡΩΝ)

Απόστολος: Κολ. γ΄4 - 11

Ευαγγέλιο: Λουκ. ιδ΄16 - 24

11 Δεκεμβρίου 2022

Το μέγα δείπνο που παραθέτει ο οικοδεσπότης της σnμερινής ευαγγελικής περικοπής δεν είναι άλλο από την τράπεζα του Μυστικού Δείπνου, τη θεία Ευχαριστία, το μυστήριο τnς συνάξεως των πιστών και τnς αναφοράς τους στον Θεό. Αυτή αποτελεί την ουσία και την κορύφωση τnς εκκλησιαστικής λατρείας και ζωής. Είναι η καρδιά και o πυρήνας της Εκκλησίας.

 ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΑ’ ΛΟΥΚΑ (ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΡΟΠΑΤΟΡΩΝ) 11-12-2022

ΓΡΑΠΤΟΝ Θ. ΚΗΡΥΓΜΑ

Στό σημερινό Εὐαγγέλιο, μέ τήν παραβολή τοῦ μεγάλου Δείπνου ὁ Χριστός μας, δηλώνει μιά βαθειά πραγματικότητα πού ἔχει δημιουργήσει ἰσχυρή ἐντύπωση σέ κάθε ἐποχή. Διότι ἡ συγκεκριμένη παραβολή ἔχει ἱστορική ἀφορμή καί ἐκφράζει βαθύτατα τήν ἀλήθεια καί τήν κοινωνικότητα τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ.

 Κήρυγμα Αποστολικό Κυριακής ΚΘ’ Επιστολών (11–12–2022)

«Ὅταν ὁ Χριστὸς φανερωθῇ ἡ ζωὴ ἡμῶν».

Αγαπητοί μου αδελφοί ο Απ. Παύλος σήμερα με το Αποστολικό του  ανάγνωσμα, μας υπενθυμίζει ένα γεγονός σπουδαίο και αναμφισβήτητο το οποίον θα πραγματοποιηθεί στα έσχατα. Μόνον που δεν γνωρίζουμε την συγκεκριμένη στιγμή των εσχάτων. Την ώρα αυτή κανείς δεν την γνωρίζει παρά μόνον ο Θεός.

Σημασία έχει ότι αυτή η φανέρωση του Χριστού για δεύτερη φορά, η Δευτέρα παρουσία δηλαδή, θα είναι για μας ημέρα δόξης κοινή με την δόξα του Χριστού μας. «Ὅταν ὁ Χριστὸς φανερωθῇ ἡ ζωὴ ἡμῶν, τότε καὶ ὑμεῖς σὺν αὐτῷ φανερωθήσθε ἐν δόξῃ».

 ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΗΣ 11-12-2022

«ΠΡΟΣΚΛΗΤΗΡΙΟ ΣΩΤΗΡΙΑΣ»

Στὴ διάρκεια ἑνὸς συμποσίου, μετὰ τὴν ἀναφώνηση κάποιου συνδαιτημόνος πὼς εἶναι «μακάριος ἐκεῖνος ποὺ θὰ καθίσει στὸ τραπέζι τῆς βασιλείας τοῦ Θεοῦ», ὁ Κύριος διηγήθηκε τὴ σημερινὴ παραβολή, γιὰ νὰ φωτίσει ὁρισμένες πλευρὲς τοῦ μεγάλου αὐτοῦ θέματος. Μὲ τὴν εἰκόνα τοῦ «μεγάλου δείπνου» ὁ Κύριος δείχνει ἀποκαλυπτικὰ ὅτι τὸ κάλεσμα στὴ «βασιλεία τοῦ Θεοῦ» εἶναι μιὰ πρόσκληση σὲ χαρούμενη γιορτή. Πρόσκληση σὲ εὐφροσύνη. Κι αὐτὴ τὴ χαρὰ ἀρνεῖται ὅποιος περιφρονεῖ τὸ κάλεσμα. Στὴν ἐποχὴ τοῦ Χριστοῦ τὸ πιὸ ζωντανὸ σύμβολο τῆς χαρᾶς ἦταν τὰ συμπόσια. Γι’ αὐτὸ ὁ Κύριος προβάλλει ὡς σύμβολο τῆς βασιλείας Του τὸ δεῖπνο. Μιὰ ἀνάλογη εὐφροσύνη, ἀλλὰ μὲ εὐρύτερες καὶ βαθύτερες διαστάσεις, περιμένει ὅποιον ἀποδέχεται τὴν πρόσκληση καὶ εὐσυνείδητα ἐντάσσεται στὴν Ἐκκλησία Του, ποὺ εἶναι ἡ εἰκόνα καί τὸ σύμβολο τῆς βασιλείας Του. Αὐτὴ ἡ ἀγαλλίασις θὰ φθάσει στὸ κορύφωμα καὶ τὴν πληρότητά της στὸ «δεῖπνον τὸ μέγα», στὸ ἑσπέρας τοῦ κόσμου, μετὰ τὴ δύση τῆς ἐδῶ ζωῆς μας, ὅταν θὰ παρακαθήσουμε καὶ θὰ συνομιλήσουμε «πρόσωπο πρὸς πρόσωπο» μὲ τὸν Κύριο τοῦ παντός.

 Κυριακὴ IA΄ ΛΟΥΚΑ (Λουκ. ιδʹ 16 ‐ 24, Ματθ. κβ' 14)

11 Δεκεμβρίου 2022

Ἡ σημερινὴ εὐαγγελικὴ περικοπὴ μᾶς ἀποκαλύπτει τὴν ἄφατη εὐσπλαχνία τοῦ Θεοῦ πρὸς τὸν ἄνθρωπο. Ὁ ἄνθρωπος, ὅμως, δυστυχῶς πολλὲς φορὲς εἶναι ἀγνώμων καὶ ἀχάριστος πρὸς τὸν Θεό. Ἡ Χάρις τοῦ Θεοῦ προσφέρεται πλουσιοπάροχα, ὅμως ὁ ἄνθρωπος τὴν ἀποστρέφεται. Ὁ Θεὸς καλεῖ στὸ δεῖπνο τῆς Βασιλείας του, ἀλλὰ ὁ ἄνθρωπος ἐπιλέγει τὴν ἐπίγεια χαρά, ἡ ὁποία σήμερα ὑπάρχει καὶ αὔριο ἐξανεμίζεται καὶ χάνεται κατὰ τὸν τρόπο ποὺ καὶ τὰ ἀνθισμένα λουλούδια μαραίνονται.

Τρίτη 6 Δεκεμβρίου 2022

Εὐαγγελικό Ἀνάγνωσμα Κυριακῆς ΙA΄ Λουκᾶ - Προπατόρων
(Λουκ. ιδ΄ 16-24, Ματθ. κβ΄ 14)

16 ὁ δὲ εἶπεν αὐτῷ· ἄν­θρω­πός τις ἐποίησε δεῖ­πνον μέ­γα καὶ ἐκάλεσε πολλούς· 17 καὶ ἀπέστειλε τὸν δοῦλον αὐτοῦ τῇ ὥρᾳ τοῦ δείπνου εἰπεῖν τοῖς κεκλημένοις· ἔρ­χεσθε, ὅτι ἤδη ἕτοιμά ἐστι πάντα. 18 καὶ ἤρξαντο ἀπὸ μιᾶς παραιτεῖσθαι πάντες. ὁ πρῶτος εἶπεν αὐτῷ· ἀγ­ρὸν ἠγόρασα, καὶ ἔχω ἀ­­νάγκην ἐξελθεῖν καὶ ἰδεῖν αὐτόν· ἐρωτῶ σε, ἔχε με παρῃτημένον. 19 καὶ ἕτερος εἶπε· ζεύγη βο­­­ῶν ἠγόρασα πέντε, καὶ πο­­­­­­ρεύομαι δοκιμάσαι αὐτά· ἐρωτῶ σε, ἔχε με παρῃ­τημέ­νον. 20 καὶ ἕτερος εἶπε· γυναῖκα­ ἔγημα, καὶ διὰ τοῦτο οὐ δύ­­ναμαι ἐλθεῖν. 21 καὶ παραγενόμενος ὁ δοῦλος ἐκεῖνος ἀπήγγειλε τῷ κυρίῳ αὐτοῦ ταῦτα. τότε ὀργισθεὶς ὁ οἰκοδεσπότης εἶπε τῷ δούλῳ αὐτοῦ· ἔξ­ελθε ταχέως εἰς τὰς πλατείας καὶ ρύμας τῆς πόλεως,­ καὶ τοὺς πτωχοὺς καὶ ἀνα­πήρους καὶ χωλοὺς καὶ τυ­φλοὺς εἰσάγαγε ὧδε. 22 καὶ εἶπεν ὁ δοῦλος· κύριε, γέγονεν ὡς ἐπέταξας, καὶ ἔτι τόπος ἐστί. 23 καὶ εἶπεν ὁ κύριος πρὸς τὸν δοῦλον· ἔξελθε εἰς τὰς ὁδοὺς καὶ φραγμοὺς καὶ ἀ­­­νάγκασον εἰσελθεῖν, ἵνα γε­μισθῇ ὁ οἶκός μου. 24 λέγω γὰρ ὑμῖν ὅτι οὐδεὶς τῶν ἀνδρῶν ἐκείνων τῶν κεκλημένων γεύσεταί μου τοῦ δείπνου.

Ματθ. κβ΄ 14 πολλοὶ γάρ εἰσι κλητοί, ὀλίγοι δὲ ἐκλεκτοί.

Σάββατο 3 Δεκεμβρίου 2022

 2022 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 4 - ΚΥΡΙΑΚΗ Ι ΛΟΥΚΑ

Η ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΓΚΥΠΤΟΥΣΗΣ (Λουκ. 13, 10 - 17)

†ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΝΙΚΟΠΟΛΕΩΣ ΜΕΛΕΤΙΟΥ

(Διασκευή ομιλίας στην Παναγιά, στις 9/12/1990)

Ο Χριστός ξέρει τον πόνο μας

Ακούσαμε στο Ευαγγέλιο ότι ο Κύριος είχε πάει σε ένα χωριό της Παλαιστίνης. Ήταν Σάββατο και οι Εβραίοι είχαν μαζευτεί στη συναγωγή τους, δηλαδή στην εκκλησία του χωριού τους. Εκεί ο Χριστός έκανε το κήρυγμά Του. Ενώ μιλούσε, τα μάτια όλων είχαν καρφωθεί στο πρόσωπό Του και η προσοχή τους ήταν στραμμένη στην ακρόαση του λόγου Του. Και ήταν φυσικό, να θέλουν να ακούσουν ό,τι περισσότερο για να ωφεληθεί η ψυχή τους.

 ΦΩΝΗ ΚΥΡΙΟΥ

ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΜΙΑ ΘΑΥΜΑΣΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Πρώτη Κυριακή τοῦ μηνός Δεκεμβρίου σήμερα καί ἡ ἁγία μας Ἐκκλησία προβάλλει τήν εὐαγγελική διήγηση ἑνός ἀκόμη θαύματος τοῦ Κυρίου μας, πού δέν εἶναι ἄλλο ἀπό τή θεραπεία μιᾶς συγκύπτουσας γυναίκας. 

Ἡ γυναίκα αὐτή ἔπασχε γιά δεκαοκτώ ὁλόκληρα χρόνια ἀπό μιά σοβαρή ἀσθένεια, τήν κύρτωση τοῦ σώματός της, ἡ ὁποία τήν ἐμπόδιζε νά ὀρθώσει τό κεφάλι της. Ἔτσι, ὅταν ὁ Ἰησοῦς τήν ἀντίκρισε σέ μιά συναγωγή, θέλησε ἀμέσως νά τήν ἐλευθερώσει ἀπό τό φοβερό πρόβλημα πού τήν ταλαιπωροῦσε. Μέ ἕνα καί μόνο λόγο του ὁ Δημιουργός, ἐπιθέτοντας παράλληλα τά χέρια του ἐπάνω στή γυναίκα, ἀποκατέστησε πάραυτα τή διασαλευμένη ὑγεία της. Τό σῶμα της ἐπανῆλθε στή φυσιολογική του στάση, ἐλευθερωμένο ἐντελῶς ἀπό τήν κύρτωση, ἐνῶ ἡ ἴδια, ἀντιλαμβανόμενη ὅτι εἶναι πλέον ἀπόλυτα ὑγιής, δόξαζε τόν Θεό γιά τή μεγάλη του εὐεργεσία.

Ὁ ἄνθρωπος στό ἐπίκεντρο

 Τὰ ὀφέλη τῆς πίστεως στὸν Χριστό

Ἀποστολικὸ Ἀνάγνωσμα Κυριακῆς 4 Δεκεμβρίου 2022, τῆς Ἁγίας Βαρβάρας (Γαλ. γ΄ 23-δ΄ 5)

ΤΑ ΟΦΕΛΗ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ ΣΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ

1. Παιδιὰ τοῦ Θεοῦ

Ἡ ἀποστολικὴ περικοπή, ποὺ ἀκούσαμε σήμερα, ἀναγινώσκεται πρὸς τιμὴν τῆς ἁγίας, ἔνδοξης μεγαλομάρτυρος Βαρβάρας, τὴ μνήμη τῆς ὁποίας τιμοῦμε καὶ ἑορτάζουμε. Ὁ ἀπόστολος Παῦλος γράφει στοὺς Χριστιανοὺς τῆς Γαλατίας ὅτι στὴν ἐποχὴ τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης ὁ Μωσαϊκὸς Νόμος φρουροῦσε καλὰ τοὺς Ἰουδαίους καὶ τοὺς προετοίμαζε ὡς παιδαγωγὸς γιὰ νὰ ὑποδεχθοῦν τὸν Χριστὸ καὶ νὰ σωθοῦν μὲ τὴν πίστη τους σ᾿ Αὐτόν.

 Κυριακή 4η Δεκεμβρίου 2022

Κυριακή Ι΄ Λουκᾶ. (Λουκ. 13, 10 – 17).

«ὑποκριτά!...» (Λουκ. 13, 15).

Μία σφοδρή σύγκρουση παρακολουθήσαμε στό περιστατικό τῆς σημερινῆς εὐαγγελικῆς περικοπῆς. Μία σύγκρουση ἀνάμεσα στό ψέμα καί στήν ὄντως ἀλήθεια. Ἀνάμεσα στόν Θεό καί στόν θρησκευόμενο ἄθεο. Ἀνάμεσα στήν ἀγάπη καί στό μίσος. Ἀνάμεσα στήν ἀπέραντη φιλανθρωπία καί στήν ἀπύθμενη ἀπανθρωπία.

Μία σύγκρουση ἀνάμεσα στόν ὑποκριτή ἀρχισυνάγωγο καί στόν Θεάνθρωπο Λυτρωτή Ἰησοῦ.

