ΜΗΝΥΜΑ

ΓΙΑ ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΤΩΝ ΚΥΡΙΑΚΩΝ, ΕΟΡΤΩΝ ΚΑΙ ΑΓΙΩΝ ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑ

Σάββατο 25 Νοεμβρίου 2023


ΠΑΤΕΡΙΚΟΝ ΚΥΡΙΑΚΟΔΡΟΜΙΟΝ

Κυριακὲς Λουκᾶ. Κυριακὴ ΙΓ΄ Λουκᾶ

ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ - ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ

ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ

ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ

ΑΓΙΟΥ ΚΥΡΙΛΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΚΑΝΤΙΩΤΟΥ Μητροπολίτου Φλωρίνης

ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΚΑΝΤΙΩΤΟΥ Μητροπολίτου Φλωρίνης

ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΚΑΝΤΙΩΤΟΥ Μητροπολίτου Φλωρίνης

Αρχ. Γεωργίου Καψάνη

ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΘΕΟΤΟΚΗ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΥΛΙΔΟΥ Μητροπολίτου Νικαίας

Μητροπολίτου Σουρόζ Αντωνίου Bloom

Μητροπολίτου Σουρόζ Αντωνίου Bloom

 Κυριακή ΙΓ’ Λουκά

Για τον πλούτο και την αιώνια ζωή 

Άγιος Κύριλλος, αρχιεπίσκοπος Αλεξανδρείας

[Λουκ. 18, 18-27]

«Καὶ ἐπηρώτησέν τις αὐτὸν ἄρχων λέγων, Διδάσκαλε ἀγαθέ, τί ποιήσας ζωὴν αἰώνιον κληρονομήσω; (: Κάποιος άρχοντας της συναγωγής Τον ρώτησε το εξής: “Διδάσκαλε αγαθέ, τι να κάνω για να κληρονομήσω την αιώνια ζωή;”)· εἶπεν δὲ αὐτῷ ὁ ᾽Ιησοῦς, Τί με λέγεις ἀγαθόν; οὐδεὶς ἀγαθὸς εἰ μὴ εἷς ὁ Θεός (: του είπε τότε ο Ιησούς: “Αφού απευθύνεσαι σε εμένα νομίζοντας ότι είμαι ένας απλός άνθρωπος, γιατί με ονομάζεις ‘’αγαθό’’; Κανείς δεν είναι από μόνος του απολύτως αγαθός παρά μόνο ένας, ο Θεός”)» [Λουκ. 18, 18-19].

 2023 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 26 - ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΓ ΛΟΥΚΑ

Ο ΠΛΟΥΣΙΟΣ ΝΕΑΝΙΣΚΟΣ (Λουκ. 18, 18-27)

†ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΝΙΚΟΠΟΛΕΩΣ ΜΕΛΕΤΙΟΥ

(Διασκευή ομιλίας στο Πολύδροσο, στις 26/11/2006)

Τι περισσότερο μπορώ να κάνω;

Σήμερα το Ευαγγέλιο μας λέγει ότι πήγε ένας επίσημος άνθρωπος στον Χριστό και του είπε:

-Τι πρέπει να κάνω για να πάω στην αιώνια ζωή;

Ο Κύριος του απάντησε πάρα πολύ απλά.

-Να τηρείς τις εντολές του Θεού.

Εκείνος απάντησε:

-Τις τηρώ τις εντολές από την νεανική μου ηλικία.

Για ποιές εντολές μιλάμε;

 ΦΩΝΗ ΚΥΡΙΟΥ

ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

«ΑΞΙΩΣ ΠΕΡΙΠΑΤΗΣΑΙ ΤΗΣ ΚΛΗΣΕΩΣ»

Ὁ ἀπόστολος Παῦλος στό σημερινό ἀνάγνωσμα καλεῖ κάθε ἄνθρωπο «ἀξίως περιπατῆσαι τῆς κλήσεως ἧς ἐκλήθη»· δηλαδή νά καθορίσει τήν ἐπίγεια πορεία του σύμφωνα μέ τό θέλημα τοῦ Θεοῦ, πού εἶναι ἡ ἐν Χριστῷ σωτηρία ὡς μετοχή στήν Βασιλεία τοῦ Θεοῦ τῆς ἀγάπης.

Μάλιστα, ἡ προτροπή αὐτή τοῦ Παύλου ἀποκτᾶ ἰδιαίτερη βαρύτητα, ἐάν ἀναλογισθοῦμε ὅτι τήν πρός Ἐφεσίους ἐπιστολή του, ἀπό τήν ὁποία προέρχεται ἡ περικοπή μας, τήν γράφει ἐνῶ εἶναι φυλακισμένος, δέσμιος στήν Ρώμη, γιά τό ὄνομα τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ. Εἶναι συγκλονιστικό ὅτι δέν ζητεῖ ἀπό τούς χριστιανούς τῆς Ἐφέσου νά ἐνδιαφερθοῦν γιά νά ἀπαλλαγεῖ ἀπό τά δεσμά τῆς φυλακῆς, νά φροντίσουν νά ἀθωωθεῖ ἤ νά τοῦ στείλουν κάποια βοήθεια γιά νά ἀνακουφισθεῖ ἀπό τίς κακουχίες καί τίς στερήσεις τῆς φυλακῆς.

 Ἡ μία ἀδυναμία μας 

Εὐαγγελικὸ Ἀνάγνωσμα Κυριακῆς 26 Νοεμβρίου 2023, ΙΓ΄ Λουκᾶ (Λουκ. ιη΄ 18-27)

Η ΜΙΑ ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΜΑΣ

«Ἕν σοι λείπει»

Ὁ πλούσιος νέος ποὺ πλησίασε τὸν Κύριο, ὅπως ἀκούσαμε στὴ σημερινὴ εὐαγγελικὴ περικοπή, δὲν ἦταν πρόσωπο τυχαῖο. Εἶχε καθαρὴ ζωή, τηροῦσε τὶς ἐντολὲς τοῦ Θεοῦ καὶ ποθοῦσε τὴν αἰώνια ζωή. Γι᾿ αὐτὸ μὲ εἰλικρινὲς ἐνδιαφέρον ρώτησε τὸν Χριστὸ τί πρέπει νὰ κάνει ὥστε νὰ τὴν κληρονομήσει. Ὁ Κύριος εἶδε τὴν ἀρετή του καὶ τὸν συμπάθησε. Γνώριζε ὅμως καὶ τὴ μία κρυφὴ ἀδυναμία του, τὸ πάθος τῆς φιλαργυρίας ποὺ τὸν ταλαιπωροῦσε, καὶ ἐπιδίωξε νὰ τὸν βοηθήσει νὰ τὸ ξεπεράσει. Τότε ὅμως ἔσβησε κάθε ἱερὴ ἐπιθυμία τοῦ νέου. Λησμόνησε τὶς οὐράνιες ἀναζητήσεις του καὶ περίλυπος ἐγκατέλειψε τὸν Χριστό.

Ἂς δοῦμε, λοιπόν, πῶς ἀκόμη καὶ μία ἀδυναμία μας μπορεῖ νὰ μᾶς ὁδηγήσει στὴν αἰώνια ἀπώλεια καὶ τί πρέπει νὰ κάνουμε γιὰ νὰ τὴν ἀντιμετωπίσουμε.

1. Τὸ μεγάλο ἀγκάθι

 Κυριακή ΙΓ΄Λουκά, Ευαγγ. Ανάγνωσμα: Λουκ. ιη’ 18-27 (26-11-2023)

Ξένιας Παντελή, θεολόγου 

«Πώς δυσκόλως οι τα χρήματα έχοντες εισελεύσονται εις την βασιλείαν των Ουρανών»

Στη σημερινή ευαγγελική περικοπή, ο Ευαγγελιστής Λουκάς, μέσα από το διάλογο του Χριστού και του πλούσιου νέου, προβάλλει αφ’ ενός μεν τη σύγκριση μεταξύ παλαιού Νόμου και του Νόμου του Ευαγγελίου, αφ΄ ετέρου δε τη διδασκαλία του Χριστού για τον πλούτο.

Το χρήμα, ο πλούτος και γενικά η ιδιοκτησία είναι έννοιες που για την κατάκτηση τους γίνεται πολύς αγώνας. Ο άνθρωπος ανέκαθεν επιθυμούσε το χρήμα γιατί του εξασφαλίζει τις ανέσεις και τις χαρές της ζωής. Ο Χριστός δεν στρέφεται αδιάκριτα εναντίον του πλούτου ή των υλικών αγαθών, αλλά καυτηριάζει την λανθασμένη σχέση του ανθρώπου με αυτά. Με λίγα λόγια ο Κύριος θέλει να τονίσει ότι ο άνθρωπος δεν πρέπει να είναι σκλάβος του χρήματος, όπως ο νέος του ευαγγελίου.

