ΜΗΝΥΜΑ

ΓΙΑ ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΤΩΝ ΚΥΡΙΑΚΩΝ, ΕΟΡΤΩΝ ΚΑΙ ΑΓΙΩΝ ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑ

Δευτέρα 23 Ιανουαρίου 2023

Κυριακή τῆς Χαναναίας (Ματθ. 15, 21-28)

Ἐπιμονή στήν προσευχή

(†) Ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος Καντιώτης

 Η ΔΥΝΑΜΙΣ ΤΟΥ «ΚΥΡΙΕ, ΕΛΕΗΣΟΝ»

«Εὐλόγει, ἡ ψυχή μου, τὸν Κύριον», εἶνε ἡ προτροπὴ τοῦ προφήτου Δαυΐδ (Ψαλμ. 102,1· 103,1). Ὁ ἄνθρωπος πρέπει νὰ εἶνε εὐ­γνώ­μων στὸ Θεὸ γιὰ τὶς εὐεργεσίες του. Καὶ μία ἀπὸ αὐ­τές, ἀ­δελφοί μου, εἶνε ὁ ἐκκλησι­ασμός. Μι­κρὸ θεωρεῖτε τὸ ὅτι ἐπιτρέπει σ᾽ ἐμᾶς τοὺς βρωμεροὺς καὶ ἀκαθάρτους νὰ μπαίνουμε στὸ ναό του; Γιὰ ἐκείνους ποὺ ἔχουν αὐτιὰ ν᾽ ἀ­κοῦ­νε, μάτια νὰ βλέπουν, καὶ πρὸ παντὸς καρδιὰ νὰ αἰσθάνωνται δὲν ὑπάρχει ἱερώτερος τόπος, τόπος μεγαλυτέρων συγ­κινήσεων. «Εὐφράνθην», λέει ὁ Δαυΐδ, αἰσθάν­θηκα χαρὰ καὶ ἀγαλ­λίασι, ὅταν μοῦ εἶπαν· Ἔλα νὰ πᾶμε στὸν οἶκο τοῦ Κυρίου (ἔ.ἀ. 121,1). Κι ἀλλοῦ λέει· Προτιμῶ νά ᾽μαι ἕνα χαλικάκι στὸ οἶκο τοῦ Θεοῦ μου, πα­ρὰ νὰ εἶμαι πρίγ­κιπας στὰ ἀνάκτορα (βλ. ἔ.ἀ. 83,11).

 Κυριακή ΙΖ΄ Ματθαίου

Υπόδειγμα πίστεως

(Ομιλία του †Επισκόπου Φλωρίνης Αυγουστίνου Καντιώτου)

«Ὦ γύναι, μεγάλη σου ἡ πίστις! γενηθήτω σοι ὡς θέλεις » (Ματθ. 15,28)

Ὁ ΧΡΙΣΤΟΣ, ἀγαπητοί μου, –πρέπει νὰ τὸ ποῦμε πολλὲς φορές, ὥσπου νὰ ῥιζώσῃ στὴν καρδιά μας–εἶνε ὁ ἀληθινὸς Θεός. Αὐτὸς εἶνε τὸ θεμέλιο τῆς πίστεώς μας, ἡ ῥίζα τῆς Ἐκκλησίας μας.

Ὁ Χριστός μας εἶνε Θεός .Τὸ φωνάζει ὅλο τὸ σύμπαν, ὑλικὸ καὶ πνευματικό. Τὸ φωνάζουν πρὸ παντὸς τὰ θαύματα, ποὺ ἔκανε κάνει καὶ θὰ κάνῃ ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός, μέχρι συντελείας τῶν αἰώνων.Ἕνα ἀπὸ τὰ θαύματα αὐτὰ διηγεῖται τὸ σημερινὸ εὐαγγέλιο.

Ὁ Χριστός, βαδίζοντας ἀπὸ πόλι σὲ πόλι κι ἀπὸ χωριὸ σὲ χωριό, ἔφτασε στὰ ἄκρα τοῦ Ἰσραήλ. Πέρα ἀπὸ ᾿κεῖ κατοικοῦσαν εἰδωλολάτρες, οἱ κάτοικοι τῆς Τύρου καὶ τῆς Σιδῶνος.Γιατί ὁ Χριστὸς ἔφτασε μέχρι τὰ σύνορα;Γιὰ νὰ δείξῃ, ὅτι δὲν εἶνε Θεὸς ἑνὸς μόνο λαοῦ, ὅπως τὸν ἤθελαν –καὶ τὸν θέλουν μέχρι σήμερα–οἱ Ἑβραῖοι. Ὁ Χριστὸς ἦρθε γιὰ ὅλους τοὺς λαούς, γιατὶ ὅλοι εἶνε παιδιά του.

 Κυριακὴ τῆς Χαναναίας (Ματθ. 15,21-28)

Ὁμιλία τοῦ Μητροπολίτη Φλωρίνης π. Αὐγουστίνου

ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΜΑΣ ΜΙΑ ΑΓΡΑΜΜΑΤΗ

Περιμένετε βέβαια λόγον. Θὰ μιλήσω, ἀγα­πητοί μου· ἂν καὶ σήμερα νομίζω, ὅτι δὲν πρέπει νὰ μιλήσω ἐγὼ ἀλλὰ κάποιος ἄλλος. Καὶ αὐτὸς ὁ ἄλλος, τὸν ὁποῖο προβάλλει ἡ ἁ­γία μας Ἐκκλησία, εἶνε παρακαλῶ μιὰ γυναίκα. Δὲν εἶνε μορφωμένη, ἐπιστήμων, θεολόγος, ἱ­ε­ροκή­ρυκας, ἐπίσκοπος· ἀγράμματη εἶ­νε, δὲν φοίτησε σὲ σχολεῖα. Τί νὰ τὰ κάνῃς τὰ λύκεια καὶ πανεπιστήμια, ὅταν λείπῃ ὁ φόβος τοῦ Θεοῦ ποὺ εἶνε «ἀρχὴ σοφίας»; (Ψαλμ. 110,10. Παροιμ. 9,10. πρβλ. Σ. Σειρ. 1,14). Αὐτὴ εἶχε μέσα της τὸ φῶς ποὺ ἔχει κάθε ἄν­θρωπος· τὸ λογικό, τὴ συνείδησι, τὸ αὐτεξού­σιο – ἐλευθερία. Φωτιζόταν ἀπὸ τοῦτο τὸ φῶς περισσότερο ἀπ᾽ ὅ,τι οἱ ἀρχαῖοι φιλόσοφοι πρόγονοί μας καὶ ἀπ᾽ ὅ,τι οἱ Ἰουδαῖοι διὰ τῆς ἱερᾶς ἀ­ποκαλύψεως τῆς Παλαι­ᾶς Διαθήκης.

Παρασκευή 20 Ιανουαρίου 2023

 Κυριακή ΙΕ΄Λουκά

Παρεκτροπές της γλώσσας 

π. Αθανάσιος Μυτιληναίος

[Α΄Τιμ. 4, 9-15]

(Απομαγνητοφωνημένη ομιλία που εκφωνήθηκε στην Ιερά Μονή Κομνηνείου Λαρίσης στις 28-1-1990)                                 

Ο Απόστολος Παύλος, αγαπητοί μου, στέλνοντας την πρώτη του επιστολή στον πολύ αγαπημένο του μαθητή, τον Τιμόθεο, του σημειώνει και του γράφει: «Πιστὸς ὁ λόγος καὶ πάσης ἀποδοχῆς ἄξιος». «Ο λόγος του Θεού», λέγει, «είναι πιστός, αξιόπιστος. Και συνεπώς, αφού είναι αξιόπιστος, είναι άξιος κάθε αποδοχής».  «εἰς τοῦτο γὰρ καὶ κοπιῶμεν καὶ ὀνειδιζόμεθα, ὅτι ἠλπίκαμεν ἐπὶ Θεῷ ζῶντι, ὅς ἐστι σωτὴρ πάντων ἀνθρώπων, μάλιστα πιστῶν». Γι’ αυτόν τον λόγο κουραζόμαστε και κοπιάζουμε και υφιστάμεθα ονειδισμούς, γιατί έχουμε ελπίσει σε Θεό ζωντανό, ο Οποίος είναι σωτήρας όλων των ανθρώπων, ιδιαίτερα δε, σωτήρας των πιστών. «Παράγγελλε ταῦτα καὶ δίδασκε». Αυτά που σου γράφω να τα παραγγέλλεις και στους άλλους και να τα διδάσκεις. «Μηδείς σου τῆς νεότητος καταφρονείτω». Κανείς να μην πει ότι είσαι νέος στην ηλικία και συνεπώς να μην σε προσέξει. Αντιθέτως θα σε προσέξουν όταν θα γίνεις τύπος των πιστών.

 2023 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 22 – ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΕ΄ ΛΟΥΚΑ

Η ΜΕΤΑΝΟΙΑ ΤΟΥ ΖΑΚΧΑΙΟΥ (Λουκᾶ, 19, 1-10)

†ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΝΙΚΟΠΟΛΕΩΣ ΜΕΛΕΤΙΟΥ

(Διασκευή ομιλίας στον Άνω Γοργόμυλο, στις 29/1/1995)

Είμαι δίπλα σου

Ακούσαμε στο Ευαγγέλιο για το Ζακχαίο, άνθρωπο με μεγάλο αξίωμα, που όμως το χρησιμοποιούσε για να πλουτίσει, ληστεύοντας τον κόσμο. Ήταν αρχιτελώνης, θα λέγαμε σήμερα Διευθυντής Εφορίας. Αλλά κάποια φορά άκουσε ότι περνάει από την Ιεριχώ, την πόλη του, ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός. Και μέσα του άναψε ο πόθος να Τον δει.

Όλοι οι άνθρωποι αισθανόμαστε την επιθυμία να πλησιάσουμε τον Θεό, ανεξάρτητα από το αν επιδιώκουμε συνειδητά να βρεθούμε κοντά Του. Αυτό συμβαίνει γιατί είμαστε δημιουργήματα του Θεού, και είναι φυσικό να αισθανόμαστε την επιθυμία να πάμε κοντά στον Πατέρα μας.

