ΜΗΝΥΜΑ

ΓΙΑ ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΤΩΝ ΚΥΡΙΑΚΩΝ, ΕΟΡΤΩΝ ΚΑΙ ΑΓΙΩΝ ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑ

Σάββατο 17 Δεκεμβρίου 2022

 Κυριακή προ της Χριστού Γεννήσεως

Οι ήρωες της πίστεως

π. Αθανάσιος Μυτιληναίος

[Εβρ. 11, 9-10 και 32-40]

Απομαγνητοφωνημένη ομιλία του μακαριστού γέροντος που εκφωνήθηκε στην Ιερά Μονή Κομνηνείου Λαρίσης στις 22-12-1991

Όταν ο Θεός παρήγγειλε, σεβασμιώτατε και αγαπητοί μου αδελφοί, εις τους πρωτοπλάστους να μη δοκιμάσουν από τον καρπόν ορισμένου δένδρου, ήθελε να εισαγάγει εις την ζωήν των την πίστιν εις τον Θεόν. «Πίστις» εδώ σημαίνει εξάρτησις. Και η πίστις θα ήτο ἐν ἐλευθερίᾳ. Γιατί αλλιώτικα η εξάρτησις χωρίς ελευθερίαν, παύει να είναι ελευθερία και έτσι εισάγεται ο καταναγκασμός. Έτσι η πίστις εισάγεται από τον Θεό εις τους πρωτοπλάστους, δυστυχώς όμως ηθετήθη. Ηθετήθη γιατί ακριβώς υπήρχε η ελευθερία. Είπα όμως «δυστυχώς», διότι δεν είναι –και προσέξατέ το αυτό- η επιλογή μεταξύ καλού και κακού η ελευθερία αλλά η δυνατότητα του καλού και του κακού, μένοντας όμως εις το αγαθόν. Αυτή είναι η έννοια της ελευθερίας. Παντού. Όχι μόνο στις σχέσεις μας με τον Θεό, αλλά και στις σχέσεις μας μεταξύ μας και στους πολίτες ανάμεσα μιας πολιτείας, μεταξύ πολιτών και πολιτείας κ.ο.κ. Επειδή δε είναι ακριβώς μεταξύ επιλογής καλού ή κακού, γι΄αυτό έχομε πάσαν κακοδαιμονίαν, που απορρέει από μία κακώς νοουμένη ελευθερίαν.

Πέμπτη 15 Δεκεμβρίου 2022

 2022 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 18 - ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΡΟ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ

Η ΓΕΝΕΑΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ (Ματθ. 18, 23-35)

†ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΝΙΚΟΠΟΛΕΩΣ ΜΕΛΕΤΙΟΥ

(Διασκευή ομιλίας στη Γαβριά, στις 22/12/2002)

Υπάρχει ελπίδα

Σήμερα, Κυριακή πριν τα Χριστούγεννα γιορτάζουμε τους προπάτορες, δηλαδή τους προγόνους του Χριστού κατά σάρκα. Ανάμεσά τους, ήταν άγιοι άνθρωποι. Εκλεκτοί, που αγαπούσαν τον Θεό, με όλη τους την καρδιά, όπως ο πατριάρχης Αβραάμ στον οποίο:

Του είπε ο Θεός να φύγει από το σπίτι του και έφυγε.

Του είπε να τα εγκαταλείψει όλα, τα εγκατέλειψε.

Του είπε να γίνει μετανάστης, έγινε μετανάστης και γύριζε από τόπο σε τόπο.

Του είπε ότι η ελεημοσύνη είναι μεγάλο πράγμα, γιατί είναι το κύριο γνώρισμα και προσηγορία του Θεού και ο Αβραάμ, όλη του τη ζωή, έψαχνε να βρει ανθρώπους να τους βοηθήσει. Για να τους μαζέψει, έβγαινε μακριά από το σπίτι του στα σταυροδρόμια.

 Ἡ προσδοκία τῶν αἰώνων

Ἀποστολικὸ Ἀνάγνωσμα Κυριακῆς 18 Δεκεμβρίου 2022, Πρὸ τῆς Χριστοῦ Γεννήσεως (Ἑβρ. ια΄ 9-10, 32-40)

Η ΠΡΟΣΔΟΚΙΑ ΤΩΝ ΑΙΩΝΩΝ

1. Πάροικοι

Κυριακὴ πρὸ τῆς Χριστοῦ Γεννήσεως ὀνομάζεται ἡ σημερινὴ Κυριακὴ καὶ ἡ ἁγία μας Ἐκκλησία μέσα ἀπὸ τὰ ἱερὰ ἀναγνώσματα τῆς ἡμέρας κάνει μιὰ ἀναδρομὴ στὴν Παλαιὰ Διαθήκη, γιὰ νὰ μᾶς θυμίσει ὅλες ἐκεῖνες τὶς μεγάλες μορφές, ποὺ προϋπῆρξαν τοῦ Χριστοῦ καὶ προετοίμα­σαν τὴν ἔλευσή του στὸν κόσμο. Ἡ ἀποστολικὴ περικοπὴ ἀπὸ τὴν πρὸς Ἑβραίους ἐπιστολὴ ξεκινᾶ τὴν περιγραφή της ἀπὸ τὸν μεγάλο Πατριάρχη Ἀβραάμ, τὸν γίγαντα αὐτὸν τῆς πίστεως, ὁ ὁποῖος «πίστει παρῴκησεν εἰς τὴν γῆν τῆς ἐπαγγελίας ὡς ἀλλοτρίαν». Δηλαδή, χάρη στὴ με­γάλη πίστη του ζοῦσε ὡς ξένος στὸν τόπο ποὺ εἶχε ὑποσχεθεῖ ὁ Θεὸς νὰ δώσει σ᾿ αὐτὸν καὶ στοὺς ἀπογόνους του. Γι᾿ αὐτὸ καὶ διέ­με­νε μέσα σὲ σκηνὲς μαζὶ μὲ τὸν Ἰσα­ὰκ καὶ τὸν Ἰακώβ, ποὺ ἦταν συγ­κληρονόμοι τῆς ἴδιας ὑποσχέσεως.

 Κυριακή προ της Χριστού Γεννήσεως 

† Μητροπολίτης Σουρόζ Αντώνιος Bloom

Εἰς τὸ ὄνομα τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος

Κάθε χρόνο πρὶν τὰ Χριστούγεννα, διαβάζουμε ἀπὸ τὸ Εὐαγγέλιο τοῦ Ἀποστόλου Ματθαίου τὴν γενεαλογία τοῦ Χριστοῦ καὶ γιὰ χρόνια ἀναρωτιόμουνα, γιατί; Γιατί πρέπει νὰ διαβάζουμε ὅλα αὐτὰ τὰ ὀνόματα ποὺ σημαίνουν τόσο λίγα πράγματα γιά μᾶς, ἐὰν δὲν σημαίνουν τίποτα; Καὶ τότε μοῦ ἔγινε αἰσθητὴ ἡ σημασία ποὺ ἔχουν γιὰ μᾶς αὐτὰ τὰ ὀνόματα.

Εὐαγγελικό Ἀνάγνωσμα Κυριακῆς Πρὸ τῆς Χριστοῦ Γεννήσεως (Ματθ. α΄ 1-25)

Βίβλος γενέσεως Ἰησοῦ Χριστοῦ, υἱοῦ Δαυῒδ υἱοῦ Ἀβραάμ. 2 Ἀβραὰμ ἐγέννησε τὸν Ἰσαάκ, Ἰσαὰκ δὲ ἐγέννησε τὸν Ἰακώβ, Ἰακὼβ δὲ ἐγέννησε τὸν Ἰούδαν καὶ τοὺς ἀδελφοὺς αὐτοῦ, 3 Ἰούδας δὲ ἐγέννησε τὸν Φαρὲς καὶ τὸν Ζαρὰ ἐκ τῆς Θάμαρ, Φαρὲς δὲ ἐγέννησε τὸν Ἐσρώμ, Ἐσρὼμ δὲ ἐγέννησε τὸν Ἀράμ, 4 Ἀρὰμ δὲ ἐγέννησε τὸν Ἀμιναδάβ, Ἀμιναδὰβ δὲ ἐγέννησε τὸν Ναασσών, Ναασσὼν δὲ ἐγέννησε τὸν Σαλμών, 5 Σαλμὼν δὲ ἐγέννησε τὸν Βοὸζ ἐκ τῆς Ραχάβ, Βοὸζ δὲ ἐγέννησε τὸν Ὠβὴδ ἐκ τῆς Ρούθ, Ὠβὴδ δὲ ἐγέννησε τὸν Ἰεσσαί, 6 Ἰεσσαὶ δὲ ἐγέννησε τὸν Δαυῒδ τὸν βασιλέα. Δαυῒδ δὲ ὁ βασιλεὺς ἐγέννησε τὸν Σολομῶνα ἐκ τῆς τοῦ Οὐρίου, 7 Σολομὼν δὲ ἐγέννησε τὸν Ροβοάμ, Ροβοὰμ δὲ ἐγέννησε τὸν Ἀβιά, Ἀβιὰ δὲ ἐγέννησε τὸν Ἀσά, 8 Ἀσὰ δὲ ἐγέννησε τὸν Ἰωσαφάτ, Ἰωσαφὰτ δὲ ἐγέννησε τὸν Ἰωράμ, Ἰωρὰμ δὲ ἐγέννησε τὸν Ὀζίαν, 9 Ὀζίας δὲ ἐγέννησε τὸν Ἰωάθαμ, Ἰωάθαμ δὲ ἐγέννησε τὸν Ἄχαζ, Ἄχαζ δὲ ἐγέννησε τὸν Ἐζεκίαν, 10 Ἐζεκίας δὲ ἐγέννησε τὸν Μανασσῆ, Μανασσῆς δὲ ἐγέννησε τὸν Ἀμών, Ἀμὼν δὲ ἐγέννησε τὸν Ἰωσίαν, 11 Ἰωσίας δὲ ἐγέννησε τὸν Ἰεχονίαν καὶ τοὺς ἀδελφοὺς αὐτοῦ ἐπὶ τῆς μετοικεσίας Βαβυλῶνος.