 Κυριακή ΚΕ΄ Επιστολών, Αποστ. Ανάγνωσμα: Εφεσ. δ, 1-7 (26-11-2023)

Πρεσβ. Χαρίτωνος Θεοδώρου

« καθὼς καὶ ἐκλήθητε ἐν μιᾷ ἐλπίδι τῆς κλήσεως ὑμῶν· εἷς Κύριος, μία πίστις, ἓν βάπτισμα·»

Μια από τις ποιο κυριότερες  προϋποθέσεις συμμετοχής και ένταξης στην ορθόδοξη θεία λατρεία είναι η πίστη η οποία και αναφέρεται σε πολλά ευαγγελικά και αποστολικά αναγνώσματα. Στο παρών αποστολικό ανάγνωσμα η πίστη , η κλήση, η ενότητα προβάλλονται ως μέγιστες αξίες και με αυτές έχει σχέση ο παρακάτω σχολιασμός μας. 

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΑΡΟΝΑΞΙΑΣ

«ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΟΙ ΑΝΤΙΛΑΛΟΙ»

Κυριακή 26 Νοεμβρίου 2023

ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΓ΄ ΛΟΥΚΑ

Ὅλοι ὅσοι βρισκόμαστε σήμερα στό Ναό τοῦ Θεοῦ προκειμένου νά τόν λατρεύσουμε μέ ἐπίγνωση καί καθαρή καρδιά, σίγουρα θέλουμε νά εἴμαστε πάντοτε κοντά του καί ὁ μεγάλος μας σκοπός εἶναι ἡ σωτηρία μας. Δέν μποροῦμε οὔτε νά τό διανοηθοῦμε ὅτι θά μείνουμε μακριά ἀπό τόν Θεό ἤ ὅτι θά χωριστοῦμε γιά πάντα ἀπό αὐτόν. Εἴμαστε ὅμως ἄνθρωποι μέ ἐλαττώματα, πάθη καί ἀδυναμίες καί πάντα κάτι μᾶς κρατᾶ μακριά του. Λίγοι εἶναι ἐκεῖνοι πού ἔχουν τή δύναμη νά σπᾶνε τά δεσμά καί νά κατευθύνονται χωρίς ἐμπόδια πρός τόν Λυτρωτῆ τους.

 ΚΥΡΙΑΚΗ 26 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2023

ΙΓ΄ ΛΟΥΚΑ

(Λουκ. ιη΄ 18-27) (Εφεσ. δ΄ 1-7)

Πρόσδεση με τον ουρανό

«Τί ποιήσας ζωήν αιώνιον κληρονομήσω»

Στην υπερεκτίμηση και απολυτοποίηση των υλικών αγαθών, σε βαθμό θεοποίησής τους, αλλά και στην ειδωλοποίηση του εγωισμού του ανθρώπου, αναφέρεται η περικοπή του Ευαγγελίου που ακούσαμε σήμερα. Για να ξεπεράσει τα εμπόδια αυτά που υψώνονται τόσο αμείλικτα μπροστά του, ο άνθρωπος καλείται να παραδώσει με εμπιστοσύνη τον εαυτό του στην αγάπη του Χριστού. Όπως ακριβώς προσφέρεται το υπόδειγμα του μικρού παιδιού που το βλέπουμε να παραδίδεται στην αγάπη των γονέων του. Δεν είναι άλλωστε καθόλου τυχαίο το γεγονός ότι το περιστατικό της ευλογίας των παιδιών από τον Κύριο προηγείται της συναντήσεως με τον πλούσιο νέο της περικοπής μας.

Ο πλούσιος νέος

 ΤΟ ΘΕΙΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΙΓ' ΛΟΥΚΑ (26.11.2023)

Κυριακή ΚΕ΄ Ἐπιστολῶν

26 Νοεμβρίου 2023

(Ἐφεσ. δ΄ 1-7)

«Ἀξίως περιπατῆσαι τῆς κλίσεως ἧς ἐκλήθητε» (Ἐφεσ. δ΄,1-2)

Γιά τρεῖς μεγάλες ἀρετές, ἀγαπητοί ἀδελφοί, κάνει λόγο σήμερα ἡ Ἀποστολική περικοπή. Γράφοντας ἀπό τίς φυλακές τῆς Ρώμης, δέσμιος γιά τήν ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ, ὁ Ἀπόστολος Παῦλος, παρακαλεῖ τούς χριστιανούς τῆς Ἐφέσου, ἀλλά καί τούς χριστιανούς κάθε ἐποχῆς, νά πολιτευθοῦν κατά τρόπο ἄξιο τῆς ὑψηλῆς τους κλήσεως.

«Σᾶς προτρέπω», γράφει, «νά φέρεστε ἀντάξια πρός τήν κλήση πού λάβατε, μέ κάθε ταπεινοφροσύνη καί πραότητα καί μακροθυμία».

 ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΓ΄ ΛΟΥΚΑ

Απόστολος: Εφεσ. δ΄ 1 - 7

Ευαγγέλιο: Λουκ. ιη΄18 - 27

26 Νοεμβρίου 2023

«Τι ποιήσας ζωήν αιώνιον κληρονομήσω; » (Λουκ. ι η ΄18)

Η αιώνιος ζωή δεν αποτελεί μόνο κυρίαρχο στοιχείο της διδασκαλίας του Ιησού, αλλά αποτελεί και την μεγαλύτερη προσφορά αγάπης του προς τον άνθρωπο που, πέρα από την ενανθρώπηση, εκφράστηκε με τη Σταυρική του θυσία. Αυτή η προσφορά είχε σαν στόχο να γίνει ο άνθρωπος μέτοχος αυτής της βασιλείας καθώς και των αγαθών της, όχι αναγκαστικά, αλλά μέσα από τη δική του συμβολή με τη δύναμη της πίστης του. Όμως, τι είναι «αιώνιος ζωή;» Απάντηση στο ερώτημα δίνει ο ίδιος ο Χριστός: «Αύτη δέ εστιν η αιώνιος ζωή, ίνα γινώσκωσί σε τον μόνον αληθινόν Θεον και ον απέστειλας Ιησούν Χριστόν» (Ιωάν. ιζ΄3). Δηλαδή, «και να ποια είναι η αιώνια ζωή: Ν’αναγνωρίζουν οι άνθρωποι εσένα ως το μόνο αληθινό Θεό, καθώς κι εκείνον που έστειλες, τον Ιησού Χριστό»

 ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΓ’ ΛΟΥΚΑ (26-11-2023)

ΓΡΑΠΤΟΝ Θ. ΚΗΡΥΓΜΑ

Ὁ πλούσιος νέος ἄρχοντας τῆς σημερινῆς Εὐαγγελικῆς περικοπῆς, ἀφοῦ εἶχε βολευτεῖ ἄνετα ἐδῶ στή γῆ, ἤθελε νά ἐπιτύχει καί τόν ὑψηλότερο τῶν στόχων, τήν αἰώνια ζωή.

Στή συνάντησή του μέ τόν Χριστό ζητοῦσε νά μάθει, ἔχοντας τόν πλοῦτο τῆς παροῦσας ζωῆς, τί θά πρέπει νά κάνει γιά νά ἀποκτήσει τήν αἰώνια ζωή. Ὁ Χριστός ἀμέσως τοῦ ὑπέδειξε τίς ἐντολές καί ὁ νέος βεβαίωσε ὅτι ὅλα τά ἔχει ἐφαρμόσει «ἐκ νεότητός του». Κατάλαβε ὅτι κάτι περισσότερο ἀπαιτεῖται.

 ΚΗΡΥΓΜΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ 26 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2023

Ο ΠΛΟΥΣΙΟΣ ΚΑΙ Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ

Δέν εἶναι συχνό τό φαινόμενο ἕνας πλούσιος νά ἔχει ὑπαρξιακές ἀνησυχίες. Νά θέλει νά ἔχει σχέση μέ τόν Θεό. Νά εἶναι βέβαιος ὅτι τά ἀγαθά του δέν ἐπαρκοῦν γιά νά δεῖ τή ζωή στήν προοπτική της αἰωνιότητας. Νά συνειδητοποιήσει τήν ματαιότητα τῶν κτημάτων καί τῶν χρημάτων, ἀπό τή στιγμή πού ἡ φθορά καί ὁ θάνατος θά ἀγγίξουν καί τόν ἴδιο. Νά μή νικηθεῖ ἀπό τήν εὐκολία τοῦ «φάγωμεν, πίωμεν, αὔριο γάρ ἀποθνήσκωμεν». Νά ἀγαπήσει, ἐκτός ἀπό τό νά χρησιμοποιήσει. Νά νοιαστεῖ γιά τούς ἄλλους ἀληθινά, ἀπό τήν καρδιά του, νά πιστέψει ὅτι ὁ πλοῦτος τοῦ ὑπάρχει γιά νά προσφέρει στούς μή ἔχοντας.