 ΦΩΝΗ ΚΥΡΙΟΥ

ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

«ΠΙΣΤΟΣ Ο ΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΑΞΙΟΣ»

Ἡ σημερινή ἀποστολική περικοπή προέρχεται ἀπό τήν Α΄ πρός Τιμόθεον Ἐπιστολή τοῦ ἀποστόλου Παύλου. Ὁ Τιμόθεος ὑπῆρξε ἕνας ἀπό τούς πλέον ἀφοσιωμένους μαθητές καί ἔμπιστους συνεργάτες τοῦ Ἀποστόλου. Ὁ ἴδιος μάλιστα τόν κατέστησε ἐπίσκοπο Ἐφέσου. Ἐτελείωσε τήν ζωή του μέ μαρτυρικό θάνατο.

Στήν ἀρχή τῆς περικοπῆς μας ὁ Παῦλος τοῦ γράφει γιά τήν ἀξιοπιστία τοῦ λόγου πού ἀξίζει νά γίνει πλήρως ἀποδεκτός. Ὅμως περί ποιοῦ λόγου πρόκειται; Ἡ φράση αὐτή συνδέεται μέ τόν στίχο πού προηγεῖται τῆς περικοπῆς καί ἀναφέρεται στήν ὠφελιμότητα τῆς εὐσεβείας, δηλαδή τῆς πίστεως καί τοῦ εὐαγγελικοῦ ἤθους, τόσο στήν παρούσα, ὅσο καί τήν μέλλουσα ζωή.

 Γιὰ νὰ γνωρίσουμε τὸν Χριστό

Εὐαγγελικό Ἀνάγνωσμα Κυριακῆς 22 Ἰανουαρίου 2023, ΙΕ΄ Λουκᾶ (Λουκ. ιθ΄ 1-10)

ΓΙΑ ΝΑ ΓΝΩΡΙΣΟΥΜΕ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ

«Ἐζήτει ἰδεῖν τὸν Ἰησοῦν τίς ἐστι»

Δὲν ἔλειπαν τὰ ὑλικὰ ἀγαθὰ ἀπὸ τὸν Ζακχαῖο. Ἦταν πολὺ πλούσιος. Δὲν ὑστεροῦσε οὔτε σὲ ἀξίωμα. Ὡς ἀρχιτελώνης εἶχε ὑψηλὴ θέση στὴν κοινωνία τῆς Ἱεριχώ. Κάτι ὅμως τοῦ ἔλειπε. Κάτι ἀναζητοῦσε ἡ ἀνικανοποίητη ἀπὸ τὰ ὑλικὰ ἀγαθὰ ψυχή του. Μόλις ἄκουσε, λοιπόν, ὅτι ἐπρόκειτο νὰ περάσει ἀπὸ τὴν περιοχή του ὁ Χριστός, ἔκανε τὸ πᾶν, τὰ ἀδύνατα δυνατά, γιὰ νὰ Τὸν δεῖ καὶ νὰ Τὸν γνωρίσει.

Μὲ ἀφορμὴ τὸ σπάνιο παράδειγμα τοῦ Ζακχαίου ἂς δοῦμε τί προϋποθέσεις χρειάζονται γιὰ νὰ γνωρίσουμε κι ἐμεῖς βαθύτερα τὸν Κύριο Ἰησοῦ Χριστό.

1. Σφοδρὸς πόθος

 Κυριακή 22 Ἰανουαρίου 2023

Κυριακή ΙΕ΄ Λουκᾶ.

(Λουκ. 19, 1 – 10)

«Ἦλθε γάρ ὁ υἱός τοῦ ἀνθρώπου ζητῆσαι καί σῶσαι τό ἀπολωλός» (Λουκ. 19,10).

Ἕνα χαριτωμένο περιστατικό ἀκούσαμε σήμερα στό εὐαγγελικό ἀνάγνωσμα τῆς ἡμέρας. Ὁ κοντούλης Ζακχαῖος γίνεται ἕναςτεράστιος ἀκατάβλητος γίγαντας. Μηχανεύεται τρόπους καί μεθόδους, γιά νά δεῖ τόν Χριστό καί γιά νά κερδίσει τή θεϊκή εὐλογία Του, καί ἔτσι Τόν κάνει ἔνοικο στό σπίτι του. Τό ὕψος τοῦ σώματος, πού τοῦ λείπει, τόἀναπληρώνει μέ τό ὕψος τοῦ πνεύματος, πούκερδίζει, τό ὁποῖο εἶναι τόσο μεγάλο ὥστε νά λάβει τόν δίκαιο ἔπαινο τοῦ Ἰησοῦ.

 Κυριακή ΛΒ΄ Επιστολών, Αποστ. Ανάγνωσμα: Α΄ Τιμ. δ΄ 9-15 (22-01-2023)

Διακόνου Χαρίτωνος Θεοδώρου

Είναι αρκετά σημαντικό αλλά κρίνεται και ως επιβεβλημένο οι ποιμένες της Εκκλησίας να είναι τύπος και υπόδειγμα. Τύπος και υπόδειγμα μέσα στην κοινωνία πρέπει να είναι και όλοι οι αληθινοί Χριστιανοί και πολύ περισσότερο αυτοί που εργάζονται για την χριστιανική διαφώτιση και χριστιανική παιδεία πολλών ανθρώπων. Τέτοιοι άνθρωποι είναι οι γονείς, οι εκπαιδευτικοί, οι ιερείς από την ποιό υψηλή βαθμίδα της ιεροσύνης δηλαδή του επισκόπου μέχρι και τον υποψήφιο ιερέα. Γι’ αυτό το λόγο όσα γράφει ο απόστολος Παύλος προς τον Τιμόθεο αποτελεί μία χρήσιμη παρακαταθήκη για όλους μας.

 Κυριακή ΙΕ΄ Λουκά (Του Ζακχαίου) Ευαγγ. Ανάγνωσμα: Λουκ. ιθ’ 1-10 (22-01-2023)

Ηλιάνας Κάουρα, θεολόγου

Στη συγκεκριμένη ευαγγελική περικοπή βλέπουμε τον Ιησού να περνά από την Ιεριχώ κατά την πορεία του προς τα Ιεροσόλυμα. Στην Ιεριχώ, που ήταν σημαντική πόλη για το εμπόριο, έλαβε χώρα και η συνάντησή του Ιησού  με το Ζακχαίο ο οποίος ήταν αρχιτελώνης του Γραφείου ελέγχου και επιβολής της φορολογίας επί των εξαγωγίμων  εμπορευμάτων. Η θέση του αυτή τον βοήθησε να αποκτήσει χρήματα αλλά ταυτόχρονα να μην τον συμπαθούν και οι φορολογούμενοι. Ο τελώνης ήταν ο χειρότερος άνθρωπος στη συνείδηση Ιουδαίων της εποχής εκείνης.

 ΚΥΡΙΑΚΗ 22 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2023

ΙΕ΄ ΛΟΥΚΑ

(Λουκ. ιθ΄ 1-10) (Α΄ Τιμ. δ΄ 9-15)

Συνάντηση με τον Σωτήρα Χριστό

«Και εζήτει ιδείν τον Ιησούν τίς εστί…»

Η πορεία διά μέσου της μετάνοιας καταξιώνει τον άνθρωπο σε πνευματικές κορυφογραμμές. Ακριβώς, σ’ αυτή τη χρονική στιγμή η Εκκλησία προβάλλοντας το παράδειγμα του Ζακχαίου στέλνει το πιο ισχυρό μήνυμα στον άνθρωπο. Όσο και αν έχει πέσει στη ζωή του, όσο και αν βιώνει την τραγική οδύνη στο χώρο της αμαρτίας, η αγάπη του Κυρίου απλώνεται σ’ ένα εύρος που δεν μάς επιτρέπει να αφήνουμε τον εαυτό μας να βυθίζεται στο σκοτάδι της απελπισίας. Αντίθετα, η εκζήτηση της χάρης του Θεού, ανοίγει τους ορίζοντες της ελπίδας και της χαράς και μεταβάλλεται σε οδοδείκτη αληθινής ζωής. Αυτό έπραξε και ο Ζακχαίος, ο οποίος, ζητούσε μετά μανίας να ιδεί τον Ιησού.

Το ισχυρό παράδειγμα

 ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΕ΄ ΛΟΥΚΑ

(Λουκ.19,1-10)

Ἀγαπητοί ἐν Χριστῷ ἀδελφοί,

Ἡ εὐαγγελική περικοπή τῆς ΙΕ΄ Κυριακῆς του Λουκᾶ ἀναφέρεται στό γνωστό περιστατικό μέ τόν Ζακχαῖο. Τά γεγονότα τῆς διήγησης λαμβάνουν χώρα στήν Ἱεριχῶ, τήν σημαντική αὐτή πόλη, τήν ὁποία κυρίευσε ὁ Ἰησοῦς τοῦ Ναυῆ εἰσερχόμενος στή γῆ Χαναᾶν. Εἶναι ἡ πόλη τῶν ὑδάτων πού καθάρισε ὁ Ἐλισαῖος, εἶναι ἡ πόλη τῶν φοινικόδεντρων.

Κεντρικά πρόσωπα τῆς διήγησης εἶναι ὁ Κύριός μας Ἰησοῦς καί ὁ μικρόσωμος, πλούσιος ἀρχιτελώνης Ζακχαῖος, μά καί τό ἀνώνυμο πλῆθος πού ἀνέμενε τόν Ἰησοῦ.

