ΜΗΝΥΜΑ

ΓΙΑ ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΤΩΝ ΚΥΡΙΑΚΩΝ, ΕΟΡΤΩΝ ΚΑΙ ΑΓΙΩΝ ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑ

Σάββατο 27 Μαρτίου 2021

Λόγος εις την Βʼ Κυριακή των Νηστειών 

(Αγ. Νικόλαος Βελιμίροβιτς)

(Ευαγγέλιο: Μαρκ. β’ 1-12)

Την περασμένη Κυριακή ακούσαμε το ευαγγέλιο που αναφέρεται στη θαυμαστή ισχύ που έχει η μεγάλη και δυναμική παρουσία του Χριστού. Ο Ναθαναήλ αμφισβητούσε τα λόγια του αποστόλου Φιλίππου πως είχε εμφανιστεί στον κόσμο ο από πολλού αναμενόμενος Μεσσίας, στο πρόσωπο του Ιησού του από Ναζαρέτ. Ο Ναθαναήλ όμως, με το που βρέθηκε κατά πρόσωπο με τον ίδιο τον Κύριο, αμέσως τον αναγνώρισε και τον ομολόγησε ως Υιό του Θεού και ως Βασιλιά του Ισραήλ. Το σημερινό ευαγγέλιο μας μιλάει για τις μεγάλες προσπάθειες και τον αγώνα που κατέβαλαν άνθρωποι με πραγματική πίστη για να παρουσιαστούν μπροστά στον Κύριο.
 Ὁμιλία εἰς τὴν Β΄Κυριακὴ Νηστειῶν Ἅγιος Ἰουστῖνος Πόποβιτς

Ἡ (νηστεία εἶναι) ὁδός, μέ τήν ὁποία ἐσύ καί ἐγώ βαδίζουμε πρός τήν Ἀνάστασι. Τήν ἀνάστασι τοῦ σώματος καί τῆς ψυχῆς. Ναί. Καί ἐσύ καί ἐγώ. Γι’ αὐτό ἡ νηστεία εἶναι θαυμαστή. Γιατί εἶναι ἕνας δρόμος. Γιά ποῦ; Γιά τήν Ἀνάστασι. Καί λοιπόν, αὐτό τί σημαίνει; Σημαίνει Ἀνάστασι – νίκη κατά τοῦ θανάτου· Ἀνάστασι – νίκη κατά τῆς ἁμαρτίας· Ἀνάστασι – νίκη κατά τοῦ διαβόλου. Αὐτό εἶναι ἡνηστεία!
Ομιλία κατά την Κυριακή Β’ Νηστειών της Αγίας Τεσσαρακοστής. Αγ. Γρηγόριος ο Παλαμάς

Για τον παράλυτο που εθεραπεύτηκε στην Καπερναούμ από τον Κύριο και προς τους ομιλούντας ακαίρως μεταξύ τους κατά τις ιερές συνάξεις στην Εκκλησία.

Μικρή περίληψη της 10ης ομιλίας του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά:

Εις τον παραλυτικόν της Καπερναούμ, την δευτέραν Κυριακήν των Νηστειών, την μετέπειτα αφιερωθείσαν εις τον άγιον Γρηγόριον τον Παλαμάν. Ο παράλυτος της Καπερνα­ούμ εφέρετο υπό τεσσάρων ανδρών προς θεραπείαν παρά του Ιησού.
Κυριακή Β’ Νηστειών – Αγίου Γρηγορίου Παλαμά:

Ο Αγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης ομιλεί περί του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά και της προσφοράς του στην Εκκλησία

Αλλοίμονο στον καιρόν εκείνο που δεν σε αγαπούσα, λέγει κάπου προς τον Θεό, φλεγόμενος από έρωτα, ο άγιος Αυγουστίνος. Εγώ δε μεταβάλλοντας ελαφρώς τον λόγο, θα έλεγα αναλόγως: αλλοίμονο στον καιρόν εκείνο που δεν είχαν εκδοθή διά του τύπου τα πάνσοφα και θαυμαστά και θεόβροντα συγγράμματα του μεγάλου φωστήρος της Θεσσαλονίκης Γρηγορίου. Ας χαθή ο φθόνος! Μάλλον δε ο πατήρ του φθόνου, ο οποίος άφησε τα συγγράμματα αυτά κάπου τέσσερις αιώνες και πλέον μέσα στο σκότος, παραπεταμένα σε μίαν άκρη, και μόλις να σωθούν από την φθοράν, αυτά που ήσαν όχι μόνον άξια αλλά και υπεράξια να ιδούν το φως της οικουμένης ολοκλήρου, για να μην ειπώ άξια και του ιδίου του ουρανού.
Ἡ θεραπεία τοῦ παραλυτικοῦ

Ἅγιος Ἰωάννης Χρυσόστομος

(Ματθ θ’, 1-8)

«Καὶ ἀφοῦ μπῆκε στὸ πλοῖο πέρασε διὰ μέσου τῆς λίμνης στὸ ἀπέναντι μέρος καὶ ἦλθε στὴ δική του πόλη. Καὶ νὰ ἔφεραν σ’ αὐτὸν ἕνα παραλυτικὸ πάνω στὸ κρεβάτι. Καὶ ὁ Ἰησοῦς, ὅταν εἶδε τὴν πίστη τους, εἶπε στὸν παραλυτικό· Ἔχε θάρρος, παιδί μου, σοῦ ἔχουν συγχωρηθεῖ οἱ ἁμαρτίες σου»

Δική του πόλη ὀνομάζει ἐδῶ τὴν Καπερναούμ. Ἡ Βηθλεὲμ τὸν ἔφερε στὴ ζωή, ἡ Ναζαρὲτ τὸν μεγάλωσε, ἡ Καπερναοὺμ τὸν εἶχε μόνιμο κάτοικό της. Ὁ παραλυτικὸς ἐδῶ εἶναι ἄλλος ἀπὸ ἐκεῖνον ποὺ ἀναφέρει ὁ εὐαγγελιστὴς Ἰωάννης. Ἐκεῖνος ἦταν κατάκοιτος στὴν κολυμβήθρα, αὐτὸς ἦταν στὴν Καπερναούμ. Ἐκεῖνος ἦταν ἄρρωστος τριάντα ὀκτὼ χρόνια· γι’ αὐτὸν ἐδῶ δὲ λέγεται τίποτα τέτοιο. Ἐκεῖνος δὲν εἶχε κανένα νὰ τὸν προστατέψει, αὐτὸς ὅμως εἶχε αὐτοὺς ποὺ τὸν φρόντιζαν, ποὺ τὸν σήκωσαν κιόλας καὶ τὸν ἔφεραν. Καὶ σ’ αὐτὸν λέει, «παιδί μου, συγχωροῦνται οἱ ἁμαρτίες σου» σ’ ἐκεῖνον, «θέλεις νὰ βρεῖς τὴν ὑγεία σου»;
Καμένη καλύβα. Β΄ Κυρ. Νηστειῶν.

(†) ἐπίσκοπος Γεώργιος Παυλίδης Μητροπολίτης Νικαίας

Καμένη καλύβα

«Ἀποστέγασαν τὴν στέγη ὅπου ἦν...».

Καθηλωμένος στὸ κρεββάτι του, ζωντανὸς νεκρός, ὁ σημερινὸς παραλυτικὸς τῆς Καπερναούμ, ἐπερίμενε πλέον τὸν θάνατον ὡς ἀπαλλαγὴν ἀπ’ τὶς πικρίες καὶ τὴν ταλαιπωρίαν τοῦ βίου του. Μέσα ὅμως στὸ σκοτάδι τῆς ἀπελπισίας του λάμπει αἴφνης τὸ φῶς τῆς ἐλπίδος. Πόσο γλυκειὰ εἶναι, ἀλήθεια, στὶς ὧρες αὐτὲς ἡ ἐλπίδα!
Κυριακὴ Β΄ Νηστειών - Η κατ᾽ οίκον εκκλησία.

+Μητροπολίτης Φλωρίνης Αυγουστίνος

«Καὶ ἠκούσθη ὅτι εἰς οἶκόν ἐστι» (Μᾶρκ. 2,1)

Θὰ μιλήσω, ἀγαπητοί μου, ἐπάνω στὴν ἀρχὴ τῆς εὐαγγελικῆς περικοπῆς. Θὰ δοῦμε,ποῦ ἔκανε τὸ θαῦμα τῆς θεραπείας τοῦ παραλύτου ὁ Χριστός. Τὸ θαῦμα αὐτὸ δὲν τὸ ἔκανε στὸ ναὸ τοῦ Σολομῶντος, οὔτε σὲ κάποια συναγωγή, οὔτε μέσα σὲ ἄλλο ἱερὸ περιβάλλον, ἀλλὰ τὸ ἔκανε μέσα σ᾿ ἕνα σπίτι .Πῆγε στὴν Καπερναοὺμ ὁ Χριστός, ποὺ τὴν εἶχε ὡς κέντρο καὶ ὁρμητήριο τῆς δράσεώς του. Πῆγε, γιὰ νὰ ἐπισκεφθῇ κάποιο φιλικό του σπίτι.  «Καὶ ἠ κούσθη ὅτι εἰς οἶκόν ἐστι»(Μᾶρκ. 2,1) . Μόλις διαδόθηκε ἀπὸ στόμα σὲ στόμα ὅτι ὁ Χριστὸς εἶνε ἐκεῖ, ἀμέσως οἱ ἄνθρωποι ἔτρεξαν γιὰ ν᾿ ἀκούσουν τὸ λόγο τοῦ Θεοῦ , ὅπως τὰ ἐλάφια τρέχουν διψασμένα στὶς πηγὲς γιὰ νὰ δροσιστοῦν.

2021 ΜΑΡΤΙΟΥ 28 – ΚΥΡΙΑΚΗ Β  ΝΗΣΤΕΙΩΝ

Η ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΥΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΑΠΕΡΝΑΟΥΜ (Μαρκ. 2, 1-12)

†ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΝΙΚΟΠΟΛΕΩΣ ΜΕΛΕΤΙΟΥ

(Διασκευή ομιλίας στον Άγιο Βησσαρίωνα, στις 20/3/2011)

Φωτεινά σημάδια πίστης

Ακούσαμε στο Ευαγγέλιο ένα μεγάλο θαύμα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Τέσσερις άνθρωποι με δική τους πρωτοβουλία, πήγαν στο σπίτι ενός παραλύτου, τον πήραν και τον έφεραν στον Χριστό για να γίνει καλά. Όμως δεν μπόρεσαν να μπουν στο σπίτι που δίδασκε ο Κύριος, γιατί ήταν ασφυκτικά γεμάτο. Κανείς δεν έκανε πίσω για να περάσουν. Γι' αυτό ανέβηκαν στη στέγη, έβγαλαν τα κεραμίδια, την άνοιξαν και κατέβασαν με σχοινιά το φορείο, πάνω στο οποίο ήταν ξαπλωμένος ο παράλυτος, μπροστά στα πόδια του Χριστού.

ΚΥΡΙΑΚΗ 28 ΜΑΡΤΙΟΥ 2021 – Β΄ ΝΗΣΤΕΙΩΝ

ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΛΑΜΑ

(Μαρκ. β΄ 1-12) (Εβρ. α΄ 10-β΄ 3)

Ευχαριστιακές ενατενίσεις

«Τέκνον αφέωνταί σοι αι αμαρτίαι σου»

Ζωηφόρα ήταν τα μηνύματα που αντλήσαμε την περασμένη Κυριακή, που ήταν αφιερωμένη στο θρίαμβο της Ορθοδοξίας. Σε συνέχεια των ψυχωφελών αυτών μηνυμάτων, η δεύτερη Κυριακή των Nηστειών έρχεται με τα ξεχωριστά της πνευματικά νοήματα να μας ενδυναμώσει για να συνεχίσουμε τον αγώνα μας που οδηγεί στη συνάντηση με τον Αναστημένο Χριστό. Μάλιστα για να μας ενισχύσει στην πορεία μας, η μητέρα μας Εκκλησία προβάλλει τη μεγάλη μορφή του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, ο οποίος όρθωσε το πνευματικό ανάστημά του απέναντι σε όλους εκείνους που επιχειρούσαν να διασαλεύσουν την αλήθεια της πίστεως και να διαβρώσουν το οικοδόμημα της Εκκλησίας του Χριστού. Η μεγάλη αυτή πατερική μορφή του 14ου αιώνα, ανέδειξε ακριβώς την εμπειρική σχέση του ανθρώπου με τον Θεό και το συνάνθρωπο του και τόνισε τον βιωματικό χαρακτήρα της μυστηριακής ζωής.