 Κυριακή 18η Δεκεμβρίου 2022

Κυριακή πρό τῆς Χριστοῦ Γεννήσεως.

(Ματθ. 1, 1 – 25).

«Βίβλος γενέσεως Ἰησοῦ Χριστοῦ» (Ματθ. 1, 1).

Σήμερα, πού εἶναι ἡ τελευταία Κυριακή πρίν ἀπό τήν κοσμοσωτήρια ἑορτή τῶν Χριστουγέννων, μᾶς βάζει ἡ Ἐκκλησία ν’ ἀκούσουμε τόν γενεαλογικό κατάλογο, στόν ὁποῖο καταφαίνεται ἡ καταγωγή τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ. Τό βιβλίο τῆς καταγωγῆς τοῦ Ἰησοῦ εἶναι ἕνα βιβλίο γεμάτο ἀπό ἀνθρώπινα πρόσωπα, ἀπό ἀνθρώπινες ἱστορίες, περιπέτειες, ἁμαρτίες, πτώσεις, λάθη καί ἀστοχίες. Εἶναι ἕνα βιβλίο πού καταγράφει τή χρονική διαδρομή τῆς ἀνθρωπότητας μέσα στό σκοτάδι τῆς ἀπουσίας τοῦ Θεοῦ. Μία διαδρομή, ὅμως, πού κατευθύνεται σάν μέσ’ ἀπό κάποιο σκοτεινό τοῦνελ στό φῶς τῆς θεϊκῆς καθόδου, στή δόξα τῆς ἐνανθρώπησης τοῦ Θεοῦ, στήν ἐλπίδα τῆς παρουσίας τοῦ Δημιουργοῦ ἀνάμεσα στά πλάσματά Του.

 Κυριακή προ της Χριστού Γεννήσεως

Ευαγγ. Ανάγνωσμα: Ματθ. α’ 1-25 (18-12-2022)

Πρεσβ. Ανδρέα Παπαμιχαήλ

«Προεορτάσωμεν λαοί Χριστού τα γενέθλια, και τον νουν επάραντες επί την Βηθλεέμ αναχθώμεν τη διανοία, και κατίδωμεν εν τω σπηλαίω το μέγα μυστήριον˙ ήνοικται γαρ η Εδέμ εκ Παρθένου αγνής Θεού προερχομένου, τελείου υπάρχοντος του αυτού εν Θεότητι και ανθρωπότητι…» (Ιδιόμελο εσπερινού 20ης Δεκεμβρίου).

Σήμερα, Κυριακή πριν τα Χριστούγεννα, το ευαγγελικό ανάγνωσμα είναι παρμένο από την αρχή του ευαγγελίου του αποστόλου Ματθαίου. Σ’ αυτό περιέχεται η κατά σάρκα γενεαλογία του Χριστού, ο οποίος, αν και αγενεαλόγητος κατά τη Θεότητα, μπορεί να γενεαλογηθεί κατά την ανθρώπινή Του φύση, αφού πραγματικά έγινε και άνθρωπος για τη σωτηρία μας. Στη συνέχεια ακολουθεί ένα ‘’προοίμιο’’ σχετικά με την εκ Πνεύματος Αγίου και εκ Παρθένου Μαρίας γέννηση του Σωτήρος Ιησού Χριστού.

«αυτός γαρ σώσει τον λαόν αυτού από των αμαρτιών αυτών»

 Κυριακή προ της Χριστού Γεννήσεως

Απoστ. Ανάγνωσμα.: Εβρ. ια’ 9-10, 32-40 (18-12-2022)

Ξένιας Παντελή, θεολόγου

Η σημερινή Κυριακή που προηγείται των Χριστουγέννων ονομάζεται Κυριακή της προ Χριστού γεννήσεως. Αποτελεί την κορύφωση της προετοιμασίας και τον προάγγελο της μεγάλης εορτής. Σύμφωνα με το συναξάρι της ημέρας, σήμερα επιτελούμε την μνήμη όλων εκείνων που ευαρέστησαν το Θεό από τον Αδάμ μέχρι και τον μνήστορα Ιωσήφ.

Το αποστολικό μας ανάγνωσμα προέρχεται από την προς Εβραίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου. Πρόκειται για την περικοπή όπου εξαίρεται η πίστη του πατριάρχη Αβραάμ, καθώς και τα κατορθώματα  άλλων ανδρών της Παλιάς Διαθήκης. Ειδικά οι δυο πρώτοι στίχοι μιλούν για τον πατριάρχη Αβραάμ.

 «ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΟΙ ΑΝΤΙΛΑΛΟΙ»

Κυριακή 18 Δεκεμβρίου 2016

Κυριακή προ των Χριστουγέννων (Ματθ. α’, 1-25)

Λίγες ημέρες μας χωρίζουν, αγαπητοί μου αδελφοί, από την μεγάλη και σωτήριο εορτή της Γεννήσεως του Χριστού και η Αγία μας Εκκλησία από σήμερα μας εισάγει στο πνεύμα και το νόημα της εορτής και με την όμορφη υμνολογία που προηγήθηκε στην ακολουθία του Όρθρου, αλλά και με το Ευαγγελικό ανάγνωσμα της ημέρας. Πρόκειται για την αρχή του πρώτου κεφαλαίου του κατά Ματθαίον Ευαγγελίου, όπου ο Ευαγγελιστής μας παρουσιάζει το γενεαλογικό δέντρο του Κυρίου μας για να καταλήξει στο γεγονός της Γεννήσεώς Του.

ΚΥΡΙΑΚΗ 18 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022

ΠΡΟ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ

(Ματθ. α΄ 1-25) (Εβρ. ια΄ 9-10, 32-40)

Υποδοχή του Θείου Βρέφους

«Αυτός γάρ σώσει τον λαόν αυτού από των αμαρτιών αυτών»

Λίγες μόνο μέρες μας χωρίζουν από την κοσμοσωτήρια ημέρα της Γεννήσεως του Θεανθρώπου Σωτήρα μας. Οι χαρμόσυνες κωδωνοκρουσίες των ναών θ’  αντιλαλούν στα πέρατα της οικουμένης και θ’ ακούμε και πάλιν τους αγγέλους να δοξολογούν το μεγάλο και παράδοξο μυστήριο της Σάρκωσης του άναρχου Θεού.

 Μεθ’ ἡμῶν ὁ Θεός.

«διὰ τοῦτο δώσει Κύριος αὐτὸς ὑμῖν σημεῖον· ἰδοὺ ἡ παρθένος ἐν γαστρὶ  ἕξει, καὶ τέξεται υἱόν, καὶ καλέσεις τὸ ὄνομα αὐτοῦ ᾿Εμμανουήλ·» (Ἠσαΐας, 7, 14).

Μὲ ἕναν μόνο στίχο ὁ «Εὐαγγελιστὴς» Προφήτης Ἠσαΐας περιγράφει καὶ ἀποδίδει τὴν θεία τελειότητα τῆς ἐνανθρωπήσεως τοῦ Υἱοῦ καὶ Λόγου τοῦ Θεοῦ Πατρὸς καὶ Θεοῦ καὶ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, καὶ ὁ Εὐαγγελιστής, Μαθητὴς καὶ Ἀπόστολος Ματθαῖος ἑρμηνεύει τὸ ὄνομα Αὐτοῦ Ἐμμανουήλ.

«... ὅ ἐστιν μεθερμηνευόμενον Μεθ' ἡμῶν ὁ Θεός.» (Ματθ., 1, 23).

 ΤΟ ΘΕΙΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (ΠΡΟ ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ) 18 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022

ΚΥΡΙΑΚΗ  ΠΡΟ ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ

18  Δεκεμβρίου 2022

«τέξεται δὲ υἱὸν καὶ καλέσεις τὸ ὄνομα αὐτοῦ Ἰησοῦν…» (Ματθ. 1, 21)

ΙΗΣΟΥΣ! Τὸ γλυκύτερο, τὸ πιὸ ὄμορφο, τὸ πιὸ ἀγαπημένο ὄνομα!  Μέσα στὸ διάβα τῶν αἰώνων ἠλέκτρισε, χαροποίησε, παρηγόρησε ἀναρίθμητες ἀνθρώπινες καρδιές. Ἰησοῦς! Ὁ Χριστός. Ὁ Υἱὸς καὶ Λόγος τοῦ Θεοῦ. Ὁ Σωτήρας τοῦ κόσμου. Ὁ Λυτρωτὴς τοῦ γένους τῶν ἀνθρώπων.