 Κυριακή Ι’ Λουκά, Ευαγγ. Ανάγνωσμα: Λουκ. ιγ΄ 10-17 (04-12-2022)

Διακόνου Επιφανίου Παπαντωνίου

Το σημερινό Ευαγγελικό ανάγνωσμα αναφέρεται στη θεραπεία της συγκύπτουσας γυναίκας. Τη διήγηση του θαύματος αυτού, τη διασώζει μόνο ο ευαγγελιστής Λουκάς. Μέσα από το κείμενο εξιστορείται ένα πραγματικό γεγονός στο οποίο βλέπουμε και μία πολύ παραστατική εικόνα της ιστορίας της ανθρωπότητος. ΄΄Κυρτωμένη από το βάρος της αμαρτίας η ανθρωπότητα, με το βλέμμα στηλωμένο μόνο στα γήινα, ανορθώθηκε και ανέβλεψε προς τον ουρανό με την ενανθρώπηση του Κυρίου’’. Η Εκκλησία όρισε να διαβάζεται σταθερά κάθε χρόνο, την τρίτη Κυριακή προ των Χριστουγέννων. 

 Αγίας Μεγαλομάρτυρος Βαρβάρας, Αποστ. Ανάγνωσμα: Γαλ. γ΄ 23 – δ’ 5 (04-12-2022)

Αγία Μεγαλομάρτυς Βαρβάρα 4-12-2022

Οικ. Χρίστου Κούλενδρου

Η σημερινή αποστολική περικοπή είναι παρμένη από την προς Γαλάτας επιστολή του Αποστόλου Παύλου. Αναφέρεται στη μετάβαση από την εποχή του «Νόμου», την εποχή δηλαδή της Παλαιάς Διαθήκης στην εποχή της «πίστης», δηλαδή της Νέας Διαθήκης, καθώς επίσης και στα μεγάλα δώρα που λαμβάνουν όσοι αποδέχονται και ζουν στην περιοχή της χάριτος και της αγάπης του Θεού. Αναγινωσκόμενη η περικοπή αυτή λίγες εβδομάδες προ της μεγάλης και κοσμοσωτηρίου εορτής των Χριστουγέννων μας οδηγεί στην εξαγωγή μηνυμάτων που σχετίζονται άμεσα με την ενανθρώπηση του Θεού Λόγου, του Χριστού.

«Παιδαγωγός ημών γέγονεν εις Χριστόν»

 «ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΟΙ ΑΝΤΙΛΑΛΟΙ»

Κυριακή 4 Δεκεμβρίου 2016

Ι’ Λουκά (Λουκ. ιγ’, 10-17)

Η σημερινή Ευαγγελική περικοπή, αγαπητοί μου αδελφοί, μας περιγράφει ένα ακόμα θαύμα θεραπείας το οποίο επιτέλεσε ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός εκδηλώνοντας για μια ακόμη φορά την θεραπευτική του δύναμη αλλά και την σπλαχνική Του αγάπη προς τα πλάσματά Του. Το περιστατικό που μας διηγήθηκε ο Ευαγγελιστής Λουκάς με μια πρώτη ματιά μοιάζει σύνηθες καθώς ο Κύριος συχνά θεράπευε τους ασθενείς. Βλέποντας όμως προσεκτικά τις λεπτομέρειες που συγκροτούν το γεγονός θα διαπιστώσουμε πως ο Χριστός για μια ακόμη φορά διδάσκει και αποκαλύπτει βαθιές αλήθειες της πίστεώς μας.

 ΚΥΡΙΑΚΗ 4 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022 – Ι΄ ΛΟΥΚΑ

(Λουκ. ιγ΄ 10-17) (Γαλ. γ΄ 23-δ΄ 5)

Εν μέσω θλίψεων

«Γύναι, απολέλυσαι της ασθενείας σου»

Ο άνθρωπος που αναζητεί και εγκολπώνεται στη ζωή του την αγάπη του Θεού, γίνεται δέκτης των θείων ευεργεσιών του, οι οποίες τον καταξιώνουν στην προοπτική της αληθινής χαράς και ευτυχίας. Ακριβώς, η περίπτωση της συγκύπτουσας γυναίκας, που τόσο ζωντανά ξεδιπλώνει η σημερινή ευαγγελική περικοπή, είναι αποκαλυπτική της αλήθειας αυτής, η οποία στέλνει στην εποχή μας πολύ ξεκάθαρα και αποκρυσταλλωμένα μηνύματα.

Πορεία δοκιμασίας

 ΚΥΡΙΑΚΗ Ι΄ ΛΟΥΚΑ

Ἡ Θεραπεία τῆς συγκύπτουσας γυναίκας

Ὁ Εὐαγγελιστής Λουκᾶς μᾶς περιγράφει ἀκόμα ἕνα θαῦμα τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ στήν σημερινή Εὐαγγελική περικοπή. Τήν θεραπεία μίας γυναίκας, ἡ ὁποία ὕστερα ἀπό τήν ἀσθένειά της ἀναγκαζόταν νά ζεῖ ἐπί δεκαοχτώ χρόνια περπατῶντας σκυμμένη μέ τήν βοήθεια μίας βακτηρίας.

Ὅπως ἔχουμε διαβάσει καί ἀκούσει μέσα ἀπό τά Εὐαγγέλια τά Σάββατα ὁ Ἰησοῦς Χριστός, ὅπως ὅριζε καί ἡ λατρεία τῆς ἰουδαϊκῆς θρησκείας, πήγαινε στήν συναγωγή διάβαζε, ἑρμήνευε καί δίδασκε στούς Ἰουδαίους τήν Βασιλεία τοῦ Θεοῦ. Ἕνα λοιπόν Σάββατο, ὅπως περιγράφεται στήν εὐαγγελική περικοπή, πῆγε σέ μία συναγωγή ὥστε νά κηρύξει. Μέσα στόν ὄχλο βλέπει μία γυναῖκα στηριζόμενη στήν βακτηρία της. Ἡ συγκεκριμένη γυναῖκα ἐπί δεκαοχτώ χρόνια ζοῦσε μέ τήν δοκιμασία μίας ἀσθένειας στήν σπονδυλική στήλη, πού τήν ἀνάγκαζε ὄχι μόνο νά περπατᾶ μέ δυσκολία καί σκυμμένη ἀλλά τῆς ἦταν ἀδύνατο ἀκόμη καί νά σηκώσει τό κεφάλι της ψηλά.

 ΤΟ ΘΕΙΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Ι' ΛΟΥΚΑ) 04 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022

ΚΥΡΙΑΚΗ Ι΄ ΛΟΥΚΑ

4 Δεκεμβρίου 2022

«πᾶς ὁ ὄχλος ἔχαιρεν ἐπὶ τοῖς γινομένοις ὑπ’ αὐτοῦ» (Λουκ. 18, 20)

Ὅταν ὁ θεῖος Διδάσκαλος ἄρχισε τὸ ἐπίγειο ἔργό Του, δίδασκε σχεδὸν καθημερινὰ τὸν λαὸ τοῦ Θεοῦ σὲ ἀκρογιαλιές, σὲ βουνοπλαγιές, σὲ ὅλους τοὺς δημόσιους χώρους. Τὰ Σάββατα πήγαινε στὶς συναγωγὲς – στὴ σημερινὴ ἐκκλησία θὰ λέγαμε - στὴν ὁποία συγκεντρωνόταν πλῆθος λαοῦ, ἄκουγε τὴν διδασκαλία καὶ συμμετεῖχε στὴν ἀνάγνωση τῶν Γραφῶν, τό κήρυγμα καί στήν κοινὴ προσευχὴ. Ἔτσι ὁ Κύριος γνώριζε στὸν λαὸ τὴν ἀλήθεια τοῦ Θεοῦ καὶ προέβαλε τὴν ἀξία τῆς κοινῆς προσευχῆς.

 Κυριακή Ι΄ Λουκά

Οικονόμου Νικολάου Πάτσαλου

«Ευχαριστιακή Αφή Σωτηρίας»

Δεκάτη Κυριακή του Λουκά και όλο και πλησιάζουμε τη μεγάλη εορτή των Χριστουγέννων. Ο Κύριος της Δόξης στη σημερινή ευαγγελική περικοπή πάλιν καὶ πολλάκις συμπεριφέρεται ως Παγκόσμιος Ιατρός Ψυχών τε και Σωμάτων.

Ο Χριστός βρίσκεται σε μια Ιουδαϊκή συναγωγή και διδάσκει τον Καινούργιο Νόμο που έφερε η σάρκωση Του. Εκεί ευρίσκεται και μια ταλαίπωρη γυναίκα, η οποία πάσχει από δεινή ασθένεια, τόσο ψυχική όσο και πνευματική. Είναι καμπουριασμένη, «συγκύπτουσα», σε σημείο να μην μπορεί να σηκώσει το κεφάλι της, να δει τον ουρανό. Και δεν την έφθανε αυτό, ήταν και υποδουλωμένη στο πνεύμα το ακάθαρτο του διαβόλου.

 ΚΥΡΙΑΚΗ Ι' ΛΟΥΚΑ

Απόστολος: Εβρ. ιγ' 17-21

Ευαγγέλιο: Λουκ. ιγ' 10-17

4 Δεκεμβρίου 2022

«Ταύτην δε, θυγατέρα Αβραάμ ούσαν… ουκ έδει λυθήναι… τη ημέρα του Σαββάτου;» (Λουκ. ιγ’16)

Ο νόμος του Θεού, αν και είναι σαφής, εντούτοις ετύγχανε και εξακολουθεί να τυγχάνει διαχρονικά διαφορετικής ερμηνείας από μέρους των ανθρώπων. Και τούτο γιατί, οι μεν ερμηνεύουν τον νόμο βασισμένοι στο γράμμα του νόμου, οι δε βασισμένοι στο πνεύμα του νόμου. Η επιμονή στον τύπο και όχι στην ουσία του νόμου τον καθιστά πολλές φορές βαρύ, καταναγκαστικό και κατ' επέκταση δύσκολο ή και ανεφάρμοστο από το σύνολο των ανθρώπων. Όταν ο ίδιος νόμος ερμηνεύεται με διαφορετικό τρόπο από τους ίδιους ανθρώπους με προσωπικά κίνητρα, τότε η ερμηνεία είναι υποκριτική και άρα και επικίνδυνη.

 Κήρυγμα Αποστολικό Κυριακής (Αγ.Βαρβάρας) (04–12–2022)

«πάντες γαρ υἱοὶ Θεοῦ ἐστὲ διὰ τῆς πίστεως Ἰησοῦ Χριστοῦ»

Αγαπητοί μου αδελφοί, σάλπισμα ελευθερίας κατά Χριστόν μας αναγγέλλει ο Απ. Παύλος στο σημερινό αποστολικό του ανάγνωσμα. Οι πρώην φυλακισμένοι του Νόμου αλλά και της ειδωλολατρίας, οι δεσμώτες υπό του διαβόλου και πεπραμένοι υπό την αμαρτίαν άνθρωποι, με την φανέρωση του Χριστού μας ελευθερωθήκαμε. Σκληρός ο Νόμος για τον Ιουδαϊκό λαό, αλλά και η ειδωλολατρία, σκληρότερη για τους εθνικούς.

Και ο Νόμος και τα είδωλα των εθνικών, δεν μπορούσαν να οδηγήσουν στην ελευθερία και την σωτηρία. «Πρὸ τοῦ ἐλθεῖν τὴν πίστιν ὑπὸ νόμον ἐφρουρούμεθα».

 ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΗΣ 4-12-2022

«Ο ΝΟΜΟΣ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ»

Ἡ σύγκρουση στήν ὁποία ἀναφέρεται ἡ σημερινὴ εὐαγγελικὴ περικοπὴ ἔχει ἕνα χαρακτῆρα τραγικό. Πρωταγωνιστές της εἶναι ἀπὸ τὴ μιά μεριὰ ὁ ἀρχισυνάγωγος, ἐκπρόσωπος τοῦ παρηκμασμένου θρησκευτικοῦ κατεστημένου, κι ἀπὸ τὴν ἄλλη ὁ Ἰησοῦς, ὁ ἐλευθερωτὴς καὶ καινοποιός. Ἀφορμὴ τὸ πρόβλημα μιᾶς ἁπλῆς γυναίκας τοῦ λαοῦ. Δεκαοκτὼ ὁλόκληρα χρόνια «ἦταν κυρτωμένη καὶ δὲν μποροῦσε διόλου νὰ ἀνορθωθεῖ». Εἶχε πάει στὴ Συναγωγὴ νὰ ἀκούσει τὴ διδασκαλία τοῦ Χριστοῦ καὶ ἐκεῖ, «ὅταν τὴν εἶδε ὁ Ἰησοῦς, τὴν κάλεσε καὶ τῆς εἶπε: Γυναῖκα λυτρώνεσαι ἀπὸ τὴν ἀρρώστεια σου», ἔβαλε τὰ χέρια του ἐπάνω της, καὶ αὐτὴ ἀμέσως ὀρθώθηκε καὶ δόξαζε τὸν Θεό.»

 Κυριακὴ I΄ ΛΟΥΚΑ (Λουκ. ιγʹ 10 ‐ 17)

4 Δεκεμβρίου 2022

Ἡ σημερινὴ εὐαγγελικὴ περικοπὴ μᾶς φέρνει στὴν σκέψη ἕνα γεγονὸς ποὺ ἐξελίχθηκε μέσα σὲ Συναγωγή, ὅπου δίδασκε ὁ Κύριος κατὰ τὴν ἡμέρα τοῦ Σαββάτου.  Ἐμφανίστηκε μία ἀληθινὰ ταλαίπωρη γυναίκα, ἡ ὁποία γιὰ δεκαοκτὼ χρόνια καὶ ἀπὸ συνεργία τοῦ Σατανᾶ, βρισκόταν σὲ ἄθλια κατάσταση. Ἦταν συγκύπτουσα, δηλαδὴ συνεχῶς σκυφτή, ἀδυνατώντας νὰ σηκώσει πάνω τὸ κεφάλι της. Ὁ φιλάνθρωπος Κύριος τὴ λυπήθηκε καὶ ἀφοῦ τὴν προσέγγισε, ἔβαλε πάνω της τὰ χέρια Του, καὶ αὐτὴ ἔγινε καλὰ τὴν ἴδια στιγμή. Τότε, τόσο ἡ πρώην ταλαίπωρη γυναίκα, ὅσο καὶ ὁ  λαός ποὺ εἶδε τὸ θαῦμα, δόξασαν τὸν Θεό.