 ΚΥΡΙΑΚΗ ΛΒ΄ Ἐπιστολῶν

22 Ἰανουαρίου 2023

«πρόσεχε τῇ ἀναγνώσει» (Α΄ Τιμ. 4, 13)

Αὐτὴν τὴν θεόπνευστη προτροπὴ τοῦ Ἀποστόλου Παύλου  πρὸς τὸν ἀγαπημένο του μαθητή τὸν Τιμόθεο, ἐπίσκοπο Ἐφέσου τῆς Μικρᾶς Ἀσίας, ἀκούσαμε, ἀγαπητοὶ ἀδελφοί, σήμερα στὸ ἀποστολικὸ ἀνάγνωσμα. Εἶναι μία προτροπὴ ποὺ ἀφορᾶ ὅλους μας. Πάντοτε ἐπίκαιρη, ἀναφέρεται στὸ κύριας σημασίας θέμα τῆς σχέσης μας μὲ τὸν αἰώνιο λόγο τοῦ Θεοῦ, τὴν Ἁγία Γραφή. Μέσα ἀπὸ τὶς σελίδες τοῦ ἀθάνατου αὐτοῦ βιβλίου  ἀποκτᾶμε ὅ,τι πολυτιμώτερο, τὴν γνώση τοῦ Θεοῦ καὶ τοῦ θελήματός Του.

 ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΕ' ΛΟΥΚΑ (22-1-2023)

ΓΡΑΠΤΟΝ Θ. ΚΗΡΥΓΜΑ

Ἡ σημερινή Εὐαγγελική Περικοπή, ἀγαπητοί μου ἀδελφοί, ἀναφέρεται στήν συνάντησι τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ μέ τόν ἀρχιτελώνη Ζακχαῖο. Εἶναι μία περικοπή πού χαρίζει στίς καρδιές μας, αἰσιοδοξία, ἐλπίδα, θάρρος καί βεβαιότητα γιά τήν σωτηρία τῆς ψυχῆς μας.

Ὁ Ζακχαῖος ἦταν ἀρχιτελώνης καί φυσικά πολύ πλούσιος. Καί τά δύο αὐτά τόν εἶχαν ἀπομακρύνει ἀπό τόν Θεό καί τόν εἶχαν κάνει σκληρό καί ἁμαρτωλό, διότι οἱ τελῶνες ἦταν πιεστικοί στήν εἴσπραξι τῶν φόρων. Γιά τό λόγο αὐτό ἦταν ἀντιπαθητικοί καί μισητοί ἀπό τόν κόσμο.

 Κήρυγμα Κυριακής Απ. ΛΒ’ Επιστολών (22-01-2023)

«Πιστὸς ὁ λόγος καὶ πάσης ἀποδοχῆς ἅξιος»

Αγαπητοί μου αδελφοί, σήμερα στο Αποστολικό ανάγνωσμα ακούσαμε ένα μικρό μέρος από την πρώτη προς Τιμόθεον επιστολή του Απ. Παύλου. Ο Τιμόθεος υπήρξε ένας από τους πλέον πιστούς μαθητές του. Καταγόταν από τα Λύστρα της Λυκαονίας από πατέρα ειδωλολάτρη και μητέρα Ιουδαία που έγινε Χριστιανή με το όνομα Ευνίκη.

 ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΗΣ 22-1-2023

«Ἐπαναπροσδιορισμός τῆς ζωῆς μας»

Τά λόγια τοῦ Κυρίου, σάν ἄνεμος δυνατός, σκορπίζουν τήν πυκνή συννεφιά τῆς πλεονεξίας, πού χρόνια τώρα πλάκωνε τήν ψυχή τοῦ ἀρχιτελώνου. Ὁ Ζακχαῖος ἀρχίζει νά βλέπει καθαρά πιά τή ζωή του. Ἀπό τή σκέψη του διαβαίνουν διαδοχικά οἱ τόσοι καί τόσοι πού εἶχε ἀδικήσει, οἱ χῆρες καί τά ὀρφανά, πού ἀνάλγητα ἔδιωχνε ὅταν ζητοῦσαν τήν βοήθειά του. Τούς βλέπει νά περνοῦν πικραμένοι, μέ τόν πόνο στήν καρδιά, μέ τήν ἀγανάκτηση στά στήθη. Στριφογυρίζουν τριγύρω του, σάν μιά φοβερή ἁλυσίδα, τόν τυλίγουν καί τόν σέρνουν μακρυά ἀπό τόν ἅγιο Φιλοξενούμενό του.

 ΚΥΡΙΑΚΗ IE΄ ΛΟΥΚΑ (Λουκ. ιθ΄ 1-10)

22 Ἰανουαρίου 2023

Ἡ σημερινὴ Εὐαγγελικὴ περικοπή, ἀγαπητοὶ ἀδελφοί, ἀναφέρεται στὴ συνάντηση τοῦ Ζακχαίου μὲ τὸ Χριστό. Ὁ Ζακχαῖος ἦταν ἀρχιτελώνης. Οἱ τελῶνες ἐκείνη τὴν ἐποχὴ προπλήρωναν τοὺς φόρους στοὺς Ρωμαίους κατακτητὲς καὶ στὴ συνέχεια ἀνελάμβαναν νὰ τοὺς εἰσπράξουν οἱ ἴδιοι ἀπὸ τὸ λαό, ἐπιβαρύνοντας ὅμως τοὺς φορολογούμενους μὲ ἐπιπλέον ποσὰ ἀποσκοπῶντας στὸν δικό τους πλουτισμό. Γιὰ τὸ λόγο αὐτὸ οἱ τελῶνες θεωροῦνταν ἐξ ὁρισμοῦ ἁμαρτωλοὶ καὶ ἦταν ἀποκλεισμένοι ἀπὸ τὴν κοινότητα τοῦ λαοῦ τοῦ Θεοῦ.

Τετάρτη 18 Ιανουαρίου 2023

 Κυριακή ΙΕ’ Λουκά: Του Ζακχαίου

† Μητροπολίτης Σουρόζ Αντώνιος Bloom

Εἰς τὸ ὄνομα τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος.

Τὴν προηγούμενη ἑβδομάδα εἰσήλθαμε στὴν περίοδο τῶν ἑβδομάδων στὴν πορεία μας πρὸς τὴν ἡμέρα τῆς Ἀνάστασης, ποὺ μᾶς λένε νὰ ἐξετάσουμε τὸν ἑαυτό μας· τότε θὰ ἔλθει καιρὸς νὰ μὴν σκεφτόμαστε τίποτα ἄλλο παρὰ τοὺς τρόπους μὲ τοὺς ὁποίους ὁ Θεὸς μᾶς προετοιμάζει γιὰ τὴν σωτηρία μας· καὶ ὅταν φθάσουμε στὴν Μεγάλη Ἑβδομάδα, τότε δὲν θὰ πρέπει νὰ ἔχουμε καμιά σκέψη, τίποτα παρὰ τὸν Κύριο τοῦ ὁποίου τὸ πάθος θὰ ἀτενίζουμε πρὶν νὰ εἰσέλθουμε μαζὶ στὴν δόξα καὶ στὴν χαρὰ τῆς Ἀνάστασης Του.

 Κυριακή ΙΕ’ Λουκά: Ζακχαίος 

† Μητροπολίτης Σουρόζ Αντώνιος Bloom

Εἰς τὸ ὄνομα τοῦ Πατρὸς καὶ του Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος.

Tὸ σημερινὸ Εὐαγγέλιο εἶναι ἀπὸ ἐκεῖνα ποὺ μᾶς προετοιμάζουν γιὰ τὴν Μεγάλη Τεσσαρακοστὴ. Αὐτὰ τὰ ἀναγνώσματα ποὺ ξεκίνησαν τὴν προηγούμενη ἑβδομάδα δὲν εἶναι ἁπλὰ ἀσύνδετα μεταξύ τους· μᾶς δείχνουν πῶς νὰ προετοιμάσουμε τοὺς ἑαυτοὺς μας καὶ ὅπως μιὰ σκάλα, μᾶς ὁδηγοῦν στὴν στιγμὴ ποὺ θὰ εἴμαστε ἕτοιμοι νὰ συναντηθοῦμε μὲ τὴν πιὸ σπουδαία πραγματικότητα τῆς ἱστορίας, τὸ πιὸ σπουδαῖο γεγονὸς της – τὴν Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ. Θὰ ἤθελα νὰ προσέξετε δύο πράγματα στο σημερινὸ Εὐαγγέλιο.

Σάββατο 14 Ιανουαρίου 2023

 Kυριακή IB΄ Λουκά

(Λουκ. 17,12-19)

του Μητροπολίτου Φλωρίνης Αυγουστίνου Καντιώτου

Η ΛΕΠΡΑ ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΑΜΑΡΤΙΑΣ

«᾿Ηπήντησαν αὐτῷ (=τῷ Χριστῷ) δέκα λεπροὶ ἄνδρες» (Λουκ. 17,12)

ΗΤΑΝ κάποτε ἐποχή, ἀγαπητοί μου, ποὺ δὲν ὑ­πῆρχε ἀσθένεια. Καὶ δὲν ὑπῆρχε, δι­ότι δὲν ὑπῆρχε μικρόβιο.

Τὸ μικρόβιο, ὅπως ξέρουμε, εἶνε ἀόρατο· μὲ γυμνὸ μάτι δὲν τὸ βλέπεις. Τὸ σῶμα μας, τὸ χῶμα, τὸ νερό, ὁ ἀέρας, τὰ πάντα, εἶνε γε­μᾶτα ἀπὸ ἄπειρα μικρό­βια. Ὅταν πρὶν διακόσα χρόνια ἕνας ἐπιστή­μων τὰ ἀνεκάλυψε καὶ εἶδε μὲ τὸ μικροσκόπιο σ’ ἕνα ποτήρι νε­ρὸ νὰ κολυμποῦν ἑκατομμύρια ἀπ’ αὐτοὺς τοὺς μικροοργανισμούς, φώναξε τὴν κόρη του. ―Γιά κοίταξε, τῆς λέει· ὑπάρχει κάτι μέσα στὸ νερό; ―Δὲ βλέπω τίποτα. ―Γιά κοίταξε τώρα μὲ τὸ μικρο­σκόπιο. Ὅταν ἐκείνη εἶδε, κατεπλάγη. ―Τί εἶνε τοῦτο ’δῶ, πατέρα!… Ἀμέτρητα ζῳύφια εἶδε νὰ πλέουν μέσα στὸ νερό.