Ο Γρηγόριος Παλαμάς

ΤΟ ΘΕΙΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ 28 ΜΑΡΤΙΟΥ 2021

ΚΥΡΙΑΚΗ Β΄ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ

(Ἑβρ. α΄ 10 - β΄ 3)

ΤΟ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ

ΤΟ ΘΕΙΟ ΚΗΡΥΓΜΑ

Ὅταν κάποιος ὁδηγεῖ αὐτοκίνητο, ἔχει πάντοτε τὰ μάτια του προσηλωμένα στὸν δρόμο, γιὰ νὰ φθάσει στὸν προορισμό του μὲ ἀσφάλεια. Ἡ προσοχὴ τοῦ ὁδηγοῦ εἶναι ἀπαραίτητη καὶ πρέπει νὰ εἶναι διαρκής, διαφορετικὰ ἡ ἀπροσεξία του μπορεῖ νὰ προκαλέσει σοβαρὸ ἀτύχημα. Ἂν, λοιπὸν, ἡ προσοχὴ χρειάζεται, γιὰ νὰ φθάσουμε σὲ κάποιον γήινο προορισμό, πόσο περισσότερο ἀπαιτεῖται γιὰ τὴν ἐπίτευξη τοῦ ἀνώτατου σκοποῦ τῆς ζωῆς, πού δὲν εἶναι ἄλλος ἀπὸ τὴν σωτηρία τῆς ψυχῆς; Γιατί καὶ ὁ ἐαυτὸς μας εἶναι σὰν ἕνα ὄχημα ποὺ χρειάζεται στιβαρὴ καθοδήγηση στὸν ἕνα καὶ μοναδικὸ σωτήριο δρόμο, ποὺ εἶναι ἡ πνευματικὴ ἐν Χριστῷ ζωὴ μέσα στὰ πλαίσια τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας.

 ΚΥΡΙΑΚΗ Β' ΝΗΣΤΕΙΩΝ

Απόστολος: Εβρ. α' 10 - β'3

Ευαγγέλιο: Μάρκ. β' 1 -12

28 Μαρτίου 2021

Το Ευαγγέλιο της σημερινής Κυριακής μας διηγείται τη θεραπεία ενός παραλύτου στην Καπερναούμ. Ο Χριστός βρίσκεται σ’ ένα σπίτι και διδάσκει τον κόσμο που τον παρακολουθεί. Ανάμεσα στους απλούς ανθρώπους υπάρχουν και κάποιοι γραμματείς και φαρισαίοι που τον ακούουν, με την πρόθεση να τον κατηγορήσουν για τα όσα λέει και πράττει.

ΟΜΙΛΙΑ ΣΤΗ Β ́ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ (28.03.2021)

ὑπὸ τοῦ πρωτ. Λάμπρου Χ. Τσιάρα, προϊστ. τοῦ Ἱ.Ν. ἁγ. Ἀθανασίου Ἰωαννίνων

1. Τὸ Εὐαγγέλιο τῆς Β ́ Κυριακῆς τῶν Νηστειῶν, ἀγαπητοὶ ἀδελφοί, μιλάει γιὰ τὴ θεραπεία ἑνὸς παραλυτικοῦ ἀνθρώπου στὴν πόλη τῆς Καπερναούμ. Ὁ Ἰησοῦς Χριστὸς θεράπευσε πρῶτα τὴν ψυχὴ τοῦ ἀσθενοῦς, συγχωρώντας τὶς ἁμαρτίες του κι ὕστερα θεράπευσε καὶ τὸ σῶμα του, καλώντας τον νὰ σηκωθεῖ, νὰ πάρει τὸ κρεβάτι του καὶ νὰ πάει στό σπίτι του. Ἡ ἄρση τῆς ἁμαρτίας προηγεῖται τῆς σωματικῆς θεραπείας, γιατὶ ἡ ἁ μ α ρ τ ί α εἶναι ἡ ἀπώτερη αἰτία ὅλων τῶν δεινῶν τῆς ἀνθρωπότητος.

Κυριακή Β΄ των Νηστειών (Αγίου Γρηγορίου Παλαμά), Ευαγγ. Ανάγνωσμα: Μκ. β΄ 1-12 (28-03-2021)

24 Μαρτίου 2021Ερμηνεία Αγιογραφικών Αναγνωσμάτων

Η ευαγγελική περικοπή (Μάρκ. 2, 1-12) της Β΄ Κυριακής των Νηστειών διηγείται τη θαυματουργική θεραπεία του παραλυτικού στην Καπερναούμ. Το γεγονός του θαύματος στην Καπερναούμ φέρνει ενώπιόν μας το πρόβλημα της αμαρτίας του ανθρώπου, που έφερε στον κόσμο τον πόνο, τη λύπη, την ασθένεια, το θάνατο. Από την άλλη προβάλλει την αλήθεια ότι ο Χριστός μας λυτρώνει από την αμαρτία και κατά συνέπεια μας σώζει απ’ όλα τα βάσανα και τις συμφορές.

Κυριακή Β’ των Νηστειών (Αγίου Γρηγορίου Παλαμά), Αποστ. Ανάγνωσμα: Εβρ. α΄ 10- β΄ 3 (28-03-2021)

Πρεσβυτέρου Χρίστου Κούλενδρου

 Σχολιασμός

Ολόκληρη η Αγία Γραφή αλλά ιδιαιτέρως η προς Εβραίους επιστολή του αποστόλου Παύλου είναι μια διακήρυξη της θεότητας του Χριστού.  Οι Εβραίοι χριστιανοί της Παλαιστίνης, αντιμετωπίζουν ένα σκληρό διωγμό και βρίσκονται στο δίλημμα ή να θρησκεύουν σύμφωνα με την παλαιά θρησκεία του Ισραήλ και να είναι ήσυχοι και ανενόχλητοι ή να πιστεύουν στον Χριστό σύμφωνα με το ευαγγέλιο που κηρύχθηκε και να ανήκουν στους παράνομους και να διώκονται.  Έτσι πολλοί ολιγοπίστησαν και άρχισαν να σκέπτονται να γυρίσουν στην ιουδαϊκή θρησκεία, αμφισβητώντας τη θεότητα του Ιησού Χριστού.

28 Μαρτίου 2021, Β΄ Κυριακή των Νηστειών (Μαρκ. β΄ 1-12)

Στη σημερινή ευαγγελική περικοπή πολλά είναι τα πρόσωπα που προβάλλουν. Πρώτα ο Κύριος μας, ως διδάσκαλος της θείας αληθείας και ως φιλάνθρωπος ιατρός μίας ακόμα δυστυχισμένης ανθρώπινης ύπαρξης. Τα υπόλοιπα πρόσωπα είναι εκείνα με τα οποία έρχεται σε επαφή ο Χριστός. Και στις τρεις αυτές ομάδες ο Χριστός αποκαλύπτεται με τρεις διαφορετικούς τρόπους, δηλαδή φωτίζει το πλήθος με τον λόγο του, τους Φαρισαίους ελέγχει και τον παραλυτικόν θεραπεύει.

“ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΟΙ ΑΝΤΙΛΑΛΟΙ”

Β΄ Κυριακή Νηστειῶν, Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ

28 Μαρτίου 2021

Ἀγαπητοί μου Ἀδελφοί,

Τήν μεταμόρφωση τοῦ θριάμβου τῆς Ὀρθόδοξης πίστης σὲ βίωμα ἑορτάζει σήμερα ἡ Ἐκκλησία μας, ὡς προέκταση τῆς προηγούμενης Κυριακῆς. Μνημονεύει τήν πολύτιμη προσφορά τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ, ὁ ὁποῖος ὡς μεγάλος δογματικός διδάσκαλος τῆς Ἐκκλησίας μας, ὑπερασπίστηκε σθεναρά τό ὀρθόδοξο βίωμα. Τιμᾶ τούς  ἀγῶνες του, ἀρχικῶς ὡς ἀσκητή καί μοναχοῦ στό Ἅγιον Ὄρος καί μετέπειτα ὡς Ἀρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης, γιά τήν κατάπαυση τῶν λεγόμενων ἡσυχαστικῶν ἐρίδων τοῦ 14ου αἰῶνα. Τήν ἐποχή ἐκείνη κάποιοι Ρωμαιοκαθολικοί θεολόγοι ἀπό τη Δύση ἀμφισβήτησαν τήν δυνατότητα πού ἔχουμε ὡς Χριστιανοί, νά ἐρχόμαστε σέ κοινωνία μέ τόν Θεό. Σέ συνέχεια τῶν αἱρετικῶν τῶν προηγούμενων αἰώνων, ἐπιχείρησαν νά ἐμφανίσουν τή λατρευτική ζωή τῆς Ἐκκλησίας καί τήν πνευματική προσπάθεια τῶν πιστῶν, κυρίως ὡς μιά συναισθηματική καί λογική διεργασία, παρά ὡς μιά ἐμπειρία σχέσης Θεοῦ καί ἀνθρώπου.

 ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ «Ο ΑΛΛΟΣ, Ο ΑΔΕΛΦΟΣ ΜΟΥ»

Στή σημερινή εὐαγγελική περικοπή περιγράφεται ἕνα θαῦμα τοῦ Χριστοῦ μας. Ὁ Χριστός ἀναδεικνύει πόση εὐλογία προσπορίζει ἡ προσευχή, ἡ μέριμνα, ἡ ἐνέργεια, ὄχι ὑπέρ τοῦ ἑαυτοῦ μας, ἀλλά ὑπέρ τοῦ ἄλλου.

Σάββατο 20 Μαρτίου 2021

 2021 ΜΑΡΤΙΟΥ 21 – ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ (Ιω. 1, 44-52)

†ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΝΙΚΟΠΟΛΕΩΣ ΜΕΛΕΤΙΟΥ

(Διασκευή ομιλίας στον Αγ. Χαράλαμπο, στις 12/3/1995)

Τα μυστικά του ουρανού στο χέρι του Χριστού

Σήμερα που είναι Κυριακή της Ορθοδοξίας έχουμε υποχρέωση να πούμε δύο λόγια για το τι σημαίνει Κυριακή της Ορθοδοξίας. Βρίσκουμε την απάντηση μέσα στην αγία Γραφή. Γράφει ο θεόπνευστος μαθητής και αυτάδελφος του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού Ιούδας στην επιστολή του: «Πάσαν σπουδήν ποιούμενος γράφειν υμίν περί της κοινής ημών σωτηρίας». Δηλαδή σαν αρχιερέας που έγινα με τη χάρη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, σαν υπεύθυνος άνθρωπος για την καθοδήγησή σας και την διδασκαλία σας, «ανάγκην έσχον γράψαι υμίν».

Κάτω ἀπό τό βλέμμα τοῦ Θεοῦ

Εὐαγγελικό Ἀνάγνωσμα Κυριακῆς 21 Μαρτίου 2021, τῆς Ὀρθοδοξίας (Ἰω. α΄ 44-52)

1. Ἐμπειρία πίστεως

Ὁ Κύριος εἶχε ἤδη καλέσει κοντά Του τοὺς πρώτους μαθητές του, τὸν Ἀνδρέα, τὸν Ἰωάννη καὶ τὸν Πέτρο. Πρὶν ὅμως ἀναχωρήσει ἀπὸ τὴ Γαλιλαία, βρῆκε τὸν Φίλιππο, ποὺ καταγόταν ἀπὸ τὴ Βηθσαϊδά, τὴν πατρίδα τοῦ Ἀνδρέα καὶ τοῦ Πέτρου, καὶ τὸν κάλεσε νὰ γίνει κι αὐτὸς μαθητής του, ὅπως μᾶς περιγράφει ἡ σημερινὴ Εὐαγγελικὴ περικοπή.