Τὴν Γέννησή Του ἑτοιμάζεται νὰ ἑορτάσει, γιὰ μιὰ φορὰ ἀκόμα, ἡ Ἐκκλησία Του, ὁ χριστιανικὸς κόσμος. Σ’ αὐτὸ τὸ μεγάλο γεγονὸς ἀναφέρεται  στὴν σημερινὴ περικοπὴ ὁ εὐαγγελιστὴς Ματθαῖος. Ἱστορεῖ τὸ γενεαλογικὸ δένδρο τοῦ Ἰησοῦ καὶ ἐκθέτει τὰ γεγονότα ποὺ προηγήθηκαν τῆς Γεννήσεώς Του. Ἄγγελος Κυρίου ἐμφανίζεται στὸν μνήστορα Ἰωσὴφ καὶ διαλύει τὶς ἀνθρώπινες ἀμφιβολίες ποὺ τὸν βασάνιζαν.

 ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΡΟ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ

Απόστολος: Εβρ.ια΄9 - 10, 32 - 40

Ευαγγέλιο: Ματθ. α΄1 - 25

18 Δεκεμβρίου 2022

Οι προφητείες που για χρόνια πολλά προετοίμαζαν τους ανθρώπους να δεχτούν τον Χριστό, τερματίζονται σήμερα. Η προφητεία του Ησαΐα «Ιδού η Παρθένος εν γαστρί έξει» εκπληρώνεται. «Ιδού η παρθένος γαρ, τον απερίγραπτον, περιγραφόμενον σώματι εν μήτρα φέρει και εν σπηλαίω τεκείν επείγεται.» Η προφητεία του Βαρούχ ότι «ο Θεός επί της γης ώφθη και τοις ανθρώποις συνανεστράφη» πραγματοποιείται. «Ο Θεός γαρ σαρκούται και λόγος παχύνεται». Κι ο χρόνος κατά τον οποίο ο Δανιήλ προφήτευσε ότι «αναστήσει ο Θεός βασιλείαν ετέραν ήτις εις τον αιώνα ου διαφθαρήσεται» έφθασε.

 Κυριακή Προ της Χριστού Γεννήσεως

Ερμηνεία στην αποστολική περικοπή 

Άγιος Ιωάννης Χρυσόστομος

[Προς Εβρ. 11,8-10 και 32-40]

(από την «Προς Εβραίους» επιστολή του αποστόλου Παύλου, κεφ.11, εδαφ. 8-10)

«Πίστει καλούμενος Ἀβραὰμ ὑπήκουσεν ἐξελθεῖν εἰς τὸν τόπον ὃν ἔμελλε λαμβάνειν εἰς κληρονομίαν, καὶ ἐξῆλθε μὴ ἐπιστάμενος ποῦ ἔρχεται. Πίστει παρῴκησεν εἰς τὴν γῆν τῆς ἐπαγγελίας ὡς ἀλλοτρίαν, ἐν σκηναῖς κατοικήσας μετὰ Ἰσαὰκ καὶ Ἰακὼβ τῶν συγκληρονόμων τῆς ἐπαγγελίας τῆς αὐτῆς· ἐξεδέχετο γὰρ τὴν τοὺς θεμελίους ἔχουσαν πόλιν, ἧς τεχνίτης καὶ δημιουργὸς ὁ Θεός (: Εξαιτίας της πίστεώς του ο Αβραάμ υπάκουσε στο Θεό, ο Οποίος τον καλούσε να φύγει από την πατρίδα του και να πάει στον τόπο που θα κληρονομούσε. Και έφυγε χωρίς να ξέρει πού πηγαίνει. Χάρη στην πίστη του ο Αβραάμ έμεινε ως ξένος στη γη που του υποσχέθηκε ο Θεός και τη θεωρούσε ξένη χώρα και όχι δική του. Και διέμεινε μέσα σε σκηνές μαζί με τον Ισαάκ και τον Ιακώβ, που ήταν συγκληρονόμοι της ίδιας υποσχέσεως του Θεού. Ζούσε ο Αβραάμ ακόμη και στη γη της επαγγελίας ως ξένος και μετανάστης, διότι περίμενε να κατοικήσει στην επουράνια πόλη, η οποία έχει τα αληθινά και αδιάσειστα θεμέλια, και τεχνίτη και κτίστη της τον ίδιο τον Θεό)» [Εβρ. 11, 8-10].

 ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΗΣ 18-12-2022

«ΤΟ ΛΥΤΡΩΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥ»

Μιὰ πρώτη ἀντίδραση στὰ γεγονότα τῆς ἐλεύσεως τοῦ Χριστοῦ στὴ γῆ ὑπῆρξε ὁ σκανδαλισμός. Ὁ σκανδαλισμὸς ἑνὸς ἀπὸ τοὺς πιὸ καλοπροαίρετους ἀνθρώπους, τοῦ Ἰωσήφ. Ὅταν ἀντιλαμβάνεται πὼς ἡ Παρθένος Μαριάμ, ἡ ἐκλεκτὴ καὶ εὐσεβέστατη κόρη, μὲ τὴν ὁποία εἶχε μνηστευθεῖ, ἑτοιμάζεται νὰ γίνει μητέρα, τὰ χάνει, σκανδαλίζεται φοβερά. Ἕνα σωρὸ ὑποψίες τὸν τυλίγουν. Ξέρει πολὺ καλὰ τὸν ἄσπιλο χαρακτῆρα τῆς Μαρίας, γι’ αὐτὸ βρίσκεται σὲ σύγχυση. Τοῦ εἶναι δύσκολο νά ἐξηγήσει ὅλη αὐτή τήν ὑπόθεση.

 Κυριακὴ πορ της Χριστού Γεννήσεως (Ματθ. α' 1-25)

18 Δεκεμβρίου 2022

Λίγες μέρες πρὶν ἀπὸ τὰ Χριστούγεννα, ἀγαπητοὶ ἀδελφοί, ἀκούσαμε τὴν ἀρχὴ τοῦ κατὰ Ματθαῖον Εὐαγγελίου. Εἶναι ὁ γνωστὸς κατάλογος τῶν προγόνων τοῦ Χριστοῦ. Ἄλλα ἀπὸ τὰ ὀνόματα ποὺ ἀκούσαμε τὰ πιὸ πολλὰ μᾶς εἶναι ἄγνωστα. Αὐτὸς ὁ κατάλογος μᾶς δείχνει τὴν φροντίδα τοῦ Θεοῦ γιὰ τὸ ἀνθρώπινο γένος. Τὰ ὀνόματα αὐτὰ εἶναι ἀντιπροσωπευτικὰ τῶν ἀνθρώπων, ποὺ γενιὲς ὁλόκληρες περίμεναν τὴ μεγάλη ὥρα, γιὰ τὸν ἐρχομὸ τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ. Εἶναι πρόγονοι τοῦ Χριστοῦ οἱ ἄνθρωποι ἐκεῖνοι ποὺ ἀπὸ γενιὰ σὲ γενιὰ πρόσμεναν τὴ στιγμὴ κατὰ τὴν ὁποία οἱ ἐπαγγελίες τοῦ Θεοῦ, οἱ ὑποσχέσεις του, θὰ γίνονταν πραγματικότητα.

Παρασκευή 9 Δεκεμβρίου 2022

Κυριακή ΙΑ’ Λουκά

Για την παραβολή του Μεγάλου Δείπνου

Άγιος Κύριλλος, αρχιεπίσκοπος Αλεξανδρείας

[Λουκ. 14,16-24]

«Ἄνθρωπός τις ἐποίησε δεῖπνον μέγα· καὶ ἀπέστειλε τὸν δοῦλον αὐτοῦ τῇ ὥρᾳ τοῦ δείπνου εἰπεῖν τοῖς κεκλημένοις· ἔρχεσθε, ὅτι ἤδη ἕτοιμά ἐστι πάντα (: Κάποιος άνθρωπος έκανε μεγάλο βραδινό συμπόσιο και κάλεσε πολλούς. Και την ώρα του δείπνου έστειλε το δούλο του για να πει στους καλεσμένους: “Ελάτε και μην αναβάλλετε, διότι είναι πλέον όλα έτοιμα”)» [Λουκ.14, 16-17].

Ας εξετάσουμε με λεπτομέρεια πριν από τα άλλα, ποια ακριβώς ήταν η αιτία, ώστε να μην καλεί σε γεύμα μάλλον, αλλά σε δείπνο πολλούς και μάλλον πριν από αυτό, ποιος άνθρωπος μπορεί να  εννοηθεί από εμάς ο οποίος έστειλε τον υπηρέτη του να καλέσει για το δείπνο και ποιος είναι εκείνος που κάλεσε στο δείπνο, και ποιοι είναι γενικά εκείνοι που κλήθηκαν βέβαια, αλλά περιφρόνησαν την πρόσκληση.