Ὁ διαφορετικός πλούσιος

ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΗΣ 26-11-2023 «ΔΕΣΜΙΟΙ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ»

 «ΔΕΣΜΙΟΙ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ»

Βαρειά σκιά ἁπλώθηκε στό πρόσωπο τοῦ νεαροῦ ἄρχοντα, ὅταν ἄκουσε τόν Κύριο νά τόν προτρέπη νά πουλήση «πάντα ὅσα εἶχε» καί νά Τόν ἀκολουθήση. Ὁ νοῦς του ἔκαμε αὐτόματα μιά γενική ἐπιθεώρησι τῶν ὑπαρχόντων του. Τοῦ ἔδιναν ὅ,τι ἤθελε : καλοπέρασι, κῦρος στό λαό, δύναμι, ἀξιώματα. Πῶς νά τά θυσίαζε ὅλα αὐτά; Ἄλλωστε ποιός τόν βεβαίωνε ὅτι αὐτό τόν συνέφερε; Ὁ χρυσός τοῦ φάνηκε πιό πειστικός ἀπό τόν Χριστό. Σιωπηλός ὁ πλούσιος, μέ τήν καρδιά βυθισμένη σ’ἕνα μολυβένιο σύννεφο μελαγχολίας, ἐγκαταλείπει τόν Χριστό καί χάνεται στό πλῆθος. Στήν ἀρχή, ὅταν πλησίασε τόν Κύριο, ὁ πλούσιος αὐτός νέος ἔδειξε μεγάλο σεβασμό καί ἐμπιστοσύνη.

Πέμπτη 23 Νοεμβρίου 2023

 Κυριακή 26η Νοεμβρίου 2023

Κυριακή ΙΓ΄ Λουκᾶ.

(Λουκ. 18, 18 – 27).

«Οὐδείς ἀγαθός εἰ μή εἷς, ὁ Θεός» (Λουκ. 18, 19).

Σήμερα ὡς θέμα στό εὐαγγελικό ἀνάγνωσμα τῆς ἡμέρας παρουσιάζεται ἡ ἀγαθότητα. Ἡ ἀγαθότητα, ἡ ὁποία εἶναι ἡ βασική προϋπόθεση τῆς σωτηρίας τοῦ ἀνθρώπου.

Ἕνας ἀλαζονικός ἄρχοντας ρωτάει τόν Χριστό γιά τή δυνατότητα κληρονομιᾶς τῆς αἰώνιας ζωῆς. Ἡ ἀπάντηση τοῦ Κυρίου καταδεικνύει πώς ἡ ψευδαίσθηση τῆς ἀγαθότητας δέν ὁδηγεῖ στήν αἰώνια ζωή καί σωτηρία. Ἡ λύτρωση θά ἔλθει ὡς καρπός τῆς ἀληθινῆς ἀρετῆς, τῆς πραγματικῆς ἀγαθότητας, πού κερδίζεται ἀπό τή συνάντηση τοῦ ἀνθρώπου μέ τόν Θεό. Αὐτή ἡ συνάντηση μέ τόν Θεό ἐπιτυγχάνεται μέσῳ τῆς προσφορᾶς πρός τόν διπλανό. Ἡ πραγματική ἀγαθότητα δέν βρίσκεται στήν τήρηση κάποιων τυπικῶν διατάξεων. Ἡ ἀπόλυτη ἀγαθότητα εἶναι ὁ Θεός.

Παρασκευή 17 Νοεμβρίου 2023


ΠΑΤΕΡΙΚΟΝ ΚΥΡΙΑΚΟΔΡΟΜΙΟΝ

Κυριακὲς Λουκᾶ. Κυριακὴ Θ΄ Λουκᾶ

ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΕΛΙΜΙΡΟΒΙΤΣ

ΑΓΙΟΥ ΚΥΡΙΛΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΥΛΙΔΟΥ Μητροπολίτου Νικαίας

ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΚΑΝΤΙΩΤΟΥ Μητροπολίτου Φλωρίνης

Μητροπολίτου Σουρόζ Αντωνίου Bloom

π. Αθανάσιος Μυτιληναίος

 Κυριακή Θ΄ Λουκά

Μήπως έχω αφροσύνη;

π. Αθανάσιος Μυτιληναίος

Απομαγνητοφωνημένη ομιλία που εκφωνήθηκε στην Ιερά Μονή Κομνηνείου Λαρίσης στις 22-11-1998

Είναι βαρύ να σου δίνει ο Θεός τον χαρακτηρισμό ότι είσαι άφρων, άμυαλος, αγαπητοί μου. Ο Θεός χαρακτηρίζει με επαίνους τον άνθρωπον, όταν είναι σωστός άνθρωπος, όπως τον θέλει ο Θεός. Αλλά και αποδίδει βαρείς χαρακτηρισμούς, όταν ο άνθρωπος έχει αποκλίνει από το θέλημα το δικό Του. Και τούτο φαίνεται στην παραβολή του άφρονος πλουσίου που ακούσαμε σήμερα, αγαπητοί, στην ευαγγελική μας περικοπή.

 2023 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 19 - ΚΥΡΙΑΚΗ Θ  ΛΟΥΚΑ

Ο ΑΦΡΟΝΑΣ ΠΛΟΥΣΙΟΣ (Λουκ. 12, 16-21)

†ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΝΙΚΟΠΟΛΕΩΣ ΜΕΛΕΤΙΟΥ

(Διασκευή ομιλίας στο Βράχο, στις 22/11/1992)

Μακάριοι οι ακούοντες

Όσο και αν εμείς καυχιόμαστε για τις γνώσεις μας και για την εξυπνάδα μας, πηγή της σοφίας, της γνώσεως και της αληθείας είναι πάντοτε ο Θεός. Και κάθε σκέψη μας όσο και αν φαίνεται έξυπνη, όταν έρχεται σε αντίθεση με την σοφία του Θεού, δεν είναι παρά μια χοντροκομμένη ανοησία, την οποία αν την αποδεχθούμε, κάποια μέρα θα την βρούμε μπροστά μας και θα την πληρώσουμε.

Ο Λόγος του Θεού είναι η μεγαλύτερη σοφία.

ΦΩΝΗ ΚΥΡΙΟΥ

ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

«ΧΡΙΣΤΟΣ ΕΣΤΙΝ Η ΕΙΡΗΝΗ ΗΜΩΝ»

Τό κεντρικό σημεῖο τοῦ σημερινοῦ ἀποστολικοῦ ἀναγνώσματος εἶναι ἡ εἰρήνη, τήν ὁποία προσφέρει στόν κόσμο ὁ Χριστός. Ἡ εἰρήνη αὐτή εἶναι ἀσύλληπτη στήν ἀνθρώπινη διάνοια· «ὑπερέχει πάντα νοῦν» (Φιλιπ. 4,7), ὅπως γράφει ὁ Παῦλος σέ ἄλλη ἐπιστολή του. Καί τοῦτο, διότι δέν πρόκειται ἁπλῶς γιά κάποιο εἰρηνικό πλαίσιο κοινωνικῆς διαβιώσεως ἤ γιά τό αἴτημα ἁρμονικῆς συνυπάρξεως μεταξύ τῶν λαῶν· οὔτε γιά κάτι πού θεμελιώνεται σέ ἐγκόσμια καθεστῶτα καί ἀνθρώπινα ἐπιτεύγματα.

 Τὸ πάθος τῆς πλεονεξίας

Εὐαγγελικὸ Ἀνάγνωσμα Κυριακῆς 19 Νοεμβρίου 2023, Θ΄ Λουκᾶ (Λουκ. ιβ΄ 16-21)

ΤΟ ΠΑΘΟΣ ΤΗΣ ΠΛΕΟΝΕΞΙΑΣ

«Ψυχή, ἔχεις πολλὰ ἀγαθὰ κείμενα εἰς ἔτη πολλὰ»

Αὐτὸ συλλογιζόταν ὁ ἄφρων πλούσιος τῆς παραβολῆς ποὺ ἀκούσαμε στὸ σημερινὸ ἱερὸ Εὐαγγέλιο: Ψυχή μου, ἔχεις πολλὰ ἀ­γαθά. Σοῦ φθάνουν γιὰ νὰ ζήσεις πολλὰ χρόνια. Ὁ πλεονέκτης αὐτὸς ἄνθρωπος ἔζησε ὅλη τὴ ζωή του προσκολλημένος στὰ ὑλικὰ πλούτη του. Κυριευμένος ἀπὸ τὸ πάθος τῆς πλεονεξίας φρόν­τιζε νὰ ἀποθηκεύσει περισσότερα ἀγαθὰ καὶ νὰ ζεῖ γιὰ πάντα μὲ ἀνέσεις. Ἦλθε ὅμως ξαφνικὰ ἡ στιγμὴ τοῦ θανάτου του καὶ δὲν πρόλαβε νὰ ἀπολαύσει τίποτε ἀπὸ αὐτὰ ποὺ ἀποθήκευε. Τὸ τραγικὸ παράδειγμα τοῦ ἄφρονος πλουσίου μᾶς δίνει σήμερα τὴν εὐκαιρία νὰ δοῦμε τί εἶναι τὸ πάθος τῆς πλεονεξίας καὶ ποῦ ὁδηγεῖ τὸν ἄνθρωπο.