Ἀπό τήν θλίψη στή μακαριότητα

Ἀποστολικό Ἀνάγνωσμα Κυριακῆς 21 Μαρτίου 2021, Α΄ Νηστειῶν (Ἑβρ. ια΄ 24-26, 32-40)

1. Ο ΠΕΙΡΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΝΕΣΕΩΝ

Σήμερα, Κυριακή τῆς Ὀρθοδοξίας, τό ἀποστολικό ἀνάγνωσμα μᾶς παρουσιάζει μορφές τῆς πίστεώς μας, πού μᾶς ἐμπνέουν καί μᾶς καθοδηγοῦν. Τόσο μεγάλη πίστι εἶχε ὁ Μωϋσῆς, μᾶς λέγει ὁ ἀπόστολος Παῦλος, ὥστε ὅταν μεγάλωσε καί ἔγινε ἄνδρας, ἀρνήθηκε νά ὀνομάζεται βασιλόπουλο, γιός τῆς κόρης τοῦ Φαραώ. Προτίμησε νά κακοπαθῇ μαζί μέ τόν λαό τοῦ Θεοῦ παρά νά ἔχῃ τήν πρόσκαιρη ἀπόλαυσι τῆς ἁμαρτίας, νά ζῇ δηλαδή σάν ἄρχοντας μέ τιμές καί ἀνέσεις στά ἀνάκτορα τοῦ Φαραώ μαζί μέ τούς Αἰγυπτίους εἰδωλολάτρες, πού καταπίεζαν τούς Ἰσραηλίτες.

ΚΥΡΙΑΚΗ 21 ΜΑΡΤΙΟΥ 2021 – Α΄ ΝΗΣΤΕΙΩΝ

ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ

(Ιω. α΄44-52) (Εβρ. ια΄ 24-26, 32-40)

Η λάμψη της Ορθοδοξίας

«Αύτη η πίστις των Ορθοδόξων, αύτη η πίστις την οικουμένη εστήριξε»

Όπως γνωρίζουμε, κάθε Κυριακή της Μεγάλης Τεσσαρακοστής ξεδιπλώνονται ενώπιον μας βαθύτερα πνευματικά νοήματα, στα οποία ο πιστός καλείται να εντρυφήσει και να αντλήσει τα πιο ισχυρά εφόδια. Την πρώτη Κυριακή των Νηστειών, η Εκκλησία μας πανηγυρίζει τον θρίαμβο της Ορθοδοξίας και τη λάμψη της αλήθειας της. Θυμόμαστε την μέρα αυτή τη νίκη εναντίον των εικονομάχων, μιας αίρεσης με πολύ επικίνδυνες πλάνες και τοξικές ως προς την αλήθεια διακλαδώσεις, οι οποίες ουσιαστικά συνίστανται στην αμφισβήτηση της Ενανθρώπησης του Κυρίου μας. Αυτό σήμαινε ότι ο άνθρωπος δεν μπορούσε να σωθεί και να εγκολπωθεί τα αιώνια μηνύματα της αλήθειας του Κυρίου μας. Αντίθετα, θα παρέμενε μια τραγική ύπαρξη, χωρίς την ελπίδα και την πίστη.

Ο θρίαμβος της Εκκλησίας

ΤΟ ΘΕΙΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ 21 ΜΑΡΤΙΟΥ 2021

ΚΥΡΙΑΚΗ Α΄ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ [ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ]

(Ἑβρ. ια΄ 24-26, 32-40)

ΤΟ ΘΕΙΟ ΚΗΡΥΓΜΑ

Κυριακή της Ὀρθοδοξίας σήμερα καὶ τὸ ἀποστολικὸ ἀνάγνωσμα ἀπὸ τὴν πρὸς Ἑβραίους ἐπιστολὴ ἀναφέρεται σὲ ἱερὰ καὶ ἁγιασμένα πρόσωπα τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης, τὰ ὁποῖα μὲ τὴν πίστη τους στὸν Ἕνα καὶ Ἀληθινὸ Θεὸ ἔζησαν μὲ τρόπο ὑπερκόσμιο καὶ ἐπιτέλεσαν πολλὰ καὶ ποικίλα θαύματα. Ἦταν δὲ ἡ βιοτὴ τους τόσο πολὺ ἀνώτερη ἀπὸ τὸν συνήθη ἁμαρτωλὸ καὶ εἰδωλατρικὸ βίο τῶν συγχρόνων τους ἀνθρώπων, ὥστε φθάνει στὸ σημεῖο ὁ Ἀπόστολος Παῦλος νὰ πεῖ ὅτι γιὰ αὐτοὺς τοὺς φίλους του Θεοῦ «οὐκ ἦν ἄξιος ὁ κόσμος», δὲν ἦταν δυνατὸ νὰ συγκριθεῖ πρὸς αὐτοὺς ὁλόκληρος ὁ κόσμος. Τόσο πολὺ εἶχαν συνεπαρθεῖ ἀπὸ τὸν κατὰ Θεὸν βίο, ὥστε ζοῦσαν ὡς ἄγγελοι ἐπὶ τῆς γῆς καὶ, ὡς ἐκ τούτου, εἶχαν ἀποκοπεῖ τελείως ἀπὸ τὸ κοσμικὸ καὶ σαρκικὸ φρόνημα.

 ΚΥΡΙΑΚΗ Α΄ΝΗΣΤΕΙΩΝ (ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ)

Απόστολος: Εβρ. ια' 24 – 26, 32 - 40

Ευαγγέλιο: Ιω. α' 44 - 50

21 Μαρτίου 2021

Στο πέρασμα των αιώνων υπήρξαν πολλές σπουδαίες ανακαλύψεις.

Ορισμένες, μάλιστα, χαρακτηρίζονται ως μεγάλες και πολύτιμες για ολόκληρη την ανθρωπότητα. Η ανακάλυψη, όμως, του αποστόλου Φιλίππου, που περιγράφεται στο σημερινό ευαγγέλιο, υπερέχει ασύγκριτα όλων των άλλων.

 Ἡ Εἰκόνα τοῦ ἀνθρώπου

«καὶ εἶπεν ὁ Θεός· ποιήσωμεν ἄνθρωπον κατ ̓ εἰκόνα ἡμετέραν καὶ καθ ̓ ὁμοίωσιν, καὶ ἀρχέτωσαν τῶν ἰχθύων τῆς θαλάσσης καὶ τῶν πετεινῶν τοῦ οὐρανοῦ καὶ τῶν κτηνῶν καὶ πάσης τῆς γῆς καὶ πάντων τῶν ἑρπετῶν τῶν ἑρπόντων ἐπὶ γῆς γῆς. καὶ ἐποίησεν ὁ Θεὸς τὸν ἄνθρωπον, κατ ̓ εἰκόνα Θεοῦ ἐποίησεν αὐτόν, ἄρσεν καὶ θῆλυ ἐποίησεν αὐτούς.» (Γένεσις, κεφ. 1, 26,27).

Κυριακή Α΄ των Νηστειών (Tης Ορθοδοξίας), Ευαγγ. Aνάγνωσμα: Ιω. α΄ 44 – 52 (21-03-2021)

Διακόνου Επιφανίου Παπαντωνίου

Την πρώτη Κυριακή της Μεγάλης Σαρακοστής, η Εκκλησία γιορτάζει «τον θρίαμβο της Ορθοδοξίας της», την φανέρωση της αλήθειας για τον Θεό και τον άνθρωπο, για την ορθή πίστη και  ζωή. Μνημονεύει τους αγώνες των αγίων Οικουμενικών Συνόδων και μας χειραγωγεί στα βιώματα των αγίων Πατέρων, εκείνα που όταν διατυπώθηκαν σε δόγματα και κανόνες «την εκκλησίαν εστήριζαν». Θυμάται επίσης το ιστορικό γεγονός της αναστήλωσης των ιερών εικόνων, διακηρύσσοντας με το τρόπο αυτό την αυτοσυνείδησή της ότι, δια μέσω του απεικονιζόμενου αγίου προσώπου εκφράζει ο άνθρωπος το περιεχόμενο της καρδίας του και δεν είναι εικονολάτρης, αποδίδοντας λατρεία στο ξύλο.

Κυριακή Α΄ των Νηστειών (Tης Ορθοδοξίας), Αποστ. Ανάγνωσμα: Εβρ. ια’ 24-26, 32-40 (21-03-2021)

Πρεσβυτέρου Ανδρέα Ηλία

Η Εκκλησία έχει καθορίσει ώστε την Κυριακή της Ορθοδοξίας να διαβάζεται αυτό το αποστολικό ανάγνωσμα, θέλοντας να προβάλει παραδείγματα ενώπιόν μας ανθρώπους που έκαναν πνευματικό αγώνα όπως μας καλεί κατ’ εξοχήν κατά την περίοδο της Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Μας προτρέπει να γίνουμε μιμητές του προφήτη Μωυσή, ο οποίος για χάρη της αγάπης του Χριστού δε λογάριασε τις στερήσεις, τις κακουχίες και τις θλίψεις που θα αντιμετώπιζε τόσο για το όνομα του Χριστού, όσο και για το λαό του Θεού, ή ακόμα να μιμηθούμε το παράδειγμα εκείνων που έχουν υποστεί διωγμούς και θλίψεις και αναδείχθηκαν ένεκα της υπομονής και της αγιότητάς τους.

Οι θλίψεις, ο πόνος και δοκιμασίες στη ζωή μας

 21 Μαρτίου 2021, Α΄ Κυριακή Νηστειών (Ιω. α΄ 44-52)

«Έρχου και ίδε». Αυτές τις τρεις λέξεις απευθύνει ο πιστός Φίλιππος στο φίλο του Ναθαναήλ κι ο τελευταίος, παρά την αρχική του επιφύλαξη, τον ακολουθεί και βλέπει τον Χριστό, συνομιλεί μαζί του και πιστεύει ότι αυτός είναι ο Υιός του Θεού. Από τότε γίνεται αφοσιωμένος απόστολός του.

«Έρχεσθε και ίδετε», είναι η πρόσκληση της Ορθόδοξης Εκκλησίας στο σύγχρονο κόσμο. Ελάτε να δείτε, μας λέγει, πώς ξεκίνησα, ποια εμπόδια συνάντησα, με ποιους τρόπους τα υπερνίκησα, ποιοι είναι οι σημερινοί εχθροί μου και τι θέλω από τα πιστά παιδιά μου.

 “ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΟΙ ΑΝΤΙΛΑΛΟΙ”

Α΄ Κυριακή των Νηστειών, Τῆς Ὀρθοδοξίας

21 Μαρτίου 2021

Ἀγαπητοί μου Ἀδελφοί,

Πρῶτος μεγάλος σταθμός τοῦ πνευματικοῦ μας ταξιδιοῦ στό πέλαγος τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς εἶναι ἡ σημερινή Κυριακή τῆς Ὀρθοδοξίας, κατά τήν ὁποία ἑορτάζουμε τήν ἀναστύλωση τῶν Ἱερῶν Εἰκόνων. Μέ τήν τελική ἐπικράτηση τῆς ὀρθῆς πίστης, πού ἐκφράστηκε στήν Ἑβδόμη Οἰκουμενική Σύνοδο τό 787, σέ συνδυασμό μέ τήν ὀρθή πράξη τό 843 μ.Χ., σχεδόν ἑξῆντα χρόνια δηλαδή μετά, κατέπαυσε ἡ διαμάχη, πού ταλαιπώρησε τήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία γιά περισσότερο ἀπό ἕνα αἰῶνα.

 Κυριακή Α΄ Νηστειών – Κυριακή της Ορθοδοξίας

«Ορθοδοξία. Μια Ανεπανάληπτη Γνωριμία»

Οικονόμου Νικόλαου Πάτσαλου

Πρώτη Κυριακή των Νηστειών και η Εκκλησία πανηγυρίζει τον θρίαμβο της Ορθοδοξίας διά της ανάμνησης της Αναστήλωσης των ιερών εικόνων. Η ευαγγελική περικοπή που αναγινώσκεται σήμερα σχετίζεται θεματολογικά άμεσα με το περιεχόμενο που κρύβει η πανήγυρη της σημερινής Κυριακής. Η Ορθοδοξία ως έννοια και ως όρος έχει ευρεία σημασία, η οποία αναπτύσσεται στη σημερινή ευαγγελική περικοπή. Ορθοδοξία σημαίνει την ορθή δόξα, αντίληψη, πίστη περί Θεού. Ο Φίλιππος και ο Ναθαναήλ αυτό ακριβώς ψάχνουν και αναζητούν μέσα στις Γραφές, και να που το ανακαλύπτουν μετά την αποκάλυψη του Χριστού στη Γαλιλαία των Εθνών.