 2022 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 11 - ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΑ ΛΟΥΚΑ

ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΔΕΙΠΝΟ (Λουκ. 14, 16-24)

†ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΝΙΚΟΠΟΛΕΩΣ ΜΕΛΕΤΙΟΥ

(Διασκευή ομιλίας στην Ελεούσα, στις 11/12/2005)

Η ανταπόκρισή μας στο κάλεσμα του Χριστού

Στην παραβολή που ακούσαμε, μας είπε ο Χριστός ότι ένας Βασιλιάς έκανε γεύμα στους φίλους του. Ήθελε να τους δείξει την εκτίμησή του. Ήθελε να τους έχει κοντά του σε στιγμές ευχάριστες. Να φάνε, να πιούν, να διασκεδάσουν μαζί. Πίσω από αυτόν τον Βασιλιά κρύβεται ο Χριστός. Που ήλθε στη γη με αγάπη και ταπείνωση και σταυρώθηκε για μας, εν αντιθέσει με τους μεγάλους της γης, που συνήθως σταυρώνουν τον κόσμο για τα συμφέροντά τους και τις λόξες τους.

 ΦΩΝΗ ΚΥΡΙΟΥ

ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΤΟ ΔΕΙΠΝΟ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ

Κυριακή τῶν Προπατόρων σήμερα, καί καθώς πλησιάζουμε αἰσίως στή μεγάλη καί εὔσημη ἑορτή τῆς κατά σάρκα Γεννήσεως τοῦ Κυρίου μας, ἡ Ἐκκλησία μας θεωρεῖ σκόπιμο νά μᾶς φέρει στή μνήμη μία ἀπό τίς πλέον διδακτικές παραβολές τοῦ Εὐαγγελίου. Κάποιος ἄνθρωπος θέλησε νά παραθέσει ἕνα μεγάλο δεῖπνο, μιά λαμπρή δεξίωση θά λέγαμε, καί ἀποφάσισε νά καλέσει πολλούς νά παρευρεθοῦν ὡς συνδαιτυμόνες καί νά συμμετάσχουν στή γιορτή. Ὅλα εἶχαν ὀργανωθεῖ στήν ἐντέλεια· οἱ προσκλήσεις εἶχαν ἑτοιμαστεῖ καί παραδοθεῖ στούς παραλῆπτες ἀπό καιρό. Ποιός, ἄραγε, δέν θά ἤθελε νά λάβει μιά τέτοια πρόσκληση; Ποιός τάχα δέν θά ζήλευε τούς προσκεκλημένους τοῦ φιλότιμου οἰκοδεσπότη καί δέν θά ἐπιθυμοῦσε νά βρίσκεται στή θέση τους;

 Ἀλλαγὴ ζωῆς

Ἀποστολικὸ Ἀνάγνωσμα Κυριακῆς 11 Δεκεμβρίου 2022, ΚΘ΄ Κυριακῆς (Κολασ. γ΄ 4-11)

ΑΛΛΑΓΗ ΖΩΗΣ

1. Ἡ δόξα τῶν πιστῶν

Δύο σημαντικὲς ἀλήθειες τῆς πίστεώς μας τονίζει τὸ ἀποστολικὸ ἀνάγνωσμα, ποὺ ἀκούσαμε σήμερα ἀπὸ τὴν πρὸς Κολασσαεῖς ἐπιστολὴ τοῦ ἀποστόλου Παύλου. Κάνει λόγο ἀρχικὰ γιὰ τὴ δόξα καὶ τὴ μακαριότητα, ποὺ θὰ ἀπολαύσουν οἱ πιστοὶ στὴν οὐράνια Βασιλεία τοῦ Κυρίου. Στὴ συνέχεια μᾶς παρουσιάζει τὰ καθήκον­τα ποὺ ὀφείλουμε νὰ ἐπιτελέσουμε στὴ ζωή μας οἱ πιστοί, προκειμένου νὰ κληρονομήσουμε τὴν οὐράνια αὐτὴ δόξα.

 Κυριακή 11η Δεκεμβρίου 2022

Κυριακή ΙΑ΄ Λουκᾶ, ( Τῶν Προπατόρων).

(Λουκ. 14, 16 – 24 καί Ματθ. 22, 14).

«...δεῖπνον μέγα» (Λουκ. 14, 16).

Καθώς βρισκόμαστε στήν τελική εὐθεία πρός τά Χριστούγεννα, ἀκοῦμε σήμερα ἀπό τό Θεανδρικό στόμα τοῦ Ἰησοῦ τήν παραβολή τοῦ Μεγάλου Δείπνου. Ὁ Θεός προσκαλεῖ τούς ἀνθρώπους στήν εὐωχία τοῦ Παραδείσου.

Ἔρχεται νά γίνει ἄνθρωπος, γιά νά κοινωνήσει μέσα ἀπό τό Πασχάλιο Δεῖπνο μέ τόν κάθε ἄνθρωπο. Φοράει τή σάρκα μας, γιά νά ἑνωθεῖ μαζί μας. Μᾶς προσκαλεῖ νά φᾶμε τή σάρκα Του, γιά νά κοινωνήσουμε μαζί Του. Ὁ Χριστός προσκαλεῖ, ἀλλά ὁ ἄνθρωπος ἀπορρίπτει τήν πρόσκληση. Ἀπορρίπτει τήν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ. Ἀπορρίπτει τήν κοινωνία μέ τόν Θεό.

 Κυριακή ΙΑ’ Λουκά (Των Προπατόρων) Ευαγγ. Aνάγνωσμα: Λουκ. ιδ’ 16 – 24 (11-12-2022)

Πρεσβ. Φιλίππου Φιλίππου

To σημερινό ευαγγελικό ανάγνωσμα είναι παρμένο από το Κατά Λουκάν Ευαγγέλιο και πιο συγκεκριμένα από το δέκατο τέταρτο κεφάλαιο οι στίχοι δέκα έξι μέχρι και είκοσι τέσσερα. Η παραβολή αυτή είναι γνώστη στους περισσοτέρους ως η παραβολή του Μεγάλου Δείπνου και αποτελεί μια από τις πλέον σημαντικές παραβολές του Χριστού. Μέσα από αυτήν τίθεται άμεσα ο προβληματισμός περί της βασιλείας του Θεού η οποία πραγματώνεται στο πρόσωπο του Χριστού και φέρνει τον άνθρωπο ενώπιον της ευθύνης που έχει για να απαντήσει θετικά ή αρνητικά στο κάλεσμα του Θεού.

 Κυριακή των Προπατόρων, Αποστ. Ανάγνωσμα: Κολ. γ΄ 4 – 11 (11-12-2022)

Ρένου Κωνσταντίνου, θεολόγου

Το γεγονός της θείας Ενανθρωπήσεως αποτελεί τον πιο μεγάλο σταθμό Θείας Οικονομίας. Είναι κορύφωση του σχεδίου της Θείας Οικονομίας. Η γέννηση του Θεανθρώπου υπερβαίνει την ανθρώπινη λογική και προκαλεί το θαυμασμό και τη δοξολογία των ανθρώπων. Τα Χριστούγεννα μαζί με την εορτή του Πάσχα αποτελούν τους δύο μεγάλους πόλους γύρω από τους οποίους στρέφεται το λειτουργικό έτος. Το Πάσχα είναι το κέντρο και το θεμέλιο των κινητών και τα Χριστούγεννα η κορωνίδα των ακινήτων εορτών. Ο άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος ονομάζει την εορτή των Χριστουγέννων μητρόπολη των εορτών.

 ΚΥΡΙΑΚΗ 11 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022 – ΙΑ΄ ΛΟΥΚΑ

(Των αγίων Προπατόρων)

(Λουκ. ιδ΄ 16-24) (Κολ. γ΄ 4-11)

Το Δείπνο της θεϊκής αγάπης

«Εποίησε δείπνο μέγα και εκάλεσε πολλούς»

Σ’ ένα δείπνο αλλιώτικο, το οποίο παρομοιάζεται με τη Βασιλεία των Ουρανών, προσκαλεί τον άνθρωπο η αγάπη του Θεού. Στην τιμητική πρόσκληση που τους απευθύνει για συμμετοχή στο ξεχωριστό αυτό δείπνο, οι προσκεκλημένοι με εύσχημο τρόπο προφασίζονται και επικαλούνται τις μέριμνες και την τύρβη της καθημερινής ζωής για ν’ αρνηθούν να παραστούν. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, το χωράφι, η αγορά βοδιών και ο γάμος, από ευλογία του Θεού μετατράπηκαν σε προφάσεις για ν’ απορρίψει ο άνθρωπος το μεγαλείο που του πρόσφερε η θεϊκή αγάπη.