1. Εἰδωλολατρία

 Κυριακή 19η Νοεμβρίου 2023

Κυριακή Θ΄ Λουκᾶ.

(Λουκ. 12, 16 – 21).

«διελογίζετο ἐν ἑαυτῷ» (Λουκ.12, 17).

Ἡ σκέψη εἶναι τό ὑπέρτατο καί πλέον πολύτιμο δῶρο τοῦ Δημιουργοῦ στόν ἄνθρωπο.

Ἀπ’ ὅλα τά πλάσματα ὁ Θεός μόνο στόν ἄνθρωπο ἔδωσε τό προνόμιο νά διαλογίζεται ἐλεύθερα, νά αἰσθάνεται καί νά ἐνεργεῖ σύμφωνα μέ τά δεδομένα τῆς ἐλεύθερης σκέψης του. Ἡ διαδικασία τοῦ διαλογισμοῦ ἔχει μία ἀφετηρία, πού εἶναι ἡ καρδιά τοῦ ἀνθρώπου, καί ἔχει καί μία κατάληξη, πού εἶναι οἱ πράξεις του. Οἱ διαλογισμοί εὐθύνονται γιά τήν ἁμαρτία, ἀλλά εὐθύνονται καί γιά τήν ἁγιότητα. Στήν παραβολή τοῦ ἄφρονος πλουσίου, πού ἀκούσαμε σήμερα στό εὐαγγελικό ἀνάγνωσμα τῆς ἡμέρας, βλέπουμε ἕναν ἄνθρωπο νά διαλογίζεται, ἀλλά στό τέλος νά ἀποδεικνύεται ἄφρων. Εἶναι τραγικά ὀξύμωρο ἡ σκέψη νά ὁδηγεῖ στήν ἀπερισκεψία. Οἱ διαλογισμοί καί τά σχέδια νά ὁδηγοῦν στήν ἀφροσύνη καί τήν ἀνοησία.

 Κυριακή Θ΄ Λουκά, Ευαγγ. Ανάγνωσμα: Λουκ. ιβ’ 16 – 21 (19-11-2023)

Αρχιμ. Επιφανίου Παπαντωνίου

Αν μπορούσαμε να πούμε ότι η προηγουμένη Κυριακή πρόβαλε ως πρότυπο ζωής προς ένταξη στη Βασιλεία του Θεού τον εύσπλαχνο Σαμαρείτη, τον ανιδιοτελή άνθρωπο της έμπρακτης αγάπης, η σημερινή Κυριακή προβάλλει το αρνητικό κακέκτυπο: τον άφρονα πλούσιο, τον άνθρωπο που η μόνη έγνοια του ήταν πώς να έχει και να κατέχει τα υλικά του αγαθά, πώς να αυξάνει τα γεννήματά του, σε τέτοιο βαθμό, που τελικά να δυστυχεί μέσα στην υποτιθέμενη «ευτυχία» του.

 Κυριακή ΚΔ΄ Επιστολών, Αποστ. Ανάγνωσμα: Εφεσ. β΄ 14-22 (19-11-2023)

Αρχιμ. Επιφανίου Παπαντωνίου

Το σημερινό αποστολικό ανάγνωσμα είναι παρμένο από την προς Εφεσίους Επιστολή του Αποστόλου Παύλου. Η επιστολή αναπτύσσει ένα θέμα γενικού ενδιαφέροντος: αναφέρεται στο «μυστήριον το αποκεκρυμμένον από των αιώνων εν τω Θεώ» (Εφεσ. 3,9).  Το μυστήριο δηλαδή της θείας οικονομίας για τη σωτηρία των ανθρώπων, το οποίο αποκάλυψε στην ανθρωπότητα ο Ιησούς Χριστός.  Η σωτηρία των ανθρώπων πραγματοποιείται «εν Χριστώ» μέσα στην Εκκλησία και αποτελεί προϊόν της αγάπης και της χάριτος του Θεού, και μέσα σ’ αυτήν ενώνονται και αποτελούν ένα σώμα οι πρώην εχθροί μεταξύ τους Ιουδαίοι και Εθνικοί.

 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΑΡΟΝΑΞΙΑΣ

«ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΟΙ ΑΝΤΙΛΑΛΟΙ»

Κυριακή 19 Νοεμβρίου 2023

ΚΥΡΙΑΚΗ Θ΄ ΛΟΥΚΑ

Ὁ Θεός μᾶς ἔδωσε τά ὑλικά ἀγαθά γιά νά έξυπηρετοῦν τίς προσωπικές μας ἀνάγκες,τίς ἀνάγκες τῆς οἰκογένειάς μας καί τίς ἀνάγκες τῶν διπλανῶν μας. Αὐτά πού μᾶς περισσεύουν δέν εἶναι δικά μας, ἀλλά αὐτῶν πού τούς λείπουν, τά στεροῦνται καί τά ἔχουν ἀνάγκη. Εἶναι ἐντελῶς ἀδιανόητο γιά ἕναν χριστιανό, νά βάλλει σκοπό στή ζωή του νά γίνει πλούσιος καί νά ἀπολυτοποιήσει ἔτσι τά πλούτη νομίζοντας κακῶς ὅτι τοῦ ἀνήκουν. Ὁ χριστιανός εἶναι ἕνας σωστός χρήστης καί συνετός διαχειριστής τῶν διαφόρων ἀγαθῶν καί ποτέ μόνιμος κάτοχος αὐτῶν. Τά ὑλικά ἀγαθά ποτέ δέν εἶναι αὐτοσκοπός, ἀλλά μέσον πρός σκοπόν. Ἡ πλεονεξία εἶναι εἰδωλολατρία. Εἶναι μία σοβαρή ἀσθένεια τοῦ ἀνθρώπου, εἶναι ἕνα φοβερό πάθος πού τόν ἐγκλωβίζει σέ μία ἀδιέξοδη κατάσταση, τοῦ ἀποσπᾶ ὁλόκληρη τήν προσοχή,τόν ὑποδουλώνει φρικτά καί δέν τόν ἀφήνει να δεῖ καθαρά ποιός εἶναι ὁ πραγματικός σκοπός τῆς ζωῆς του, ὁ προορισμός του μέσα στόν κόσμο αὐτό.

 ΚΥΡΙΑΚΗ 19 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2023

Θ΄ ΛΟΥΚΑ

 (Λουκ. ιβ΄ 16-21) (Εφεσ. β’  14-22)

Ο κατά Θεόν πλούτος

«Άφρον, ταύτη τη νυκτί την ψυχήν σου απαιτούσιν από σου, α δε ητοίμασας τίνι έσται; Ούτως ο θησαυρίζων εαυτώ, και μή εις Θεόν πλουτών».

Η σημερινή ευαγγελική παραβολή είχε σαν αφορμή τη φιλονικία δύο αδελφών πάνω σε κληρονομικά ζητήματα. Ο Κύριος γνώριζε ότι και οι δυο τους είχαν κυριευθεί από την πλεονεξία. Για να βοηθήσει, λοιπόν, όλους μας να αποφύγουμε την αδυναμία αυτή, μας πρόσφερε την παραβολή του άφρονος πλουσίου, με τα τόσα διδακτικά μηνύματα και νοήματα της.

Η υποδούλωση στην ύλη

 ΤΟ ΘΕΙΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Θ' ΛΟΥΚΑ (19.11.2023)

Κυριακή ΚΔ΄ Ἐπιστολῶν

19 Νοεμβρίου 2023

(Ἐφεσ. β΄ 14-22)

«Αὐτός γάρ ἐστιν ἡ εἰρήνη ἡμῶν, ὁ ποιήσας τά ἀμφότερα ἕν» (Ἐφ. 2,14).