ΚΥΡΙΑΚΗ Α΄ ΝΗΣΤΕΙΩΝ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ (21-03-2021)

ΓΡΑΠΤΟΝ ΘΕΙΟΝ ΚΗΡΥΓΜΑ

     Μέ τή βοήθεια τοῦ Θεοῦ, χριστιανοί μου, διανύσαμε τήν πρώτη ἑβδομάδα τῆς Μ. Τεσσαρακοστῆς καί σήμερα βρισκόμαστε στήν πρώτη Κυριακή τῶν Νηστειῶν, ἤ τῆς Ὀρθοδοξίας, ὅπως ἡ ἁγία μας Ἐκκλησία τήν ὀνόμασε.

 ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

«Η ΟΡΘΗ ΠΙΣΤΗ»

Ἡ Ἐκκλησία μας γιορτάζει στή σημερινή Κυριακή τῆς Ὀρθοδοξίας τόν θρίαμβο τῆς ὀρθοδόξου πίστεως «κατά πασῶν τῶν αἱρέσεων». Καί μάλιστα ὄχι μόνον ὅσων ἀνεφύησαν στό παρελθόν, ἀλλά καί ὅσων ἐξακολουθοῦν νά ὑπάρχουν ἤ θά ἀναφανοῦν στό μέλλον! Εἶναι κυρίαρχη ἡ πίστη τῆς Ἐκκλησίας σύμφωνα μὲ τόν λόγο τοῦ Κυρίου ὅτι «πύλαι ᾅδου οὐ κατισχύσουσιν αὐτῆς».

Ὅσοι πολέμιοι καί ἄν ἀναφανοῦν, ὅσες μεθόδους καί ἄν μηχανευθοῦν, ἡ Ἐκκλησία θά μένει εἰς τόν αἰώνα ὡς τό ἀσφαλές καταφύγιο τῶν ἀνθρώπων, λιμάνι σωτηρίας καί σκάλα πρός τόν οὐρανό. Κι αὐτό τό ἔχει ἀναδείξει ἡ μέχρι τώρα ἱστορία!

Σάββατο 13 Μαρτίου 2021

Τυρινής: Η αληθινή συγχώρησις 

(Αγ. Ιωάννης Χρυσόστομος)

Τὰ ἑξῆς παραγγέλνει ὁ Θεὸς στοὺς ἀνθρώπους: «κανεὶς ἀπὸ σᾶς ἂς μὴ διατηρεῖ στὴν καρδιά του κακία γιὰ τὸν ἀδελφό του» (Ζαχ. ζ´ 10) καὶ «κανεὶς ἂς μὴν συλλογίζεται τὴν κακία τοῦ ἄλλου» (Ζαχ. η´ 17). Δὲν λέει μόνο, συγχώρεσε τὸ κακὸ τοῦ ἄλλου, ἀλλὰ μὴν τὸ ἔχεις οὔτε στὴ σκέψη σου, μὴ τὸ συλλογίζεσαι, ἄφησε ὅλη τὴν ὀργή, ἐξαφάνισε τὴν πληγή.
Τυρινής: Ευλόγησε τους εχθρούς μου, Κύριε

(Αγ. Νικόλαος Βελιμίροβιτς)

Εὐλόγησε τούς ἐχθρούς μου, Κύριε! Ἀκόμη κι ἐγώ τούς εὐλογῶ καί δέν τούς καταριέμαι.
Οἱ ἐχθροί μέ ἔχουν ὁδηγήσει στήν ἀγκάλη Σου περισσότερο ἀπ’ ὅ,τι οἱ φίλοι μου. Οἱ φίλοι μου μέ ἔχουν προσδέσει στή γῆ, ἐνῶ οἱ ἐχθροί μέ ἔχουν λύσει ἀπό τή γῆ καί ἔχουν συντρίψει ὅλες τίς φιλοδοξίες μου στόν κόσμο.

Οἱ ἐχθροί μέ ἔχουν ἀποξενώσει ἀπό τίς ἐγκόσμιες πραγματικότητες καί μέ ἔκαναν ξένο καί ἀπισυσχετισμένον ἀπό τή ζωή τοῦ κόσμου. Ὅπως ἀκριβῶς ἕνα κυνηγημένο ζῶο βρίσκει πιό ἀσφαλές καταφύγιο ἀπό ἕνα ἄλλο πού ζῆ στήν ἡσυχία, ἔτσι κι ἐγώ. Καταδιωγμένος ἀπό τούς ἐχθρούς, ἔχω ἀνακαλύψει τό ἀσφαλέστερο καταφύγιο καί προφυλάσσομαι κάτω ἀπό «τή σκιά τῶν πτερύγων Σου», ὅπου οὔτε φίλοι οὔτε ἐχθροί μποροῦν νά ἀπωλέσουν τήν ψυχήν μου.
Κυριακὴ τῆς Τυροφάγου

Ἁγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς

«Ὅταν δὲ νηστεύητε, μὴ γίνεσθε ὥσπερ οἱ ὑποκριταὶ σκυθρωποί- ἀφανίζουσι γὰρ τὰ πρόσωπα αὐτῶν ὅπως φανῶσι τοῖς ἀνθρώποις νηστεύοντες∙ ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι ἀπέχουσι τὸν μισθὸν αὐτῶν» (Ματθ. στ' 16).
Ὅταν νηστεύετε δέν πρέπει νά φαίνεστε σκυθρωποὶ καὶ κατηφεῖς, ὅπως οἱ ὑποκριτές. Αὐτοί ἀλλοιώνουν τὸ πρόσωπό τους γιά νά φαίνεται μαραμένο, ὥστε νά δείξουν στούς ἀνθρώπους πῶς νηστεύουν. Αὐτοὶ ὅ,τι μισθὸ εἶχαν νά πάρουν, τὸν πῆραν ἥδη.
Ἀπέναντι τοῦ Παραδείσου

Ἅγιος Σιλουανός ὁ Αθωνίτης
    
Ὁ Ἀδάμ, ὁ πατέρας τῆς οἰκουμένης, ἐγνώριζε στόν Παράδεισο τή γλυκύτητα τῆς θείας ἀγάπης. Ἔτσι, μετά τήν ἔξωσή του ἀπό τόν Παράδεισο γιά τό ἁμάρτημά του, ἐγκαταλειμμένος ἀπό τήν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ, θλιβόταν πικρά καί ὀδυρόταν μέ βαθεῖς στεναγμούς. Ὅλη ἡ ἔρημος ἀντηχοῦσε ἀπό τούς λυγμούς του. Ἡ ψυχή του βασανιζόταν μέ τή σκέψη: «Ἐλύπησα τόν ἀγαπημένο μου Θεό». Δέν μετάνοιωνε τόσο γιά τήν Ἐδέμ καί τό κάλλος της, ὅσο γιά τήν ἀπώλεια τῆς θείας ἀγάπης, πού τραβᾶ ἀχόρταγα τήν ψυχή στό Θεό. Τό ἴδιο καί κάθε ψυχή πού γνώρισε μέ τό Ἅγιο Πνεῦμα τό Θεό κι ὕστερα ἔχασε τή χάρη, δοκιμάζει τό ἀδαμιαῖο πένθος.
Κατήχησις τοῦ ὁσίου καὶ θεοφόρου πατρὸς ἡμῶν Θεοδώρου τοῦ Στουδίτου εἰς τὴν Κυριακὴν τῆς Τυροφάγου

Περὶ νηστείας, καὶ ὅτι ἡ ἀληθὴς νηστεία τοῦ ἀληθινοῦ ὑποτακτικοῦ ἐστὶ τὸ κόψαι τὸ ἴδιον θέλημα.

Εὐλόγησον πάτερ.

Ἀδελφοὶ καὶ πατέρες, ὁ ἀγαθὸς Θεὸς ἡμῶν, ὁ χαρίζων τὴν ζωὴν ἡμῶν, καὶ ἄγων ἡμᾶς ἀπὸ χρόνον εἰς χρόνους διὰ φιλανθρωπίαν αὐτοῦ ἤγαγεν ἤδη ἡμᾶς καὶ ἐν χρόνῳ τούτῳ τῶν ἁγίων νηστειῶν, ἐν ᾧ ἕκαστος τῶν ἀγωνιστῶν ἀγωνίζεται καὶ κοπιάζει ὑπὲρ τῆς σωτηρίας τῆς ψυχῆς αὐτοῦ, καθὰ προαιρεῖται καὶ δύναται καὶ ὁ σπουδάζων εἰς τὴν ἐγκράτειαν νηστεύει διπλᾶς καὶ τριπλᾶς ἡμέρας, ὁ δὲ εἰς τὴν ἀγρυπνίαν σπουδάζων ἀγρυπνεῖ,
Εἰς τήν Κυριακήν τῆς Τυρινῆς

Ὁσίου Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου

Οἱ θειότατοι καί Ἅγιοι Πατέρες ἐθέσπισαν νά κάνωμεν σήμερον, ἤτοι πρό τῆς Ἁγίας Τεσσαρακοστῆς, τήν ἀνάμνησιν τῆς ἐξορίας τῶν πρωτοπλάστων ἀπό τήν τρυφήν τοῦ Παραδείσου, δείχνοντες ἐμπράκτως πόσον καλόν καί ὠφέλιμον πράγμα εἶναι ἡ νηστεία εἰς τήν ἀνθρωπίνην φύσιν, καί πάλιν ἐκ τοῦ ἐναντίου, πόσον κακόν καί αἰσχρόν εἶναι ἡ ἀδηφαγία.
Κυριακή Τυροφάγου. Ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου

Ματθ. στ΄. 14-21

Ὑπόμνημα εἰς τὸν Ἅγιον Εὐαγγελιστὴν Ματθαῖον, ὁμιλία Κ΄

α. Ἁρμοζει νὰ στενάξωμε ἐδῶ πολὺ καὶ νὰ θρηνήσωμε πικρά. Ὄχι μόνο μιμούμαστε τοὺς ὑποκριτές ἀλλὰ καὶ τοὺς ἔχομε ξεπεράσει. Γνωρίζω, γνωρίζω πολλοὺς ποὺ ὄχι μόνο νηστεύουν καὶ κάνουν ἐπίδειξη ἀλλὰ καὶ πολλοὺς ἄλλους ποὺ δέ νηστεύουν κι ὡστόσο παίρνουν τὸ ὕφος ἀνθρώπων ποὺ νηστεύουν καὶ κάνουν ἔτσι ἀπολογία χειρότερη ἀπὸ τὴν ἁμαρτία. Γιὰ νὰ μὴ σκανδαλίσωμε –λένε- τοὺς πολλούς, τὸ κάνωμε αὐτό. Εἶναι ὁ νόμος τοῦ θεοῦ που τὰ ὁρίζει αὐτὰ καὶ ὁμιλεῖ γιὰ σκάνδαλο; Καὶ νομίζεις ὅτι σκανδαλίζεις, ὅταν τὸν τηρῆς κι ὅταν τὸν παραβαίνης ὅτι ἀποσοβῆς τὸ σκάνδαλο; Δὲν μπορεῖ νὰ γίνη χειρότερη ἀνοησία;
Κυριακή της Τυροφάγου:

Λόγος περί μετανοίας και περί εξορίας του Αδάμ και ότι εάν μετανοούσε δεν θα εξωρίζετο από τον Παράδεισον

(Αγ. Συμεών ο Νέος Θεολόγος)

Αδελφοί και πατέρες. Είναι καλόν πράγμα η μετάνοια και η ωφέλεια που προέρχεται από αυτήν. Αυτό γνωρίζοντας και ο Κύριος Ιησούς Χριστός, ο Θεός μας, ο οποίος όλα τα γνωρίζει εκ των προτέρων, είπε: «Μετανοείτε, ήγγικε γαρ η Βασιλεία των Ουρανών». Θέλετε δε να μάθετε ότι χωρίς μετάνοια, και μάλιστα μετάνοιαν από το βάθος της ψυχής και τοιαύτην όπως ο Λόγος την ζητεί από εμάς, είναι αδύνατον να σωθούμε; Ακούστε τον ίδιον τον Απόστολο που λέγει «… πάσα αμαρτία εκτός του σώματος εστίν. Ο δε πορνεύων εις το ίδιον σώμα αμαρτάνει…». Και πάλιν. «Παραστήναι δει ημάς έμπροσθεν του βήματος του Χριστού, ίνα απολήψεται έκαστος τα διά του σώματος προς ει έπραξε, είτε αγαθά είτε φαύλα». Ημπορεί λοιπόν πολλές φορές λαμβάνοντας κάποιος αφορμήν από αυτά να ειπή: «ευχαριστώ τον Θεόν, διότι δεν εμόλυνα κανένα μέλος του σώματός μου με κάποιαν πονηρά πράξη», και έχει δήθεν παρηγορία από αυτό, επειδή είναι ξένος από σωματικήν αμαρτία. Αλλά αποκρίνεται ο Δεσπότης λέγοντας την παραβολήν περί των δέκα παρθένων, και δεικνύει σε όλους μας και μας βεβαιώνει ότι καθόλου δεν ωφελούμεθα από την καθαρότητα του σώματος, εάν δεν συνυπάρχουν σ’ εμάς και οι υπόλοιπες αρετές. Και όχι μόνον αυτό, αλλά ο ίδιος πάλιν ο Παύλος μαζί με τον Δεσπότην φωνάζει:
Ἡρωισμός. Κυριακή τῆς Τυρινῆς.