Οι προφάσεις

 ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΑ' ΛΟΥΚΑ

(ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΠΡΟΠΑΤΟΡΩΝ-ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ)

Πλησιάζουν, ἀγαπητοί μου ἀδελφοί, τά Χριστούγεννα! Ὁ ἐρχομός τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ, τοῦ Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ στή γῆ. Ἀναγκαία ἡ πνευματική προετοιμασία τῶν πιστῶν γι’ αὐτό τό μεγάλο γεγονός πού ἔχει ἄμεση σχέση μέ τή σωτηρία μας. Αὐτό δέν προανήγγειλε ὁ Ἄγγελος στόν Ἰωσήφ; “Θα τοῦ δώσεις τό ὄνομα Ἰησοῦς –Σωτήρ– γιατί αὐτός θά σώσει τό λαό Του ἀπό τίς ἁμαρτίες τους” (Ματθ. 1,21). Ὅμως πρέπει καί ὁ κάθε ἄνθρωπος προσωπικά νά ἐνδιαφερθεῖ νά προσεγγίσει τόν Χριστό σάν Σωτῆρα του, καί μέ τή χάρη Του νά λυτρωθεῖ ἀπό τίς ἁμαρτίες. Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος, μέ τήν περικοπή αὐτή, παρμένη ἀπό τήν Ἐπιστολή του πρός τούς Κολοσσαεῖς, ἔρχεται νά μᾶς βοηθήσει νά ἐντοπίσουμε τίς κυριότερες ἀπό αὐτές τίς ἁμαρτίες καί νά τίς ἀποβάλουμε. Δέν διστάζει ὁ Ἀπόστολος νά χαρακτηρίσει τίς ἁμαρτίες μέ τό ὄνομά τους. Τί εἴδους εἶναι αὐτές;

 ΤΟ ΘΕΙΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (ΙΑ' ΛΟΥΚΑ) 11 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022

ΚΥΡΙΑΚΗ  ΙΑ΄ ΛΟΥΚΑ

«ἐποίησε δεῖπνον μέγα καὶ ἐκάλεσε πολλούς» (Λουκ. 14, 16)

Σ’ ἕνα ἐπίσημο καὶ μεγάλο δεῖπνο καὶ μιὰ βαθιὰ τιμητικὴ πρόσκληση ἀναφέρεται ἡ σημερινὴ εὐαγγελικὴ περικοπή. Δεῖπνο ὄχι ἀνθρώπινο, ἀλλὰ οὐράνιο καὶ θεῖο. Καὶ πρόσκληση ποὺ δὲν ἀποστέλλει ἄνθρωπος, ἀλλὰ ὁ Ἴδιος ὁ Θεός. Ποιὸ εἶναι, λοιπόν, αὐτὸ τὸ μέγα δεῖπνο;  Εἶναι ἡ Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν. Σ’ αὐτὴν μᾶς καλεῖ ὁ Θεός διὰ τοῦ Μονογενοῦς Του Υἱοῦ. Ὁ Κύριός μας Ἰησοῦς Χριστὸς ἐνηνθρώπισε καὶ ἵδρυσε τὴν Ἐκκλησία Του, στὴν ὁποία ἐντασσόμεθα διὰ τῆς πίστεως καὶ τοῦ Ἁγίου Βαπτίσματος  καὶ ἔτσι ἔχουμε δικαίωμα εἰσόδου στὴν Οὐράνια Βασιλεία‧ δικαίωμα συμμετοχῆς «εἰς τὸ δεῖπνον τοῦ γάμου τοῦ Ἀρνίου» (Ἀποκ. 19, 9).

 Κυριακή ΙΑ’ Λουκά - των Προπατόρων

†Αρχιμανδρίτη Ανανία Κουστένη

Κυριακή των Προπατόρων

Ο Χριστός καλεί όλους στη Βασιλεία Του ας πάμε κι εμείς

Ενδεκάτη Κυριακή του Λουκά σήμερα, αγαπητοί, ή αλλιώς Κυριακή των Προπατόρων. Δηλαδή, καθώς ανεβαίνουμε για τα άγια Χριστούγεννα η Εκκλησία μας προετοιμάζει κατάλληλα και σοφά για τον εορτασμό της μεγάλης αυτής ημέρας. Γι’ αυτό σήμερα εορτάζει και πανηγυρίζει τους Προπάτορας του Κυρίου μας Ιησού Χριστού και της Υπεραγίας Θεοτόκου. Προεξάρχει ο Πατριάρχης Αβραάμ, ο Γενάρχης και ο προπάππος του Χριστού μας.

 ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΑ΄ ΛΟΥΚΑ (ΤΩΝ ΠΡΟΠΑΤΟΡΩΝ)

Απόστολος: Κολ. γ΄4 - 11

Ευαγγέλιο: Λουκ. ιδ΄16 - 24

11 Δεκεμβρίου 2022

Το μέγα δείπνο που παραθέτει ο οικοδεσπότης της σnμερινής ευαγγελικής περικοπής δεν είναι άλλο από την τράπεζα του Μυστικού Δείπνου, τη θεία Ευχαριστία, το μυστήριο τnς συνάξεως των πιστών και τnς αναφοράς τους στον Θεό. Αυτή αποτελεί την ουσία και την κορύφωση τnς εκκλησιαστικής λατρείας και ζωής. Είναι η καρδιά και o πυρήνας της Εκκλησίας.

 ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΑ’ ΛΟΥΚΑ (ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΡΟΠΑΤΟΡΩΝ) 11-12-2022

ΓΡΑΠΤΟΝ Θ. ΚΗΡΥΓΜΑ

Στό σημερινό Εὐαγγέλιο, μέ τήν παραβολή τοῦ μεγάλου Δείπνου ὁ Χριστός μας, δηλώνει μιά βαθειά πραγματικότητα πού ἔχει δημιουργήσει ἰσχυρή ἐντύπωση σέ κάθε ἐποχή. Διότι ἡ συγκεκριμένη παραβολή ἔχει ἱστορική ἀφορμή καί ἐκφράζει βαθύτατα τήν ἀλήθεια καί τήν κοινωνικότητα τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ.

 Κήρυγμα Αποστολικό Κυριακής ΚΘ’ Επιστολών (11–12–2022)

«Ὅταν ὁ Χριστὸς φανερωθῇ ἡ ζωὴ ἡμῶν».

Αγαπητοί μου αδελφοί ο Απ. Παύλος σήμερα με το Αποστολικό του  ανάγνωσμα, μας υπενθυμίζει ένα γεγονός σπουδαίο και αναμφισβήτητο το οποίον θα πραγματοποιηθεί στα έσχατα. Μόνον που δεν γνωρίζουμε την συγκεκριμένη στιγμή των εσχάτων. Την ώρα αυτή κανείς δεν την γνωρίζει παρά μόνον ο Θεός.

Σημασία έχει ότι αυτή η φανέρωση του Χριστού για δεύτερη φορά, η Δευτέρα παρουσία δηλαδή, θα είναι για μας ημέρα δόξης κοινή με την δόξα του Χριστού μας. «Ὅταν ὁ Χριστὸς φανερωθῇ ἡ ζωὴ ἡμῶν, τότε καὶ ὑμεῖς σὺν αὐτῷ φανερωθήσθε ἐν δόξῃ».

 ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΗΣ 11-12-2022

«ΠΡΟΣΚΛΗΤΗΡΙΟ ΣΩΤΗΡΙΑΣ»

Στὴ διάρκεια ἑνὸς συμποσίου, μετὰ τὴν ἀναφώνηση κάποιου συνδαιτημόνος πὼς εἶναι «μακάριος ἐκεῖνος ποὺ θὰ καθίσει στὸ τραπέζι τῆς βασιλείας τοῦ Θεοῦ», ὁ Κύριος διηγήθηκε τὴ σημερινὴ παραβολή, γιὰ νὰ φωτίσει ὁρισμένες πλευρὲς τοῦ μεγάλου αὐτοῦ θέματος. Μὲ τὴν εἰκόνα τοῦ «μεγάλου δείπνου» ὁ Κύριος δείχνει ἀποκαλυπτικὰ ὅτι τὸ κάλεσμα στὴ «βασιλεία τοῦ Θεοῦ» εἶναι μιὰ πρόσκληση σὲ χαρούμενη γιορτή. Πρόσκληση σὲ εὐφροσύνη. Κι αὐτὴ τὴ χαρὰ ἀρνεῖται ὅποιος περιφρονεῖ τὸ κάλεσμα. Στὴν ἐποχὴ τοῦ Χριστοῦ τὸ πιὸ ζωντανὸ σύμβολο τῆς χαρᾶς ἦταν τὰ συμπόσια. Γι’ αὐτὸ ὁ Κύριος προβάλλει ὡς σύμβολο τῆς βασιλείας Του τὸ δεῖπνο. Μιὰ ἀνάλογη εὐφροσύνη, ἀλλὰ μὲ εὐρύτερες καὶ βαθύτερες διαστάσεις, περιμένει ὅποιον ἀποδέχεται τὴν πρόσκληση καὶ εὐσυνείδητα ἐντάσσεται στὴν Ἐκκλησία Του, ποὺ εἶναι ἡ εἰκόνα καί τὸ σύμβολο τῆς βασιλείας Του. Αὐτὴ ἡ ἀγαλλίασις θὰ φθάσει στὸ κορύφωμα καὶ τὴν πληρότητά της στὸ «δεῖπνον τὸ μέγα», στὸ ἑσπέρας τοῦ κόσμου, μετὰ τὴ δύση τῆς ἐδῶ ζωῆς μας, ὅταν θὰ παρακαθήσουμε καὶ θὰ συνομιλήσουμε «πρόσωπο πρὸς πρόσωπο» μὲ τὸν Κύριο τοῦ παντός.