Ἡ σημερινή Ἀποστολική περικοπή, ἀγαπητοί ἀδελφοί, «ὑψηλῶν σφόδρα γέμει τῶν νοημάτων» κατά τόν ἱ. Χρυσόστομον. Γιά νά πλησιάσουμε τά θεϊκά αὐτά νοήματα πρέπει νά φέρουμε στή σκέψη μας τήν ἠθική κατάσταση τῆς ἀνθρωπότητας, πού βρῆκε ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός, ὅταν «ἐπί τῆς γῆς ὤφθη καί τοῖς ἀνθρώποις συνανεστράφη». Ὅπως μᾶς διδάσκει ἡ Ἱστορία, τήν βρῆκε διηρημένη γιά διαφόρους λόγους, πολιτικούς, πολιτιστικούς, θρησκευτικούς. Ἐμᾶς μᾶς ἐνδιαφέρουν, κυρίως, οἱ τελευταῖοι. Ἀπό θρησκευτική ἄποψη, λοιπόν, ἡ ἀνθρωπότητα ἦταν διηρημένη σέ δύο κυρίως εὐδιάκριτες ὁμάδες, τούς Ἰουδαίους καί τούς Ἐθνικούς (εἰδωλολάτρες).

 ΚΥΡΙΑΚΗ Θ΄ ΛΟΥΚΑ

Απόστολος: Εφεσ. β΄14 - 22 Ευαγγέλιο: Λουκ.

ιβ΄16 – 21 19 Noεμβρίου 2023

Είναι φανερό ότι ο πλούσιος της σημερινής παραβολή έκανε επενδύσεις μόνο για το μέλλον του. Έχασε όμως και το παρόν και το μέλλον. Γι’ αυτό έμεινε στην ιστορία ως άφρων. Δηλαδή ανόητος και άμυαλος. Είχε πολλά κτήματα αλλά και πολλά προβλήματα, όπως έχει και κάθε άφρων πλούσιος, πως δηλαδή θα μεγάλωνε τις αποθήκες του για να αποθηκεύσει τα περισσότερα αγαθά.

 ΚΗΡΥΓΜΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ 19 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2023

Ο ΑΛΗΘΙΝΟΣ ΘΗΣΑΥΡΟΣ

Δέν εἶναι τυχαία ἡ ἐπιμονή τῆς Ἐκκλησίας μας στό νά ἐπιλέγει νά διαβάζονται περικοπές ἀπό τό Εὐαγγέλιο πού ἀναφέρονται στή διδασκαλία τοῦ Χριστοῦ σέ σχέση μέ τόν πλοῦτο καί τό χρῆμα.  Ὁ Κύριός μας στόχευε νά δείξει ποιός εἶναι ὁ δρόμος τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ καί ποιά τά ἐμπόδια σ’ αὐτόν. Ὁ πλοῦτος εἶναι ἕνα ἀπ’ αὐτά. Ἀφορμή τῆς παραβολή τοῦ ἄφρονα πλούσιου, μετά τήν παραβολή τοῦ πλούσιου καί τοῦ Λαζάρου, ἦταν ἡ διαμάχη δύο ἀδελφῶν σχετικά μέ τή διανομή τῆς πατρικῆς κληρονομιᾶς. Ζήτησαν ἀπό τόν Χριστό νά τήν κάνει. Ὁ Κύριος ὅμως, ἀφοῦ τούς τόνισε ὅτι ὁ ἴδιος δέν ἦταν δικαστής, προτρέπει τόσο τούς ἴδιους ὅσο καί τό πλῆθος πού ἦταν συγκεντρωμένο, νά ἀποφεύγουν κάθε εἶδος πλεονεξίας. Καί γιά νά τούς βοηθήσει νά καταλάβουν τί ἀκριβῶς ἐννοοῦσε, τούς ἀφηγεῖται τήν παραβολή τοῦ ἄφρονα πλούσιου (Λουκ. 12, 13-21).

Τά ὅρια τοῦ ὑλικοῦ πλούτου

ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΗΣ 19-11-2023 «ΚΕΡΔΗ : ΕΠΙΓΕΙΑ Ή ΟΥΡΑΝΙΑ;»

 «ΚΕΡΔΗ : ΕΠΙΓΕΙΑ Ή ΟΥΡΑΝΙΑ;»

Μέ αὐτό τό ὄνομα προσφωνεῖ τόν πλεονέκτη πλούσιο ὁ Θεός. «Ἄφρον»,τοῦ λέει, «αὐτή τή νύχτα τελειώνει ἡ ζωή σου. Τί θά τά κάνης ὅλα αὐτά, πού μέ νοσηρή ἰδιοτέλεια θησαύριζες; Σέ ποιόν θά τά ἀφήσης; σέ τί θά σοῦ χρησιμεύσουν; Ὁ χαρακτηρισμός αὐτός, πού χρησιμοποιεῖ ὁ Χριστός γιά τόν ἄπληστο πλούσιο, μᾶς ἀποκαλύπτει ὅτι ἡ πλεονεξία εἶναι ἀληθινή ἀσθένεια. «Καί διελογίζετο ἐν ἐαυτῶ» μόνος του συζητᾶ, μέ τόν ἑαυτό του συσκέπτεται. Τά ὅρια στά ὁποῖα κλείνονται οἱ σκέψεις, οἱ προοπτικές του, εἶναι οἱ λέξεις «ἐγώ, ἑμοῦ». Αὐτό θά κάνω: θά κατεδαφίσω τίς ἀποθῆκες μου καί θά κτίσω μεγαλύτερες καί θά συγκεντρώσω ἐκεῖ ὅλα τά γενήματά μου καί τά ἀγαθά μου». Λές καί μόνος του τά γέννησε, τά φύτεψε, τά πότισε, τά μάζεψε.

Πέμπτη 9 Νοεμβρίου 2023


ΠΑΤΕΡΙΚΟΝ ΚΥΡΙΑΚΟΔΡΟΜΙΟΝ
Κυριακὲς Λουκᾶ. Κυριακὴ Η΄ Λουκᾶ

ΑΓΙΟΥ ΚΥΡΙΛΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

ΑΓΙΟΥ ΙΓΝΑΤΙΟΥ ΜΠΡΙΑΝΤΣΑΝΙΝΩΦ

ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ

ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΚΑΝΤΙΩΤΟΥ Μητροπολίτου Φλωρίνης

Μητροπολίτου Σουρόζ Αντωνίου Bloom

π. Αθανασίου Μυτιληναίου

ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΘΕΟΤΟΚΗ

 Κυριακή Η΄ Λουκά: Η παραβολή του καλού Σαμαρείτου

Η Εκκλησία ως πανδοχείον, ιατρείον, κιβωτός σωτηρίας 

π. Αθανάσιος Μυτιληναίος

[Λουκά 10, 25-37]

(Απομαγνητοφωνημένη ομιλία που εκφωνήθηκε στην Ιερά Μονή Κομνηνείου Λαρίσης στις 15-11-1981)

Και μόνη, αγαπητοί μου, η παραβολή του καλού Σαμαρείτου, που ηκούσαμε σήμερα στην ευαγγελικήν περικοπήν, αν εγράφετο, μαζί με την άλλη παραβολή του ασώτου υιού, θα ήτο αρκετό να μας δώσει ένα θαυμάσιο διάγραμμα της πτώσεως του ανθρώπου, της αγάπης του Θεού και της σωτηρίας του ανθρώπου. Αυτό το βλέπομε ιδίως σήμερα, όπου, όπως αναφέρεται, κάποιος άνθρωπος κατήρχετο από τα Ιεροσόλυμα στην Ιεριχώ, που γεωγραφικά η Ιερουσαλήμ είναι υψηλοτέρα της Ιεριχούς. Η Ιερουσαλήμ είναι ο τύπος του αρχεγόνου Παραδείσου· και η Ιεριχώ είναι η γη της απαθλιώσεως και της αποστασίας. Η πτώσις εις τους ληστάς δεν είναι παρά η πτώσις του ανθρώπου στα χέρια των δαιμόνων και των παθών. Ακόμα, ο ιερεύς και ο Λευίτης που προσέρχονται, περνούν, παρέρχονται, αλλά δεν δύνανται να βοηθήσουν, είναι ο τελετουργικός νόμος, ο ηθικός νόμος, αν θέλετε, ακόμη και η φιλοσοφία.