(†) ἐπίσκοπος Γεώργιος Παυλίδης Μητροπολίτης Νικαίας

(Ματθ. στ΄ 14-21)

Ἡρωισμός

«Ἐάν αφῆτε τοῖς ἀνθρώποις τὰ παραπτώματα αὐτῶν...»

Ἡ σημερινή Εὐαγγελική περικοπή, ἀγαπητοί ἀδελφοί, ἔχει μίαν ξεχωριστὴν σημασίαν. Μᾶς δίδει ἕνα σύνθημα σωτήριο. Μᾶς ἀνοίγει τὸν δρόμον διὰ τὴν ἁρμονικὴν συνεργασίαν τῶν ἀνθρώπων μέσα εἰς τὴν κοινωνίαν. Μᾶς ὑποδεικνύει καὶ τὸ μέσον διὰ νὰ ἐπιτύχωμεν τὴν συγγνώμην ἐκ μέρους τοῦ Θεοῦ διὰ τὰ καθημερινά μας λάθη. Εἶναι ἁπλοῦν καὶ σύντομον τὸ σύνθημα αὐτό. Εἶναι ὅμως καταπληκτικῆς δυνάμεως. Ἀξίζει νὰ τὸ μελετήσωμεν μὲ προσοχήν.
Κυριακή της Τυροφάγου: Τα όπλα του Χριστιανού

(Πρωτ. Γεώργιος Μεταλληνός)

(Ματθαίου στ’ 14-21)

«Το στάδιον των αρετών ηνέωκται»

1. Ευρισκόμεθα στο τέλος του πρώτου μέρους του Τριωδίου και από αύριο εισερχόμεθα στο δεύτερο μέρος του, την Μ. Τεσσαρακοστή. Μας δίδαξε ήδη η Εκκλησία μας την αρετή της ταπεινοφροσύνης, ως βασική προϋπόθεση της μετανοίας, κατά την Κυριακή του Τελώνου και Φαρισαίου. Μας βεβαίωσε την πραγματικότητα της σωτηρίας, όταν υπάρχει ειλικρινής μετάνοια, κατά την Κυριακή του Ασώτου. Και τέλος μας προέβαλε ανάγλυφο τον λόγο, για τον οποίο έχουμε ανάγκη μετανοίας και επιστροφής, το γεγονός δηλαδή της παγκοσμίου Κρίσεως, κατά την Κυριακή της Απόκρεω. Επειδή δε η Μ. Τεσσαρακοστή είναι περίοδος πνευματικοσωματικής προετοιμασίας και εισαγωγής στο πάθος του Χριστού μας, μας υπενθυμίζει η Εκκλησία σήμερα ένα σοβαρό και θλιβερό γεγονός, που έγινε αιτία να έλθει ο Χριστός στον κόσμο και να πάθει. Μας υπενθυμίζει την έξωση του ανθρώπου από τον Παράδεισο.
Κυριακή της Τυρινής Η γνήσια πνευματικότητα

Του Ιωάννη Καραβιδόπουλου

Το σημερινό ευαγγελικό ανάγνωσμα προέρχεται από την «Έπί του όρους ομιλία» του Χριστού- είναι η περικοπή Ματθ. 6, 14-21 που ακολουθεί ευθύς μετά την Κυριακή Προσευχή. Έτσι, οι πρώτοι στίχοι της, που αποτελούν σχόλιο στο πέμπτο αίτημα της προσευχής: («Και άφες ημίν τα οφειλήματα ημών...»), είναι σε μετάφραση οι εξής: «Άν συγχωρήσετε τους ανθρώπους για τα παραπτώματά τους, θα σας συγχωρήσει κι εσάς ο ουράνιος Πατέρας σας. Άν όμως δε συγχωρήσετε στους ανθρώπους τα παραπτώματά τους, ούτε ο Πατέρας σας θα συγχωρήσει τα δικά σας παραπτώματα».
 Κυριακὴ της Τυροφάγου εσπέρας

Ἡ ἐλεημοσύνη

Ομιλία του †Μητροπολίτου Φλωρίνης Αυγουστίνου

Θὰ σᾶς μιλήσω ἁπλᾶ, ἀγαπητοί μου, καὶ θὰ παρακαλέσω νὰ δώσετε προσοχή.Ἤθελα σήμερα, ἂν μποροῦσα, νὰ κάνω τὰχέρια σας χρυσᾶ, νὰ τὰ κάνω χέρια ἁγίων καὶ ἀγγέλων –τί χαρὰ θὰ ἦταν αὐτὸ καὶ γιὰ μένα! Μὰ πῶς εἶνε δυνατὸν νὰ γίνῃ; Προσέξτε.
Ἡ ἐπιστροφὴ στὸν Παράδεισο ( τῆς Τυρινῆς)

Μητροπολίτης Sourozh Aντώνιος

Τό ἀνθρώπινο γένος στό πρόσωπο τοῦ παλιοῦ Ἀδάμ ἔπεσε, ὅταν ἁμάρτησε ἀπέναντι στήν ἀγάπη· κι ἡ φοβερή κρίση τοῦ Θεοῦ θά εἶναι μιά κρίση γιά τήν ἀνθρώπινη ἀγάπη.

Ὁ ἄνθρωπος εἶχε προσκληθεῖ στήν πλήρη ἀντίληψη, σέ μιά ἑνότητα ὁλόκληρης τῆς ζωῆς του μέ τό Θεό μέσω τῆς ἀγάπης ἀλλά ἔπεσε ἐπειδή θέλησε νά μάθει τό μυστήριο τοῦ εἶναι μέ τήν κρύα λογική του καί τήν τυφλωτική ἀντίληψη τῆς σάρκας. Καί ἔγινε σάρκα, τό πνεῦμα σβήστηκε ἐνῶ ὁ φυσικός ἄνθρωπος θριάμβευσε μέσα του, κι ἔγινε αὐτό ποὺ γνωρίζουμε τούς ἑαυτούς μας νά εἶναι: κάτοχος ἑνός ἀβέβαιου, ψεύτικου εἴδους κατανόησης τοῦ μυαλοῦ κι ἑνός μεθυστικοῦ εἴδους ἀντίληψης τοῦ σώματος. 
Κυριακή της Τυρινής: Η συγχώρησις των αδελφών προϋπόθεσις της ενώσεώς μας με τον Χριστό

(† Αρχ. Γεώργιος Καψάνης, Προηγούμενος Ι. Μ. Γρηγορίου Αγίου Όρους)

Ομιλία εις την Τράπεζαν της Συγχωρήσεως, τη 24η Φεβρουάριου 1992, Κυριακή της Τυρινής.

Ευχαριστούμε τον Κύριο, που μας αξίωσε κι απόψε, αδελφωμένοι όλοι, να εορτάσουμε την Κυριακή της Τυρινής· και θα μας αξιώση μετ’ ολίγον να συγχωρηθούμε και συγχωρημένοι και αγαπημένοι να μπούμε στην ευλογημένη και αγία περίοδο της Μεγάλης Τεσσαρακοστής.

Είναι Παράδοσις της Εκκλησίας μας και του Ορθοδόξου Γένους μας απόψε οι ορθόδοξοι Χριστιανοί και στις πόλεις και στα χωριά, εκεί που υπήρχε παλαιότερα ευσέβεια και όπου υπάρχει ακόμα κάποια ευσέβεια, οι Χριστιανοί να πηγαίνουν στον Εσπερινό της Συγχωρήσεως, να ακούν τα ωραία γράμματα, τα οποία ωθούν την ψυχή του ανθρώπου προς τον πνευματικό αγώνα, και εν συνεχεία να συγχωρούνται από τον ιερέα και μεταξύ των. Και μετά να πηγαίνουν στα σπίτια των, να παραθέτουν κοινή τράπεζα, συγγενείς και φίλοι, και να ευφραίνωνται οικογενειακώς. Και συγχωρεμένοι όλοι οι Χριστιανοί να αρχίζουν την Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή, και μάλιστα σε μερικά μέρη να κρατούν και το Τριήμερο.

 Στο κατώφλι της Μεγάλης Τεσσαρακοστής: «Άνω σχώμεν τάς καρδίας» 

(Άγιος Λουκάς αρχιεπίσκοπος Κριμαίας)

Η Μεγάλη Τεσσαρακοστή δεν είναι πια μακριά. Και σήμερα θα ήθελα να σας μιλήσω για το ποια διάθεση πρέπει να έχει ο χριστιανός που ετοιμάζεται να εισέλθει στο στάδιο της Αγίας Τεσσαρακοστής.

Μετά τον θαυμαστό χορτασμό των πέντε χιλιάδων ανθρώπων με τους πέντε άρτους και τα δύο ψάρια, ο Κύριος Ιησούς Χριστός πρόσταζε τους μαθητές Του να πλεύσουν προς την απέναντι όχθη της λίμνης, στην Κα­περναούμ, ενώ ο Ίδιος πήγε στο όρος να προσευχηθεί. Και καθώς διήνυαν το εικοστό πέμπτο ή το τριακοστό στάδιο, κατά την διάρκεια ισχυρής καταιγίδας και όν­τας φοβισμένοι, οι μαθητές είδαν τον Ιησού να περπα­τάει πάνω στο νερό προς αυτούς και τρόμαξαν ακόμη πιο πολύ. Ήθελαν να Τον πάρουν στη βάρκα, όμως εκείνη ακριβώς τη στιγμή η βάρκα προσορμίσθηκε στην όχθη προς την οποία έπλεαν.

 2021 ΜΑΡΤΙΟΥ 14 – ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΤΥΡΙΝΗΣ

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΤΥΡΙΝΗΣ (Ματθ. 6, 14-21)

†ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΝΙΚΟΠΟΛΕΩΣ ΜΕΛΕΤΙΟΥ

(Διασκευή ομιλίας στο Χειμαδιό, στις 18/2/2007)

Μη κολλάμε σε λάθος φρονήματα

Αύριο αρχίζει η Μεγάλη Τεσσαρακοστή που είναι καιρός προετοιμασίας για την εορτή του Πάσχα. Και αγωνιζόμαστε με την νηστεία, με την προσευχή, με την εξομολόγηση, με την Θεία Κοινωνία, να αναστηθούμε από την αμαρτία, για να είμαστε άξιοι της Αναστάσεως που είναι εορτασμός εδώ, χαρά και ουσία εκεί.

 Τό στάδιο τῶν Ἀγώνων

Εὐαγγελικό Ἀνάγνωσμα Κυριακῆς 14 Μαρτίου 2021, τῆς Τυρινῆς (Ματθ. ς΄ 14-21)

Φθάσαμε ἤδη στὸ κατώφλι τῆς ἁγίας καὶ Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς· τοῦ πνευματικοῦ σταδίου τῶν ἀγώνων κάθε πιστοῦ· τῆς ἱερῆς αὐτῆς περιόδου, στὴν ὁποία καλούμαστε νὰ προετοιμάσουμε τὶς ψυχές μας γιὰ νὰ ὑποδεχθοῦν τὸ ἄχραντο Πάθος καὶ τὴ λαμπροφόρο Ἀνάσταση τοῦ Νυμφίου Χριστοῦ καὶ νὰ ἑνωθοῦμε μαζί Του. Γι᾿ αὐτὸ καὶ ἡ ἁγία μας Ἐκκλησία, μὲ τὴν Εὐαγγελικὴ περικοπὴ ποὺ ἀναγινώσκει σήμερα ἀπὸ τὴν «ἐπὶ τοῦ ὄρους ὁμιλία» τοῦ Κυρίου, ἑστιάζει τὴν προσοχή μας σὲ δύο σημεῖα ποὺ πρέπει ἰδιαιτέρως νὰ προσέξουμε κατὰ τὴν περίοδο αὐτή.