 Κυριακὴ IA΄ ΛΟΥΚΑ (Λουκ. ιδʹ 16 ‐ 24, Ματθ. κβ' 14)

11 Δεκεμβρίου 2022

Ἡ σημερινὴ εὐαγγελικὴ περικοπὴ μᾶς ἀποκαλύπτει τὴν ἄφατη εὐσπλαχνία τοῦ Θεοῦ πρὸς τὸν ἄνθρωπο. Ὁ ἄνθρωπος, ὅμως, δυστυχῶς πολλὲς φορὲς εἶναι ἀγνώμων καὶ ἀχάριστος πρὸς τὸν Θεό. Ἡ Χάρις τοῦ Θεοῦ προσφέρεται πλουσιοπάροχα, ὅμως ὁ ἄνθρωπος τὴν ἀποστρέφεται. Ὁ Θεὸς καλεῖ στὸ δεῖπνο τῆς Βασιλείας του, ἀλλὰ ὁ ἄνθρωπος ἐπιλέγει τὴν ἐπίγεια χαρά, ἡ ὁποία σήμερα ὑπάρχει καὶ αὔριο ἐξανεμίζεται καὶ χάνεται κατὰ τὸν τρόπο ποὺ καὶ τὰ ἀνθισμένα λουλούδια μαραίνονται.

Τρίτη 6 Δεκεμβρίου 2022

Εὐαγγελικό Ἀνάγνωσμα Κυριακῆς ΙA΄ Λουκᾶ - Προπατόρων
(Λουκ. ιδ΄ 16-24, Ματθ. κβ΄ 14)

16 ὁ δὲ εἶπεν αὐτῷ· ἄν­θρω­πός τις ἐποίησε δεῖ­πνον μέ­γα καὶ ἐκάλεσε πολλούς· 17 καὶ ἀπέστειλε τὸν δοῦλον αὐτοῦ τῇ ὥρᾳ τοῦ δείπνου εἰπεῖν τοῖς κεκλημένοις· ἔρ­χεσθε, ὅτι ἤδη ἕτοιμά ἐστι πάντα. 18 καὶ ἤρξαντο ἀπὸ μιᾶς παραιτεῖσθαι πάντες. ὁ πρῶτος εἶπεν αὐτῷ· ἀγ­ρὸν ἠγόρασα, καὶ ἔχω ἀ­­νάγκην ἐξελθεῖν καὶ ἰδεῖν αὐτόν· ἐρωτῶ σε, ἔχε με παρῃτημένον. 19 καὶ ἕτερος εἶπε· ζεύγη βο­­­ῶν ἠγόρασα πέντε, καὶ πο­­­­­­ρεύομαι δοκιμάσαι αὐτά· ἐρωτῶ σε, ἔχε με παρῃ­τημέ­νον. 20 καὶ ἕτερος εἶπε· γυναῖκα­ ἔγημα, καὶ διὰ τοῦτο οὐ δύ­­ναμαι ἐλθεῖν. 21 καὶ παραγενόμενος ὁ δοῦλος ἐκεῖνος ἀπήγγειλε τῷ κυρίῳ αὐτοῦ ταῦτα. τότε ὀργισθεὶς ὁ οἰκοδεσπότης εἶπε τῷ δούλῳ αὐτοῦ· ἔξ­ελθε ταχέως εἰς τὰς πλατείας καὶ ρύμας τῆς πόλεως,­ καὶ τοὺς πτωχοὺς καὶ ἀνα­πήρους καὶ χωλοὺς καὶ τυ­φλοὺς εἰσάγαγε ὧδε. 22 καὶ εἶπεν ὁ δοῦλος· κύριε, γέγονεν ὡς ἐπέταξας, καὶ ἔτι τόπος ἐστί. 23 καὶ εἶπεν ὁ κύριος πρὸς τὸν δοῦλον· ἔξελθε εἰς τὰς ὁδοὺς καὶ φραγμοὺς καὶ ἀ­­­νάγκασον εἰσελθεῖν, ἵνα γε­μισθῇ ὁ οἶκός μου. 24 λέγω γὰρ ὑμῖν ὅτι οὐδεὶς τῶν ἀνδρῶν ἐκείνων τῶν κεκλημένων γεύσεταί μου τοῦ δείπνου.

Ματθ. κβ΄ 14 πολλοὶ γάρ εἰσι κλητοί, ὀλίγοι δὲ ἐκλεκτοί.

Σάββατο 3 Δεκεμβρίου 2022

 2022 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 4 - ΚΥΡΙΑΚΗ Ι ΛΟΥΚΑ

Η ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΓΚΥΠΤΟΥΣΗΣ (Λουκ. 13, 10 - 17)

†ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΝΙΚΟΠΟΛΕΩΣ ΜΕΛΕΤΙΟΥ

(Διασκευή ομιλίας στην Παναγιά, στις 9/12/1990)

Ο Χριστός ξέρει τον πόνο μας

Ακούσαμε στο Ευαγγέλιο ότι ο Κύριος είχε πάει σε ένα χωριό της Παλαιστίνης. Ήταν Σάββατο και οι Εβραίοι είχαν μαζευτεί στη συναγωγή τους, δηλαδή στην εκκλησία του χωριού τους. Εκεί ο Χριστός έκανε το κήρυγμά Του. Ενώ μιλούσε, τα μάτια όλων είχαν καρφωθεί στο πρόσωπό Του και η προσοχή τους ήταν στραμμένη στην ακρόαση του λόγου Του. Και ήταν φυσικό, να θέλουν να ακούσουν ό,τι περισσότερο για να ωφεληθεί η ψυχή τους.

 ΦΩΝΗ ΚΥΡΙΟΥ

ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΜΙΑ ΘΑΥΜΑΣΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Πρώτη Κυριακή τοῦ μηνός Δεκεμβρίου σήμερα καί ἡ ἁγία μας Ἐκκλησία προβάλλει τήν εὐαγγελική διήγηση ἑνός ἀκόμη θαύματος τοῦ Κυρίου μας, πού δέν εἶναι ἄλλο ἀπό τή θεραπεία μιᾶς συγκύπτουσας γυναίκας. 

Ἡ γυναίκα αὐτή ἔπασχε γιά δεκαοκτώ ὁλόκληρα χρόνια ἀπό μιά σοβαρή ἀσθένεια, τήν κύρτωση τοῦ σώματός της, ἡ ὁποία τήν ἐμπόδιζε νά ὀρθώσει τό κεφάλι της. Ἔτσι, ὅταν ὁ Ἰησοῦς τήν ἀντίκρισε σέ μιά συναγωγή, θέλησε ἀμέσως νά τήν ἐλευθερώσει ἀπό τό φοβερό πρόβλημα πού τήν ταλαιπωροῦσε. Μέ ἕνα καί μόνο λόγο του ὁ Δημιουργός, ἐπιθέτοντας παράλληλα τά χέρια του ἐπάνω στή γυναίκα, ἀποκατέστησε πάραυτα τή διασαλευμένη ὑγεία της. Τό σῶμα της ἐπανῆλθε στή φυσιολογική του στάση, ἐλευθερωμένο ἐντελῶς ἀπό τήν κύρτωση, ἐνῶ ἡ ἴδια, ἀντιλαμβανόμενη ὅτι εἶναι πλέον ἀπόλυτα ὑγιής, δόξαζε τόν Θεό γιά τή μεγάλη του εὐεργεσία.

Ὁ ἄνθρωπος στό ἐπίκεντρο

 Τὰ ὀφέλη τῆς πίστεως στὸν Χριστό

Ἀποστολικὸ Ἀνάγνωσμα Κυριακῆς 4 Δεκεμβρίου 2022, τῆς Ἁγίας Βαρβάρας (Γαλ. γ΄ 23-δ΄ 5)

ΤΑ ΟΦΕΛΗ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ ΣΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ

1. Παιδιὰ τοῦ Θεοῦ

Ἡ ἀποστολικὴ περικοπή, ποὺ ἀκούσαμε σήμερα, ἀναγινώσκεται πρὸς τιμὴν τῆς ἁγίας, ἔνδοξης μεγαλομάρτυρος Βαρβάρας, τὴ μνήμη τῆς ὁποίας τιμοῦμε καὶ ἑορτάζουμε. Ὁ ἀπόστολος Παῦλος γράφει στοὺς Χριστιανοὺς τῆς Γαλατίας ὅτι στὴν ἐποχὴ τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης ὁ Μωσαϊκὸς Νόμος φρουροῦσε καλὰ τοὺς Ἰουδαίους καὶ τοὺς προετοίμαζε ὡς παιδαγωγὸς γιὰ νὰ ὑποδεχθοῦν τὸν Χριστὸ καὶ νὰ σωθοῦν μὲ τὴν πίστη τους σ᾿ Αὐτόν.

 Κυριακή 4η Δεκεμβρίου 2022

Κυριακή Ι΄ Λουκᾶ. (Λουκ. 13, 10 – 17).