 2023 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 12 - ΚΥΡΙΑΚΗ Η ΛΟΥΚΑ

Η ΠΑΡΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΚΑΛΟΥ ΣΑΜΑΡΕΙΤΟΥ (Λουκ. 10, 25-37)

†ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΝΙΚΟΠΟΛΕΩΣ ΜΕΛΕΤΙΟΥ

(Διασκευή ομιλίας στην Καμπή, στις 13/11/2005

Ποιός είναι ο πλησίον μου;

Η παραβολή του καλού Σαμαρείτη είναι μια παραβολή που την ξέρει όλος ο κόσμος. Χριστιανοί και αλλόθρησκοι, πιστοί και άθεοι, όλοι την ξέρουν αυτή την σπουδαία και όμορφη παραβολή. Που απαντά στο ερώτημα: «Ποιός είναι ο πλησίον μου;»

Λέει ο νόμος του Θεού: Καλός χριστιανός, πιστός, είναι εκείνος που αγαπά τον Θεό με όλη του την ψυχή, με όλη του την καρδιά, με όλη του την διάνοια και τον πλησίον του σαν τον εαυτό του. Αλλά ποιός είναι ο πλησίον μας που πρέπει τόσο πολύ να αγαπάμε; Η απάντηση που έδιναν οι Εβραίοι νομικοί, την εποχή του Χριστού, ήταν: Πλησίον μας είναι μόνον ο Εβραίος. Ο δικός μας. Σαν να λέγαμε εμείς σήμερα: Ποιός είναι πλησίον που έχουμε χρέος να τον βοηθάμε; Μόνον ο Έλληνας ο ορθόδοξος. Και οι άλλοι; Τίποτε. Αυτή ήταν η απάντηση των Εβραίων νομικών τότε. Και κείνος που ρωτούσε τον Χριστό ήταν νομικός. Είχε αυτή την ιδέα. Αλλά ρωτούσε γιατί κάτι δεν του άρεσε. Και ο Χριστός του είπε:

 ΦΩΝΗ ΚΥΡΙΟΥ

ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Ο ΤΡΟΠΟΣ ΕΛΕΗΜΟΣΥΝΗΣ

Ἡ παροῦσα ἀποστολική περικοπή ἀναφέρεται σέ ἕνα πολύ σπουδαῖο θέμα τῆς ἐκκλησιαστικῆς ζωῆς· σέ αὐτό τῆς φιλαδελφίας, τῆς φιλαλληλίας, πού ἐκφράζεται ὡς προσφορά ἀγαθῶν σέ ἐνδεεῖς, ὡς συμπαράσταση καί παροχή βοηθείας στόν συνάνθρωπο. Ἡ ἀρετή τῆς ἐλεημοσύνης ἐκθειάζεται τόσο στήν Ἁγία Γραφή, ὅσο καί στά συγγράμματα τῶν θεοφόρων Πατέρων, καθότι ὁ ἄνθρωπος πού ἐλεεῖ ὁμοιάζει πρός τόν Θεό, ὁ Ὁποῖος διαρκῶς οἰκτίρει, ἐλεεῖ καί ἀγαπᾶ.

 Ἡ ἀγάπη μας πρὸς τὸν συνάνθρωπο 

Εὐαγγελικὸ Ἀνάγνωσμα Κυριακῆς 12 Νοεμβρίου 2023, Η΄ Λουκᾶ (Λουκ. ι΄ 25-37)

Η ΑΓΑΠΗ ΜΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΣΥΝΑΝΘΡΩΠΟ

«Τίς ἐστί μου πλησίον;»

Αὐτὸ τὸ παράδοξο ἐρώτημα ἔθεσε κάποτε ἕνας νομοδιδάσκαλος στὸν Κύριό μας Ἰησοῦ Χριστό, δίνοντάς Του τὴν ἀφορμὴ νὰ διηγηθεῖ τὴ θαυμάσια παρα­βολὴ τοῦ Καλοῦ Σαμαρείτη· τοῦ ἀν­θρώ­που αὐτοῦ ποὺ ἔδειξε ἔμπρακτη ἀ­γάπη στὸν τραυματισμένο ἀπὸ τοὺς ληστὲς Ἰουδαῖο καὶ τὸν περιποιήθηκε μὲ πνεῦμα αὐτοθυσίας, παρόλο ποὺ ἦταν ἀλ­λοεθνής. Τὸ ἐρώτημα αὐτό, «τίς ἐστί μου πλη­σίον;», ποὺ ἔθεσε στὸν Κύριο ὁ νομικός, μᾶς δίνει σήμερα μιὰ καλὴ ἀφορμὴ νὰ δοῦμε ­ποιός εἶναι ὁ «πλησίον» μας καὶ ποιό εἶναι τὸ χρέος μας πρὸς αὐτόν.

1. Χωρὶς διακρίσεις

 Κυριακή 12η Νοεμβρίου 2023

Κυριακή Η΄ Λουκᾶ.

(Λουκ. 10, 25 – 37).

«ἐν τῷ νόμῳ» (Λουκ. 10, 26).

Στήν εὐαγγελική περικοπή τῆς σημερινῆς ἡμέρας ἕνας νομικός προσποιεῖται ἄγνοια νόμου καί ὁ ἀληθινός νομοθέτης θυμίζει στόν νομικό τόν νόμο, πού ἔπρεπε ἀπό μόνος του νά γνωρίζει καί νά ἐφαρμόζει. Ὁ νομοθέτης Θεός νομοθετεῖ τόν σπουδαιότερο νόμο τῆς κτίσης, τήν ἀγάπη. Ὁ νομοδιδάσκαλος Κύριος παρουσιάζει στόν νομομαθή ἄνθρωπο τή νομοτέλεια τῆς ἀγάπης. Μέ τήν παραβολή τοῦ Καλοῦ Σαμαρείτη δίνει στήν ἀγάπη τίς διαστάσεις πού ὁ ἀρχαῖος κόσμος δεν φανταζόταν ὅτι εἶχε. Ἔτσι ξεχωρίζει τή νόμιμη ἀπό τήν ἄνομη ἀγάπη.

 Αγίου Ιωάννου Ελεήμονος, Αποστ. Ανάγνωσμα: Β΄ Κορ. θ’ 6-11 (12-11-2023)

Ερμηνεία Αγιογραφικών Αναγνωσμάτων

Η φιλανθρωπία

Το σημερινό Αποστολικό Ανάγνωσμα είναι παρμένο από την προς Κορινθίους Επιστολή. Ο Απόστολος Παύλος, απευθυνόμενος στους κατοίκους της πόλης αυτής, αναφέρεται στο έργο της αγάπης και της φιλανθρωπίας στο οποίο καλούμαστε οι Χριστιανοί όλων των εποχών, προκειμένου να θεραπεύσουμε, κατά το δυνατόν, τις διαρκώς αυξανόμενες ανάγκες των αδελφών μας. Μάλιστα, περιγράφει αυτό το έργο όχι ως ηθική υποχρέωση ή θρησκευτικό καθήκον, αλλά ως μίμηση Θεού, ο οποίος από την φιλανθρωπία του έλαβε την ανθρώπινη σάρκα, θεώνοντας την ανθρώπινη ύπαρξη. Γι’ αυτό η φιλανθρωπία, κατά τον Απόστολο των εθνών, δεν πρέπει να γίνεται καταναγκαστικά ή με εσωτερική δυσφορία και λύπη, αλλά με χαρά και από καρδιάς. Με αυτό τον τρόπο η φιλανθρωπία ευλογείται από τον Θεό και οι καρποί της αυξάνουν σε εκείνους που την επιλέγουν ως στάση ζωής σε καιρούς φτώχειας, ανέχειας και έντονης δοκιμασίας.

 ΚΥΡΙΑΚΗ 12 NOEMΒΡΙΟΥ 2023

H΄ ΛΟΥΚΑ

(Λουκ. ι΄25-37) (Β΄ Κορ. θ΄ 6-11)

Σαμαρειτικές ενατενίσεις

«Τι ποιήσας ζωήν αιώνιον κληρονομήσω;»

Η ζωή του ανθρώπου πάνω στη γη προσφέρεται ως μοναδική ευκαιρία για πλήρη αποδοχή της αγάπης του Θεού, την οποία καλείται να προσφέρει αδιάκοπα στους συνανθρώπους του. Στο θέμα  ακριβώς αυτό εστιάζεται η σημερινή ευαγγελική περικοπή, η οποία αναφέρεται στην παραβολή του Καλού Σαμαρείτη. Μέσα απ’ αυτή την παραβολή δίνεται απάντηση στο ερώτημα ποιος είναι ο πλησίον μας; Εγείρεται επίσης το ζήτημα πώς ο καθένας από εμάς γίνεται πλησίον για τον άλλο. Και αυτό, γιατί σε τελική ανάλυση στην προοπτική της αυθεντικής κοινωνίας αγάπης που σφυρηλατείται στην πραγματικότητα της Εκκλησίας όλοι οι άλλοι είναι πλησίον μας και αδελφοί μας και σαν τέτοιους θα πρέπει να τους αντικρίζουμε. Αυτό και αν συνιστά το πραγματικό περιεχόμενο της πολιπολιτισμικότητας που προβάλλεται σήμερα πολλές φορές σαν ένας όρος κενού περιεχομένου και ρηχών προσεγγίσεων.