Παρασκευή 2 Δεκεμβρίου 2022

Εὐαγγελικό Ἀνάγνωσμα Κυριακῆς Ι΄ Λουκᾶ (Λουκ. ιγ΄ 10-17)

10 Ἦν δὲ διδάσκων ἐν μιᾷ τῶν συναγωγῶν ἐν τοῖς σάββασι. 11 καὶ ἰδοὺ γυνὴ ἦν πνεῦμα ἔχουσα ἀσθενείας ἔτη δέκα καὶ ὀκτώ, καὶ ἦν συγκύπτουσα καὶ μὴ δυναμένη ἀνακῦψαι εἰς τὸ παντελές. 12 ἰδὼν δὲ αὐτὴν ὁ Ἰησοῦς προσεφώνησε καὶ εἶπεν αὐ­­τῇ· γύναι, ἀπολέλυσαι τῆς ἀσθενείας σου· 13 καὶ ἐπέθηκεν αὐτῇ τὰς χεῖρας· καὶ παραχρῆμα ἀ­­νωρ­­θώθη καὶ ἐδόξαζε τὸν Θεόν. 14 ἀποκριθεὶς δὲ ὁ ἀρχι­συνάγωγος, ἀγανακτῶν ὅτι τῷ σαββάτῳ ἐθεράπευσεν ὁ Ἰησοῦς, ἔλεγε τῷ ὄχλῳ· ἓξ ἡμέραι εἰσὶν ἐν αἷς δεῖ ἐρ­­γά­ζεσθαι· ἐν ταύταις οὖν ἐρ­χόμενοι θεραπεύεσθε, καὶ μὴ τῇ ἡμέρᾳ τοῦ σαββάτου. 15 ἀπεκρίθη οὖν αὐτῷ ὁ Κύριος καὶ εἶπεν· ὑποκριτά, ἕκαστος ὑμῶν τῷ σαββάτῳ οὐ λύει τὸν βοῦν αὐτοῦ ἢ τὸν ὄνον ἀπὸ τῆς φάτνης καὶ ἀπαγαγὼν ποτίζει; 16 ταύτην δέ, θυγατέρα Ἀβραὰμ οὖσαν, ἣν ἔδησεν ὁ σατανᾶς ἰδοὺ δέκα καὶ ὀκτὼ ἔτη, οὐκ ἔδει λυθῆναι ἀπὸ τοῦ δεσμοῦ τούτου τῇ ἡμέρᾳ τοῦ σαββάτου; 17 καὶ ταῦτα λέγοντος αὐ­τοῦ κατῃσχύνοντο πάντες οἱ ἀντικείμενοι αὐτῷ, καὶ πᾶς ὁ ὄχλος ἔχαιρεν ἐπὶ πᾶσι τοῖς ἐνδόξοις τοῖς γινομένοις ὑπ᾿ αὐτοῦ.

Σάββατο 26 Νοεμβρίου 2022

 2022 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 27 – ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΓ ΛΟΥΚΑ

Ο ΠΛΟΥΣΙΟΣ ΝΕΑΝΙΣΚΟΣ (Λουκ. 18, 18-27)

†ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΝΙΚΟΠΟΛΕΩΣ ΜΕΛΕΤΙΟΥ

(Διασκευή ομιλίας στα Αμπέλια, στις 27/11/2005)

Τις εντολές τις ξέρεις;

Ήλθαμε στην Εκκλησία να κάνουμε την προσευχή μας. Να ακούσουμε τον λόγο του Θεού, να πάρουμε δύναμη για τη ζωή μας. Μέσα σ’ αυτή την ωραία προσδοκία, έρχεται το Ευαγγέλιο που ακούσαμε να μας δώσει, την πιο όμορφη, και την πιο ωφέλιμη διδασκαλία.

Πήγε ένας οικονομικά καλοπιασμένος νέος στον Χριστό και του είπε:

-Διδάσκαλε αγαθέ, τι πρέπει να κάνω για να κληρονομήσω την αιώνια ζωή;

Ωραίες σκέψεις, καλές επιθυμίες, καλοί προβληματισμοί.

Ο Χριστός του απάντησε:

ΦΩΝΗ ΚΥΡΙΟΥ
ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΚΑΙ Ο ΝΟΜΟΣ

Ὁ Ἰησοῦς Χριστός σέ ὅλες του τίς ὁμιλίες διερμηνεύει τόν λόγο τοῦ Θεοῦ. Δέν ἀπευθύνεται στό κοινό πού ἔχει ἀπέναντί του μέσω μιᾶς ἁπλῆς ἀνακεφαλαίωσης τοῦ Νόμου, ἀλλά ἀντιθέτως τόν ἑρμηνεύει καί τόν ἐμπλουτίζει, δίνοντας ἔτσι τό βαθύτερο νόημά του, ὥστε ὁ ἀκροατής νά εἶναι σέ θέση νά κατανοήσει τό οὐσιαστικό περιεχόμενο τῆς διδασκαλίας του. Πολλές φορές οἱ Φαρισαῖοι, μέ μιά στάση αὐτοαναφορικότητας καί ἐπίδειξης γνώσεων ἐξαιτίας τῆς προσκόλλησής τους στόν Νόμο, ἐπιχείρησαν νά τόν ὑπονομεύσουν, προκειμένου νά ἔχουν ἀφορμή νά τόν κατηγορήσουν.

 Οἰκεῖοι τοῦ Θεοῦ

Ἀποστολικὸ Ἀνάγνωσμα Κυριακῆς 27 Νοεμβρίου 2022, ΚΔ΄ Κυριακῆς (Ἐφεσ. β΄ 14-22)

ΟΙΚΕΙΟΙ ΤΟΥ ΘΕΟΥ

1. Ἡ ἀληθινὴ εἰρήνη

Σὲ μιὰ ἐποχή, ποὺ ὁλόκληρος ὁ κόσμος μας σπαράσσεται ἀπὸ πολέμους μὲ μαζικοὺς θανάτους καὶ ἄλλες τραγικὲς ἐπιπτώσεις στὴ καθημερινὴ ζωὴ τῶν ἀνθρώπων, τὰ λόγια τοῦ ἀποστόλου Παύλου, ποὺ ἀκούσαμε στὴ σημερινὴ ἀποστολικὴ περικοπή, φαίνονται πιὸ ἐπίκαιρα ἀπὸ ποτὲ ἄλλοτε.

«Χριστός ἐστιν ἡ εἰρήνη ἡμῶν», γράφει στοὺς πιστοὺς τῆς Ἐφέσου. Ὁ Χριστὸς εἶναι ἡ εἰρήνη μας. Αὐτὸς γκρέμισε τὸν τοῖχο τοῦ Μωσαϊκοῦ Νόμου, ποὺ ὀρθωνόταν ἀνάμεσα στοὺς Ἰουδαίους καὶ τοὺς εἰδωλολάτρες καὶ τοὺς χώριζε. Αὐτὸς ἕνωσε σὲ ἕναν τοὺς δύο αὐτοὺς ἀντιμαχόμενους κόσμους. Κατέλυσε τὴν ἔχθρα τους καὶ ἕνωσε τοὺς δύο λαοὺς μὲ τὸν Ἑαυτό του, δημιουργώντας ἕνα νέο ἄνθρωπο, ἕνα νέο λαό, «ποιῶν εἰρήνην»· φέρνοντας εἰρήνη μεταξύ τους.

 Κυριακή 27η Νοεμβρίου 2022

Κυριακή ΙΓ΄ Λουκᾶ.

(Λουκ. 18, 18 – 27).

«...τά ἀδύνατα παρά ἀνθρώποις δυνατά παρά τῷ Θεῷ ἐστιν» (Λουκ. 18, 27).

Ἕνας διάλογος περί σωτηρίας διαμείβεται σήμερα στό εὐαγγελικό ἀνάγνωσμα ἀνάμεσα σέ κάποιον ἄρχοντα καί στόν Χριστό. Ὁ ἄρχοντας ρωτάει τί πρέπει νά κάνει γιά νά σωθεῖ. Ὁ Ἰησοῦς ἀπαντάει ὅτι πρέπει νά ἐλευθερωθεῖ ἀπό τά πάντα, γιά νά ὑποδουλωθεῖ στόν Θεό. Ἡ ἀπάντηση δέν ἀρέσει στόν ἄρχοντα. Ἀποχωρεῖ «περίλυπος». 

Ὁ Κύριος συμπερασματικά ἀποφθέγγεται ὅτι δύσκολα σώζονται ὅσοι παραμένουν ὑποδουλωμένοι στήν ὕλη. Τότε οἱ ἀκροατές Του ρωτοῦν ποιός εἶναι δυνατόν νά σωθεῖ. Ὁ Χριστός δίνει μία ἀπάντηση γεμάτη ἐλπίδα: «τά ἀδύνατα παρά ἀνθρώποις δυνατά παρά τῷ Θεῷ ἐστιν».

 Κυριακή ΙΓ΄Λουκά, Ευαγγ. Ανάγνωσμα: Λουκ. ιη’ 18-27 (27-11-2022)

Ηλιάνας Κάουρα, θεολόγου

Ο πλούσιος νέος της συγκεκριμένης ευαγγελικής περικοπής είχε μεγάλα πνευματικά ενδιαφέροντα.  Ήταν και άρχοντας της Συναγωγής και είχε μεταφυσικές αναζητήσεις. Μόλις λοιπόν αντίκρισε τον Κύριο, τον πλησίασε και με ισχυρό ενδιαφέρον, αφού πρώτα προσφώνησε τον «Ιησού Διδάσκαλο αγαθό», τον ρώτησε τί μπορούσε να πράξει για να κληρονομήσει την αιώνια ζωή. Ο Ιησούς, αφού τον ρωτά γιατί τον ονόμασε αγαθό, αφού πιστεύει ότι είναι  ένας απλός άνθρωπος  και κανένας δεν είναι απολύτως αγαθός παρά μόνο ο Θεός, του απάντησε: «Τας εντολάς οίδας∙ μη μοιχέυσεις, μη φονεύσης, μη κλέψεις, μη ψευδομαρτυρήσης, τίμα τον πατέρα σου και την μητέρα σου». Ο νέος ακούγοντας την απάντηση του Κυρίου, του αναφέρει έκπληκτος ότι αυτά τα φύλαξε από τα παιδικά του χρόνια. Τότε ο Ιησούς του είπε ότι μόνο ένα πράγμα λείπει: Να πουλήσεις την περιουσία σου και να τη μοιράσεις στους φτωχούς και θα έχεις θησαυρό στον ουρανό.

 Κυριακή ΚΔ΄ Επιστολών, Αποστ. Ανάγνωσμα: Εφεσ. β΄ 14-22 (27-11-2022)

Διακόνου Επιφανίου Παπαντωνίου

Το σημερινό αποστολικό ανάγνωσμα είναι παρμένο από την προς Εφεσίους Επιστολή του Αποστόλου Παύλου. Η επιστολή αναπτύσσει ένα θέμα γενικού ενδιαφέροντος: αναφέρεται στο «μυστήριον το αποκεκρυμμένον από των αιώνων εν τω Θεώ» (Εφεσ. 3,9).  Το μυστήριο δηλαδή της θείας οικονομίας για τη σωτηρία των ανθρώπων, το οποίο αποκάλυψε στην ανθρωπότητα ο Ιησούς Χριστός.  Η σωτηρία των ανθρώπων πραγματοποιείται «εν Χριστώ» μέσα στην Εκκλησία και αποτελεί προϊόν της αγάπης και της χάριτος του Θεού, και μέσα σ’ αυτήν ενώνονται και αποτελούν ένα σώμα οι πρώην εχθροί μεταξύ τους Ιουδαίοι και Εθνικοί.

 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΑΡΟΝΑΞΙΑΣ

«ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΟΙ ΑΝΤΙΛΑΛΟΙ»

Κυριακή 27 Νοεμβρίου 2022

ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΓ΄ ΛΟΥΚΑ

Μια πρόσκληση, με δυο λέξεις, αγαπητοί μου αδελφοί, ακούγεται στο σημερινό Ευαγγέλιο του Λουκά, η οποία είναι η πιο ευλογημένη πρόσκληση, που ακούστηκε ποτέ. Μια πρόσκληση, που βγήκε από τα χείλη του Χριστού μας. Ακολούθει μοι.

Μας προσκαλεί όλους ο Χριστός να τον ακολουθήσουμε, εξάλλου και γι’αυτό το λόγο σαρκώθηκε, για να μας καλέσει, όλους σε μετάνοια, σε νέα ζωή, στη λύτρωση και στη σωτηρία, στην αιώνιο ζωή.

 ΚΥΡΙΑΚΗ 27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2022

ΙΓ΄ ΛΟΥΚΑ

(Λουκ. ιη΄ 18-27) (Εφ. β΄ 14-22)

Ουράνιες αξίες

«Τι ποιήσας ζωήν αιώνιον κληρονομήσω;»

Στην υπερεκτίμηση και απολυτοποίηση των υλικών αγαθών σε βαθμό θεοποίησής τους, αλλά και στην ειδωλοποίηση του εγωισμού του ανθρώπου, αναφέρεται η περικοπή του Ευαγγελίου που ακούσαμε σήμερα. Για να ξεπεράσει τα εμπόδια αυτά που υψώνονται τόσο αμείλικτα μπροστά του, ο άνθρωπος καλείται να παραδώσει με εμπιστοσύνη τον εαυτό του στην αγάπη του Χριστού. Όπως ακριβώς προσφέρεται το υπόδειγμα του μικρού παιδιού που το βλέπουμε να παραδίδεται στην αγάπη των γονέων του και να τους εμπιστεύεται πλήρως. Δεν είναι άλλωστε καθόλου τυχαίο το γεγονός ότι το περιστατικό της ευλογίας των παιδιών από τον Κύριο, προηγείται της συνάντησης με τον πλούσιο νέο της περικοπής μας.

Ο πλούσιος νέος

 ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΓ΄ ΛΟΥΚΑ

Ὁ νέος τῆς σημερινῆς εὐαγγελικῆς περικοπῆς, ὅπως ἐκείνη μᾶς τήν διηγεῖται μέσα ἀπό τό ἱερό εὐαγγέλιο ὁ εὐαγγελιστής Λουκᾶς, ἦταν πλούσιος καί ὑψηλῆς κοινωνικῆς τάξης ἄνθρωπος τῆς ἐποχῆς ἐκείνης. Μέ λόγια πού περιεῖχαν φιλοφρόνηση πρός τό πρόσωπο τοῦ Ἰησοῦ, ἀλλά καί μέ πραγματικό ἐνδιαφέρον ρωτάει: τί νά κάνω διδάσκαλε ἀγαθέ γιά νά κληρονομήσω τήν αἰώνια ζωή;

 ΤΟ ΘΕΙΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (ΙΓ' ΛΟΥΚΑ) 27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2022

ΚΥΡΙΑΚΗ  ΙΓ΄ ΛΟΥΚΑ

«εἶπε δὲ αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς…τὰς ἐντολὰς οἶδας» (Λουκ. 18, 20)

Ἡ τήρηση τῶν ἐντολῶν τοῦ Θεοῦ εἶναι βασικὴ καὶ ἀπαραίτητη προϋπόθεση γιὰ τὴν σωτηρία μας. Ὁ ἄνθρωπος δὲν σώζεται μόνο μὲ τὴν πίστη‧ χρειάζονται καὶ τὰ καλὰ ἔργα, μὲ τὰ ὁποῖα γίνεται μιμητὴς καὶ ἀκόλουθος τῆς ζωῆς καὶ τῆς πολιτείας τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ. «Οὐδὲν ἡμῖν ὄφελος πίστις, τοῦ βίου ὄντος διεφθαρμένου», τονίζει ὁ ἱ. Χρυσόστομος. Τὸ νὰ εἶναι  κάποιος «Χριστιανὸς» πρέπει νὰ τὸ ἀποδεικνύει καὶ μὲ τὴν ζωή του.