«ὑποκριτά!...» (Λουκ. 13, 15).

Μία σφοδρή σύγκρουση παρακολουθήσαμε στό περιστατικό τῆς σημερινῆς εὐαγγελικῆς περικοπῆς. Μία σύγκρουση ἀνάμεσα στό ψέμα καί στήν ὄντως ἀλήθεια. Ἀνάμεσα στόν Θεό καί στόν θρησκευόμενο ἄθεο. Ἀνάμεσα στήν ἀγάπη καί στό μίσος. Ἀνάμεσα στήν ἀπέραντη φιλανθρωπία καί στήν ἀπύθμενη ἀπανθρωπία.

Μία σύγκρουση ἀνάμεσα στόν ὑποκριτή ἀρχισυνάγωγο καί στόν Θεάνθρωπο Λυτρωτή Ἰησοῦ.

 Κυριακή Ι’ Λουκά, Ευαγγ. Ανάγνωσμα: Λουκ. ιγ΄ 10-17 (04-12-2022)

Διακόνου Επιφανίου Παπαντωνίου

Το σημερινό Ευαγγελικό ανάγνωσμα αναφέρεται στη θεραπεία της συγκύπτουσας γυναίκας. Τη διήγηση του θαύματος αυτού, τη διασώζει μόνο ο ευαγγελιστής Λουκάς. Μέσα από το κείμενο εξιστορείται ένα πραγματικό γεγονός στο οποίο βλέπουμε και μία πολύ παραστατική εικόνα της ιστορίας της ανθρωπότητος. ΄΄Κυρτωμένη από το βάρος της αμαρτίας η ανθρωπότητα, με το βλέμμα στηλωμένο μόνο στα γήινα, ανορθώθηκε και ανέβλεψε προς τον ουρανό με την ενανθρώπηση του Κυρίου’’. Η Εκκλησία όρισε να διαβάζεται σταθερά κάθε χρόνο, την τρίτη Κυριακή προ των Χριστουγέννων. 

 Αγίας Μεγαλομάρτυρος Βαρβάρας, Αποστ. Ανάγνωσμα: Γαλ. γ΄ 23 – δ’ 5 (04-12-2022)

Αγία Μεγαλομάρτυς Βαρβάρα 4-12-2022

Οικ. Χρίστου Κούλενδρου

Η σημερινή αποστολική περικοπή είναι παρμένη από την προς Γαλάτας επιστολή του Αποστόλου Παύλου. Αναφέρεται στη μετάβαση από την εποχή του «Νόμου», την εποχή δηλαδή της Παλαιάς Διαθήκης στην εποχή της «πίστης», δηλαδή της Νέας Διαθήκης, καθώς επίσης και στα μεγάλα δώρα που λαμβάνουν όσοι αποδέχονται και ζουν στην περιοχή της χάριτος και της αγάπης του Θεού. Αναγινωσκόμενη η περικοπή αυτή λίγες εβδομάδες προ της μεγάλης και κοσμοσωτηρίου εορτής των Χριστουγέννων μας οδηγεί στην εξαγωγή μηνυμάτων που σχετίζονται άμεσα με την ενανθρώπηση του Θεού Λόγου, του Χριστού.

«Παιδαγωγός ημών γέγονεν εις Χριστόν»

 «ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΟΙ ΑΝΤΙΛΑΛΟΙ»

Κυριακή 4 Δεκεμβρίου 2016

Ι’ Λουκά (Λουκ. ιγ’, 10-17)

Η σημερινή Ευαγγελική περικοπή, αγαπητοί μου αδελφοί, μας περιγράφει ένα ακόμα θαύμα θεραπείας το οποίο επιτέλεσε ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός εκδηλώνοντας για μια ακόμη φορά την θεραπευτική του δύναμη αλλά και την σπλαχνική Του αγάπη προς τα πλάσματά Του. Το περιστατικό που μας διηγήθηκε ο Ευαγγελιστής Λουκάς με μια πρώτη ματιά μοιάζει σύνηθες καθώς ο Κύριος συχνά θεράπευε τους ασθενείς. Βλέποντας όμως προσεκτικά τις λεπτομέρειες που συγκροτούν το γεγονός θα διαπιστώσουμε πως ο Χριστός για μια ακόμη φορά διδάσκει και αποκαλύπτει βαθιές αλήθειες της πίστεώς μας.

 ΚΥΡΙΑΚΗ 4 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022 – Ι΄ ΛΟΥΚΑ

(Λουκ. ιγ΄ 10-17) (Γαλ. γ΄ 23-δ΄ 5)

Εν μέσω θλίψεων

«Γύναι, απολέλυσαι της ασθενείας σου»

Ο άνθρωπος που αναζητεί και εγκολπώνεται στη ζωή του την αγάπη του Θεού, γίνεται δέκτης των θείων ευεργεσιών του, οι οποίες τον καταξιώνουν στην προοπτική της αληθινής χαράς και ευτυχίας. Ακριβώς, η περίπτωση της συγκύπτουσας γυναίκας, που τόσο ζωντανά ξεδιπλώνει η σημερινή ευαγγελική περικοπή, είναι αποκαλυπτική της αλήθειας αυτής, η οποία στέλνει στην εποχή μας πολύ ξεκάθαρα και αποκρυσταλλωμένα μηνύματα.

Πορεία δοκιμασίας

 ΚΥΡΙΑΚΗ Ι΄ ΛΟΥΚΑ

Ἡ Θεραπεία τῆς συγκύπτουσας γυναίκας

Ὁ Εὐαγγελιστής Λουκᾶς μᾶς περιγράφει ἀκόμα ἕνα θαῦμα τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ στήν σημερινή Εὐαγγελική περικοπή. Τήν θεραπεία μίας γυναίκας, ἡ ὁποία ὕστερα ἀπό τήν ἀσθένειά της ἀναγκαζόταν νά ζεῖ ἐπί δεκαοχτώ χρόνια περπατῶντας σκυμμένη μέ τήν βοήθεια μίας βακτηρίας.

Ὅπως ἔχουμε διαβάσει καί ἀκούσει μέσα ἀπό τά Εὐαγγέλια τά Σάββατα ὁ Ἰησοῦς Χριστός, ὅπως ὅριζε καί ἡ λατρεία τῆς ἰουδαϊκῆς θρησκείας, πήγαινε στήν συναγωγή διάβαζε, ἑρμήνευε καί δίδασκε στούς Ἰουδαίους τήν Βασιλεία τοῦ Θεοῦ. Ἕνα λοιπόν Σάββατο, ὅπως περιγράφεται στήν εὐαγγελική περικοπή, πῆγε σέ μία συναγωγή ὥστε νά κηρύξει. Μέσα στόν ὄχλο βλέπει μία γυναῖκα στηριζόμενη στήν βακτηρία της. Ἡ συγκεκριμένη γυναῖκα ἐπί δεκαοχτώ χρόνια ζοῦσε μέ τήν δοκιμασία μίας ἀσθένειας στήν σπονδυλική στήλη, πού τήν ἀνάγκαζε ὄχι μόνο νά περπατᾶ μέ δυσκολία καί σκυμμένη ἀλλά τῆς ἦταν ἀδύνατο ἀκόμη καί νά σηκώσει τό κεφάλι της ψηλά.

 ΤΟ ΘΕΙΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Ι' ΛΟΥΚΑ) 04 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022

ΚΥΡΙΑΚΗ Ι΄ ΛΟΥΚΑ

4 Δεκεμβρίου 2022

«πᾶς ὁ ὄχλος ἔχαιρεν ἐπὶ τοῖς γινομένοις ὑπ’ αὐτοῦ» (Λουκ. 18, 20)

Ὅταν ὁ θεῖος Διδάσκαλος ἄρχισε τὸ ἐπίγειο ἔργό Του, δίδασκε σχεδὸν καθημερινὰ τὸν λαὸ τοῦ Θεοῦ σὲ ἀκρογιαλιές, σὲ βουνοπλαγιές, σὲ ὅλους τοὺς δημόσιους χώρους. Τὰ Σάββατα πήγαινε στὶς συναγωγὲς – στὴ σημερινὴ ἐκκλησία θὰ λέγαμε - στὴν ὁποία συγκεντρωνόταν πλῆθος λαοῦ, ἄκουγε τὴν διδασκαλία καὶ συμμετεῖχε στὴν ἀνάγνωση τῶν Γραφῶν, τό κήρυγμα καί στήν κοινὴ προσευχὴ. Ἔτσι ὁ Κύριος γνώριζε στὸν λαὸ τὴν ἀλήθεια τοῦ Θεοῦ καὶ προέβαλε τὴν ἀξία τῆς κοινῆς προσευχῆς.

 Κυριακή Ι΄ Λουκά

Οικονόμου Νικολάου Πάτσαλου

«Ευχαριστιακή Αφή Σωτηρίας»

Δεκάτη Κυριακή του Λουκά και όλο και πλησιάζουμε τη μεγάλη εορτή των Χριστουγέννων. Ο Κύριος της Δόξης στη σημερινή ευαγγελική περικοπή πάλιν καὶ πολλάκις συμπεριφέρεται ως Παγκόσμιος Ιατρός Ψυχών τε και Σωμάτων.