 Κυριακή IB΄ Λουκά

Τὸ παράπονο τοῦ Χριστοῦ

του μακαριστού Μητροπολίτου Φλωρίνης Αυγουστίνου Καντιώτου

«Ἀποκριθεὶς δὲ ὁ Ἰησοῦς εἶπεν· Οὐχὶ οἱ δέκα ἐκαθαρίσθησαν; οἱ δὲ ἐννέα ποῦ;» (Λουκ. 17,17)

Ὁ δεσπότης, ἀγαπητοί μου, ἦρθε σήμερα στὸ ναό σας νὰ κάνῃ ἕνα παράπονο. Ποιος δε σπότης; Ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός.Αὐτὸς εἶν᾿ ὁ ἀφέντης μας, στὰ χέρια του εἶνε ὅλα. Καὶ τί παράπονο ἔχει ὁ Χριστὸς μ᾿ ἐμᾶς; θὰ πῆτε. Ἐμένα ρωτᾶτε; Ἀκούσατε τὸ εὐαγγέλιο. Τὸ παράπονο τοῦ Χριστοῦ ἀκούγεται σήμερα ἐκεῖ. Γιὰ σᾶς μιλάει, ὄχι γιὰ ἄλλον. Τι λέει λοιπὸν τὸ εὐαγγέλιο; Ποιό εἶνε τὸ παράπονο τοῦ Χριστοῦ;

 Ομιλία για την ευγνωμοσύνη 

† Μητροπολίτης Σουρόζ Αντώνιος Bloom

Εἰς τὸ ὄνομα τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος

Δέκα λεπροὶ ἦρθαν στὸν Κύριο· δέκα ἄνθρωποι ποὺ ἦταν τελετουργικὰ ἀκάθαρτοι καὶ γι’ αὐτὸ εἶχαν ἀπορριφθεῖ ἀπὸ τὴν κοινότητα τους, ἀδυνατοῦσαν νὰ παραβρεθοῦν στὴν κοινὴ λατρεία στὸ Ναό, ἀδυνατοῦσαν νὰ πλησιάσουν τὶς κατοικίες τῶν ἀνθρώπων ἐπειδὴ ἡ ἀρρώστεια τους μποροῦσε νὰ μεταδοθεῖ στοὺς ἄλλους: θὰ μποροῦσαν νὰ μολυνθοῦν, νὰ ἀρρωστήσουν θανατηφόρα.

 2023 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 15 – ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΒ΄ ΛΟΥΚΑ

ΤΩΝ ΔΕΚΑ ΛΕΠΡΩΝ (Λουκά 17, 12-19)

†ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΝΙΚΟΠΟΛΕΩΣ ΜΕΛΕΤΙΟΥ

(Διασκευή ομιλίας στις 17/1/1999)

Η «έξω» και η «έσω» λέπρα

Ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός είναι το φως του κόσμου και το υπόδειγμα για τη δική μας ζωή. Δηλαδή είναι υπόδειγμα για τις πράξεις μας, για τα συναισθήματά μας, για τον εσωτερικό μας κόσμο και για τον εξωτερικό μας κόσμο. Ακούσαμε σήμερα στο Ευαγγέλιο ότι ενώ περνούσε από κάποιο μέρος, έμαθαν για την διέλευσή Του δέκα άνθρωποι που ήταν λεπροί. Έπασχαν από μια φοβερή αρρώστια που καταστρέφει ολόκληρο τον άνθρωπο. Βέβαια τώρα δεν έχουμε τέτοιες καταστάσεις γιατί η ιατρική έχει προχωρήσει και υπάρχουν πολλά φάρμακα. Τότε όμως οι λεπροί έχοντας την κολλητική αυτή ασθένεια, βρίσκονταν σε άθλια κατάσταση και περίμεναν να πεθάνουν στις ερημιές, εγκαταλειμμένοι από όλους.

 ΦΩΝΗ ΚΥΡΙΟΥ

ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

«Ο ΧΡΙΣΤΟΣ, Η ΖΩΗ ΗΜΩΝ»

Στήν σημερινή ἀποστολική περικοπή ὁ ἀπόστολος Παῦλος διακηρύττει μέ ἔμφαση τήν πίστη τῆς Ἐκκλησίας ὅτι ὁ Χριστός εἶναι ἡ ζωή μας. Ὄχι μόνον ὁ ὁδηγός, ἡ αἰτία καί ὁ σκοπός τῆς ζωῆς, ἀλλά ἡ κατ’ ἐξοχήν ζωή, ἡ ἴδια ἡ ζωή μας στήν πληρότητά της. Ὁ Κύριος μᾶς διαβεβαίωσε ὅτι ἦλθε στόν κόσμο «ἵνα ζωήν ἔχωμεν καί περισσόν ἔχωμεν» (Ἰωάν. 10,10) καί ὅτι Αὐτός εἶναι ἡ ἀνάσταση καί ἡ ζωή, ἡ ὁδός καί ἡ ἀλήθεια (Ἰωάν. 11,25· 14,6). Καί ὁ εὐαγγελιστής Ἰωάννης ἐπισημαίνει ἐπιγραμματικά ὅτι ὁ Θεός μᾶς ἔδωσε ζωή αἰώνιο καί ἡ ζωή αὐτή ὑπάρχει στόν Υἱό Του. 

Ὅποιος ἔχει τόν Υἱό, ἔχει τήν ζωή (Α΄ Ἰωάν. 5,11-12).

 Εὐαγγελικό Ἀνάγνωσμα Κυριακῆς 15 Ἰανουαρίου 2023, ΙΒ΄ Λουκᾶ (Λουκ. ιζ΄ 12-19)

ΕΥΓΝΩΜΟΣΥΝΗ ΣΤΟΝ ΕΥΕΡΓΕΤΗ ΘΕΟ

«Εἷς ἐξ αὐτῶν, ἰδὼν ὅτι ἰάθη, ὑπέστρεψε μετὰ φωνῆς μεγάλης δοξάζων τὸν Θεὸν»

Ἀνέλπιστη χαρὰ δοκίμασαν οἱ δέκα λεπροὶ τοῦ σημερινοῦ ἱεροῦ Εὐαγγελίου ἀπὸ τὴν ἀνεκτίμητη εὐεργεσία ποὺ τοὺς χάρισε ὁ Χριστός. Ἄκουσε τὴν ὁλόθερμη ἱκεσία τους καὶ μὲ θαυματουργικὸ τρόπο θεράπευσε πλήρως τὴν ἀνίατη ἀσθένειά τους. Τελείως ὑγιεῖς τώρα μποροῦσαν νὰ ἐπανενταχθοῦν στὴν κοινωνία. Αὐτὸ λοιπὸν ἔκαναν· ἔφυγαν γιὰ τὰ σπίτια καὶ τὶς οἰκογένειές τους, παραλείπον­τας ὅμως κάτι πολὺ σημαντικό: Λησμόνησαν νὰ ἐκφράσουν τὴν εὐγνωμοσύνη τους πρὸς τὸν μεγάλο Εὐεργέτη τους. Φέρθηκαν μὲ ἀχαριστία. Ἕνας μόνο ἀπὸ τοὺς δέκα, καὶ μάλιστα ἀλλοεθνής, Σαμαρείτης, «ὑπέστρεψε μετὰ φωνῆς μεγάλης δοξάζων τὸν Θεόν». Ἐπέστρεψε στὸν Χριστὸ γιὰ νὰ Τοῦ ἐκφράσει τὴν ὁλόψυχη εὐγνωμοσύνη του.

 Κυριακή 15 Ἰανουαρίου 2023

Κυριακή ΙΒ΄ Λουκᾶ (Δέκα λεπρῶν).

(Λουκ. 17, 12 – 19).

«...ἀναστάς πορεύου» (Λουκ. 17, 19).

Ὁ Κύριος καί Λυτρωτής Ἰησοῦς φανερώθηκε σωματικά στόν κόσμο καί περπατάει ἀνάμεσα στήν πονεμένη ἀνθρωπότητα. Σήμερα Τόν βλέπουμε νά εἰσέρχεται σ’ ἕνα χωριό. Σ’ ἕνα χωριό πού ἀγωνιᾶ, πού θλίβεται καθώς βλέπει τή λέπρα, ὡς ἀποκρουστικό θηρίο νά πλησιάζει, ἀπειλώντας νά σκορπίσει τόν θάνατο. Δέκα λεπροί, δέκα ἑτοιμοθάνατοι Τόν κυκλώνουν, Τόν ἱκετεύουν γιά ἴαση, γιά λίγες στάλες ζωῆς, γιά μία εὐκαιρία ἀκόμα. Ποιά εἶναι ἡ ἀπάντησή Του; Ἡ θεραπεία! Ποιά εἶναι ἡ ἀπάντησή τους; Ἡ ἀχαριστία! Μόνον ἕνας ξένος στό γένος, ξένος στήν πίστη, ξένος στή σκέψη, ξένος στό ἦθος συμπεριφέρεται μέ εὐγνωμοσύνη καί δοξάζει τόν Θεό γιά τή θεραπεία του. Αὐτός δέχεται τόν δίκαιο ἔπαινο τοῦ Ἰησοῦ καί εἰσπράττει καί τό κέλευσμα τοῦ Κυρίου: «ἀναστάς πορεύου».

 Κυριακή ΙΒ’ Λουκά (10 Λεπρών), Ευαγγ. Aνάγνωσμα: Λουκ. ιζ’ 12 – 19 (15-01-2023)

Πρωτ. Χριστοδούλου Χριστοδούλου

Η ευαγγελική περικοπή της ΙΒ΄ Κυριακής Λουκά αναφέρεται στο θαύμα της ιάσεως δέκα λεπρών ανδρών από το Χριστό. Η θαυματουργική θεραπεία των δέκα λεπρών εντάσσεται στην πορεία του Χριστού προς τα Ιεροσόλυμα. Όπως προσδιορίζεται στον προηγούμενο της περικοπής στίχο (Λουκ. 17,11) ο Ιησούς «διήρχετο διά μέσου Σαμαρείας καί Γαλιλαίας», κηρύσσοντας δηλαδή το Ευαγγέλιο τόσο προς τους Ιουδαίους, όσο και προς τους Σαμαρείτες, αλλά και τους Εθνικούς.