 Κυριακή ΙΓ΄ Λουκά

Καραβιδόπουλου Ιωάννη (Καθηγητή Πανεπιστημίου)

«Ολοκληρωμένοι ή μισοί χριστιανοί;» (Λουκ. 18, 18-27)

Είναι συμπαθής η περίπτωση του Ιουδαίου άρχοντα, που έχοντας τηρήσει από τη νεότητά του όλες τις εντολές του Μωσαϊκού Νόμου ρωτάει τον Ιησού, τι του μένει ακόμη να κάνει, για να εξασφαλίσει την αιωνιότητα. Και ο Ιησούς, γνωρίζοντας πολύ καλά τι κρατά, συνήθως, τον άνθρωπο γερά δεμένο στη γη, του απαντά: «Ένα σου λείπει ακόμη, πούλησε την περιουσία σου και δώσε τα χρήματα στους φτωχούς· έτσι, θα έχεις θησαυρούς στον ουρανό, κι έλα να με ακολουθήσεις στον δύσκολο δρόμο του σταυρού».

ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΓ΄ ΛΟΥΚΑ

Απόστολος: Εφεσ. β΄ 14 - 22

Ευαγγέλιο: Λουκ. ιη΄18 - 27

27 Νοεμβρίου 2022

Κάποιος άρχοντας, όπως μας αναφέρει σήμερα ο Ευαγγελιστής Λουκάς, ήταν γνώστης των εντολών του Θεού και τις τηρούσε. Είχε όμως ένα ελάττωμα, είχε το πάθος για τα πλούτη του, γι’ αυτό όταν ο Χριστός του είπε να τα μοιράσει στους φτωχούς και να Τον ακολουθήσει, αυτός απομακρύνθηκε στενοχωρημένος και έφυγε από κοντά Του. Προτίμησε τα γήινα από τα Ουράνια αγαθά.

 Κήρυγμα Αποστολικό Κυριακής ΚΔ’ Επιστολών (27–11– 2022)

«Αὐτός γαρ ἐστίν ἡ εἰρήνη ἡμῶν, ὁ ποιήσας τὰ ἀμφότερα ἕν»

Αγαπητοί μου αδελφοί, ο συνεχής πόθος και η ασίγαστη αγωνία και επιθυμία των ανθρώπων μέσα στην ιστορία υπήρξε η πραγματοποίηση της ειρήνης ως ένα μόνιμο και συνεχές γεγονός.

Οι πόλεμοι, οι αναστατώσεις και τα φοβερά εγκλήματα που έχουν διαπραχθεί στην ανθρώπινη ιστορία αλλά και η συνέχιση αυτή της πορείας των λαών και των ανθρώπων, έχουν κάνει την ειρήνη το πολύτιμο και πολυπόθητο αγαθό.

Ειρήνη και αγάπη είναι τα μεγαλύτερα αγαθά για την διατήρηση του κόσμου. Όπως τα βασικά αγαθά για την συντήρηση του ανθρώπινου σώματος είναι το ψωμί και το λάδι, έτσι και η ειρήνη και η αγάπη είναι τα αγαθά συντήρησης του  κόσμου.

ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΗΣ 27-11-2022

«ΔΕΣΜΙΟΙ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ»

Βαρειά σκιά ἁπλώθηκε στό πρόσωπο τοῦ νεαροῦ ἄρχοντα τῆς σημερινῆς Εὐαγγελικῆς Περικοπῆς ὃταν ἄκουσε τόν Κύριο νά τόν προτρέπει νά πουλήσει «πάντα ὅσα εἶχε» καί νά τόν ἀκολουθήσει.  Ὁ νούς του ἔκανε μιά γενική ἐπισκόπηση τῶν ὑπαρχόντων του.  Τοῦ πρόσφεραν ὅ,τι ἤθελε, καλοπέραση, κῦρος στόν λαό, δύναμη, ἀξιώματα.  Πῶς νά τά θυσίαζε ὅλα αὐτά; Ὁ χρυσός τοῦ φάνηκε πιό πειστικός ἀπό τόν Χριστό.  Σιωπηλός ὁ πλούσιος, μέ τήν καρδιά βυθισμένη σ΄ ἕνα σύννεφο μελαγχολίας ἐγκαταλείπει τόν Χριστό καί χάνεται στό πλῆθος.

Παρασκευή 25 Νοεμβρίου 2022

 Κυριακή ΙΓ’ Λουκά: Ποιος μπορεί να σωθεί;

† Μητροπολίτης Σουρόζ Αντώνιος Bloom

Εἰς τὸ ὄνομα τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος.

Ἄν εἶναι τόσο σκληροί, τόσο ἀπόλυτα ἀκριβεῖς οἱ λόγοι τοῦ Εὐαγγελίου, ποιὸς μπορεῖ τότε νὰ σωθεῖ; Αὐτὴ εἶναι ἡ ἐρώτηση ποὺ ἔκαναν οἱ Ἀπόστολοι στὸν Κύριο, καὶ ἡ ἀπάντηση Του ἦταν ταυτόχρονα ἐνθαρρυντικὴ κι ἐπίσης τόσο ἀποκαρδιωτικὴ, γιὰ ἐκείνους ποὺ ἐπιθυμοῦν νὰ ἐπιτύχουν πράγματα μὲ τὶς δικές τους δυνάμεις.

Εἶπε ὅτι αὐτὰ ποὺ εἶναι ἀδύνατα γιὰ τοὺς ἀνθρώπους, εἶναι δυνατὰ γιὰ τὸν Θεό. Ὑπάρχει μιὰ παραβίαση τῆς συνέχειας ποὺ ὑπῆρχε ἀνάμεσα στὰ οὐράνια καὶ τὰ γήινα· τὰ γήϊνα πράγματα ποτὲ δὲν φτάνουν στὸ σημεῖο νὰ γίνουν οὐράνια· ὁ οὐρανὸς πρέπει νὰ ἔλθει σ΄ ἐμᾶς γιὰ νὰ γεμίσουμε μὲ τὴν χάρη τοῦ οὐρανοῦ. Τὸ Πνεῦμα δὲν εἶναι τὸ πιὸ σημαντικὸ σημεῖο στὴν ψυχὴ μας, ἡ ζωὴ τῆς αἰωνιότητας δὲν εἶναι ἡ πληρότητα ὁλόκληρης τῆς ζωῆς. Τὰ πράγματα τοῦ Θεοῦ εἶναι θεϊκὰ καὶ μποροῦμε μόνο νὰ τὰ δεχόμαστε, νὰ τὰ κατέχουμε σὰν δῶρο, ὄχι νὰ τὰ φτάνουμε ἤ νὰ τὰ κατακτᾶμε ἁπλὰ μεγαλώνοντας γιὰ νὰ φτάσουμε τὸν οὐρανό· ὅταν προσπαθοῦμε νὰ τὸ κάνουμε, χτίζουμε ἕναν καινούργιο Πύργο τῆς Βαβέλ, πηγαίνουμε σὲ λάθος κατεύθυνση καὶ δὲν φθάνουμε στὸν οὐρανό.

Κυριακή ΙΓ’ Λουκά: Ο πλούσιος νεανίας

† Μητροπολίτης Σουρόζ Αντώνιος Bloom

(Λουκ.18,18-27)

Εἰς τὸ ὄνομα τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος.

Δὲν εἶναι μόνο φοβερό, κάποιες φορὲς μοιάζει τρομακτικὸ νὰ κηρύττεις τὸν Λόγο τοῦ Θεοῦ, γιατὶ ὁ Κύριος εἶπε: «Ἀπό τὰ λόγια σας θὰ κριθεῖτε».

Θὰ κριθεῖτε, γιατὶ κηρύττετε τὴν ἀλήθεια τοῦ Θεοῦ καὶ μένετε ἀργοὶ κι ὄχι δραστήριοι, σ’ αὐτὸ ποὺ ὁ Θεὸς ἔχει προστάξει καὶ σ’ ὅ,τι ξέρετε ἀρκετὰ καλὰ γιὰ νὰ κηρύξετε σὲ ἄλλους, τότε – πῶς, θὰ σταθεῖτε ἐνώπιον τῆς κρίσης τοῦ Θεοῦ; Κι αὐτὸ ταιριάζει ὄχι μόνο σὲ ἱερεῖς, ἀλλὰ σὲ κάθε χριστιανό, ποὺ κλήθηκε νὰ γίνει μάρτυρας, ἀπόστολος, κάποιος ποὺ φέρει τὸν λόγο τοῦ Θεοῦ στὸν κόσμο ποὺ βρίσκεται στὸ σκοτάδι ἤ στὸ ἡμίφως, ποὺ χρειάζεται τὸ θεῖο φῶς, τὴν ἀλήθεια καὶ τὴν ζωή.

Ἡ σημερινὴ εὐαγγελικὴ περικοπὴ μᾶς προκαλεῖ τόσο ἔντονα.

Εὐαγγελικό Ἀνάγνωσμα Κυριακῆς ΙΓ΄ Λουκᾶ (Λουκ. ιη΄ 18-27)

18 Καὶ ἐπηρώτησέ τις αὐ­τὸν ἄρχων λέγων· διδάσκαλε ἀγαθέ, τί ποιήσας ζω­ὴν αἰ­ώνιον κληρονομήσω; 19 εἶπε δὲ αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς· τί με λέγεις ἀγαθόν; οὐδεὶς ἀγαθὸς εἰ μὴ εἷς ὁ Θεός. 20 τὰς ἐντολὰς οἶδας· μὴ μοιχεύσῃς, μὴ φονεύ­σῃς, μὴ κλέψῃς, μὴ ψευδο­μαρ­τυρήσῃς, τίμα τὸν πατέρα σου καὶ τὴν μητέρα σου. 21 ὁ δὲ εἶπε· ταῦτα πάντα ἐ­φυλαξάμην ἐκ νεότητός μου. 22 ἀκούσας δὲ ταῦτα ὁ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτῷ· ἔτι ἕν σοι λείπει· πάντα ὅσα ἔ­χεις πώλησον καὶ διάδος πτωχοῖς, καὶ ἕξεις θη­σαυρὸν ἐν οὐρανῷ, καὶ δεῦ­ρο ἀκολούθει μοι. 23 ὁ δὲ ἀκούσας ταῦτα περίλυπος ἐγένετο· ἦν γὰρ πλού­­σιος σφόδρα. 24 ἰδὼν δὲ αὐτὸν ὁ Ἰησοῦς περίλυπον γενόμενον εἶπε· πῶς δυσκόλως οἱ τὰ χρήματα ἔχοντες εἰσελεύσονται εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ!

Σάββατο 19 Νοεμβρίου 2022

 2022 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 20 - ΚΥΡΙΑΚΗ Θ ΛΟΥΚΑ

Ο ΑΝΟΗΤΟΣ ΠΛΟΥΣΙΟΣ (Λουκ. 12, 16-21)

†ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΝΙΚΟΠΟΛΕΩΣ ΜΕΛΕΤΙΟΥ

(Διασκευή ομιλίας στη Γαλήνη, στις 20/11/2005)

Η σωστή αντιμετώπιση

Πολλές φορές αυτά που γίνονται και ακούγονται γύρω μας, μας αποπροσανατολίζουν. Παράδειγμα: Λέει η Αγία Γραφή: Ματαιότης ματαιοτήτων τα πάντα ματαιότης.

Απαντάει ο ανόητος άνθρωπος, ο επηρεασμένος από το κοσμικό φρόνημα: «Εδώ είναι ο Παράδεισος, εδώ είναι και η κόλαση».

Λοιπόν, πού είναι η αλήθεια;

Ακούσαμε την παραβολή «του άφρονος πλουσίου». Όταν την διηγήθηκε ο Χριστός πήρε την εντιμότερη εκδοχή για τον πλούτο που μάζεψε ο πλούσιος. Γιατί λέει απλά «ευφόρησε η χώρα του». Έκαναν πολλά εισοδήματα τα χωράφια του. Και επειδή μέχρι τότε το μόνο που σκεπτόταν ήταν πώς θα μαζέψει και πόσα θα μαζέψει, άρχισε να βασανίζει το μυαλό του, γιατί οι αποθήκες του ήταν μικρές και δεν επαρκούσαν για τη νέα σοδειά. Τελικά αποφάσισε: «καθελώ μου τας αποθήκας», θα γκρεμίσω τις αποθήκες μου. Θα χτίσω μεγαλύτερες. Θα τα μαζέψω όλα και μετά θα έχω την δυνατότητα να πω στον εαυτό μου: «Τώρα πια έχεις δικαίωμα να χορτάσεις τη ζωή και τον κόπο σου. Μάζεψες και έχεις. Τέρμα οι δουλειές, οι πίκρες και η στενοχώρια. Θα απολαύσουμε τα αγαθά μας»

 ΦΩΝΗ ΚΥΡΙΟΥ

ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Ο ΠΛΟΥΤΟΣ ΩΣ ΕΜΠΟΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ

Ὁ Ἰησοῦς Χριστός κατά τήν περίοδο τῆς διδασκαλίας του ὑπῆρξε αὐστηρός μέ τούς ἀνθρώπους ἐκείνους οἱ ὁποῖοι εἶχαν παραδοθεῖ ὁλοκληρωτικά στήν αὔξηση τοῦ πλούτου τους. Εἶχε μάλιστα ἀναφερθεῖ καί στή δυσκολία τους νά εἰσέλθουν στή Βασιλεία τοῦ Θεοῦ, ἐξαιτίας τῆς προσκόλλησής τους στά ὑλικά ἀγαθά καί τῆς ἐξάρτησής τους ἀπό τήν πολυτέλεια. «Εὐκοπώτερον γάρ ἐστι κάμηλον διά τρυμαλιᾶς ραφίδος εἰσελθεῖν ἤ πλούσιον εἰς τήν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ εἰσελθεῖν» (Λουκ. 18,25).

Ὁ Κύριός μας, ὅμως, δέν κατηγόρησε ποτέ τούς ἀνθρώπους πού εἶχαν οἰκονομική ἄνεση, ποτέ δέν ἐναντιώθηκε σέ ὅσους εἶχαν πλούτη.

Εὐαγγελικό Ἀνάγνωσμα Κυριακῆς Θ΄ Λουκᾶ (Λουκ. ιβ΄ 16-21)

16 Εἶπε δὲ παραβολὴν πρὸς αὐτοὺς λέγων· ἀνθρώπου τινὸς πλουσίου εὐφόρησεν ἡ χώρα· 17 καὶ διελογίζετο ἐν ἑαυτῷ λέγων· τί ποιήσω, ὅτι οὐκ ἔχω ποῦ συνάξω τοὺς καρπούς μου; 18 καὶ εἶπε· τοῦτο ποιήσω· καθελῶ μου τὰς ἀποθήκας καὶ μείζονας οἰκοδομήσω, καὶ συνάξω ἐκεῖ πάντα τὰ γενήματά μου καὶ τὰ ἀγαθά μου, 19 καὶ ἐρῶ τῇ ψυχῇ μου· ψυχή, ἔχεις πολλὰ ἀγαθὰ κείμενα εἰς ἔτη πολλά· ἀναπαύου, φάγε, πίε, εὐφραίνου. 20 εἶπε δὲ αὐτῷ ὁ Θεός· ἄφρον, ταύτῃ τῇ νυκτὶ τὴν ψυχήν σου ἀπαιτοῦσιν ἀπὸ σοῦ· ἃ δὲ ἡτοίμασας τίνι ἔσται; 21 οὕτως ὁ θησαυρίζων ἑαυτῷ, καὶ μὴ εἰς Θεὸν πλουτῶν.