Ο Χριστός βρίσκεται σε μια Ιουδαϊκή συναγωγή και διδάσκει τον Καινούργιο Νόμο που έφερε η σάρκωση Του. Εκεί ευρίσκεται και μια ταλαίπωρη γυναίκα, η οποία πάσχει από δεινή ασθένεια, τόσο ψυχική όσο και πνευματική. Είναι καμπουριασμένη, «συγκύπτουσα», σε σημείο να μην μπορεί να σηκώσει το κεφάλι της, να δει τον ουρανό. Και δεν την έφθανε αυτό, ήταν και υποδουλωμένη στο πνεύμα το ακάθαρτο του διαβόλου.

 ΚΥΡΙΑΚΗ Ι' ΛΟΥΚΑ

Απόστολος: Εβρ. ιγ' 17-21

Ευαγγέλιο: Λουκ. ιγ' 10-17

4 Δεκεμβρίου 2022

«Ταύτην δε, θυγατέρα Αβραάμ ούσαν… ουκ έδει λυθήναι… τη ημέρα του Σαββάτου;» (Λουκ. ιγ’16)

Ο νόμος του Θεού, αν και είναι σαφής, εντούτοις ετύγχανε και εξακολουθεί να τυγχάνει διαχρονικά διαφορετικής ερμηνείας από μέρους των ανθρώπων. Και τούτο γιατί, οι μεν ερμηνεύουν τον νόμο βασισμένοι στο γράμμα του νόμου, οι δε βασισμένοι στο πνεύμα του νόμου. Η επιμονή στον τύπο και όχι στην ουσία του νόμου τον καθιστά πολλές φορές βαρύ, καταναγκαστικό και κατ' επέκταση δύσκολο ή και ανεφάρμοστο από το σύνολο των ανθρώπων. Όταν ο ίδιος νόμος ερμηνεύεται με διαφορετικό τρόπο από τους ίδιους ανθρώπους με προσωπικά κίνητρα, τότε η ερμηνεία είναι υποκριτική και άρα και επικίνδυνη.

 Κήρυγμα Αποστολικό Κυριακής (Αγ.Βαρβάρας) (04–12–2022)

«πάντες γαρ υἱοὶ Θεοῦ ἐστὲ διὰ τῆς πίστεως Ἰησοῦ Χριστοῦ»

Αγαπητοί μου αδελφοί, σάλπισμα ελευθερίας κατά Χριστόν μας αναγγέλλει ο Απ. Παύλος στο σημερινό αποστολικό του ανάγνωσμα. Οι πρώην φυλακισμένοι του Νόμου αλλά και της ειδωλολατρίας, οι δεσμώτες υπό του διαβόλου και πεπραμένοι υπό την αμαρτίαν άνθρωποι, με την φανέρωση του Χριστού μας ελευθερωθήκαμε. Σκληρός ο Νόμος για τον Ιουδαϊκό λαό, αλλά και η ειδωλολατρία, σκληρότερη για τους εθνικούς.

Και ο Νόμος και τα είδωλα των εθνικών, δεν μπορούσαν να οδηγήσουν στην ελευθερία και την σωτηρία. «Πρὸ τοῦ ἐλθεῖν τὴν πίστιν ὑπὸ νόμον ἐφρουρούμεθα».

 ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΗΣ 4-12-2022

«Ο ΝΟΜΟΣ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ»

Ἡ σύγκρουση στήν ὁποία ἀναφέρεται ἡ σημερινὴ εὐαγγελικὴ περικοπὴ ἔχει ἕνα χαρακτῆρα τραγικό. Πρωταγωνιστές της εἶναι ἀπὸ τὴ μιά μεριὰ ὁ ἀρχισυνάγωγος, ἐκπρόσωπος τοῦ παρηκμασμένου θρησκευτικοῦ κατεστημένου, κι ἀπὸ τὴν ἄλλη ὁ Ἰησοῦς, ὁ ἐλευθερωτὴς καὶ καινοποιός. Ἀφορμὴ τὸ πρόβλημα μιᾶς ἁπλῆς γυναίκας τοῦ λαοῦ. Δεκαοκτὼ ὁλόκληρα χρόνια «ἦταν κυρτωμένη καὶ δὲν μποροῦσε διόλου νὰ ἀνορθωθεῖ». Εἶχε πάει στὴ Συναγωγὴ νὰ ἀκούσει τὴ διδασκαλία τοῦ Χριστοῦ καὶ ἐκεῖ, «ὅταν τὴν εἶδε ὁ Ἰησοῦς, τὴν κάλεσε καὶ τῆς εἶπε: Γυναῖκα λυτρώνεσαι ἀπὸ τὴν ἀρρώστεια σου», ἔβαλε τὰ χέρια του ἐπάνω της, καὶ αὐτὴ ἀμέσως ὀρθώθηκε καὶ δόξαζε τὸν Θεό.»

 Κυριακὴ I΄ ΛΟΥΚΑ (Λουκ. ιγʹ 10 ‐ 17)

4 Δεκεμβρίου 2022

Ἡ σημερινὴ εὐαγγελικὴ περικοπὴ μᾶς φέρνει στὴν σκέψη ἕνα γεγονὸς ποὺ ἐξελίχθηκε μέσα σὲ Συναγωγή, ὅπου δίδασκε ὁ Κύριος κατὰ τὴν ἡμέρα τοῦ Σαββάτου.  Ἐμφανίστηκε μία ἀληθινὰ ταλαίπωρη γυναίκα, ἡ ὁποία γιὰ δεκαοκτὼ χρόνια καὶ ἀπὸ συνεργία τοῦ Σατανᾶ, βρισκόταν σὲ ἄθλια κατάσταση. Ἦταν συγκύπτουσα, δηλαδὴ συνεχῶς σκυφτή, ἀδυνατώντας νὰ σηκώσει πάνω τὸ κεφάλι της. Ὁ φιλάνθρωπος Κύριος τὴ λυπήθηκε καὶ ἀφοῦ τὴν προσέγγισε, ἔβαλε πάνω της τὰ χέρια Του, καὶ αὐτὴ ἔγινε καλὰ τὴν ἴδια στιγμή. Τότε, τόσο ἡ πρώην ταλαίπωρη γυναίκα, ὅσο καὶ ὁ  λαός ποὺ εἶδε τὸ θαῦμα, δόξασαν τὸν Θεό.

Παρασκευή 2 Δεκεμβρίου 2022

Εὐαγγελικό Ἀνάγνωσμα Κυριακῆς Ι΄ Λουκᾶ (Λουκ. ιγ΄ 10-17)

10 Ἦν δὲ διδάσκων ἐν μιᾷ τῶν συναγωγῶν ἐν τοῖς σάββασι. 11 καὶ ἰδοὺ γυνὴ ἦν πνεῦμα ἔχουσα ἀσθενείας ἔτη δέκα καὶ ὀκτώ, καὶ ἦν συγκύπτουσα καὶ μὴ δυναμένη ἀνακῦψαι εἰς τὸ παντελές. 12 ἰδὼν δὲ αὐτὴν ὁ Ἰησοῦς προσεφώνησε καὶ εἶπεν αὐ­­τῇ· γύναι, ἀπολέλυσαι τῆς ἀσθενείας σου· 13 καὶ ἐπέθηκεν αὐτῇ τὰς χεῖρας· καὶ παραχρῆμα ἀ­­νωρ­­θώθη καὶ ἐδόξαζε τὸν Θεόν. 14 ἀποκριθεὶς δὲ ὁ ἀρχι­συνάγωγος, ἀγανακτῶν ὅτι τῷ σαββάτῳ ἐθεράπευσεν ὁ Ἰησοῦς, ἔλεγε τῷ ὄχλῳ· ἓξ ἡμέραι εἰσὶν ἐν αἷς δεῖ ἐρ­­γά­ζεσθαι· ἐν ταύταις οὖν ἐρ­χόμενοι θεραπεύεσθε, καὶ μὴ τῇ ἡμέρᾳ τοῦ σαββάτου. 15 ἀπεκρίθη οὖν αὐτῷ ὁ Κύριος καὶ εἶπεν· ὑποκριτά, ἕκαστος ὑμῶν τῷ σαββάτῳ οὐ λύει τὸν βοῦν αὐτοῦ ἢ τὸν ὄνον ἀπὸ τῆς φάτνης καὶ ἀπαγαγὼν ποτίζει; 16 ταύτην δέ, θυγατέρα Ἀβραὰμ οὖσαν, ἣν ἔδησεν ὁ σατανᾶς ἰδοὺ δέκα καὶ ὀκτὼ ἔτη, οὐκ ἔδει λυθῆναι ἀπὸ τοῦ δεσμοῦ τούτου τῇ ἡμέρᾳ τοῦ σαββάτου; 17 καὶ ταῦτα λέγοντος αὐ­τοῦ κατῃσχύνοντο πάντες οἱ ἀντικείμενοι αὐτῷ, καὶ πᾶς ὁ ὄχλος ἔχαιρεν ἐπὶ πᾶσι τοῖς ἐνδόξοις τοῖς γινομένοις ὑπ᾿ αὐτοῦ.