Η στυγνή τυπολατρία

 ΚΥΡΙΑΚΗ Η΄ ΛΟΥΚΑ

Απόστολος: Β΄ Κορ. θ΄ 6-11

Ευαγγέλιον: Λουκ. ι΄ 25-37

12 Νοεμβρίου 2023

Ο Χριστός πολλές φορές επιλέγει να ομιλεί με παραβολές ώστε μέσα από αυτές τις απλές ιστορίες της καθημερινής ζωής να αποτυπώνονται καλύτερα μεγάλα θεολογικά μηνύματα γύρω από το πρόσωπο Του και την Αιώνια Ζωή. Κάποιοι που είναι αδιάφοροι και δεν επιδεικνύουν την δέουσα προσοχή ώστε να εξασφαλίσουν αιώνια ζωή μπορεί να μην καταλαβαίνουν τις παραβολές ή να περνούν γι’ αυτούς απαρατήρητες. Όμως γι’ αυτούς που ζητούν την σωτηρία τους και θέλουν με πόθο να κατανοήσουν τις παραβολές αυτές, τότε αυτές γίνονται σωτήριες αν εφαρμόσουν τα νοήματά τους στη ζωή τους.

ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΗΣ 12-11-2023 «Η ΚΑΤΑ ΧΡΙΣΤΟΝ ΑΓΑΠΗ»

 «Η ΚΑΤΑ ΧΡΙΣΤΟΝ ΑΓΑΠΗ»

Εἶναι σωστὸ καὶ κατανοητό, ἐνῶ βιάζεσαι νὰ πᾶς στὴ δουλειά σου, στὸ γραφεῖο σου, στὶς ὑποθέσεις σου, νὰ σταματήσεις στὸ δρόμο γιὰ νὰ βοηθήσεις κάποιον πάσχοντα μὲ κίνδυνο νὰ καθυστερήσεις, νὰ ζημιωθεῖς καὶ ἴσως καὶ νὰ παρεξηγηθεῖς; Ἡ ὀργάνωση καὶ ὁ ρυθμὸς τῆς ζωῆς, τὸ πρόγραμμα καὶ οἱ διάφορες ἀσχολίες ἀποδιώχνουν πολλὲς φορὲς τὰ αἰσθήματα ἀγάπης καὶ κάνουν δύσκολη τὴν ἐφαρμογή της.

Παρασκευή 3 Νοεμβρίου 2023

 

ΠΑΤΕΡΙΚΟΝ ΚΥΡΙΑΚΟΔΡΟΜΙΟΝ
Κυριακὲς Λουκᾶ. Κυριακὴ Ε΄ Λουκᾶ

ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ 1

ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ 2

ΟΣΙΟΥ ΑΣΤΕΡΙΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΑΜΑΣΕΙΑΣ

ΑΓΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ

ΑΓΙΟΥ ΚΥΡΙΛΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΕΛΙΜΙΡΟΒΙΤΣ

ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΚΑΝΤΙΩΤΟΥ Μητροπολίτου Φλωρίνης

Μητροπολίτου Σουρόζ Αντωνίου Bloom

Γεωργίου Παυλίδου Μητροπολίτου Νικαίας

π. Αθανασίου Μυτιληναίου

Μητροπολίτου Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου Ιεροθέου

Νικηφόρου Θεοτόκη

Νικηφόρου Θεοτόκη

 Κυριακή Ε΄ Λουκά

Για τον έλεγχο της συνειδήσεως 

Άγιος Ιωάννης Χρυσόστομος

Για ποιο λόγο ο Θεός έβαλε μέσα στη διάνοιά μας τη συνείδηση, δηλαδή έναν κριτή που αγρυπνά και προσέχει ακατάπαυστα; Διότι δεν υπάρχει, δεν υπάρχει κανένας δικαστής τόσο άγρυπνος μεταξύ των ανθρώπων, όπως είναι η συνείδησή μας. Καθόσον οι κοσμικοί δικαστές και από χρήματα διαφθείρονται, και από τις κολακείες εξαπατούνται, και πολλά άλλα υπάρχουν που δεν τους αφήνουν να εκφέρουν σωστή κρίση· το δικαστήριο όμως της συνειδήσεως δεν γνωρίζει να υποχωρεί σε τίποτε από αυτά· αλλά και αν δώσεις χρήματα, και αν κολακέψεις, και αν  απειλήσεις, και αν οτιδήποτε άλλο κάνεις, θα βγάλει δίκαιη την απόφαση εναντίον των αμαρτωλών λογισμών· και αυτός που έκανε την αμαρτία καταδικάζει ο ίδιος τον εαυτό του, και ας μην τον κατηγορεί κανείς άλλος.

 2023 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 5 - ΚΥΡΙΑΚΗ Ε ΛΟΥΚΑ

Η ΠΑΡΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΠΛΟΥΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ (Λουκ. 16, 19-31)

†ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΝΙΚΟΠΟΛΕΩΣ ΜΕΛΕΤΙΟΥ

(Διασκευή ομιλίας στον Αρχάγγελο, στις 2/11/2003)

Τι ζηλεύουμε; Τι επιθυμούμε;

Τι ζηλεύουν οι άνθρωποι; Τι επιθυμούν;

Να έχουν υγεία, πλούτη, καλό φαγητό, διασκέδαση. Και να έχουν την δυνατότητα να κάνουν εντύπωση στους άλλους. Αυτό είναι το φρόνημα που αναπτύσσεται μέσα μας. Μας αρέσει ακόμη κάνοντας εντύπωση, να «σκάζουμε» τους άλλους, σαν πιο επιτυχημένοι από αυτούς.

Ο Χριστός μάς λέγει, ότι έχοντας τέτοια μυαλά κάνουμε λάθος. Και μας διηγείται την παραβολή του πλουσίου και του πτωχού Λαζάρου.

 ΦΩΝΗ ΚΥΡΙΟΥ

ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Η ΚΑΙΝΗ ΚΤΙΣΗ

Τό σημερινό ἀποστολικό ἀνάγνωσμα προέρχεται ἀπό τήν πρός Γαλάτας ἐπιστολή τοῦ ἀποστόλου Παύλου. Προφανῶς λόγῳ τῆς μεγάλης θεολογικῆς του ἀξίας ἀναγινώσκεται καί τήν Κυριακή πού προηγεῖται τῆς ἑορτῆς τῆς Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ. Εἶναι δέ χαρακτηριστικό πώς ὁ Ἀπόστολος ἐπισημαίνει ὅτι τήν παροῦσα ἐπιστολή τήν ἔγραψε ἰδιοχείρως. Ἀντιθέτως, γιά τίς ἄλλες ἐπιστολές μέ ἐξαίρεση τήν πρός τόν Φιλήμονα, γνωρίζουμε ὅτι τίς ὑπαγόρευε σέ συνεργάτες του καί ἐκεῖνος προσέθετε στό τέλος τόν τελευταῖο χαιρετισμό.

 Ὁ Παράδεισος μᾶς περιμένει

Εὐαγγελικὸ Ἀνάγνωσμα Κυριακῆς 5 Νοεμβρίου 2023, Ε΄ Λουκᾶ (Λουκ. ις΄ 19-31)

Ο ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΜΑΣ ΠΕΡΙΜΕΝΕΙ

«Ὁρᾷ τὸν Ἀβραὰμ ἀπὸ μακρόθεν καὶ Λάζαρον ἐν τοῖς κόλποις αὐτοῦ»

Στοὺς κόλπους τοῦ Ἀβραάμ· ἐκεῖ μεταφέρθηκε ὁ Λάζαρος, ὁ πτω­χὸς καὶ ταλαίπωρος αὐτὸς ἄν­θρωπος τῆς παραβολῆς ποὺ ἀκούσαμε στὸ σημερινὸ ἱερὸ Εὐαγγέλιο. Ἔπειτα ἀπὸ μιὰ ζωὴ δυστυχίας, πείνας καὶ πόνου, στὴν αἰώνια μακαριότητα τοῦ Οὐρανοῦ, στὴν ἀτελεύτητη ἀνάπαυση τοῦ Παραδείσου. Ἐκεῖ ὁδηγήθηκε τιμητικὰ ἀπὸ συνοδεία Ἀγγέλων τοῦ Θεοῦ. Ἡ διδακτικότατη αὐτὴ παραβολή, ποὺ μᾶς διηγήθηκε ὁ Κύριος, μᾶς δίνει σήμερα μιὰ καλὴ εὐκαιρία νὰ δοῦμε ὅτι εἶναι ἀληθινά, ὑπαρκτὰ τὰ ἀγαθὰ τοῦ Παραδείσου καὶ ὅτι τὰ ἀπολαμβάνει ὅποιος ἀγωνίζεται νὰ ζεῖ σύμφωνα μὲ τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ.

1. Τὰ ἄφθαρτα ἀγαθὰ τοῦ Παραδείσου

 Κυριακή 5η Νοεμβρίου 2023

Κυριακή Ε΄ Λουκᾶ.

(Λουκ. 16, 19 – 31).

«ἀπέλαβες σύ τά ἀγαθά σου ἐν τῇ ζωῇ σου, καί Λάζαρος ὁμοίως τά κακά» (Λουκ. 16, 25).