1. Μὲ ἐφόδιο τὴ συγχώρηση

 Μετάνοια ἀληθινή

Ἀποστολικό Ἀνάγνωσμα Κυριακῆς 14 Μαρτίου 2021, τῆς Τυρινῆς (Ρωμ. ιγ΄ 11 – ιδ΄ 4)

Σήμερα, καθώς εἰσερχόμαστε στήν Ἁγία καί Μεγάλη Τεσσαρακοστή, ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία μᾶς ἀνοίγει τίς νοητές πύλες τῆς μετανοίας. Τό σημερινό ἀποστολικό ἀνάγνωσμα εἶναι ἕνα ἐγερτήριο σάλπισμα πού μᾶς καλεῖ σέ μία μετάνοια ἔμπρακτη καί ἀληθινή.

1. ΝΑ ΠΕΤΑΞΟΥΜΕ ΤΑ ΒΑΡΗ

 ΚΥΡΙΑΚΗ 14 ΜΑΡΤΙΟΥ 2021

ΤΗΣ ΤΥΡΙΝΗΣ

(Ματθ. στ΄ 14-21) (Ρωμ. ιγ΄ 11- ιδ΄ 4)

Άφθαρτοι θησαυροί

«Μη θησαυρίζετε υμίν θησαυρούς επί της γης, όπου σής και βρώσις αφανίζει»

Η Μεγάλη Τεσσαρακοστή, η κατανυκτικότερη περίοδος του εκκλησιαστικού έτους, της οποίας το κατώφλι δρασκελίζουμε, συνιστά μοναδική ευκαιρία, την οποία καλείται ο κάθε πιστός να αδράξει, σε μια πρόκληση πνευματικών ανατάσεων και ουράνιων μεταρσιώσεων. Στο αποστολικό ανάγνωσμα της ημέρας, ο απόστολος Παύλος κάνει λόγο για «καιρό ευπρόσδεκτο, καιρό μετανοίας», για να τον αξιοποιήσουμε στη βάση της ευλογημένης προτροπής του: «αποθώμεθα τα έργα του σκότους και ενδυσώμεθα τα όπλα του φωτός…».

 ΤΟ ΘΕΙΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ 14 ΜΑΡΤΙΟΥ 2021

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΤΥΡΙΝΗΣ (Ῥωμ. ιγ΄11 - ιδ΄4)

Εἶναι νύχτα ἀκόμη καὶ μία σάλπιγγα ἠχεῖ καὶ σπάζει τὸν βαθὺ πρωινὸ ὕπνο τῶν στρατιωτῶν μέσα στὸν στρατώνα. Τὰ κοιμισμένα σώματα ἀναδεύονται καὶ πετιοῦνται ἐπάνω, γιὰ νὰ ἑτοιμαστοῦν γιὰ τὴν ἀναφορά. Αὐτὴν τὴν ἐντύπωση τοῦ πρωινοῦ ἐγερτηρίου μᾶς μεταδίδει ἡ σημερινὴ περικοπὴ ἀπὸ τὴν πρὸς Ρωμαίους ἐπιστολὴ τοῦ Ἀποστόλου Παύλου. Τὰ λόγια του ἀκούγονται σὰν ξυπνητήρι γιὰ τοὺς Χριστιανοὺς ποὺ στρατεύονται στὴν παράταξη τοῦ Χριστοῦ: «Ὥρα ἡμᾶς ἐξ ὕπνου ἐγερθῆναι»!

 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΤΥΡΙΝΗΣ

Απόστολος: Ρωμ. ιγ΄ 11-ιδ΄ 4

Ευαγγέλιο: Ματθ. στ΄ 14-21

14 Μαρτίου 2021

Ένα πολύ όμορφο ευαγγελικό ανάγνωσμα μάς παραθέτει σήμερα, Κυριακή της Τυρινής, η Εκκλησία. Τρεις σημαντικούς πυλώνες που πρέπει να ακολουθεί ο κάθε αγωνιζόμενος χριστιανός.

Ο πρώτος είναι η συγχώρηση. Εάν συγχωρούμε τα παραπτώματα των αδελφών μας, θα συγχωρήσει και ο Κύριος τα δικά μας. Εάν όμως δεν συγχωρούμε, τότε ούτε και ο Κύριος θα συγχωρεί τα δικά μας παραπτώματα.

 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΤΥΡΙΝΗΣ

Ἔφθασε, ἀγαπητοί μου χριστιανοί, ἡ Μεγάλη Τεσσαρακοστή! Εἶναι ἡ ὡραιότερη καί ἡ πιό κατανυκτική περίοδος τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ ἔτους.

Σκοπός της εἶναι ἡ πνευματική προετοιμασία μας γιά τόν ἑορτασμό τοῦ Πάσχα. Ἡ Κυριακή αὐτή ἀποτελεῖ, σύμφωνα μέ μιά θαυμάσια ἔκφραση τοῦ Μεγάλου Βασιλείου, τό «προπύλαιoν τῆς ἱερᾶς περιόδου». Μᾶς ἀναγγέλλει τήν ἄφιξή της καί μᾶς προσκαλεῖ νά συνειδητοποιήσουμε τό ὑψηλό νόημά της.

Κυριακή της Τυρινής, Ευαγγ. Ανάγνωσμα: Μτθ. στ΄ 14-21 (14-03-2021)

Διακόνου Χαρίτωνος Θεοδώρου

Ξεκάθαρο το μήνυμα της παρούσας Ευαγγελικής περικοπής. Ο Θεός θέτει  ως βασική προϋπόθεση συγχώρεσης των αμαρτημάτων μας να συγχωρούμε τους ανθρώπους για τα αμαρτήματα που μας έχουν κάνει. Διερωτάται όμως κανείς  γιατί ο Κύριος θέτει τη δική μας συγχωρητικότητα ως προϋπόθεση της δικής μας συγχωρήσεως και σωτηρίας; Γιατί αρνείται να μας βάλει στον Παράδεισο, εάν εμείς δεν συγχωρούμε όσους μας αδίκησαν;

 Κυριακή της Τυρινής, Αποστ. Ανάγνωσμα: Ρωμ. ιγ’ 11-ιδ’ 4 (14-03-2021)

Πρεσβ. Φιλίππου Φιλίππου

Η σημερινή τέταρτη Κυριακή του Τριωδίου ονομάζεται Κυριακή της Τυρινής. Η ονομασία αυτή προήλθε από την κατάλυση γαλακτοκομικών προϊόντων που κάνουν οι πιστοί κατά τη διάρκεια της εβδομάδας αυτής. Το σημερινό αποστολικό ανάγνωσμα είναι παρμένο από την προς Ρωμαίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου και στοχεύει στο να μας προετοιμάσει για το πώς πρέπει να συμπεριφερόμαστε κατά την περίοδο της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, η οποία ξεκινά από αύριο.

14 Μαρτίου 2021, Κυριακή της Τυρινής (Μτθ. στ΄ 14-21)

Κυνηγοί ουράνιων και άφθαρτων θησαυρών

 “Θησαυρίζετε δὲ ὑμῖν θησαυροὺς ἐν οὐρανῷ, ὅπου οὔτε σὴς οὔτε βρῶσις ἀφανίζει, καὶ ὅπου κλέπται οὐ διορύσσουσιν οὐδὲ κλέπτουσιν”

Κυριακή της Τυρινής, αγαπητοί χριστιανοί, η σημερινή.  Η Εκκλησία μας, θυμάται την πτώση των πρωτοπλάστων και την έξωσή τους από τον παράδεισο.  Από αύριο αρχίζει η Μεγάλη Σαρακοστή.  Ο πνευματικός αγώνας της νηστείας, της προσευχής, της μετάνοιας.  Για να μπορέσουμε να ξαναγυρίσουμε στον παράδεισο, δηλαδή να επανενωθούμε με το Δημιουργό μας.

“ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΟΙ ΑΝΤΙΛΑΛΟΙ”

Κυριακή Τῆς Τυρινῆς

14 Μαρτίου 2021

Ἀγαπητοί μου Ἀδελφοί,

Ἡ χάρη τοῦ Θεοῦ καί τό ἄπειρο ἔλεός Του μᾶς ἀξιώνει νά βρισκόμαστε σήμερα στό κατώφλι τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς. Αὔριο ξεκινᾶ ἕνα ὄμορφο καί κατανυκτικό ταξίδι 40 ἡμερῶν, στή διάρκεια τοῦ ὁποίου μαθαίνουμε, μέσ΄ ἀπό τήν νηστεία καί τήν προσευχή, νά ἀγαπᾶμε καί νά δοξάζουμε τόν Θεό, ὁ Ὁποῖος μὲ τόν σταυρικό θάνατο καί τήν Ἀνάστασή Του, μᾶς χάρισε τήν σωτηρία καί τὴν αἰώνια ζωή.

 Κυριακή της Τυρινής

 Με την έναρξη του Τριωδίου η Εκκλησία με τα αναγνώσματα και τους ύμνους της μάς προετοιμάζει για τον αγώνα της Μεγάλης Σαρακοστής. Αρχίζει από τη συναίσθηση της αμαρτωλότητας και την ταπεινή εκζήτηση του ελέους του Θεού από τον Τελώνη, ακολουθεί με την υπενθύμιση της αξίας της μετάνοιας και τη μεγάλη αγάπη του Θεού στην παραβολή του Ασώτου υιού και συνεχίζει με την Κυριακή της Απόκρεω όπου ο Χριστός μάς αποκαλύπτει ότι η έμπρακτη αγάπη προς κάθε συνάνθρωπό μας είναι το κριτήριο που θα μας οδηγήσει στη Βασιλεία Του.

 ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ «ΚΡΥΨΙΝΟΙΑ ΚΑΙ ΜΥΣΤΙΚΟΤΗΤΑ»

Ἡ σημερινή εὐαγγελική περικοπή τῆς Κυριακῆς τῆς Τυροφάγου ἀναφέρει ὅτι ἡ ἀνθρώπινη ἁμαρτία δέν ἀντιμετωπίζεται μέ τήν λήθη καί δέν κρύβεται μέ τήν σιωπή, καθώς ἀπό μονή της πολλές φορές βόα καί εἶναι προφανής! Πώς κρύβεται καί πῶς ἐξαφανίζεται ὥστε νά μή μᾶς ἐλέγχει; Μέ τή συγχωρητικότητα! Συγχωρῶ, δηλαδή ὄχι ἁπλῶς ἀνέχομαι, ἀλλά διαγράφω, ξεχνῶ καί δέν ἀφήνω νά ἐπηρεάσουν τήν ἀγάπη μου πρός τόν ὅποιο ἄνθρωπο, τά ὅποια παραπτώματά του. Δέν ἀντιπαρέρχομαι συγκαλύπτοντας τήν ἁμαρτία τοῦ ἄλλου, ἀλλά ἐπενεργῶ θετικά, ὥστε νά ἐκλείψει ἡ ἐκτροπή καί νά ἀποκατασταθεῖ ἡ κατάσταση εἰρήνης καί ἀγάπης πρός τόν πλησίον.

Σάββατο 6 Μαρτίου 2021

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΡΕΩ (Ματθ. 25, 31-46) 

ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟ

Το σημερινό Ευαγγέλιο μας μιλάει για την ημέρα της μελλούσης κρίσεως.
Ποιος καλύτερος και ασφαλέστερος τρόπος ερμηνείας, από το να αφήσουμε να  μιλήσουν και να ερμηνεύσουν οι άγιοι της εκκλησίας μας;
Γράφει ο Άγιος Χρυσόστομος:
“Με ποιους λοιπόν οφθαλμούς θα ίδωμεν τον Χριστόν; Διότι εάν δεν μπορεί να δει κανείς τον πατέρα του, συναισθανόμενος ότι έσφαλε απέναντί του, Εκείνον που είναι απείρως πραότερος από τον Πατέρα πώς θα τον ατενίσουμε τότε; Πώς θα τον υποφέρουμε; Διότι θα παραστούμε εις το βήμα του Χριστού και θα γίνη λεπτομερής εξέταση όλων.”
Παρακάτω, παραθέτουμε τα σχόλια του Αγίου Ιωάννη Χρυσοστόμου για το σημερινό Ευαγγέλιο, όπως καταγράφονται στον 12ον τόμο της έκδοσης “Έλληνες  Πατέρες της Εκκλησίας”, στην ΟΘ' ομιλία του.
Η Δευτέρα Παρουσία 

(Όσιος Εφραίμ ο Σύρος)

Λόγος Αγίου Εφραίμ του Σύρου σχετικά με τη Δευτέρα Παρουσία

Αγαπητοί μου αδελφοί, ακούστε για τη δεύτερη και φοβερή παρουσία του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Έφερα στο νου μου την ώρα εκείνη και, καθώς αναλογίστηκα όσα πρόκειται τότε να συμβούν, κατατρόμαξα. Ποιος μπορεί να τα διηγηθεί; Ποια γλώσσα μπορεί να τα περιγράψει; Ποια αυτιά μπορούν να τα ακούσουν;
Πώς θα αλλάξουν τα αναστημένα σώματα κατά την Δευτέρα Παρουσία;

(Αγ. Συμεών o Νέος Θεολόγος)

Μαρτυρία του Αγίου Συμεών του Νέου Θεολόγου, στον οποίον ο Θεός αποκάλυψε πώς θα αλλάξουν τα υλικά σώμάτα και θα αφθαρτοποιηθούν κατά τη Δευτέρα Παρουσία του Ιησού Χριστού!