 Κυριακή ΚΘ΄ Επιστολών, Αποστ. Ανάγνωσμα: Κολ. γ΄ 4-11 (15-01-2023)

Ρένου Κωνσταντίνου, θεολόγου, Καθηγητή Μ.Ε

Το γεγονός της θείας Ενανθρωπήσεως αποτελεί τον πιο μεγάλο σταθμό Θείας Οικονομίας. Είναι κορύφωση του σχεδίου της Θείας Οικονομίας. Η γέννηση του Θεανθρώπου υπερβαίνει την ανθρώπινη λογική και προκαλεί το θαυμασμό και τη δοξολογία των ανθρώπων. Όταν θα φανερωθεί ο Χριστός, κατά τη Δευτέρα και ένδοξη Παρουσία Του, όπως ο θείος Απόστολος Παύλος αναφέρει, τότε κι εμείς θα φανερωθούμε μαζί του (στίχος 4). Πως θα φανερωθούμε; «Εν δόξη», απαντά ο Απόστολος. Θα μετέχουμε και εμείς της δόξης του Χριστού. Μάλιστα ο απόστολος Παύλος χαρακτηρίζει το Χριστό ως τη «ζωή ημών». Ο Χριστός είναι η ζωή των πιστών, είναι ο Ζωοδότης Κύριος. Έδωσε ζωή στα σύμπαντα και στους πρωτοπλάστους και με την Ενανθρώπιση Του αναγέννησε και ζωοποίησε τον πεπτωκότα άνθρωπο.

 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΑΡΟΝΑΞΙΑΣ

«ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΟΙ ΑΝΤΙΛΑΛΟΙ»

Κυριακή ΙΒ Λουκά. (Λουκ. ιζ΄ 12 -19)

15 Ιανουαρίου 2023

 Ο Χριστός μας πολλές φορές κατά τη δημόσια δράση Του, αγαπητοί μου αδελφοί, ήρθε αντιμέτωπος με την ανθρώπινη ασθένεια και κλίθηκε από πολλούς πάσχοντες ανθρώπους να τους χορηγήσει, ως ιατρός των ψυχών και των σωμάτων, την αποκατάσταση της υγείας τους. Μια τέτοια περίπτωση μας διηγείται η σημερινή ευαγγελική περικοπή, την περίπτωση εκείνη όπου ο Χριστός μας θεραπεύει όχι έναν αλλά δέκα ανθρώπους που έπασχαν από τη χρόνια και πολυώδυνη ασθένεια της λέπρας, μιας ασθένειας που εκτός όλων των άλλων είχε και φοβερές κοινωνικές και πνευματικές συνέπειες για τον πάσχοντα. Δεν είναι τυχαίο που το θαύμα της θεραπείας των δέκα λεπρών δεν αναφέρεται από κανέναν άλλον Ευαγγελιστή παρά μόνον από τον Ευαγγελιστή Λουκά ο οποίος το διατήρησε στη μνήμη του και το διέσωσε λόγω της ιατρικής του ιδιότητας.

 ΚΥΡΙΑΚΗ 15 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2023

ΙΒ΄ ΛΟΥΚΑ

(Λουκ. ιζ΄ 12-19) (Κολ. γ΄ 4-11)

Ευγνωμοσύνης ανταύγειες

«Ιησού επιστάτα, ελέησον ημάς… ουχί οι δέκα εκαθαρίσθησαν; Οι δε εννέα πού;»

Η σημερινή ευαγγελική περικοπή μάς φέρνει ενώπιον μιας πραγματικότητας, η οποία κυριαρχεί και στη ζωή του σημερινού ανθρώπου. Πρόκειται για το φαινόμενο της αχαριστίας, το οποίο χαράσσει αποστάσεις μεταξύ των ανθρώπων και κυρίως απομακρύνει από την αγάπη του Θεού. Έχουμε συγκεκριμένα την περίπτωση των δέκα λεπρών. Η αρρώστια τούς απομάκρυνε από τα σπίτια τους και τούς αποξένωσε από οικείους, συγγενείς, φίλους. Τους οδηγούσε στην έρημο της παγερής μοναξιάς.

 Κυριακή ΙΒ΄ Λουκά

† Αρχιμανδρίτη Ανανία Κουστένη

«Ο Ιησούς μας θεραπεύει και οι περισσότεροι είμεθα αγνώμονες»*

Δωδεκάτη Κυριακή του Λουκά σήμερα, αγαπητοί, και το άγιο Ευαγγέλιο μάς αναφέρει τη θεραπεία των δέκα λεπρών.

Επήγαινε ο Ιησούς Χριστός μας στα Ιεροσόλυμα για το Θείο Του Πάθος και περνούσε ανάμεσα στη Γαλιλαία και στη Σαμάρεια, έναν δικό Του δρόμο, είχε τον σκοπό Του. Και καθώς έμπαινε σ’ ένα χωριό, Του φώναξαν από μακριά δέκα λεπροί άνδρες, οι οποίοι στάθηκαν και τον παρακάλεσαν, υψώνοντας τη φωνή, να τους ελεήσει, και Τον είπανε και Κύριο και Ιησού. Και ο Κύριος τους είπε, να πάνε να επιδείξουν, αφού τους είδε πρώτα – όλα τα βλέπει ο Κύριος – τους εαυτούς των στους ιερείς, για να πάρουν πιστοποιητικό ελευθεροκοινωνίας. Και κείνοι τό ’καμαν αμέσως, δείχνοντας και πίστη και υπακοή στον Κύριο. Και καθώς προχωρούσαν στον δρόμο, κι είχαν φύγει αρκετά μακριά, διεπίστωσαν πως έγιναν καλά.

 ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΒ' ΛΟΥΚΑ (15-1-2023)

ΓΡΑΠΤΟΝ Θ. ΚΗΡΥΓΜΑ

Δωδεκάτη Κυριακή τοῦ Εὐαγγελιστοῦ Λουκᾶ σήμερα, ἀγαπητοί μου ἀδελφοί, καί τό ἅγιο Εὐαγγέλιο μᾶς ἀναφέρει τή θεραπεία τῶν δέκα λεπρῶν.

Ἐπήγαινε ὁ Χριστός στά Ἱεροσόλυμα γιά τό θεῖο Του Πάθος καί, περνώντας ἀπό τή Γαλιλαία καί τή Σαμάρεια, σέ ἕνα χωριό τόν φώναξαν ἀπό μακριά δέκα λεπροί ἄνδρες, οἱ ὁποῖοι στάθηκαν καί τόν παρακάλεσαν νά τούς ἐλεήσει καί νά τούς θεραπεύσει. Ὁ Κύριος ἀφοῦ πρῶτα τούς παρέπεμψε στούς Ἱερεῖς, καθώς αὐτοί πήγαιναν πρός αὐτούς, διαπίστωσαν πώς ἔγιναν καλά.

 Κήρυγμα Κυριακής Απ. ΚΘ’ Επιστολών (15-01-2023)

«Ὅταν ὁ Χριστὸς φανερωθῆ, ἡ ζωὴ ἡμῶν»

Αγαπητοί μου αδελφοί, πιο ελπιδοφόρο μήνυμα από αυτό δεν θα μπορούσε να μας προσφέρει ο Απ. Παύλος. Δεν ξέρω γιατί, αλλ’ όμως στους περισσότερους χριστιανούς δημιουργείται η σκέψη, ότι η Δευτέρα του Κυρίου παρουσία, θα είναι κάτι το τρομακτικό που μόνον φόβο και τρόμο προκαλεί. Γι’ αυτό, κάθε φορά που κατά καιρούς διάφορες αιρετικές ομάδες μιλάνε και προσδιορίζουν συγκεκριμένο χρόνο της δευτέρας Παρουσίας, δημιουργούν σύγχυση στον κόσμο.

ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΗΣ 15-1-2023

«ΕΥΓΝΩΜΟΝΕΣ ΕΙΣ ΧΡΙΣΤΟΝ»

Στήν σημερινή εὐαγγελική περικοπή περιγράφεται ἡ ἀντίδραση τῶν δέκα λεπρῶν ἀπέναντι στόν εὐεργέτη Χριστό.

Ὁ ἕνας γύρισε λαχανιασμένος ἀπό τό τρέξιμο, τή συγκίνηση, τήν ἀγαλλίαση. Πέφτει στά πόδια τοῦ εὐεργέτου του καί τά φιλάει, τά λούζει μέ δάκρυα εὐγνωμοσύνης. Ὅπου νά ‘ναι θά πρέπει νά φανεῖ καί ὁ δεύτερος, κι ὁ τρίτος, κι οἱ ὑπόλοιποι πού ἔγιναν μέ τρόπο θαυμαστό καλά. Ἔτσι θά περίμενε κανείς. Ἀλλ’ ἡ ὥρα περνᾶ κι οἱ ἄλλοι δέ φαίνονται. Κι οὔτε πρόκειται ποτέ νά φανοῦν...

 ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΒ΄ ΛΟΥΚΑ

(Λουκ.17, 12–19)

Στήν παραβολή τῶν Δέκα Λεπρῶν διακρίνεται ξεκάθαρα ἡ ἀχαριστία τῶν ἀνθρώπων ἔναντί του Θεοῦ Ἡ λέπρα ἀποτελοῦσε μία θανατηφόρο νόσο ἕως καί τά μέσα του προηγούμενου αἰώνα. Στήν ἐποχή κατά τήν ὁποίαν ἀναφέρεται τό αὐριανό εὐαγγέλιο, οἱ ἀσθενεῖς δέχονταν ἕναν κοινωνικό ἀποκλεισμό σέ βαθμό πού ἀκόμα καί ἡ παρουσία τους στόν κόσμο νά προκαλεῖ πανικό.

Ἔτσι, μόνοι, ἀβοήθητοι πέθαιναν ἀποκλεισμένοι ἀπό τά ἀγαπημένα τούς πρόσωπα, ἔχοντας ἤδη πεθάνει ψυχικά πολλές φορές ἐνόσω ζοῦσαν...

ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΒ΄ ΛΟΥΚΑ (Λουκ.17, 12–19)

15 Ἰανουαρίου 2023

Ἡ σημερινὴ εὐαγγελικὴ περικοπή, ἀδελφοί μου, μᾶς βεβαιώνει ὅτι ὁ Θεὸς δὲν ἀνήκει σὲ κανένα ἀποκλειστικά. Εἶναι Θεὸς ὅλων τῶν ἀνθρώπων, ἀνεξάρτητα ἐὰν αὐτοὶ τὸν γνωρίζουν ἢ τὸν ἀγνοῦν. Πολλὲς φορὲς αὐτοὶ ἐπιδεικνύουν τέτοια πίστη, ἀγάπη, ζῆλο καὶ τέτοια εὐγνωμοσύνη, ποὺ ὑπερβαίνουν κατὰ πολὺ τὴν ἠθικὴ ποιότητα καὶ τὴν ἀρετὴ αὐτῶν ποὺ θεωρητικὰ μόνο γνωρίζουν τὸν Θεὸ καὶ τὸν νόμο Του. Αὐτὸ ἔκανε καὶ ὁ θεραπευθεὶς λεπρός, ὁ ὁποῖος ἂν καὶ ἀλλογενής, ὡς Σαμαρείτης, ἐπιστρέφει γιὰ νὰ εὐχαριστήσει τὸν Κύριο. Οἱ ὑπόλοιποι ἐννέα, Ἑβραῖοι στὴν καταγωγή, ἀποδεικνύονται ἀγνώμονες στὸν εὐεργέτη τους.

Τετάρτη 11 Ιανουαρίου 2023


 Εὐαγγελικὰ Ἀναγνώσματα Κυριακῶν Λουκᾶ

ΕΡΜΗΝΕΙΑ Π. Ν. ΤΡΕΜΠΕΛΑ

Εὐαγγελικό Ἀνάγνωσμα Κυριακῆς Α΄ Λουκᾶ

Εὐαγγελικό Ἀνάγνωσμα Κυριακῆς Β΄ Λουκᾶ

Εὐαγγελικό Ἀνάγνωσμα Κυριακῆς Γ΄ Λουκᾶ

Εὐαγγελικό Ἀνάγνωσμα Κυριακῆς Ε΄ Λουκᾶ

Εὐαγγελικό Ἀνάγνωσμα Κυριακῆς ΣΤ΄ Λουκᾶ

Εὐαγγελικό Ἀνάγνωσμα Κυριακῆς Ζ΄ Λουκᾶ

Εὐαγγελικό Ἀνάγνωσμα Κυριακῆς Η΄ Λουκᾶ

Εὐαγγελικό Ἀνάγνωσμα Κυριακῆς Θ΄ Λουκᾶ

Εὐαγγελικό Ἀνάγνωσμα Κυριακῆς Ι΄ Λουκᾶ

Εὐαγγελικό Ἀνάγνωσμα Κυριακῆς ΙΑ΄ Λουκᾶ (Προπατόρων)

Εὐαγγελικό Ἀνάγνωσμα Κυριακῆς Πρὸ τῆς Χριστοῦ Γεννήσεως

Εὐαγγελικό Ἀνάγνωσμα Κυριακῆς Κυριακῆς μετά τά Φῶτα

Εὐαγγελικό Ἀνάγνωσμα Κυριακῆς ΙΒ΄ Λουκᾶ (Τῶν Δέκα Λεπρῶν)

Εὐαγγελικό Ἀνάγνωσμα Κυριακῆς ΙΓ΄ Λουκᾶ

Εὐαγγελικό Ἀνάγνωσμα Κυριακῆς ΙΕ΄ Λουκᾶ

Τρίτη 10 Ιανουαρίου 2023

Εὐαγγελικό Ἀνάγνωσμα Κυριακῆς ΙΒ΄ Λουκᾶ  - Τῶν Δέκα Λεπρῶν (Λουκ. ΙΖ' 12-19)

Kαὶ εἰσερχομένου αὐτοῦ εἴς τινα κώμην ἀπήντησαν αὐτῷ δέκα λεπροὶ ἄνδρες, οἳ ἔστησαν πόρρωθεν, καὶ αὐτοὶ ἦραν φωνὴν λέγοντες· Ἰησοῦ ἐπιστάτα, ἐλέησον ἡμᾶς. Kαὶ ἰδὼν εἶπεν αὐτοῖς· Πορευθέντες ἐπιδείξατε ἑαυτοὺς τοῖς ἱερεῦσι. Kαὶ ἐγένετο ἐν τῷ ὑπάγειν αὐτοὺς ἐκαθαρίσθησαν. Eἷς δὲ ἐξ αὐτῶν, ἰδὼν ὅτι ἰάθη, ὑπέστρεψε μετὰ φωνῆς μεγάλης δοξάζων τὸν Θεόν, καὶ ἔπεσεν ἐπὶ πρόσωπον παρὰ τοὺς πόδας αὐτοῦ εὐχαριστῶν αὐτῷ· καὶ αὐτὸς ἦν Σαμαρείτης. Ἀποκριθεὶς δὲ ὁ Ἰησοῦς εἶπεν· Οὐχὶ οἱ δέκα ἐκαθαρίσθησαν; οἱ δὲ ἐννέα ποῦ; οὐχ εὑρέθησαν ὑποστρέψαντες δοῦναι δόξαν τῷ Θεῷ εἰ μὴ ὁ ἀλλογενὴς οὗτος; καὶ εἶπεν αὐτῷ· Ἀναστὰς πορεύου· ἡ πίστις σου σέσωκέ σε.

Εὐαγγελικό Ἀνάγνωσμα Κυριακῆς ΙΕ΄ Λουκᾶ  (Λουκ. ΙΘ΄ 1-10)

Καὶ εἰσελθὼν διήρχετο τὴν Ἰεριχώ· καὶ ἰδοὺ ἀνὴρ ὀνόματι καλούμενος Ζακχαῖος, καὶ αὐτὸς ἦν ἀρχιτελώνης, καὶ οὗτος ἦν πλούσιος, καὶ ἐζήτει ἰδεῖν τὸν Ἰησοῦν τίς ἐστι, καὶ οὐκ ἠδύνατο ἀπὸ τοῦ ὄχλου, ὅτι τῇ ἡλικίᾳ μικρὸς ἦν. Καὶ προδραμὼν ἔμπροσθεν ἀνέβη ἐπὶ συκομορέαν, ἵνα ἴδῃ αὐτόν, ὅτι δι’ ἐκείνης ἤμελλε διέρχεσθαι. Καὶ ὡς ἦλθεν ἐπὶ τὸν τόπον, ἀναβλέψας ὁ Ἰησοῦς εἶδεν αὐτόν καὶ εἶπεν πρὸς αὐτόν· Ζακχαῖε, σπεύσας κατάβηθι· σήμερον γὰρ ἐν τῷ οἴκῳ σου δεῖ με μεῖναι. Καὶ σπεύσας κατέβη, καὶ ὑπεδέξατο αὐτὸν χαίρων. Καὶ ἰδόντες πάντες διεγόγγυζον λέγοντες ὅτι παρὰ ἁμαρτωλῷ ἀνδρὶ εἰσῆλθε καταλῦσαι. Σταθεὶς δὲ Ζακχαῖος εἶπε πρὸς τὸν Κύριον· Ἰδοὺ τὰ ἡμίση τῶν ὑπαρχόντων μου, Κύριε, δίδωμι τοῖς πτωχοῖς, καὶ εἴ τινός τι ἐσυκοφάντησα, ἀποδίδωμι τετραπλοῦν. Εἶπε δὲ πρὸς αὐτὸν ὁ Ἰησοῦς ὅτι σήμερον σωτηρία τῷ οἴκῳ τούτῳ ἐγένετο, καθότι καὶ αὐτὸς υἱὸς Ἀβραάμ ἐστιν· ἦλθε γὰρ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ζητῆσαι καὶ σῶσαι τὸ ἀπολωλός.

Σάββατο 7 Ιανουαρίου 2023

 2023 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 8 - ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΤΑ ΤΑ ΦΩΤΑ

ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΤΑ ΤΑ ΦΩΤΑ (Ματθ. 4, 12-17)

†ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΝΙΚΟΠΟΛΕΩΣ ΜΕΛΕΤΙΟΥ

(Διασκευή ομιλίας στην Τύρια στις 11/1/2004)

Το φως ενεργοποιεί το μυαλό μας

Σήμερα το Ευαγγέλιο μας μίλησε για ένα τόπο, που ήταν «χώρα γεμάτη σκοτάδι». Για την Γαλιλαία. Φυσικά, όχι αισθητό σκοτάδι γιατί και εκεί έβγαινε ο ήλιος και έλαμπε το φως του. Αλλά λέει την Γαλιλαία χώρα γεμάτη σκοτάδι, γιατί εκεί επικρατούσαν κακές ιδέες. Ο κόσμος βρισκόταν πνευματικά στο σκοτάδι. «Καθήμενος», λέει το Ευαγγέλιο στο σκοτάδι. Στρογγυλοκαθισμένος στο σκοτάδι. Του άρεσε το σκοτάδι αυτού του λαού. Το είχε κάνει ιδεολογία του. Τρόπο ζωής του.

 ΦΩΝΗ ΚΥΡΙΟΥ

ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Η ΖΩΗ ΤΟΥ ΠΙΣΤΟΥ ΜΕΤΑ ΤΑ ΦΩΤΑ

Ἡ σημερινή Κυριακή στήν λειτουργική ἐκκλησιαστική μας γλώσσα ὀνομάζεται «Κυριακή μετά τά Φῶτα». Ἡ ὀνομασία αὐτή δέν εἶναι ἁπλῶς κάποιος χρονικός προσδιορισμός, ἀλλά ἡ κατάθεση τῆς ἐκκλησιαστικῆς πίστεως καί ἐμπειρίας γιά τήν μεταμόρφωση καί τόν ἐξαγιασμό τοῦ χρόνου καί τοῦ ἀνθρώπου.