Τό θέμα τῆς σημερινῆς εὐαγγελικῆς περικοπῆς θά μποροῦσε νά εἶναι ἡ λέξη «ἐπιλογές». Ἡ ζωή μας εἶναι μιά καθημερινή διαδικασία ἐπιλογῶν. Κάθε ὥρα καί κάθε στιγμή κάνουμε ἐπιλογές. Ἐπιλογές πού μᾶς χαρακτηρίζουν, πού μᾶς στιγματίζουν, πού οἰκοδομοῦν τίς ἐμπειρίες τοῦ παρόντος ἀλλά καί τίς καταστάσεις τοῦ μέλλοντος. Ἐπιλογές πού δείχνουν τήν ποιότητα τοῦ χαρακτήρα, τό εἶδος τῆς προσωπικότητας, τό βάθος τῆς κακίας ἤ τό ὕψος τῆς ἀρετῆς.

 Kυριακή Ε΄ Λουκά, Ευαγγ. Ανάγνωσμα: Λουκ. ιστ’ 19-31 (05-11-2023)

Πρεσβυτέρου Ανδρέα Παπαμιχαήλ

Η σημερινή ευαγγελική περικοπή είναι παρμένη από το 16ο κεφάλαιο του Κατά Λουκάν Ιερού Ευαγγελίου. Στους στίχους αυτούς αναπτύσσεται η παραβολή του Πλούσιου και του φτωχού Λαζάρου. «Πάτερ Αβραάμ, ελέησόν με, και πέμψον Λάζαρον ίνα βάψη το άκρον του δακτύλου αυτού ύδατος και καταψύξη την γλώσσαν μου». Ποιος είναι άραγε αυτός ο τόσο τραγικός άνθρωπος, που εκλιπαρεί για λίγες μόνο σταγόνες νερό; Μόνο αυτοί που βασανίζονται τόσο πολύ, εκλιπαρούν για κάτι τόσο λίγο, τόσο μικρό. Ο άνθρωπος αυτός δεν είναι άλλος από τον πλούσιο της σημερινής ευαγγελικής περικοπής.

 Κυριακή ΚΒ΄Επιστολών, Αποστ. Aνάγνωσμα: Γαλ. ζ΄ 11-18 (05-11-2023)

Πρεσβ. Χαρίτων Θεοδώρου

“εγώ γαρ στίγματα του Κυρίου Ιησού εν τω σώματι μου βαστάζω.”

Ήταν μεγάλη και απερίγραπτη η χαρά που αισθανόταν ο Απόστολος Παύλος για την διάδοση του Ευαγγελίου σε όλο τον γνωστό για την εποχή εκείνη κόσμο. Μάλιστα δοξολογούσε τον Θεό γιατί αρκετοί πιστοί όπως οι Φιλιππήσιοι και Θεσσαλονικείς είχαν αφοσιωθεί τόσο πολύ στην μελέτη της χριστιανικής πίστεως αλλά και η ζωή τους ταυτίστηκε με τις αρετές που πηγάζουν από την ορθόδοξη πίστη και λατρεία. Καύχηση από πλευράς του Αποστόλου για αυτά τα επιτεύγματα, όπου κύριο συστατικό της είναι η βαθιά ταπεινοφροσύνη και απλότητα, αρκετή πνευματικότητα που απόβλεπε στην οικοδομή των πιστών και την δόξα του Θεού. Αντίθετα με κάποιους ανθρώπους που διαχρονικά η καύχηση τους για ένα μεγάλο επίτευγμα συνοδεύεται με μεγάλη αλαζονεία και ματαιοδοξία.

 ΚΥΡΙΑΚΗ 5 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2023

E΄ ΛΟΥΚΑ

(Λουκ. ιστ΄ 19-31) (Γαλ. στ΄ 11-18)

Ο πλούτος και η φτώχεια

«ευφραινόμενος καθ’ ημέραν λαμπρώς»

Η διήγηση της παραβολής του πλούσιου και του φτωχού Λαζάρου, μέσα από τις πολύ παραστατικές και ζωντανές εικόνες που ξεδιπλώνει ενώπιον μας, αποκαλύπτει βασικές αλήθειες τόσο για την παρούσα όσο και για την μέλλουσα ζωή. Θα μπορούσε κάποιος να διακρίνει τρία μέρη στη διήγηση: α) ο πλούσιος και ο φτωχός σ’ αυτή τη ζωή, β) ο θάνατος που επέρχεται και για τους δύο και γ) η αντιστροφή των πραγμάτων στη μετά θάνατο ζωή.

 ΤΟ ΘΕΙΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Ε' ΛΟΥΚΑ (05.11.2023)

Κυριακή ΚΒ΄ Ἐπιστολῶν

5 Νοεμβρίου 2023

(Γαλ. στ΄11-18)

«ἐν γάρ Χριστῷ Ἰησοῦ οὔτε περιτομή τι ἰσχύει, οὔτε ἀκροβυστία,ἀλλά καινή κτίσις» (Γαλ. στ΄15)

Ἡ περικοπή τοῦ σημερινοῦ Ἀποστόλου, ἀγαπητοί ἀδελφοί, εἶναι ὁ ἐπίλογος, τά τελευταῖα χρυσᾶ λόγια, πού ἔγραψε ὁ Ἀπόστολος Παῦλος στήν ἐπιστολή πρός τούς χριστιανούς τῆς Γαλατίας (σημερινή Ἄγκυρα). Τήν Ἐκκλησία ἐκείνη τήν εἶχε ἱδρύσει ὁ Ἀπόστολος μέ τή χάρη τοῦ Θεοῦ καί τό φλογερό του κήρυγμα. Στήν ἀρχή ἔμεινε εὐχαριστημένος μαζί τους. Τόν εἶχαν ὑποδεχθεῖ στά μέρη τους σάν «ἄγγελον Θεοῦ», σάν τόν ἴδιο τόν Ἰησοῦ Χριστό. Δέν ἤξεραν πῶς νά τοῦ ἐκφράσουν τήν εὐγνωμοσύνη τους γιά τή σωστική ἀλήθεια τοῦ Εὐαγγελίου, πού τούς δίδαξε.

 ΚΥΡΙΑΚΗ Ε΄ΛΟΥΚΑ

Απόστολος: Γαλ. στ΄ 11 - 18

Ευαγγέλιον: Λου. ιστ’ 19 -

31 Νοεμβρίου 2023

«Ἄνθρωπός τις ἦν πλούσιος… Πτωχὸς δέ τις ἦν ὀνόματι Λάζαρος…»

Ακούγοντας κανείς την σημερινή Ευαγγελική περικοπή αγαπητοί μου αδελφοί εύκολα εξάγει κανείς το συμπέρασμα ότι η ζωή μας πάνω στη γη αυτή είναι σύντομη και παροδική και οι συνθήκες διαβίωσης είναι προσωρινές είτε πλούσιοί είμαστε, είτε πτωχοί. Είναι όμως καθοριστικές για την ποιότητα της ψυχής μας και θα μας συνοδεύουν στην αιώνια ζωή. Όπως μας διηγείται ο Ευαγγελιστής Λουκάς. Υπάρχει ένας πολύ πλούσιος και ένας πολύ φτωχός άνθρωπος.

 ΚΗΡΥΓΜΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ 5 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2023 Η ΘΥΡΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ

Μία ἀπό τίς μεγάλες ἁμαρτίες πού συνοδεύουν τόν πλοῦτο εἶναι καί ἡ θέαση τῶν ἄλλων ἀνθρώπων, ἰδίως τῶν φτωχότερων, ὡς ἀνώνυμων. Οἱ πλούσιοι εἶναι ἐπώνυμοι. Μιλᾶ ὁ κόσμος γι’ αὐτούς. Μποροῦν νά ξοδεύουν καί νά προκαλοῦν. Τούς ζηλεύουν διότι ἀπολαμβάνουν τήν ζωή τους. Καί μοιάζουν οἱ πλούσιοι σάν νά μήν πρόκειται νά πεθάνουν ποτέ.

Ὁ ἀνώνυμος πλούσιος

ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΗΣ 5-11-2023 «ΤΟ ΠΡΟΣΚΛΗΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥ»

«ΤΟ ΠΡΟΣΚΛΗΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥ»

Γνωστή σέ ὅλους μας εἶναι ἡ παραβολή τοῦ πλούσιου καὶ τοῦ φτωχοῦ Λαζάρου. Εἶναι ὅμως τό κεντρικό θέμα της ἡ καταδίκη τοῦ πλούτου καί ὁ ὕμνος τῆς φτώχειας, ὅπως φαίνεται ἐκ πρώτης ὄψεως; Τό κοινωνικό βέβαια πλαίσιο δέν εἶναι ἀδιάφορο γιά τόν Χριστό, ἀλλά δέν ἀποτελεῖ τόν κεντρικό στόχο του.