Μια μέρα, καθώς προσευχόταν [ο Αγιος Συμεών]  με καθαρότητα και συνομιλούσε με τον Θεό, είδε πως ο αέρας άρχισε να φωτίζει το νου του, και ενώ ήταν μέσα στο κελί του, νόμιζε  ότι βρισκόταν έξω, σ’ ανοιχτό χώρο. Ήταν νύχτα, που μόλις είχε ξεκινήσει. Τότε άρχισε να φέγγει από ψηλά όπως το πρωινό ροδοχάραμα- ω των φρικτών οπτασιών του ανδρός!-, και το οίκημα κι όλα τ’ άλλα εξαφανίστηκαν, και  νόμιζε ότι δεν ήταν καθόλου σε οίκημα. Τον συνέπαιρνε ολότελα θεία έκσταση αντιλαμβανόμενος καλά με τον νου του  το φως εκείνο που του  εμφανιζόταν. Αυτό μεγάλωνε λίγο –λίγο κι έκανε τον αέρα να φαίνεται  πιο λαμπερός κι αισθανόταν  τον εαυτό του μ’ ολόκληρο το σώμα του να βρίσκεται έξω από τα γήινα.
Ομιλία του Αγίου Κυρίλλου Αρχιεπισκόπου Ιεροσολύμων, εις την Δευτέραν Παρουσίαν του Κυρίου

«Και πάλιν ερχόμενον μετά δόξης κρίναι ζώντας και νεκρούς, ου της βασιλείας ουκ έσται τέλος»

Διακηρύττουμε παρουσίαν Χριστού, όχι μόνον μίαν αλλά και δευτέραν, πολύ καλλιτέραν της προηγουμένης. Διότι η πρώτη αποτελούσε επίδειξιν υπομονής, ενώ η ερχομένη φέρει το στέμμα της θείας Βασιλείας. Πράγματι στον Κύριον ημών Ιησούν Χριστόν τα πάντα, ως επί το πλείστον, είναι διπλά. Διπλή γέννησις, μία από τον Θεόν προαιωνίως και μία από την Παρθένον στους εσχάτους καιρούς. Δύο κάθοδοι. Μία η αφανής, και δευτέρα ένδοξος και επιφανής, η μέλλουσα. Κατά την πρώτην παρουσίαν εσπαργανώθη στην φάτνην, στην δευτέραν ενδύεται φως ως ιμάτιον. Στην πρώτην «υπέμεινε σταυρόν, αισχύνης καταφρονήσας», στην δευτέραν θα έλθη δοξαζόμενος, δορυφορούμενος από στρατιές αγγέλων. Δεν μένουμε λοιπόν στην πρώτην μόνον παρουσίαν, αλλά προσδοκούμε και την δευτέραν.
Τούς πονεῖς τούς φτωχούς; 

Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Θεολόγος

Ἀργά τά ἄνοιξε τά μάτια του ὁ πλούσιος! Τότε πού εἶδε στήν ἀγκαλιά τοῦ Ἀβραάμ τόν Λάζαρο! Τόν ἄνθρωπο, πού καταδεχόταν οὔτε νά τοῦ ρίξει μιά ματιά, ὅταν τόν εὕρισκε νά περιμένει ἔξω ἀπό τήν πόρτα του!

Καί τότε τό κατάλαβε καλά, τί σημαίνει ἐκεῖνο, πού λίγο πρίν ποτέ δέν θέλησε νά τό καταλάβει.

Στήν κόλαση βρέθηκε ὑποχρεωμένος, θέλοντας καί μή, νά κάμει ἕναν ἀπολογισμό. Ἐκεῖ, ἀναγκάσθηκε νά ψάξει νά ἰδεῖ, τί τοῦ εἶχε γίνει ἀφορμή νά χάσει, ἡ κακή του ἐκείνη διάθεση, πού δέν τόν ἄφηνε νά ἰδεῖ στό πρόσωπο τοῦ φτωχοῦ Λαζάρου τόν «πλησίον» του: δηλ. ἕναν συνάνθρωπο, πού ἔπρεπε νά τόν περιμένει ὅτι μποροῦσε κάποτε νά βρεθῆ καί ὁ ἴδιος στήν θέση του· καί εἶχε γι᾿ αὐτό χρέος νά τόν συμπονάει.
ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΡΕΩ

"Στῶμεν Καλῶς"

Μητροπολίτου Νικαίας Γεωργίου Παυλίδου
Η αγάπη ως βάση της Κρίσεως

Του Ιωάννη Καραβιδόπουλου, Ομότιμου Καθηγητή Θεολογικής Σχολής Α.Π.Θ

Μπροστά σε μια τρομερή αλλά και δίκαιη σκηνή μας τοποθετεί η σημερινή ευαγγελική διήγηση (Ματθ. 25, 31-46).. Την αγα­θότητα και καλοσύνη του Θεου μας υπογράμμισε η παραβολή της προηγούμενης Κυριακής με την εικόνα του Πα­τέρα που γεμάτος στοργή υποδέχεται το μετανιωμένο άσω­το παιδί του. Η καλοσύνη του όμως αυτή δεν πρέπει να μας κάνει να λησμονήσουμε και την άλλη όψη του: τη δικαιοσύνη του ως Κριτού. Κριτού βέβαια που δεν είναι αυθαίρετος, αλλά αμείβει ή τιμωρεί τους ανθρώπους ανάλογα με τα έργα τους.
H ΔΕΥΤΕΡΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑ

Kυριακή της Aπόκρεω

+Μητροπολίτης Φλωρίνης Αυγουστίνος

ΣΗΜΕΡΑ, ἀγαπητοί μου, εἶνε ἡ Κυριακὴ τῆς Ἀπόκρεω. Ἂν πιστεύαμε, σήμερα θὰ είχαμε πόνο στὴν καρδιὰ καὶ δάκρυα στὰ μάτια. Ἂν πιστεύαμε, θὰ κρατούσαμε στὸ χέρι κομποσχοίνι σὰν ἐκεῖνο ποὺ κρατοῦσε ὁ ἅγιος Ἀντώνιος στὴν ἔρημο καὶ θὰ ἤμεθα πεσμένοι στὰ γόνατα καὶ θὰ παρακαλούσαμε τὴν ὑπεραγία Θεοτόκο καὶ ὅλους τοὺς ἁγίους νὰ μᾶς σώσουν. Γιατί; Γιατὶ ἡ σημερινὴ Κυριακὴ διαφέρει ἀπ᾿ ὅλες τὶς ἄλλες. 52 Κυριακὲς ἔχει ὁ χρόνος καὶ κάθε Κυριακὴ ἔχει τὸ εὐαγγέλιό της. Ἀλλὰ τὸ σημερινὸ εὐαγγέλιο εἶνε τὸ φοβερώτερο ἀπ᾿ ὅλα. Ὅταν τ᾿ ἀκοῦς νομίζεις πὼς ἀστράφτει καὶ βροντάει ὁ οὐρανός, νομίζεις ὅτι πέφτουν ἀστροπελέκια στὰ κεφάλια τῶν ἀμετανοήτων, νομίζεις ὅτι σείεται ἡ γῆ καὶ τὸ σύμπαν. Ἐὰν αὐτὰ ποὺ γράφει τὸ εὐαγγέλιο τὰ πιστεύαμε, θὰ ἦτο πολὺ διαφορετικὰ τὰ πράγματα. Τί μᾶς λέει τὸ εὐαγγέλιο;

 2021 ΜΑΡΤΙΟΥ 7 - ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΑΠΟΚΡΕΩ

Η ΔΕΥΤΕΡΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ (Ματθ. 25, 31-46)

†ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΝΙΚΟΠΟΛΕΩΣ ΜΕΛΕΤΙΟΥ

(Διασκευή ομιλίας στη Ράχη, την 1/3/1981)

Αγοράζεις πολλά. Με το «τίποτε»

Το ευαγγέλιο που ακούσαμε σήμερα το θεωρούμε το πιο τρομερό ολόκληρης της χρονιάς. Όμως, ο άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος λέει ότι είναι το πιο γλυκύ και το πιο παρήγορο. Είναι εκείνο που σκορπίζει στις ψυχές μας τη μεγαλύτερη γαλήνη και ανακούφιση. Γιατί εμείς το θεωρούμε τρομακτικό ενώ ο άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος το θεωρεί γλυκύτατο; Απάντηση: Από άγνοια εμείς και από επίγνωση ο άγιος.

 Ἡ ὥρα τῆς κρίσεως

Εὐαγγελικό Ἀνάγνωσμα Κυριακῆς 7 Μαρτίου 2021, τῆς Ἀπόκρεω (Ματθ. κε΄ 31-46)

Ἱερὸ δέος καὶ ἅγιος φόβος μᾶς κατακλύζουν κάθε φορὰ ποὺ σκεπτόμαστε τὴ Μέλλουσα Κρίση. Ἡ ψυχή μας συγκλονίζεται, προβληματίζεται, σαστίζει. Καλύτερα νὰ μὴν τὰ σκεπτόμαστε αὐτά, σπεύδουν νὰ ἀπαντήσουν κάποιοι, νομίζον­τας ὅτι ἔτσι θὰ γλυτώσουν τὸ μεγάλο Δικαστήριο. Καὶ ὅμως, ἡ φοβερὴ αὐτὴ ὥρα εἶναι τὸ πιὸ βέβαιο γεγονὸς τοῦ μέλ­λοντος!

1. Τὸ μεγάλο Δικαστήριο

 Νηστεία

Ἀποστολικό Ἀνάγνωσμα Κυριακῆς 7 Μαρτίου 2021, τῆς Ἀπόκρεω (Α΄ Κορ. η΄ 8 – θ΄ 2)

1. Διάκριση Ἐλευθερίας

Καθώς πλησιάζουμε στήν Ἁγία καί Μεγάλη Τεσ­σα­ρα­κοστή, τό σημερινό ἀποστολικό ἀνάγνωσμα μᾶς πα­ρου­σιάζει τό θέμα τῆς νηστείας καί τούς προ­βλη­μα­τι­σμούς πού σχετίζονται μ’ αὐτήν. Μᾶς λέγει λοιπόν ὁ ἀπόστολος Παῦλος ὅτι δέν εἶναι τό φαγητό πού μᾶς παρουσιάζει εὐά­ρε­στους στόν Θεό. Διότι «οὔτε ἐὰν φά­γω­μεν περισ­σεύ­ω­μεν, οὔτε ἐὰν μὴ φάγωμεν ὑ­στε­ρού­με­θα», οὔτε ἄν φᾶ­­με προοδεύουμε στήν ἀρετή, οὔ­τε ἐ­άν δέν φᾶμε μέ­νου­με πίσω. Προ­σ­έ­χε­τε ὅμως, μᾶς λέ­γει, μή­πως τό δικαίωμα αὐτό πού ἔχετε νά τρῶ­τε ἀπ’ ὅ­λα, ἀκόμη καί εἰδω­λό­θυτα, γί­νῃ αἰτία νά ἁμαρ­τή­σουν οἱ ἀσθενεῖς στήν πίστι ἀδελ­φοί σας.