 Τὰ ἀνεκτίμητα δῶρα τοῦ Θεοῦ – Ἀποστολικὸ Ἀνάγνωσμα Κυριακῆς 20 Νοεμβρίου 2022

14 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ, 2022

Ἀποστολικὸ Ἀνάγνωσμα Κυριακῆς 20 Νοεμβρίου 2022, ΚΓ΄ Κυριακῆς (Ἐφεσ. β΄ 4-10)

ΤΑ ΑΝΕΚΤΙΜΗΤΑ ΔΩΡΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ

Ἡ ἀποστολικὴ περικοπὴ τῆς σημερινῆς Κυριακῆς, ἀπὸ τὴ θεολογικότατη πρὸς Ἐφεσίους ἐπιστολὴ τοῦ ἀποστόλου Παύλου, μᾶς παρουσιάζει τὶς ἀνεκτίμητες εὐεργεσίες τοῦ Θεοῦ· τὰ πολύτιμα δῶρα του, ποὺ μᾶς πρόσφερε χάρη στὴν ἄρρητη ἀγάπη του πρὸς ἐμᾶς.

1. Ὁ Θεὸς τῆς ἀγάπης

Ὁ Θεός μας, ὁ Ὁποῖος εἶναι πλούσιος σὲ ἔλεος, «διὰ τὴν πολλὴν ἀγάπην αὐτοῦ ἣν ἠγάπησεν ἡμᾶς», ἐξαιτίας δηλαδὴ τῆς πολλῆς του ἀγάπης, μᾶς χάρισε πνευματικὴ ζωή, μαζὶ μὲ τὸν Χριστό, ἐνῶ ἤμασταν νεκροὶ πνευματικὰ ἀπὸ τὴν ἁμαρτία, σημειώνει ὁ θεῖος Ἀπόστολος. Συνεπῶς κι ἐσεῖς ἔχετε σωθεῖ, ὄχι ἐξαιτίας τῶν κατορθωμάτων σας, ἀλλὰ μὲ τὴ Χάρι τοῦ Θεοῦ.

 Κυριακή 20η Νοεμβρίου 2022

Κυριακή Θ΄ Λουκᾶ.

(Λουκ. 12, 16 – 21).

«...εἰς Θεόν πλουτῶν» (Λουκ. 12, 21).

Τήν ἐξαιρετικά ἀφυπνιστική παραβολή τοῦ ἄφρονος πλουσίου ἀκούσαμε σήμερα ἀπό τό θεανδρικό στόμα τοῦ Λυτρωτῆ Ἰησοῦ. Σ’ αὐτήν ὁ Κύριος διηγεῖται τήν ἱστορία ἑνός ἀνόητου ἀνθρώπου πού ἔχει πολλά ἀγαθά, ἀλλά κάνει τήν ἀπερισκεψία νά ξεχάσει τόν θάνατο. Ἀντί νά ἔχει μέριμνα γιά τό ποῦ θά βρεθεῖ μετά τό τέλος πού ἔρχεται, ἔχει μέριμνα γιά τό ποῦ θά ἀποθηκεύσει τά πλούτη του. Ἔτσι ὁ θάνατος τόν βρίσκει πλούσιο στή γῆ, ἀλλά τόν ὁδηγεῖ πάμφτωχο στόν οὐρανό. Ὁ Χριστός καταλήγει στό συμπέρασμα πώς αὐτό παθαίνει «ὁ θησαυρίζων ἑαυτῷ, καί μή εἰς Θεόν πλουτῶν».

 Κυριακή Θ΄ Λουκά, Ευαγγ. Ανάγνωσμα: Λουκ. ιβ’ 16 – 21 (20-11-2022)

Διακόνου Επιφανίου Παπαντωνίου

Αν μπορούσαμε να πούμε ότι η προηγουμένη Κυριακή πρόβαλε ως πρότυπο ζωής προς ένταξη στη Βασιλεία του Θεού τον εύσπλαχνο Σαμαρείτη, τον ανιδιοτελή άνθρωπο της έμπρακτης αγάπης, η σημερινή Κυριακή προβάλλει το αρνητικό κακέκτυπο: τον άφρονα πλούσιο, τον άνθρωπο που η μόνη έγνοια του ήταν πώς να έχει και να κατέχει τα υλικά του αγαθά, πώς να αυξάνει τα γεννήματά του, σε τέτοιο βαθμό, που τελικά να δυστυχεί μέσα στην υποτιθέμενη «ευτυχία» του.

 Κυριακή ΚΓ΄ Επιστολών, Αποστ. Aνάγνωσμα: Εφεσ. β΄ 4-10 (20-11-2022)

Πρεσβυτέρου Ανδρέα Παπαμιχαήλ

Το σημερινό αποστολικό ανάγνωσμα είναι παρμένο από την προς Εφεσίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου. Η  Έφεσος ήταν η πρωτεύουσα της Ιωνίας και μια απ’ τις πολυπληθέστερες και λαμπρότερες πόλεις της Ανατολικής Μεσογείου. Κεντρική θέση στη ζωή αυτής της μεγαλούπολης κατείχε η λατρεία της θεάς Αρτέμιδος. Ο Απόστολος των Εθνών επισκέφθηκε την Έφεσο κατά τη δεύτερη αποστολική περιοδεία για μικρό χρονικό διάστημα, ενώ κατά τη διάρκεια της τρίτης του περιοδείας έμεινε στην πόλη για σχεδόν τρία χρόνια. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να δημιουργηθεί εκεί μια εύρωστη χριστιανική κοινότητα που η δράση των μελών της ξεπερνούσε τα όρια της Εφέσου.

 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΑΡΟΝΑΞΙΑΣ

«ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΟΙ ΑΝΤΙΛΑΛΟΙ»

Κυριακή 20 Νοεμβρίου 2022

ΚΥΡΙΑΚΗ Θ΄ ΛΟΥΚΑ

Δύο είναι τα είδη των πειρασμών αγαπητοί μου αδελφοί στη ζωή μας. Ή οι θλίψεις βασανίζουν τις καρδιές μας, όπως το χρυσάφι στο καμίνι ελέγχοντας διά της υπομονής την ακεραιότητά μας ή πολλές φορές και αυτή, η αφθονία της ζωής, λειτουργεί ως δοκιμαστήριο για τους περισσοτέρους. Διότι είναι εξίσου ακατόρθωτο, να διαφυλαχθεί η ψυχή, ανυποχώρητη στις περιστάσεις αλλά και να μην πέσει στην αλαζονεία κάποιος όταν τον δοξάζουν. Και στο πρώτο είδος των πειρασμών, πρέπει να παίρνουμε παράδειγμα τον Ιώβ, αυτόν τον ακαταμάχητο αθλητή, ο οποίος υποδέχτηκε τις θλίψεις και τις δοκιμασίες, με σταθερότητα λογισμών και ακλόνητη καρδιά. Και στο δεύτερο είδος πειρασμών παράδειγμα προς αποφυγή, να παίρνουμε τον πλούσιο της σημερινής ευαγγελικής περικοπής.

 ΚΥΡΙΑΚΗ 20 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2022

Θ΄ ΛΟΥΚΑ

(Λουκ. ιβ΄ 16-21) (Εφ. β΄ 4-10)

Πλήρωμα ζωής

«Άφρον, ταύτη τη νυκτί την ψυχήν σου απαιτούσιν από σου, α δε ητοίμασας τίνι έσται; Ούτως ο θησαυρίζων εαυτώ, και μή εις Θεόν πλουτών»

Η σημερινή ευαγγελική παραβολή είχε σαν αφορμή τη φιλονικία δύο αδελφών πάνω σε κληρονομικά ζητήματα. Ο Κύριος γνώριζε ότι και οι δυο τους είχαν κυριευθεί από το φοβερό πάθος της πλεονεξίας. Για να βοηθήσει λοιπόν όλους μας να αποφύγουμε την αδυναμία αυτή, μάς πρόσφερε την παραβολή του άφρονος πλουσίου, με τα τόσο ζωηρά αλλά και διδακτικά μηνύματα και νοήματα.

Η υποδούλωση στην ύλη

 ΚΥΡΙΑΚΗ Θ΄ ΛΟΥΚΑ

(20/11/2022)

Ἄκρως ἐνδιαφέρουσα προσέγγιση στό ζήτημα τοῦ πλουτισμοῦ καί τῆς χωρίς μέτρο συσσώρευσης ὑλικῶν ἀγαθῶν κάνει τό σημερινό Εὐαγγελικό ἀνάγνωσμα, ἀγαπητοί μου ἀδελφοί, στό ὁποῖο ὁ Κύριός μας παρουσιάζει τήν παραβολή τοῦ ἄφρονος πλουσίου. Ὁ ἄνθρωπος αὐτός ζοῦσε γιά νά ἀπολαμβάνει τά πλούτη καί τά ὑλικά ἀγαθά πού κατεῖχε καί τό μόνο πού τόν ἐνδιέφερε ἦταν ἡ ἐπαύξησή τους, ἀδιαφορώντας γιά τά προβλήματα καί τήν ἀνέχεια πού μάστιζε τούς συνανθρώπους του. Ὁ Θεός, ὅμως, πού δημιούργησε τόν κόσμο καί κατένειμε τόν ὑλικό πλοῦτο μέ δικαιοσύνη, τήν ὁποία θέλει καί οἱ ἄνθρωποι νά ἐπιδεικνύουν, τοῦ ἐμήνυσε ὅτι ὁ θάνατος εἶναι κοντά. Τί θ’ ἀπογίνουν, λοιπόν, ὅσα ἀπέκτησε, ἀδιαφορώντας γιά τήν μετά θάνατον κατάσταση τῆς ψυχῆς του; 

 ΤΟ ΘΕΙΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Θ' ΛΟΥΚΑ) 20 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2022

ΚΥΡΙΑΚΗ  Θ΄ ΛΟΥΚΑ

20 Νοεμβρίου 2022

«Ψυχή, ἔχεις πολλὰ ἀγαθά…» (Λουκ. 1, 31)

Ἀπὸ τὴν περίοδο τῆς δημιουργίας τοῦ κόσμου ὁ Θεὸς ἔδειξε ὅτι ὁ ἄνθρωπος δὲν εἶναι ἰσότιμος μὲ τὰ ἄλλα ἐπίγεια δημιουργήματα. Γιὰ ὅλα μὲ ἕνα Του λόγο «εἶπε καὶ ἐγενήθησαν», ὅπως τὸ φῶς, τὸ στερέωμα, τὸ νερὸ κ.λ.π. Τὸν ἄνθρωπο, ὅμως, τὸν ἔπλασε μὲ ἰδιαίτερο δημιουργικὸ τρόπο, μὲ ξεχωριστὴ φροντίδα, μὲ στοργή. «Καὶ ἔπλασεν ὁ Θεὸς τόν ἄνθρωπον, χοῦν (χῶμα) ἀπὸ τῆς γῆς, καὶ ἐνεφύσησεν εἰς τὸ πρόσωπον αὐτοῦ πνοὴν ζωῆς καὶ ἐγένετο ἄνθρωπος εἰς ψυχὴν ζῶσαν» (Γεν. 2, 7). Ἔτσι, στὸ ὑλικὸ συστατικὸ τοῦ σώματος τοῦ ἀνθρώπου προστέθηκε καὶ τὸ πνευματικὸ στοιχεῖο, ἡ ἄυλη ψυχή. Νὰ σκεφθοῦμε ὅτι ἡ ψυχὴ εἶναι γιὰ τὸ γήινο σῶμα ὅ,τι ὁ κυβερνήτης γιὰ τὸ πλοῖο, ὁ μουσικὸς γιὰ τὸ ὄργανο (ἱ. Χρυσόστομος). Γι’ αὐτὸ ἡ ψυχὴ χαρακτηρίζεται «βασίλισσα» καὶ τὸ σῶμα «ὑπηρέτης».

 Κυριακή Θ΄ Λουκά

Ιωάννη Καραβιδόπουλου

«Η ολέθρια αφροσύνη»

«Κάποιος από το πλήθος είπε στον Ιησού: «Διδάσκαλε, πες στον αδελφό μου να μοιράσουμε την κληρονομιά μας». Κι ο Ιησούς του απάντησε: «Άνθρωπέ μου, εγώ δεν είμαι δικαστής, για να χωρίζω την περιουσία σας». Και στο πλήθος είπε: «Να προσέχετε και να φυλάγεστε από κάθε είδους πλεονεξία, γιατί τα πλούτη, όσο περίσσια κι αν είναι, δε δίνουν στον άνθρωπο την αληθινή ζωή». Τους είπε μάλιστα την εξής παραβολή: «Κάποιου πλούσιου ανθρώπου τα χωράφια έδωσαν άφθονη σοδειά. Τότε, εκείνος σκεφτόταν και έλεγε: «Τι να κάνω; Δεν έχω μέρος να συγκεντρώσω τα γεννήματά μου! Αλλά να τι θα κάνω», είπε.

 ΤΑ ΕΙΣΟΔΙΑ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

Απόστολος: Εβρ. θ΄ 1-7

Ευαγγέλιο: Λουκ. ι΄ 38-42, ια΄, 27-28

21 Νοεμβρίου 2022

Τα Εισόδια της Υπεραγίας Θεοτόκου συνιστούν μια από τις σημαντικότερες εορτές του Εκκλησιαστικού έτους. Από τη στιγμή της εισόδου της Θεοτόκου στον ναό του Σολομώντα, στα άγια των αγίων, ανοίγεται ο δρόμος για την υλοποίηση του Σχεδίου του Θεού να σώσει τον άνθρωπο. Άλλωστε αυτό κάνουν ξεκάθαρα όλοι οι ύμνοι που αναφέρονται στην εορτή από το απολυτίκιο μέχρι και τις καταβασίες των Χριστουγέννων που αρχίζουν από σήμερα να ψάλλονται στις εκκλησίες. Η εορτή περιβάλλεται από ένα ιστορικό υπόβαθρο στο οποίο όμως οι πατέρες έδωσαν και μια θεολογική εξήγηση των γεγονότων. 