Ἐάν ἡ ἑορτή τῶν Φώτων ἀφορᾶ στήν φανέρωση τοῦ μυστηρίου τῆς Ἁγίας Τριάδος, στήν μαρτυρία γιά τήν ἐνανθρώπηση τοῦ Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ καί τόν φωτισμό ὅλης τῆς δημιουργίας, τότε ὁ πιστός πού ἀξιώνεται νά μετάσχει σέ αὐτά τά θεῖα χαρίσματα ὑφίσταται τήν καλή ἀλλοίωση. Ἀναδεικνύεται θεοφόρος καί χριστοφόρος.

Οἱ δωρεές τοῦ Ἁγίου Πνεύματος

 Ἡ πιὸ φωτεινὴ ἀνατολὴ τῆς Ἱστορίας

Εὐαγγελικό Ἀνάγνωσμα Κυριακῆς 8 Ἰανουαρίου 2023, Μετά τά Φῶτα (Ματθ. δ΄ 12-17)

Η ΠΙΟ ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΝΑΤΟΛΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

«Τοῖς καθημένοις ἐν χώρᾳ καὶ σκιᾷ θανάτου φῶς ἀνέτειλεν αὐτοῖς»

Κυριακὴ μετὰ τὰ Φῶτα ὀνομάζεται ἡ σημερινὴ καὶ ἡ ἁγία μας Ἐκκλησία μᾶς κρατεῖ στὴν πνευματικὴ ἀτμόσφαιρα τῆς μεγάλης δεσποτι­κῆς ἑορτῆς τῶν Θεοφανίων, ποὺ ἑορτά­σαμε πρὶν ἀπὸ λίγες ἡμέρες, κατὰ τὴν ὁποία ὅλη ἡ κτίση ἁγιάσθηκε καὶ φωτίσθη­κε μὲ τὴ φανέρωση τῆς Ἁγίας Τριάδος. Ἡ σημερινὴ εὐαγγελικὴ περικοπὴ κάνει λόγο γιὰ τὸ φῶς· γιὰ μέγα καὶ ὑπερκόσμιο φῶς, τὸ ὁποῖο ἀνέτειλε μὲ τὴν ἔλευση τοῦ Χριστοῦ σὲ αὐτοὺς ποὺ κατοικοῦσαν «ἐν χώρᾳ καὶ σκιᾷ θανάτου»· στὴ χώρα ποὺ ἐπισκίαζε τὸ πυκνὸ σκοτάδι τοῦ θανάτου. Πῶς ζοῦσαν ὅμως οἱ πρὸ τοῦ Χριστοῦ ἄνθρωποι κάτω ἀπὸ τὸ κράτος καὶ τὴ σκιὰ τοῦ θανάτου καὶ πῶς ἄλλαξε ἡ ζωὴ τοῦ κόσμου μετὰ τὴν ἔλευση τοῦ Κυρίου; Στὰ ἐρωτήματα αὐτὰ θὰ ἑστιάσουμε τὴν προσοχή μας.

1. Τὸ σκοτάδι τοῦ θανάτου

 Κυριακή 8η Ἰανουαρίου 2023

Κυριακή μετά τά Φῶτα.

(Ματθ. 4, 12 – 17).

«...φῶς μέγα» (Ματθ. 4, 16).

Τήν πρώτη Κυριακή μετά τή μεγάλη ἑορτή τῶν Θεοφανείων ἡ Ἐκκλησία μᾶς παρουσιάζει τόν Χριστό ὡς «φῶς μέγα». Τά Θεοφάνεια ὀνομάζονται «Φῶτα». Ἡ ἔναρξη τῆς δημόσιας δράσης τοῦ Χριστοῦ εἶναι ὁ φωτισμός τῶν ἐθνῶν. Ὁ Χριστός σήμερα ὀνομάζεται «φῶς».

Τό φῶς ἔχει τρεῖς ἰδιότητες: φωτίζει, ζεσταίνει καί παρηγορεῖ. Ὁ Χριστός, ὡς φῶς, δέν ἔχει αὐτά τά τρία χαρακτηριστικά ὡς ἰδιότητες, ἀλλά εἶναι ὁ Ἴδιος αὐτά τά τρία στοιχεῖα. Δηλαδή ὁ Ἰησοῦς εἶναι τό μόνο καί ἀληθινό φῶς, εἶναι ἡ ἄσβεστη ζεστασιά τῶν πάντων, εἶναι ἡ μοναδική καί ἀκατάβλητη παρηγοριά γιά ὅποιον Τόν ἀποδέχεται.

 Κυριακή Μετά τα Φώτα, Ευαγγ. Ανάγνωσμα Ματθ. δ’ 12-17 (8-01-2023)

Αρχιμ. Αυγουστίνου Κκαρά

Εισαγωγικά

Η Κυριακή που ακολουθεί τη μεγάλη Δεσποτική εορτή των Θεοφανείων ονομάζεται Κυριακή μετά τα Φώτα. Το ευαγγελικό ανάγνωσμα της ημέρας προέρχεται από το Κατά Ματθαίον ιερό ευαγγέλιο.

Το Κατά Ματθαίον ευαγγέλιο αρχίζει με τη γενεαλογία του Ιησού Χριστού και τελειώνει με τις εμφανίσεις του μετά την Ανάστασή του. Μεταξύ των δύο αυτών κορυφαίων γεγονότων της ζωής του Χριστού, ο Ευαγγελιστής Ματθαίος τοποθετεί τις θαυματουργικές ενέργειες και πράξεις του, καθώς και τις διδασκαλίες του. Μία από τις κεντρικές θεολογικές ιδέες του Κατά Ματθαίον ευαγγελίου αποτελεί η διδασκαλία του Ιησού Χριστού περί της βασιλείας του Θεού, η κατά την έκφραση του Ματθαίου που επικρατεί σε ολόκληρο το ευαγγέλιο, της «βασιλείας των ουρανών». Τη βασιλεία αυτή αποκαλύπτει, πραγματοποιεί και εγκαθιδρύει στον κόσμο ο Μεσσίας Χριστός, ο οποίος ταυτόχρονα προτρέπει τους πιστούς σε συνεχή επαγρύπνηση και μετάνοια ενόψει της μελλοντικά ερχόμενης στην πληρότητά της βασιλείας του Θεού.

Σχέση περικοπής – Θεοφανείων

 Κυριακή Μετά τα Φώτα, Αποστ. Ανάγνωσμα: Εφ. δ΄ 7-13 (08-01-2023)

Ερμηνεία Αγιογραφικών Αναγνωσμάτων

Ηλιάνας Κάουρα, θεολόγου

Η Κυριακή που ακολουθεί τη μεγάλη Δεσποτική εορτή των Θεοφανείων, ονομάζεται Κυριακή μετά τα Φώτα. Το αποστολικό ανάγνωσμα της ημέρας είναι παρμένο από την προς Εφεσίους Επιστολή του Αποστόλου Παύλου.

Το αποστολικό ανάγνωσμα δεν αναφέρεται συγκεκριμένα στο γεγονός της Βάπτισης του Κυρίου, την οποία προ λίγων ημερών εορτάσαμε, αλλά παραπέμπει στο μυστήριο της Θείας Οικονομίας για τη σωτηρία των ανθρώπων, το οποίο αποκάλυψε στην ανθρωπότητα ο Ιησούς Χριστός με την ενανθρώπησή του. Η εορτή των Θεοφανείων αποτελεί τη φανέρωση της Αγίας Τριάδας στον κόσμο.

 ΚΥΡΙΑΚΗ 8 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2023

ΜΕΤΑ ΤΑ ΦΩΤΑ

(Ματθ. δ΄ 12-17) (Εφ. δ΄ 7-13)

Η μετάνοια, δρόμος σωτηρίας

«Μετανοείτε, ήγγικε γαρ η Βασιλεία των ουρανών»

Μετά τη Βάπτιση του Χριστού στον Ιορδάνη ποταμό αρχίζει η δημόσια δράση και το έργο του Θεανθρώπου. Συνδέεται ακριβώς με το κήρυγμά του, στη βάση του οποίου διακηρυσσόταν: «μετανοείτε, ήγγικε γαρ η Βασιλεία των ουρανών». Η μετάνοια δεν είναι σίγουρα μια απλή έξαρση συναισθημάτων, αλλά ουσιώδες στοιχείο της πνευματικής ζωής. Συνδέεται με την Χάρη του Θεού προς τον άνθρωπο. Πρόκειται για ένα ευλογημένο σύνδεσμο που αναδεικνύει τον άνθρωπο στις κορυφογραμμές της αιώνιας ζωής, ως «εικόνα του Θεού».

Ασφαλής δείκτης

 Κυριακή Μετά τά Φῶτα

“᾿Απὸ τότε ἤρξατο ὁ ᾿Ιησοῦς κηρύσσειν καὶ λέγειν· μετανοεῖτε· ἤγγικε γὰρ ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν.”

Ἀγαπητοί ἀδελφοί, στήν σημερινή εὐαγγελική περικοπή βλέπουμε τόν Ἰησοῦ Χριστό νά ἀρχίζει τό κήρυγμά του πρός τούς Ἰουδαίους μέ τήν προτροπή πρός μετάνοια, γιατί, ὅπως μᾶς λέγει, ἔφθασε ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν. Περί μετανοίας λοιπόν ὁ λόγος καί πάλι.

Ὑπάρχει μία πολύ ὄμορφη καί ψυχωφελής ἀφήγηση στό Γεροντικό. Ἅς τήν ἀκούσουμε:

Κάποιος μοναχός πλησίασε καί εἶπε στόν ἀββᾶ Ποιμένα: “Διέπραξα μεγάλη ἁμαρτία καί θέλω νά μπῶ σέ κανόνα μετανοίας γιά τρία χρόνια”.

Καί ὁ Γέροντας τοῦ λέγει: “Πολύ εἴναι”.

“Μήπως γιά ἕνα χρόνο;”, ρωτάει ὁ ἀδελφός.