ΚΥΡΙΑΚΗ 7 ΜΑΡΤΙΟΥ 2021

ΤΗΣ ΑΠΟΚΡΕΩ

(Ματθ. κε΄ 31-46) (Α΄ Κορ. η΄ 8 – θ΄2)

Η δικαιοσύνη έκφραση αγάπης

«Τότε καθίσει επί θρόνου δόξης αυτού, και συναχθήσεται έμπροσθεν αυτού πάντα τα έθνη»

Τρίτη Κυριακή του Τριωδίου, της Απόκρεω, όπως ονομάζεται, και η Εκκλησία ξεδιπλώνει το γεγονός της μέλλουσας κρίσης. Η ευαγγελική περικοπή της ημέρας προσφέρει τα απαραίτητα ερεθίσματα για να συνειδητοποιήσει ο άνθρωπος ότι κανένας εφησυχασμός δεν χωρεί στη ζωή του. Αντίθετα, επιβάλλεται εγρήγορση και αγώνας. Αποκαλύπτει, εξάλλου, ότι στην προσφορά της αγάπης του Χριστού καθορίζεται η ποιότητα της ζωής και η κατάσταση που μπορεί να βιώνει ο άνθρωπος, είτε ως παράδεισο είτε ως κόλαση, ανάλογα με τη στάση που διαμορφώνει ο ίδιος και ακολουθεί.

 ΤΟ ΘΕΙΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ 07 ΜΑΡΤΙΟΥ 2021

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΡΕΩ (Α΄ Κορ.η΄ 8 - θ΄ 2)

Μὲ τὴν Κυριακὴ τῶν Ἀπόκρεω ξεκινᾶ μία περίοδος ἐγκρατείας καὶ μετανοίας, ἡ ὁποία ὁδηγεῖ στὴν Μεγάλη Ἑβδομάδα καὶ στὴν Κυριακή του Πάσχα. Σταδιακὰ εἰσαγόμαστε στὴν Ἁγία καὶ Μεγάλη Τεσσαρακοστή, στὴν αὐστηρὴ νηστεία τῶν τροφῶν, στὴν ἐπαναφορὰ τῆς ψυχῆς καὶ τοῦ σώματος στὴν κατάσταση τῆς μετανοίας, ποὺ καθαρίζει καὶ ἀναπτερώνει τὸν ὅλον ἄνθρωπο. Ἂν οἱ τροφές, οἱ λιπαρὲς καὶ βαριές, ὅπως εἶναι αὐτὲς ποὺ ἔχουν ζωϊκὴ προέλευση, τὸ κρέας κυρίως, βαραίνουν τὸ σῶμα καὶ δυσκολεύουν τὸν πνευματικὸ ἀγώνα, τότε συμφωνοῦμε μὲ τὸν Ἀπόστολο Παῦλο, ὁ ὁποῖος στὴν σημερινὴ περικοπὴ ἀπὸ τὴν Α’ πρὸς Κορινθίους ἐπιστολὴ γράφει: «Οὐ μὴ φάγω κρέα εἰς τὸν αἰῶνα»!

 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΡΕΩ

Απόστολος: Α’ Κορ. η΄ 8-θ΄ 2

Ευαγγέλιο: Ματθ. κε΄ 31-46

7 Μαρτίου 2021

Στην προσπάθειά της να μας παρακινήσει σε μετάνοια, η Εκκλησία μάς παρουσίασε τις δυο περασμένες Κυριακές, τις πρώτες Κυριακές του Τριωδίου, δύο παραβολές πολύ διδακτικές. Στην πρώτη μας παρουσίασε τον Θεό να δέχεται τη μετάνοια και να συγχωρεί έναν κατ’εξοχήν αμαρτωλό, τον τελώνη.

 Ἡ ζυγαριά τοῦ Θεοῦ...

Σήμερα εἶναι Κυριακή τῶν Ἀπόκρεω. Δίχως νά τό καταλάβουμε, βρεθήκαμε πρό τῶν πυλῶν τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς. Αὐτό εἶναι τό ἴδιον τοῦ χρόνου. Νά περνᾶ, χωρίς νά τόν προλαβαίνεις. Στό σημερινό Εὐαγγέλιο, θά ἀκούσουμε τόν Χριστό νά μᾶς μιλᾶ γιά τήν ὥρα τῆς μεγάλης κρίσεως, τῆς στιγμῆς κατά τήν ὁποία θά βρεθοῦμε μπροστά στό δικαστήριο τοῦ Οὐρανοῦ. Κάποιος εὔλογα θά διερωτηθεῖ, μά δικάζει ὁ Θεός τῆς ἀγάπης;

 Κυριακή της Απόκρεω, Ευαγγ. Ανάγνωσμα: Ματθ. κε΄ 31-46 (07-03-2021)

Αρχιμ. Αυγουστίνου Κκαρά

Πώς θα κριθεί ο κόσμος

Η τρίτη Κυριακή του Τριωδίου ονομάζεται της Απόκρεω γιατί η κατά την εβδομάδα που ακολουθεί τηρείται αποχή από την κρεοφαγία. Η Κυριακή της Απόκρεω είναι αφιερωμένη στο έσχατο γεγονός της θείας Οικονομίας, στη Δευτέρα και Ένδοξη Παρουσία του Κυρίου. Το ευαγγελικό ανάγνωσμα της ημέρας μας φέρνει μπροστά στη δίκαιη και αμερόληπτη κρίση του Θεού. Κατά την προηγούμενη Κυριακή του Ασώτου ο Θεός παρουσιάζεται ως στοργικός πατέρας που αναμένει την επιστροφή του Ασώτου υιού του. Κατά την Κυριακή της Απόκρεω μας αποκαλύπτεται η δικαιοσύνη του Θεού. Η δικαιοσύνη του Θεού βέβαια δεν κινείται μέσα στα ανθρώπινα πλαίσια, δεν είναι αυθαίρετη, ούτε μεροληπτική, αλλά αμείβει ή «τιμωρεί» τους ανθρώπους ανάλογα με τα έργα τους.

 Κυριακή της Απόκρεω, Αποστ. Ανάγνωσμα: Α΄ Κορ. η’ 8 – θ’ 2 (07-03-2021)

Ξένιας Παντελή, θεολόγου

Η σημερινή Κυριακή είναι η τρίτη Κυριακή του Τριωδίου και ονομάζεται Κυριακή της Απόκρεω. Και έτσι χρονικά βρισκόμαστε όλο και πιο κοντά προς την έναρξη της μεγάλης Τεσσαρακοστής. Σήμερα είναι Κυριακή της Απόκρεω και μας χωρίζει μόνο μια βδομάδα  από την αρχή της νηστείας. Η παρούσα Κυριακή λοιπόν καθώς και ολόκληρη η εβδομάδα που προηγείται φέρει την ονομασία αυτή επειδή ακριβώς σήμερα σταματούμε να τρώμε κρέας. Η παύση  της κρεοφαγίας αποτελεί  την πρώτη πράξη με την οποία  ξεκινάμε τη νηστεία της μεγάλης Τεσσαρακοστής που πλησιάζει.

 7 Μαρτίου 2021, Κυριακή της Απόκρεω (Μτθ. κε΄ 31-46)

Η τρίτη Κυριακή του Τριωδίου ονομάζεται Κυριακή της Απόκρεω για το λόγο ότι είναι η τελευταία ημέρα πριν από το Πάσχα, κατά την οποία επιτρέπεται  η κατανάλωση κρέατος. Το νόημα, ωστόσο, της ημέρας, όπως αναδεικνύεται μέσα από το ευαγγελικό ανάγνωσμα, δεν επικεντρώνεται, ούτε εξαντλείται στο ζήτημα της δίαιτας των Χριστιανών, όπως πολλοί αφελώς νομίζουν, αλλά συνδέεται άμεσα με την πίστη στην αιωνιότητα και την άσκηση των αρετών, μια από τις οποίες είναι και η νηστεία, που αρχίζει, σταδιακά, από αύριο. 

“ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΟΙ ΑΝΤΙΛΑΛΟΙ”

Κυριακή Τῆς Ἀπόκρεω

7 Μαρτίου 2021

Ἀγαπητοί μου Ἀδελφοί,

Ἀφοῦ ἡ Ἐκκλησία μᾶς μίλησε γιά τήν ταπεινή ἐκφορά τῆς ζωῆς, μέσα ἀπό τήν ταπεινή προσευχή τοῦ Τελώνου κι ἀφοῦ μᾶς ἔδειξε τήν μεγάλη ἀγάπη τοῦ Θεοῦ, πού περιμένει τήν ἐπιστροφή μας μέσα ἀπό τήν στάση τοῦ σπλαγχνικοῦ Πατέρα τῆς παραβολῆς τοῦ ἀσώτου, σήμερα μᾶς θέτει ἐνωπιον τῶν εὐθυνῶν μας ἔναντι αὐτῆς ἀκριβῶς τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ.

 Κυριακή της Απόκρεω

Οικονόμου Μαρίνου Κωνσταντίνου

Ένα άλλο πρόσωπο του Θεού αποκαλύπτεται σήμερα με την ευαγγελική περικοπή. Την προηγούμενη Κυριακή γνωρίσαμε έναν Θεό γεμάτο αγάπη για τον αμαρτωλό άνθρωπο. Έναν Θεό που συγχωρεί όποια αμαρτία κι αν έκανε ο άνθρωπος. Σήμερα βλέπουμε έναν Θεό κριτή, αλλά δίκαιο, που απονέμει στον κάθε άνθρωπο ό,τι του αξίζει. Αυτό θα γίνει κατά τη δευτέρα παρουσία του Κυρίου.

 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΡΕΩ (7-3-2021)

ΓΡΑΠΤΟΝ Θ. ΚΗΡΥΓΜΑ

     Πρέπει νά θυμηθοῦμε ὅτι ὁ Χριστιανισμός εἶναι ἡ ἀποκάλυψη τῆς Ἀγάπης. Ὁ Χριστός δέν ἄφησε στούς μαθητές του μιά διδασκαλία ἀτομικῆς σωτηρίας, ἀλλά τήν καινή ἐντολή «ἀγαπᾶτε ἀλλήλους». «Ἐν τούτῳ γνώσονται πάντες ὅτι ἐμοί μαθηταί ἐστέ, ἐάν ἀγάπην ἔχητε ἐν ἀλλήλοις». Ἡ ἀγάπη εἶναι τό θεμέλιο καί ἡ οὐσία τῆς ζωῆς τῆς Ἐκκλησίας, ἡ ὁποία κατά τόν Ἅγιο Ἰγνάτιο «εἶναι ἑνότητα πίστεως καί ἀγάπης».

 ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ «Ο ΠΛΗΣΙΟΝ Η ΣΩΤΗΡΙΑ ΜΟΥ»

Ἡ σημερινή εὐαγγελική περικοπή, τῆς Κυριακῆς τῶν Ἀπόκρεω, παρουσιάζει αὐθεντικό τόν λόγο τοῦ Κυρίου μας περί τῶν ἐσχάτων. Γιατί σήμερα αὐτό τό κείμενο; Διότι προηγήθηκαν πολλές περικοπές μέ κορυφαῖες τίς δύο προηγούμενες, τοῦ Τελώνου καί τοῦ Φαρισαίου καί τοῦ Ἀσώτου υἱοῦ, οἱ ὁποῖες παρουσιάζοντας γλαφυρά τήν θεία ἀγάπη, μπορεῖ νά μᾶς ὁδηγήσουν στό νά παραθεωρήσουμε τήν θεία δικαιοσύνη. Περιγράφεται, λοιπόν, σήμερα, ὁ τρόπος μέ τόν ὁποῖο θά μᾶς κρίνει ὁ Θεός, γιά νά κατανοήσουμε ὅτι κανείς δέν ξεφεύγει ἀπό τή θεία δικαιοσύνη, ἀλλά καί γιά νά προβληματιστοῦμε γόνιμα, γιά τό μόνο γεγονός πού ἀποτελεῖ ἀφορμή ἀνησυχίας, ὄχι ἀγωνίας, στήν ψυχή τοῦ κάθε ἀνθρώπου τοῦ Θεοῦ, τό πώς θά σταθεῖ ἐνώπιόν τοῦ φοβεροῦ κριτηρίου καί θά δώσει «τήν καλήν ἀπολογίαν». Ποιό τό παράξενο στήν κρίση τοῦ Θεοῦ; Πουθενά δέν γίνεται λόγος περί ἁμαρτιῶν καί παραπτωμάτων, ἀλλά φαίνεται τά πάντα νά ἐξαρτῶνται ἀπό τή στάση τοῦ καθενός μας ἔναντι τοῦ ἄλλου, τοῦ ἐμπερίστατου ἀδελφοῦ, τοῦ πλησίον.