 ΚΥΡΙΑΚΗ Θ΄ ΛΟΥΚΑ

Απόστολος: Εφεσ. β΄4 - 10

Ευαγγέλιο: Λουκ. ιβ΄16 – 21

20 Noεμβρίου 2020

Στην πραγματικότητα, δεν είναι δύσκολο να αντιληφθούμε, ότι όλα όσα έχουμε στην παρούσα ζωή είναι προσωρινά, εξαιρουμένης της ψυχής. Ο Κύριος μάς τα εμπιστεύεται για ένα περιορισμένο χρονικό διάστημα, προκειμένου να είμαστε οι διαχειριστές τους. Εμείς μπορούμε, είτε να τα χρησιμοποιήσουμε αποκλειστικά για το δικό μας συμφέρον ή για το κοινό συμφέρον, δηλαδή προς δόξα Κυρίου.

 ΚΥΡΙΑΚΗ Θ’ ΛΟΥΚΑ 20-11-22

ΓΡΑΠΤΟΝ Θ. ΚΗΡΥΓΜΑ

Γιατί τιμᾶμε τήν Παναγία μας

Τούς Ἁγίους τῆς Ἐκκλησίας μας δέν τούς λατρεύουμε. Ἐπειδή ἡ Λατρεία ἀνήκει μόνον στόν Θεό. Αὐτό ἰσχύει καί γιά τήν Θεομήτορα Μαρία, τήν Παναγία μας.

Ὅμως, ὀφείλουμε οἱ πιστοί νά τιμοῦμε ἰδιαιτέρως κάθε Ἅγιο. Εἰς τό ἔπακρον δέ τήν Παναγία.

Ἄς δοῦμε ποιοί λόγοι θεμελιώνουν αὐτήν τήν ὕψιστη ὀφειλομένη τιμή.

Ὁ πρῶτος λόγος εἶναι πώς ἐκείνη ἦταν πού εἶπε τό μεγάλο «ναί» στό σχέδιο τοῦ Θεοῦ γιά τήν σωτηρία μας. Ὅταν ὁ Ἀρχάγγελος Γαβριήλ τῆς προανήγγειλε τόν παράδοξο Τόκο της, ταυτόχρονα τῆς ἀπήγγειλε τό πρῶτο «χαῖρε». Ἕνα «χαῖρε», πού ἀπό τότε θά τῆς ἀπονέμεται συνεχῶς στήν Ἱστορία, ἰδιαίτερα δέ στούς ἱλαρούς Ναούς τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Παιδιοῦ Της.

 Κήρυγμα Αποστολικό Κυριακής ΚΓ’ Επιστολών (20–11–2022)

«Και ὄντας ἡμᾶς νεκροὺς τοῖς παραπτώμασι συνεζωποίησε τῷ Χριστῷ»

Αγαπητοί μου αδελφοί, στο σημερινό αποστολικό ανάγνωσμα, που προέρχεται από την προς Εφεσίους επιστολή του Απ. Παύλου, τονίζεται ιδιαίτερα η αγάπη του Θεού προς τους ανθρώπους, αλλά και το ότι η σωτηρία προς κάθε άνθρωπο είναι και εξαρτάται από την χάρη του Θεού «τῇ γὰρ χάριτι ἐστὲ σεσωσμένοι» αλλά και από την πίστη μας προς Αυτόν, «διὰ τῆς πίστεως καὶ τοῦτο οὐκ ἐξ ἡμῶν, Θεοῦ τὸ δῶρον».

ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ  «Η ΠΝΕΟΝΕΞΙΑ» ΤΗΣ 20-11-2022

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

«Η ΠΝΕΟΝΕΞΙΑ»

Μέ τόν χαρακτηρισμό «Ἄφρων» προσφωνεῖ τόν πλεονέκτη πλούσιο ὁ Χριστός στή σημερινή εὐαγγελική περικοπή.  «Ἂφρων, αὐτή τή νύχτα τελειώνει ἡ ζωή σου, Τί θά τά κάνεις ὅλα αὐτά, πού μέ νοσηρή ἰδιοτέλεια θησαύρισες; Σέ ποιόν θά τά ἀφήσης;». Ὁ χαρακτηρισμός αὐτός, πού χρησιμοποιεῖ ό Κύριος γιά τόν ἄπληστο πλούσιο, μᾶς ἀποκαλύπτει ὅτι ή πλεονεξία εἶναι ἀληθινή ἀρρώστεια πού δέν ἀφήνει τόν ἄνθρωπο νά ἡρεμήσει καί νά χαρεῖ. «Καί διελογίζετο ἐν ἑαυτῷ».  Τά ὃρια στά ὁποῖα κλείνονται οἱ σκέψεις του καί οἱ προοπτικές του, εἶναι ἡ λέξη «ἐγώ»

Παρασκευή 11 Νοεμβρίου 2022

 2022 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 13 - ΚΥΡΙΑΚΗ Η ΛΟΥΚΑ

Η ΠΑΡΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΚΑΛΟΥ ΣΑΜΑΡΕΙΤΟΥ (Λουκ. 10, 25-37)

†ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΝΙΚΟΠΟΛΕΩΣ ΜΕΛΕΤΙΟΥ

(Διασκευή ομιλίας στη Νέα Κερασούντα, στις 12/11/2006

Τοποθετήσου σωστά

Η παραβολή του καλού Σαμαρείτου είναι μια βαθειά έρευνα πάνω στο μεγαλύτερο πρόβλημά μας που είναι: Θεός, άνθρωπος, και αγάπη προς τον πλησίον. Πόσο πρέπει να αγαπάμε τον Θεό, μας το λέει ο Χριστός: «Εξ όλης της ψυχής, εξ όλης της καρδίας, εξ όλης της διανοίας και με όλη μας την δύναμη. Και τον πλησίον σαν τον εαυτό μας».

Και τώρα το ερώτημα: Ποιος είναι ο «πλησίον» που πρέπει να αγαπάμε;

 ΦΩΝΗ ΚΥΡΙΟΥ

ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΚΑΙ Ο ΣΥΝΑΝΘΡΩΠΟΣ

Στή σημερινή εὐαγγελική περικοπή ἡ Ἐκκλησία μᾶς φέρνει μπροστά στό μεγάλο κεφάλαιο τῆς ζωῆς τοῦ ἀνθρώπου, πού δέν εἶναι ἄλλο ἀπό τίς διαπροσωπικές σχέσεις. Ὁ Θεός, βλέποντας ἀπό τήν ἀρχή τῆς Δημιουργίας ὅτι δέν εἶναι καλό ὁ ἄνθρωπος νά εἶναι μόνος, ἔφτιαξε ἕνα συνοδοιπόρο τῆς ζωῆς του. Ἀπό τήν ἀρχαία φιλοσοφία γνωρίζουμε ὅτι ὁ ἄνθρωπος εἶναι κοινωνικό ὄν καί πώς ὁ ἀπομονωμένος ἄνθρωπος εἶναι εἴτε θεός, εἴτε θηρίο. Οἱ κοινωνίες ἀποτελοῦν καθρέφτη τῆς ἐπαφῆς τοῦ ἀνθρώπου μέ τόν ἑαυτό του καί, κατ’ ἐπέκταση, καθρέφτη τῶν ἀνθρώπινων σχέσεων. Ἔχει γίνει πολύς λόγος κατά καιρούς σχετικά μέ τή διαφορετικότητα, τήν ἀποδοχή τοῦ ἄλλου, τήν ἀλληλεγγύη, καί μάλιστα σέ τέτοιο βαθμό, ὥστε ἀρκετές φορές λαμβάνει φονταμενταλιστικές διαστάσεις, μέ ἀποτέλεσμα ἡ θεματολογία του νά καταντᾶ κάπως τετριμμένη.

Τό ὑπόδειγμα τῆς εὐαγγελικῆς ἀγάπης

 Ὁ «χρυσορρήμων» Πατέρας τῆς Ἐκκλησίας

Ἀποστολικὸ Ἀνάγνωσμα Κυριακῆς 13 Νοεμβρίου 2022, Ἁγ. Ἰωάννου Χρυσοστόμου (Ἑβρ. ζ΄ 26 – η΄ 2)

Ο «ΧΡΥΣΟΡΡΗΜΩΝ» ΠΑΤΕΡΑΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

Κατὰ τὴ σημερινὴ Κυριακὴ ἡ ἁγία μας Ἐκ­κλησία ἑορτάζει τὴ μνήμη ἑνὸς μεγάλου Ἱεράρχη καὶ οἰκουμενικοῦ Διδασκάλου, τοῦ ἁγίου Ἰωάννη τοῦ Χρυσοστόμου, ὁ ὁποῖος ὑπῆρξε «χρυσορρήμων» Πατέρας τῆς Ἐκκλησίας, καλλικέλαδος ρήτορας τοῦ ἱεροῦ ἄμβωνα καὶ βαθὺς ἑρμηνευτὴς τῶν θείων Γραφῶν. Γιὰ νὰ τιμήσουμε λοιπὸν σήμερα τὸν ἱερὸ Χρυσόστομο, τὸ ἀποστολικὸ ἀνάγνωσμα ποὺ ἀκούσαμε στὴ θεία Λειτουργία εἶναι ἀφιερωμένο σ᾿ ἐκεῖνον καὶ λαμβάνεται ἀπὸ τὴν πρὸς Ἑβραίους ἐπιστολή.

1. Πρότυπο ἀρχιερέα

 Κυριακή 13η Νοεμβρίου 2022

Κυριακή Η΄ Λουκᾶ.

(Λουκ. 10, 25 – 37).

«τοῦτο ποίει καί ζήσῃ» (Λουκ. 10, 28).

Τήν πανέμορφη καί βαθυστόχαστη παραβολή τοῦ Καλοῦ Σαμαρείτη ἀκούσαμε σήμερα στό εὐαγγελικό ἀνάγνωσμα. Αὐτή ἡ παραβολή εἶναι ἡ ἀπάντηση τοῦ Ἰησοῦ στό ἐρώτημα ἑνός νομικοῦ γιά τήν ἐφαρμογή τῆς ἀγάπης καί τήν ἐπίτευξη τῆς σωτηρίας. Ὁ ἄνθρωπος σώζεται ὅταν ἀγαπάει χωρίς διακρίσεις καί χωρίς ἐπιφυλάξεις.

 Κυριακή Η΄ Λουκά, Ευαγγ. Ανάγνωσμα: Λουκ. ι΄ 25-37 (13-11-2022)

Πρεσβυτέρου Χρίστου Κούλενδρου

Η αγάπη προς τον πλησίον

Η ευαγγελική περικοπή που σήμερα ακούσαμε είναι η γνωστή παραβολή του καλού Σαμαρείτου. Αφού ο Κύριος μας ερωτήθηκε από ένα νομικό, δάσκαλο δηλαδή του Μωσαϊκού Νόμου, απαντά στο ερώτημα «τι ποιήσας ζωήν αιώνιον κληρονομήσω;» Τι πρέπει, δηλαδή, να κάνω για να κληρονομήσω την αιώνια ζωή;

Ο ιερός Ευαγγελιστής σημειώνει για το νομικό και το εξής: «εκπειράζων αυτόν», ήθελε δηλαδή να παγιδεύσει τον Ιησού, να τον φέρει σε δύσκολη θέση. Δεν τον πίστευε ως Θεό και τη διδασκαλία του τη θεωρούσε αντίθετη με όσα έλεγε ο Νόμος του Μωϋσέως. Προσήλθε λοιπόν στο Χριστό χωρίς αγαθή πρόθεση, θέλοντας απλά μέσα από τη συζήτηση να φανεί η αντίθεση του Χριστού με το Νόμο πράγμα που θα σήμαινε, πως ούτε Θεός ήταν, ούτε προερχόταν «εκ Θεού».

 Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου, Αποστ. Aνάγνωσμα: Εβρ. ζ΄ 26 – η΄ 2 (13-11-2022)

Πρεσβυτέρου Φιλίππου Φιλίππου

Την Κυριακή, 13 Νοεμβρίου, διαβάζεται το αποστολικό ανάγνωσμα της εορτής του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Το συγκεκριμένο ανάγνωσμα διαβάζεται στη μνήμη Ιεραρχών λόγω της αναφοράς του στην ιερωσύνη του Ιησού Χριστού και είναι παρμένο από την προς Εβραίους Επιστολή.

Η επιστολή αυτή είναι γραμμένη σε ανώτερη κοινή γλώσσα και δίνει περισσότερο την εντύπωση πραγματείας παρά επιστολής. Μέσα από αυτή βλέπουμε να υπάρχει μια ταυτότητα εμπειριών μεταξύ της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης. Βλέπουμε το πώς ο Θεός, μέσα από αυτά που προηγήθηκαν στην Παλαιά Διαθήκη, προετοίμασε το λαό του για την έλευση του Χριστού. Μπορούμε ακόμη να δούμε το πώς ερμηνεύεται χριστολογικά η Παλαιά Διαθήκη.

 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΑΡΟΝΑΞΙΑΣ

«ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΟΙ ΑΝΤΙΛΑΛΟΙ»

Κυριακή 13 Νοεμβρίου 2022

ΚΥΡΙΑΚΗ Η΄ ΛΟΥΚΑ

Στην επίγειο ζωή του ο Κύριος θέλοντας να αποκαλύψει τις αλήθειες της Βασιλείας τού Θεού, δεν δίδασκε τον κόσμο με επιστημονικές θεωρίες, αλλά με απλές διδακτικές ιστορίες τις παραβολές.

Έτσι σήμερα αδελφοί μου, ακούσαμε στο ευαγγελικό ανάγνωσμα την παραβολή του καλού Σαμαρείτη.

«Τι ποιήσας ζωήν αιώνιον κληρονομήσω;» Τι πρέπει να κάνω για να κερδίσω την αιώνιο ζωή; Ποιος απευθύνει το ερώτημα αυτό και σε ποιον; Ένας άνθρωπος του νόμου, Νομικός μας λέει το ευαγγέλιο, ο οποίος γνωρίζει, καλά τους νόμους της Ιουδαϊκής θρησκείας και την αγία Γραφή. Ρωτάει τον Κύριο, να του πει με ποιο τρόπο θα κερδίσει την αιώνιο ζωή. Ζητάει ουσιαστικά από τον ίδιο τον Θεό, με τον οποίο θα ξανακερδίσει την αιωνιότητα ο άνθρωπος, την οποία χάσαμε μετά την πτώση των πρωτοπλάστων.

 ΚΥΡΙΑΚΗ 13 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2022

Η΄ ΛΟΥΚΑ

(Λουκ. ι΄ 25-37) (Εβρ. ζ΄ 26 – η΄2)

 Σαμαρειτικές αναβάσεις

«Τι ποιήσας ζωήν αιώνιον κληρονομήσω;»

Η ζωή του ανθρώπου πάνω στη γη προσφέρεται ως μοναδική ευκαιρία για πλήρη αποδοχή της αγάπης του Θεού, την οποία καλείται να προσφέρει αδιάκοπα στους συνανθρώπους του. Στο θέμα ακριβώς αυτό εστιάζεται η σημερινή ευαγγελική περικοπή, η οποία αναφέρεται στην παραβολή του Καλού Σαμαρείτη. Μέσα απ’ αυτή την παραβολή δίνεται απάντηση στο ερώτημα ποιος είναι ο πλησίον μας. Εγείρεται, επίσης, το ζήτημα πώς ο καθένας από εμάς γίνεται πλησίον για τον άλλο. Και αυτό γιατί σε τελική ανάλυση στην προοπτική της αυθεντικής κοινωνίας αγάπης που σφυρηλατείται στην πραγματικότητα της Εκκλησίας όλοι οι άλλοι είναι πλησίον μας και αδελφοί μας και σαν τέτοιους θα πρέπει να τους αντικρίζουμε. Αυτό κι αν συνιστά την απάντηση στο ζήτημα που εγείρεται στην εποχή μας για τη δυνατότητα μιας αυθεντικής κοινωνίας προσώπων και λαών.