 Κυριακή μετά τα Φώτα

† Αρχιμανδρίτη Ανανία Κουστένη

Ο Θεάνθρωπος Ιησούς: Το μέγα Φως του κόσμου

Κυριακή μετά τα Φώτα σήμερα, αγαπητοί. Ο Θεάνθρωπος Ιησούς, αφού εβαπτίσθη από τον Ιωάννη στον Ιορδάνη ποταμό και εφανερώθηκε η αγία Τριάδα, ύστερα άφησε τον Ιορδάνη και πήγε στην έρημο που ήταν εκεί κοντά, και ενήστευσε σαράντα ήμερες και σαράντα νύκτες. Και ύστερα επειράσθη από τον Διάβολο,τον οποίον και ενίκησε. Και άρχισε, δειλά-δειλά, τη δημόσιά Του δράση, το έργο Του το κοσμοσωτήριο. 

Και όταν άκουσε ότι ο Ιωάννης εφυλακίσθη απ΄ τον Ηρώδη Αντίπα, τότε άφησε την Ιουδαία και ήλθε στη Γαλιλαία.

 ΚΥΡΙΑΚΗ META TA ΦΩΤA (08-01-2023)

ΓΡΑΠΤΟΝ Θ. ΚΗΡΥΓΜΑ

Σήμερα, Κυριακή μετά τά Φῶτα, ἀδελφοί μου, θά ἀναφερθοῦμε στήν σημερινή Εὐαγγελική περικοπή, ἡ ὁποῖα ἀναφέρεται στή σημασία τῆς Μετανοίας στή ζωή τοῦ χριστιανοῦ.

Τί εἶναι ὅμως ἡ μετάνοια; Μετάνοια εἶναι ἡ ἐπιστροφή τοῦ ἀνθρώπου πρός τόν Θεό, ἡ ἐπανεύρεση τοῦ χαμένου Παραδείσου, ἡ ἐσωτερική ἀλλαγή τῆς ὑπάρξεώς μας ἀπό τόν παλαιό στόν καινούργιο ἄνθρωπο, εἶναι ἡ προϋπόθεση τῆς ἁγιότητος τοῦ χριστιανοῦ, εἶναι ἡ ὁδός τῆς σωτηρίας μας.

 Κήρυγμα Αποστολικό Κυριακής μετά τα Φώτα (08-01-2023)

«Ἀναβὰς εἰς ὕψος ἠχμαλώτευσεν αἰχμαλωσίαν»

Αγαπητοί μου αδελφοί, η παρουσία του Χριστού μας στον κόσμο έγινε πηγή χαρίτων και πνευματικού πλουτισμού. Άνοιξε τους κρουνούς της θείας αγάπης και της φιλανθρωπίας Του. Προσέφερε την συγγνώμην και την άφεσιν των αμαρτιών στους ανθρώπους. Χάρισε την ειρήνη και την ανάπαυσιν των ψυχών. Γέμισε με πνεύμα Άγιον την Εκκλησίαν Του, χαρά και ελπίδα.

 ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ «TO ΦΩΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ» ΤΗΣ 8-1-2023

       Ἡ φοβερή σκιά τοῦ κακοῦ νέκρωνε κάποτε τίς καλές σκέψεις καί ἀποφάσεις τῶν ἀνθρώπων καί τούς βύθιζε σ’ ἕνα σκοτάδι βαθύ καί πνιγηρό.  Οἱ θεωρίες τῶν σοφῶν ἔριχναν κάθε τόσο λίγο φῶς στήν σκέψη τῆς ἀνθρωπότητος ὅμως αὐτό ἦταν θαμπό, ἀνίσχυρο νά νικήσει τά σκοτάδια τῆς ἄγνοιας, τῶν παθῶν, τῆς συγχύσεως.  Θύμιζαν τίς πυγολαμπίδες μέσα σέ ἕνα δάσος πυκνό καί σκοτεινό.  Ἐνῶ οἱ καρδιές ζητοῦσαν ἄπλετο φῶς καί ποθοῦσαν τόν Ἥλιο.  Τό φῶς πού εἶχε προφητέψει ὁ Ἡσαΐας ἔλαμψε.  Ὁ Ἥλιος τῆς δικαιοσύνης, ὁ Χριστός, ἦρθε.  Ἐνῶ ὅμως θά νόμιζε κανείς ὅτι ἔτσι θά τελείωνε τό δράμα τῆς ἀνθρωπότητος, ἀπό τότε ἄρχισε μιά περίεργη τραγωδία.

 ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΤΑ ΤΑ ΦΩΤΑ (Μτθ. δ΄12-17)

8 Ἰανουαρίου 2023

Ὁ Ἰησοῦς ἀρχίζει τὸ κήρυγμά του προτρέποντας σὲ μετάνοια, ὥστε νὰ ἐπιτευχθεῖ ἡ Βασιλεία τοῦ Θεοῦ «μετανοεῖτε˙ ἤγγικε γὰρ ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν». Ὄντως, ἡ μετάνοια καὶ ἡ συναίσθηση τῆς ἁμαρτωλότητάς μας, ἀποτελεῖ τὴ βάση τῆς πνευματικῆς ζωῆς καὶ κατ' ἐπέκταση τῆς σωτηρίας.

Στὸν δρόμο τῆς ζωῆς προβάλλουν μπροστὰ στοὺς ἀνθρώπους δύο ἐπιλογές. Ἡ πλατεῖα ὁδός, ἡ γεμάτη ἀνέσεις καὶ εὐκολίες καὶ ἡ στενή, τῆς ὁποίας τὸ πέρασμα συνοδεύεται ἀπὸ θλίψεις. Ἡ ἐπιλογὴ τῆς μίας ἢ τῆς ἄλλης ἐξαρτᾶται ἀπὸ τὸ αὐτεξούσιό μας, δηλ. ἀπὸ τὴν ἐλευθερία μας. Συμβουλὲς καὶ προτροπὲς εἶναι δυνατὸν νὰ δεχθοῦμε ἀπὸ πολλούς, ὅμως, στὴν ἐξουσία καὶ στὴ θέλησή μας ἔγκειται τελικὰ νὰ ἀποφασίσουμε τὴν ὁδὸ ποὺ θὰ ἀκολουθήσουμε.

Τετάρτη 4 Ιανουαρίου 2023

Εὐαγγελικό Ἀνάγνωσμα Κυριακῆς Κυριακῆς μετά τά Φῶτα (Ματθ. δ΄ 12-17)

12 Ἀκούσας δὲ ὁ Ἰησοῦς ὅτι Ἰωάννης παρεδόθη, ἀνεχώρησεν εἰς τὴν Γαλιλαίαν, 13 καὶ καταλιπὼν τὴν Να­ζα­ρὲτ ἐλθὼν κατῴκησεν εἰς Καπερναοὺμ τὴν παρα­θα­λασσίαν ἐν ὁρίοις Ζα­βου­λὼν καὶ Νεφθαλείμ, 14 ἵνα πληρωθῇ τὸ ρηθὲν διὰ Ἡσαΐου τοῦ προφήτου λέγοντος· 15 γῆ Ζαβουλὼν καὶ γῆ Νεφθαλείμ, ὁδὸν θαλάσσης, πέ­ραν τοῦ Ἰορδάνου, Γαλιλαία τῶν ἐθνῶν, 16 ὁ λαὸς ὁ καθήμενος ἐν σκότει εἶδε φῶς μέγα, καὶ τοῖς καθημένοις ἐν χώρᾳ καὶ σκιᾷ θανάτου φῶς ἀνέ­τειλεν αὐτοῖς. 17 Ἀπὸ τότε ἤρξατο ὁ Ἰη­σοῦς κηρύσσειν καὶ λέγειν· μετανοεῖτε· ἤγγικε γὰρ ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν.

Τρίτη 3 Ιανουαρίου 2023

 


ΑΦΙΕΡΩΜΑ: Πορεία προς το Πάσχα
ΑΣΩΤΟΥ ΥΙΟΥ

Ομιλία στην Κυριακή του Ασώτου ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΕΛΙΜΙΡΟΒΙΤΣ

Ὁ Ἄσωτος υἱός ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΕΛΙΜΙΡΟΒΙΤΣ

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΑΣΩΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ

Ομιλία στην παραβολή του Κυρίου περί του ασώτου ΑΓΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΠΑΛΑΜΑ

Ὁ σωσμένος Ἄσωτος ΑΓΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΠΑΛΑΜΑ

ΑΓΙΟΥ ΚΥΡΙΛΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

Ομιλία εις την παραβολήν του Ασώτου και περί μετανοίας Γεννάδιος Κων/πολεως

Ομιλία εις την Κυριακήν του Ασώτου Αγ. Ιουστίνος Πόποβιτς

Κυριακή τοῦ ἀσώτου ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ

Στην παραβολή του Ασώτου Άγιος Νικόδημος Αγιορείτης

Η παραβολή του Σπλαγχνικού Πατέρα κατά τον Άγιο Νεόφυτο τον Έγκλειστο

ΣΧΟΛΙΑ ΣΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΑΣΩΤΟΥ Αρχιμ. Βασίλειος Γοντικάκης

Η παραβολή του Ασώτου Υιού Αρχιμ. Βασίλειος Γοντικάκης

Η αγάπη του Ουράνιου Πατέρα Γέροντας Εφραίμ Φιλοθεΐτης

Κυριακή του Ασώτου: Ο πολυεύσπλαχνος πατέρας † Μοναχός Μωυσής Αγιορείτης

Το μυστικό της επιστροφής Μητρ. Αυγουστίνου Καντιώτου

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΞΟΡΙΑ Alexander Schmemann

Ο ΑΓΙΟΣ ΑΣΩΤΟΣ ΚΑΙ Ο ΕΥΣΠΛΑΧΝΟΣ ΠΑΤΕΡΑΣ Μωυσή Μοναχού Αγιορείτη

Ὁ ἄνθρωπος ἔρχεται εἰς ἑαυτὸν Ἀρχιμ. Ζαχαρίας Ζαχάρου

Στήν Εὐαγγελική περικοπή τῆς Κυριακῆς του Ἀσώτου π. Νικόλαος Λουδοβῖκος

Τὸ μαῦρο πουλί Γεωργίου Παυλίδου Μητροπολίτου Νικαίας

Τό μεγαλεῖο της υἱότητας Μητρ. Σουρόζ Αντωνίου Bloom

Κυριακή του Ασώτου Μητρ. Σουρόζ Αντώνιος Bloom