Η στυγνή τυπολατρία

 ΚΥΡΙΑΚΗ Η΄ ΛΟΥΚΑ

Η ΠΑΡΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΚΑΛΟΥ ΣΑΜΑΡΕΙΤΟΥ

(Λουκ. ι΄ 25-37)

Ἡ εὐρεία ἔννοια τοῦ πλησίον καὶ τῆς ἀνιδιοτελοῦς ἀγάπης

Ἡ παραβολὴ τοῦ καλοῦ Σαμαρείτη ἔχει ἄμεση σχέση μὲ τὴν ὑπόσταση τοῦ Θεοῦ Λόγου.

Οἱ Φαρισαῖοι κατηγοροῦσαν τὸν Ἰησοῦ καὶ τοῦ ἔλεγαν ὅτι: «Σαμαρείτης εἰ σὺ καὶ δαιμόνιον ἔχεις1». Μιλῆσαν περιφρονητικὰ γιὰ τὸ Χριστὸ ὅτι εἶναι Σαμαρείτης. Δὲν ἐπέλεξε ἑπομένως, τυχαία τὴν παραβολὴ αὐτὴ ὁ Κυρίος. Μέσῳ αὐτῆς τῆς παραβολῆς δίδει ἔμμεση ἀπάντηση στοὺς κατηγόρους του. Ὁ Σαμαρείτης, τὸν ὁποῖον περιφρονοῦσαν ὡς παραχαράκτη τοῦ Μωσαϊκοῦ Νόμου, αὐτὸς εὐσπλαχνίσθηκε τὸν τραυματισμένο καὶ τὸν βοήθησε.

 ΤΟ ΘΕΙΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Η' ΛΟΥΚΑ) 13 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2022

«καὶ ἰδὼν αὐτὂν ἀντιπαρῆλθε» (Λουκ. 1, 31)

Ἕνα ἀπὸ τὰ πάθη τῆς ἀνθρώπινης ψυχῆς, ποὺ προσβάλλει ἰδιαίτερα τοὺς ἀνθρώπους τῆς ἐποχῆς μας, εἶναι καὶ ἡ φιλαυτία. Εἶναι αὐτὸ ποὺ ἀλλιῶς ὀνομάζουμε ἐγωισμό. Φιλαυτία σημαίνει μιὰ ὑπερβολική, μιὰ ἀρρωστημένη ἀγάπη τοῦ ἑαυτοῦ μας, προσκόλληση στὰ δικά μας θελήματα, νοήματα, ἐπιθυμίες καὶ φαντασιώσεις.

Ἡ σημερινὴ εὐαγγελικὴ περικοπὴ μᾶς λέγει ὅτι δύο ἄνθρωποι, καὶ μάλιστα μὲ ὑψηλὰ ἀξιώματα, ἐνῶ συνάντησαν ἕναν δεινοπαθοῦντα συνάνθρωπό τους, "ἀντιπαρῆλθον". Δὲν τὸν πρόσεξαν, δὲν τὸν περιέθαλψαν. Καὶ γιατὶ αὐτό; Γιατὶ ὀ ἐγωισμός, ἡ φιλαυτία τους, δὲν τοὺς ἐπέτρεψε νὰ πράξουν αὐτὸ ποὺ ἔπρεπε.

ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ  «ΤΙΣ ΕΣΤΙ ΜΟΥ ΠΛΗΣΙΟΝ» ΤΗΣ 13-11-2022

 Τὸ βασικὸ ἐρώτημα, πού ἔθεσε ἀμυνόμενος ὁ νομικὸς στὸν Χριστό στήν σημερινή Εὐαγγελική περικοπή ἦταν: «καὶ τὶς ἐστί μου πλησίον»·

Ὁ Χριστὸς ὅμως μετὰ τὴν παραβολὴ ρωτᾶ ποιὸς ἐνήργησε ὡς πλησίον, στρέφει δηλαδὴ τὴν προσοχὴ στὸ ὑποκείμενο τῆς ἀγάπης·   «τὶς  οὖν τούτων  τῶν τριῶν πλησίον δοκεῖ σοὶ γεγονέναι...».  Τὸ «ἀγαπήσεις τὸν πλησίον σου ὡς σεαυτὸν» ἦταν μία ἐντολή τοῦ Μωσαϊκοῦ Νόμου γιὰ τοὺς Ἰουδαίους. Τὸ κρίσιμο ὅμως σημεῖο, στὸ ὁποῖο ὑπῆρχαν πολλὲς συζητήσεις, ἦταν ποιὸς πρέπει νὰ θεωρεῖται πλησίον. Σύμφωνα μὲ τὸν ἰουδαϊκὸ Νόμο ἡ ἔννοια τοῦ πλησίον ἦταν συχνὰ συγκεχυμένη καὶ περιορισμένη. Μερικοὶ  νομοδιδάσκαλοι ὑποστήριζαν ὅτι εἶναι παράνομο νὰ βοηθήσεις μία ἐθνικὴ γυναίκα στὴν ὀδύνη τοῦ τοκετοῦ, διότι ἐπρόκειτο νὰ γεννηθῆ ἕνας ἄλλος ἐθνικός.

 Κυριακή Η΄ Λουκά

†Αρχιμανδρίτη Ανανία Κουστένη

Ο Ιησούς: ο καλός και αγαθός Σαμαρείτης της αγάπης

Ογδόη Κυριακή του Λουκά σήμερα, αγαπητοί. Ο Ιησούς μας είπε την παραβολή του καλού Σαμαρείτου, που είναι ο Ίδιος. Καλός Σαμαρείτης είναι ο Χριστός μας, ο οποίος μας πήρε πάνω Του, τα έδωσε όλα, και πέθανε και ανέστη για μας. Και μας προσφέρει συνεχώς τα πάντα, μέχρι που να μας βάλει στην αιώνια ζωή, και κει θα είναι πια η μοναδική και ατελεύτητη χαρά και αγαλλίασή μας.

Καθώς ανέβαινε ο Ιησούς από τη Γαλιλαία στα Ιεροσόλυμα, είχε καθίσει σε κάποιο μέρος και μιλούσε στους Μαθητές και στον λαό. Κάποια στιγμή, ένας Νομοδιδάσκαλος σηκώθηκε και Τον ερώτησε τι να κάνει, για να κληρονομήσει την αιώνια ζωή.

 ΚΥΡΙΑΚΗ Η΄ ΛΟΥΚΑ

Απόστολος: Εβρ. ζ’ 26 – 28, η’ 1 – 2

Ευαγγέλιο: Λουκ. ι΄ 25 - 37

13 Νοεμβρίου 2022

Ιδιαίτερα και σημαντικά ερωτήματα προβάλλουν στο σημερινό ευαγγέλιο.

Δυο ερωτήματα υποβάλλονται από τον νομοδιδάσκαλο στον Χριστό όπως: «Τι πρέπει να κάμω για να κληρονομήσω την αιώνια ζωή»; και «τις έστι μου πλησίον;»

Αντί απαντήσεως όμως ο Χριστός θέτει άλλα δυο ερωτήματα. Στα ερωτήματα αυτά θα κληθεί να απαντήσει ο ίδιος ο νομοδιδάσκαλος. «Τι γράφει ο νόμος του Θεού;» και μετά την παρεμβολή της παραβολής του καλού Σαμαρείτη θέτει το ερώτημα «ποιος από τους τρεις αποδείχθηκε πραγματικός πλησίον στον άνθρωπο που έπεσε στα χέρια των ληστών;».

 ΚΥΡΙΑΚΗ Η’ ΛΟΥΚΑ (13-10-2022)

ΓΡΑΠΤΟΝ Θ. ΚΗΡΥΓΜΑ

Σήμερα, -μέρα Ἀναστάσιμη, χριστιανοί ἀδελφοί μου, ὅπως κάθε Κυριακή – γιορτάζουμε τήν μνήμη τοῦ μεγάλου Πατέρα τῆς Ἐκκλησίας μας, τοῦ Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου.

Καί μόνον ὁ Κατηχητικός Λόγος τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου νά εἶχε διασωθεῖ, ἀπό τήν τεράστια προσφορά του στό κήρυγμα τῆς Πίστης μας, θά ἀρκοῦσε ἴσως νά συνεγείρει τίς ψυχές μας στήν Ἀγάπη, τήν δοξολογία καί τήν εὐγνωμοσύνη πρός τόν Κύριο Ἰησοῦ.

 Κήρυγμα Αποστολικό Κυριακής 13–11–2022 (Aγ. Ιωάννου του Χρυσοστόμου)

«Τοιοῦτος ἡμῖν ἔπρεπεν ἀρχιερεύς»

Σήμερα αδελφοί μου από την Αγία μας Εκκλησία προβάλλεται το πρόσωπο του μεγάλου και ιερού Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Τιμούμε την μνήμη του, την παρουσία του και την προσφορά του. Υπήρξε η μεγαλυτέρα προσωπικότης της Εκκλησίας μας ως συγγραφέας, ως ηγέτης, ως ρήτορας, ως Άγιος!

Πολύ σοφά η Εκκλησία μας όρισε να διαβάζεται αυτό το σημερινό αποστολικό ανάγνωσμα που προέρχεται από την προς Εβραίους Επιστολή του Απ. Παύλου που μιλά για τον μοναδικό και ανεπανάληπτο Αρχιερέα, τον κατά πάντα άξιο Αρχιερέα να προσφέρει θυσία δεκτή και ευάρεστη στον Θεό.

Τετάρτη 9 Νοεμβρίου 2022

Εὐαγγελικό Ἀνάγνωσμα Κυριακῆς H΄ Λουκᾶ (Λουκ. ι΄ 25-37)

25 Καὶ ἰδοὺ νομικός τις ἀνέ­στη ἐκπειράζων αὐτὸν καὶ λέγων· διδάσκαλε, τί ποιή­σας ζωὴν αἰώνιον κληρονο­μή­σω; 26 ὁ δὲ εἶπε πρὸς αὐτόν· ἐν τῷ νόμῳ τί γέγραπται; πῶς ἀναγινώσκεις;

27 ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν· ἀγαπήσεις Κύριον τὸν Θεόν σου ἐξ ὅλης τῆς καρδίας σου καὶ ἐξ ὅλης τῆς ψυχῆς σου καὶ ἐξ ὅλης τῆς ἰσχύ­ος σου καὶ ἐξ ὅλης τῆς δια­νοίας σου, καὶ τὸν πλησίον σου ὡς σεαυτόν. 28 εἶπε δὲ αὐτῷ· ὀρθῶς ἀ­­­πε­κρίθης· τοῦτο ποίει καὶ ζή­­­σῃ. 29 ὁ δὲ θέλων δικαιοῦν ἑ­­­­αυτὸν εἶπε πρὸς τὸν Ἰη­σοῦν· καὶ τίς ἐστί μου πλησίον; 30 ὑπολαβὼν δὲ ὁ Ἰησοῦς εἶπεν· ἄνθρωπός τις κατέβαινεν ἀπὸ Ἱερουσαλὴμ εἰς Ἱεριχώ, καὶ λῃσταῖς περιέπεσεν· οἳ καὶ ἐκδύσαντες αὐτὸν καὶ πληγὰς ἐπιθέν­τες ἀπῆλθον ἀφέντες ἡμι­θανῆ τυγχάνοντα. 31 κατὰ συγκυρίαν δὲ ἱε­ρεύς τις κατέβαινεν ἐν τῇ ὁ­­­­δῷ ἐκείνῃ, καὶ ἰδὼν αὐτὸν ἀντιπαρῆλθεν. 32 ὁμοίως δὲ καὶ Λευΐτης γενόμενος κατὰ τὸν τόπον,­ ἐλθὼν καὶ ἰδὼν ἀντι­παρῆλ­θε.

Σάββατο 5 Νοεμβρίου 2022

 Κυριακή Ζ’ Λουκά

Η παιδική θνησιμότης 

π. Αθανάσιος Μυτιληναίος

[Λουκά 8, 40-56]

(Απομαγνητοφωνημένη ομιλία που εκφωνήθηκε στην Ιερά Μονή Κομνηνείου Λαρίσης στις 7-11-1993)

Εκπληκτικό θαύμα, αγαπητοί μου, η ανάστασις της θυγατρός του Ιαείρου. Και μάλιστα, διπλούν θαύμα! Γιατί όταν ο Κύριος κατευθύνετο προς το σπίτι του αρχισυναγώγου Ιαείρου, ένα άλλο θαύμα έλαβε χώρα. Ήταν το θαύμα της θεραπείας της αιμορροούσης εκείνης γυναικός. Και όσα εκεί ελέχθησαν με την αιμορροούσα γυναίκα, έχουν βάθος πίστεως και βάθος θεολογίας.

 2022 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 6 - ΚΥΡΙΑΚΗ Ζ ΛΟΥΚΑ

Η ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΟΡΗΣ ΤΟΥ ΙΑΕΙΡΟΥ (Λουκ. 8, 41-56)

†ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΝΙΚΟΠΟΛΕΩΣ ΜΕΛΕΤΙΟΥ

(Ομιλία στον Άσσο, στις 6/11/1994)

Αξιοποιείστε σωστά το θαύμα

Όταν ο Κύριος μας δίνει τον φωτισμό Του και αναζητούμε την ευλογία Του και την δύναμή Του και την συγχώρησή Του, πρέπει να μας «πιάνει» και λίγη αγωνία για να εννοήσουμε καλλίτερα το θέλημά Του. Και να ανοίγουμε τα μάτια μας για να διαβάσουμε τον Λόγο του Θεού και να τεντώνουμε τα αυτιά μας να τον ακούσουμε, αλλά και να ανοίγουμε την καρδιά μας για να τον βάλλουμε μέσα. Να μείνει μόνιμα εκεί, για να μας κάνει ανθρώπους του Θεού βαθιά, ειλικρινά, χαρισματικά!

Σήμερα το Ευαγγέλιο μας μίλησε για δυο θαύματα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού.

 ΦΩΝΗ ΚΥΡΙΟΥ

ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΜΙΑ ΙΔΙΟΤΥΠΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Μετά τήν ἐπιστροφή τοῦ Ἰησοῦ ἀπό τήν περιοχή τῶν Γαδαρηνῶν τόν συνάντησε ἕνας ἄνθρωπος ὀνόματι Ἰάειρος, ὁ ὁποῖος ἦταν ὁ πρῶτος στήν τάξη τῆς συναγωγῆς, καί τόν παρεκάλεσε νά μεταβεῖ στό σπίτι του, διότι ἡ δωδεκάχρονη κόρη του ἦταν ἑτοιμοθάνατη. Καθώς προχωροῦσαν μέσα ἀπό τόν ὄχλο, μιά γυναίκα αἱμορροούσα ἀπό νεαρή ἡλικία, τόν πλησίασε καί, ἀφοῦ ἄγγιξε τήν ἄκρη ἀπό τό ἱμάτιο τοῦ Κυρίου, θεραπεύθηκε. Ὁ Ἰησοῦς, μόλις ἀντιλήφθηκε τό γεγονός, ζήτησε νά μάθει ποιός ἦταν ἐκεῖνος πού τόν ἄγγιξε. Μέσα στό πλῆθος, ὅμως, ἦταν ἀδύνατο νά καταλάβουν οἱ μαθητές ποιό ἦταν αὐτό τό ἄτομο. Ἡ γυναίκα ἀπό εὐλάβεια καί συστολή ἐμφανίστηκε ἐνώπιόν του καί ὁμολόγησε τήν πράξη της, ὅπως καί τόν λόγο γιά τόν ὁποῖο τό ἔκανε.

Ἡ δύναμη τῆς θέλησης

 Θάνατος καὶ ζωή

Ἀποστολικὸ Ἀνάγνωσμα Κυριακῆς 6 Νοεμβρίου 2022, ΚΑ΄ Κυριακῆς (Γαλ. β΄ 16-20)

ΘΑΝΑΤΟΣ ΚΑΙ ΖΩΗ

Στὴν ἀποστολικὴ περικοπὴ ποὺ ἀκούσαμε σήμερα ὁ ἀπόστολος Παῦλος ἀπευθύνεται στοὺς Χριστιανοὺς τῆς Γαλατίας, οἱ ὁποῖοι εἶχαν παρεκτραπεῖ σὲ ἕνα σοβαρὸ ὀλίσθημα: Εἶχαν ἐπηρεασθεῖ ἀπὸ κάποιες ψευδεῖς διδασκαλίες καὶ θεωροῦσαν ὅτι γιὰ τὴ σωτηρία τους ἦταν ἀπαραίτητη καὶ ἡ τήρηση τοῦ Μωσαϊκοῦ Νόμου.

1. Νέκρωση τοῦ παρελθόντος

Γνωρίζουμε καλά, τοὺς γράφει, ὅτι ὁ ἄνθρωπος δὲν σώζεται μὲ τὴν τήρηση τῶν τυπικῶν διατάξεων τοῦ Μωσαϊκοῦ Νόμου, ἀλλὰ μόνο μὲ τὴν πίστη του στὸν Ἰησοῦ Χριστό. Γι᾿ αὐτὸ κι ἐμεῖς πιστέψαμε στὸν Χριστό, γιὰ νὰ σωθοῦμε μὲ τὴν πίστη μας σὲ Αὐτὸν καὶ ὄχι ἀπὸ τὰ ἔργα τοῦ Νόμου, ἀπὸ τὰ ὁποῖα δὲν θὰ σωθεῖ κανείς. Ἂν γιὰ τὴ σωτηρία μας ἦταν ἀπαραίτητη ἡ τήρηση τῶν ἀμέτρητων τυπικῶν διατάξεων τοῦ Νόμου, τότε ἐμεῖς, ποὺ ἐπιδιώκουμε νὰ σωθοῦμε διὰ τοῦ Χριστοῦ, θὰ ἤμασταν ἁμαρτωλοί. Μήπως ὁ Χριστὸς μᾶς παρέσυρε σὲ κάτι τέτοιο; «Μὴ γένοιτο», τονίζει, νὰ δεχθοῦμε μιὰ τέτοια βλασφημία.

Εὐαγγελικό Ἀνάγνωσμα Κυριακῆς Ζ΄ Λουκᾶ (Λουκ. η΄ 41-56)

41 καὶ ἰδοὺ ἦλθεν ἀνὴρ ᾧ ὄνομα Ἰάειρος, καὶ αὐτὸς ἄρ­χων τῆς συναγωγῆς ὑπῆρ­χε· καὶ πεσὼν παρὰ τοὺς πόδας τοῦ Ἰησοῦ παρεκάλει αὐτὸν εἰσελθεῖν εἰς τὸν οἶκον αὐτοῦ, 42 ὅτι θυγάτηρ μονογενὴς ἦν αὐτῷ ὡς ἐτῶν δώδεκα, καὶ αὕτη ἀπέθνησκεν. Ἐν δὲ τῷ ὑπάγειν αὐτὸν οἱ ὄ­χλοι συνέπνιγον αὐτόν. 43 καὶ γυνὴ οὖσα ἐν ρύσει αἵματος ἀπὸ ἐτῶν δώδεκα,­ ἥτις ἰατροῖς προσαναλώ­σασα ὅλον τὸν βίον οὐκ ἴ­­­­σχυ­σεν ὑπ᾿ οὐδενὸς θερα­πευ­θῆναι, 44 προσελθοῦσα ὄπισθεν ἥψατο τοῦ κρασπέδου τοῦ ἱματίου αὐτοῦ, καὶ παραχρῆμα ἔστη ἡ ρύσις τοῦ αἵ­ματος αὐτῆς. 45 καὶ εἶπεν ὁ Ἰησοῦς· τίς ὁ ἁψάμενός μου; ἀρνουμένων δὲ πάντων εἶπεν ὁ Πέτρος καὶ οἱ σὺν αὐτῷ· ἐπιστάτα, οἱ ὄχλοι συνέχουσί σε καὶ ἀ­­­ποθλίβουσι, καὶ λέγεις τίς ὁ ἁψάμενός μου;

 Νοέμβριος.

Κυριακή 6η Νοεμβρίου 2022

Κυριακή Ζ΄ Λουκᾶ. (Λουκ. 8, 41 – 56).

«παρεκάλει αὐτόν εἰσελθεῖν εἰς τόν οἶκον αὐτοῦ» (Λουκ. 8, 41).

Δύο μεγάλα θαύματα παρακολουθήσαμε νά ἐπιτελεῖ ὁ Ἰησοῦς στό σημερινό εὐαγγελικό ἀνάγνωσμα. Ἀνασταίνει τή νεκρή δωδεκάχρονη κόρη τοῦ Ἰαείρου, πού ἦταν ὁ ἀρχηγός τῆς Συναγωγῆς στήν Καπερναούμ, καί θεραπεύει μία γυναίκα πού ὑπέφερε ἀπό βασανιστικές αἱμορραγίες γιά δώδεκα χρόνια. Δύο θαύματα πού δίνουν ζωή, χαρά καί ἐλπίδα.

Αὐτά τά θαύματα τά ἐπιτελεῖ μέν ὁ Χριστός, ἀλλά τά προκαλοῦν οἱ ἄνθρωποι μέ τήν πίστη καί τήν ἀρετή τους. Εἶναι χαρακτηριστικό πώς ὁ ἄρχοντας τῆς τοπικῆς Συναγωγῆς, ὁ Ἰάειρος, ἔπεσε στά πόδια τοῦ Ἰησοῦ καί «παρεκάλει αὐτόν εἰσελθεῖν εἰς τόν οἶκον αὐτοῦ». 

 Κυριακή Ζ’ Λουκά Ευαγγ. Ανάγνωσμα: Λκ. η’ 41 – 56 (06-11-2022)

Πρεσβ. Φιλίππου Φιλίππου

Την προ παρελθούσα προηγούμενη Κυριακή ακούσαμε στην ευαγγελική διήγηση για τη θεραπεία του δαιμονιζομένου νέου στη χώρα των Γεργεσηνών, όπου οι κάτοικοι εκεί βλέποντας το θαύμα αυτό, παρακάλεσαν τον Ιησού Χριστό να φύγει από τα όρια της περιοχής τους. Φεύγοντας ο Ιησούς Χριστός από  την περιοχή των Γεργεσηνών φτάνει στην Καπερναούμ, όπου γίνεται δεκτός με θέρμη και χαρά από τους κατοίκους οι οποίοι σχημάτισαν μια λαοθάλασσα για να τον υποδεχθούν. Μεταξύ όλων αυτών των ανθρώπων που ανέμεναν τον Ιησού, βρίσκονταν και άνθρωποι οι οποίοι κατείχαν μια εξέχουσα κοινωνική θέση ανάμεσα στην πόλη της Καπερναούμ, όπως ο αρχισυνάγωγος Ιάειρος.

 Κυριακή ΚΑ΄ Επιστολών, Αποστ. Ανάγνωσμα Γαλ. β’ 16-20 (06-11-2022)

Πρεσβυτέρου Χαρίτων Θεοδώρου

Το σημερινό αποστολικό ανάγνωσμα αποτελεί απόσπασμα από την προς Γαλάτας Επιστολή του Αποστόλου Παύλου συσχετίζεται άμεσα με τη λυτρωτική πορεία του ανθρώπου που γίνεται κατορθωτή μέσω της σταυρικής θυσίας του Χριστού. 

Επιβάλλεται να σημειώσουμε ότι στην περίοδο δράσης των αποστόλων κυριάρχησε η ιδέα ότι, για να σωθεί ένας χριστιανός θα έπρεπε όχι μόνο να πιστεύει στον Χριστό, αλλά να τηρεί και τον μωσαϊκό νόμο και την περιτομή. Παρ’ όλη την απόφαση της Αποστολικής Συνόδου ότι «οι πιστεύοντες στὸ Χριστὸ δὲν χρειάζεται ούτε να περιτέμνονται, ούτε να τηρούν τις άλλες διατάξεις του μωσαϊκού νόμου» (Πρξ ιε’ 28-29), κάποιοι Ιουδαίοι διακατέχοντας μεγάλη επιμονή και φανατισμό για το γεγονός αυτό, περνούσαν από τα διάφορα μέρη όπου κήρυττε ο απόστολος Παύλος και διαστρέβλωναν το κήρυγμα του, προωθώντας τις δικές τους θεωρίες και δοξασίες. Έτσι ο απόστολος Παύλος, θέλησε να τους αντιμετωπίσει μέσα από την προς Γαλάτας Επιστολή.

 ΚΥΡΙΑΚΗ 6 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2022

Ζ΄ ΛΟΥΚΑ

(Λουκ. η΄ 41-56) (Γαλ. β΄ 16-20)

Πίστεως αναβάσεις

«Και παραχρήμα έστη η ρύσις του αίματος»

Πολλοί ήταν οι άνθρωποι που έτρεχαν κοντά στον Χριστό για να τον δουν, να τον ακούσουν και να δεχθούν κάποια ευεργετική δωρεά Του. Αρκετοί πίστευαν ότι και με ένα άγγιγμα στα ενδύματά Του, θα γίνονταν δέκτες της ευλογίας Του. Και πραγματικά «όσοι αν ήπτοντο αυτού εσώζοντο». Το βλέπουμε και στην αιμορροούσα γυναίκα του σημερινού Ευαγγελίου. Η δυστυχισμένη εκείνη ύπαρξη υπέφερε για 12 ολόκληρα χρόνια. Ακόμα και η επιστήμη ύψωνε τα χέρια στην περίπτωσή της. Οι γιατροί δεν μπορούσαν να την θεραπεύσουν. Μόνο μια ελπίδα απέμενε. Ο παντοδύναμος Ιησούς, για τον οποίο τόσα πολλά ακούγονταν, ότι δηλαδή θαυματουργούσε και πρόσφερε ζωή στους ανθρώπους. Έτσι, λοιπόν, όταν ο Κύριος επισκέφθηκε τον τόπο της, αυτή δεν παρέλειψε να αδράξει την ευκαιρία. Χωρίς αναστολές αποφάσισε να τον πλησιάσει.

 ΚΥΡΙΑΚΗ Ζ΄ ΛΟΥΚΑ

Ἡ ἀνάσταση τῆς κόρης τοῦ Ἰάειρου

Εἶναι στό χαρακτῆρα τῶν κτισμάτων, τῶν ἀνθρώπων, ἡ λήθη, ἡ λησμονιά, ἡ τάση νά ξεχνοῦν εὔκολα.

Κι εἶναι στό ρόλο τῆς Ἐκκλησίας νά ὑπενθυμίζει, νά ἐπαναφέρει στήν ἀνθρώπινη μνήμη τήν ἄπειρη ἀγάπη τοῦ Θεοῦ γιά τά πλάσματά Του, τήν ἀπεριόριστη θεϊκή δύναμή Του καθώς ἐπίσης πώς Ἐκεῖνος εἶναι ὁ Μόνος πού προσφέρει ἄπλετα, χωρίς ἀντάλλαγμα, τή βοήθειά Του ὅταν ἡ ζωή μας διάγεται μέσω θλίψεων, δοκιμασιῶν καί βασάνων. 

Ὅπως ἔχει γραφεῖ στό παρελθόν, ὁ Χριστός ἐπιθυμεῖ νά συνάψει ὁ Ἴδιος προσωπική σχέση μέ τό πλάσμα Του, ἀρκεῖ κι ἐκεῖνο νά ἔχει τή θέληση γι’ αὐτό. Βασικό στοιχεῖο γι’ αὐτό ἀποτελεῖ ἡ ἀνυπολόγιστη, ἡ ἀνιδιοτελής, μυστική πίστη.

 ΤΟ ΘΕΙΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Ζ' ΛΟΥΚΑ) 06 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2022

«οὐκ ἀπέθανεν, ἀλλὰ καθεύδει» (Λουκ. 8, 52)

Ὁ θάνατος ἀποτελεῖ ἕνα συγκλονιστικὸ γεγονός, μιὰ ὀδυνηρὴ πραγματικότητα μέσα στὴν ζωή μας. Ἡ παρουσία του γέμιζε ἀπαρχῆς τὴν ψυχὴ τοῦ ἀνθρώπου μὲ φόβο καὶ ὁδηγοῦσε τὴν σκέψη του σὲ ἀπορία καὶ ἀδιέξοδο. «Ὄντως φοβερώτατον τὸ τοῦ θανάτου μυστήριον…» , ψάλλει ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνός, ἐκφράζοντας τὸ πανανθρώπινο δέος μπροστὰ στὸ μυστήριο τοῦ θανάτου. Ὁ θάνατος ἀποτελεῖ τὸν πικρὸ καρπὸ καὶ τὴν τραγικὴ συνέπεια τῆς ἁμαρτίας, τῆς ἀποστασίας καὶ τῆς πτώσης τῶν πρωτοπλάστων. Ἡ Παλαιὰ Διαθήκη μᾶς διαβεβαιώνει ὅτι: «φθόνῳ διαβόλου θάνατος εἰσῆλθεν εἰς τὸν κόσμον» (Σοφ. Σολ. 2, 24). Καὶ ὁ ἀπόστολος Παῦλος συμπληρώνει: «δι’ ἑνὸς ἀνθρώπου ἡ ἁμαρτία εἰς τὸν κόσμον εἰσῆλθε καὶ διὰ τῆς ἁμαρτίας ὁ θάνατος» (Ρωμ. 5, 12).