ΜΗΝΥΜΑ

ΓΙΑ ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΤΩΝ ΚΥΡΙΑΚΩΝ, ΕΟΡΤΩΝ ΚΑΙ ΑΓΙΩΝ ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑ

Παρασκευή 3 Νοεμβρίου 2023

 Κυριακή 5η Νοεμβρίου 2023

Κυριακή Ε΄ Λουκᾶ.

(Λουκ. 16, 19 – 31).

«ἀπέλαβες σύ τά ἀγαθά σου ἐν τῇ ζωῇ σου, καί Λάζαρος ὁμοίως τά κακά» (Λουκ. 16, 25).

Τό θέμα τῆς σημερινῆς εὐαγγελικῆς περικοπῆς θά μποροῦσε νά εἶναι ἡ λέξη «ἐπιλογές». Ἡ ζωή μας εἶναι μιά καθημερινή διαδικασία ἐπιλογῶν. Κάθε ὥρα καί κάθε στιγμή κάνουμε ἐπιλογές. Ἐπιλογές πού μᾶς χαρακτηρίζουν, πού μᾶς στιγματίζουν, πού οἰκοδομοῦν τίς ἐμπειρίες τοῦ παρόντος ἀλλά καί τίς καταστάσεις τοῦ μέλλοντος. Ἐπιλογές πού δείχνουν τήν ποιότητα τοῦ χαρακτήρα, τό εἶδος τῆς προσωπικότητας, τό βάθος τῆς κακίας ἤ τό ὕψος τῆς ἀρετῆς.

Τά ἀποτελέσματα τῶν ἐπιλογῶν πού ἔκαναν δύο πρόσωπα μᾶς παρουσίασε ὁ Χριστός στήν παραβολή τοῦ ἀνωνύμου πλουσίου καί τοῦ φτωχοῦ Λαζάρου, πού ἀκούσαμε σήμερα στό εὐαγγελικό ἀνάγνωσμα τῆς ἡμέρας.

Ὁ πλούσιος ἐπέλεξε τήν εὐμάρεια, τήν ἄνευ μέτρου καλοπέραση, τόν ἐγωισμό, τήν ἀτομική εὐχαρίστηση. Ἐπιδόθηκε στήν ἀλαζονική προκλητικότητα, στήν ἐπιδεικτική εὐδαιμονία, στήν ἀπάνθρωπη ἀδιαφορία πρός καθετί διαφορετικό. Ἀποφάσισε νά ζεῖ μόνο γιά τό σῶμα του, μόνο γιά τίς ἀνάγκες του, μόνο γιά τά χαμερπῆ ἔνστικτά του. Θέλησε νά χαρεῖ μέ αὐτά πού ἱκανοποιοῦν τίς αἰσθήσεις. Διάλεξε νά λησμονήσει τήν μετά θάνατον πραγματικότητα, νά ρουφήξει τούτη τή ζωή μέχρι τήν τελευταία σταγόνα, ἀλλά νά ἀφήσει τήν ἄλλη ζωή στή σκιά τῆς ἀπιστίας. Θέλησε νά πάρει, νά καταναλώσει, νά χορτάσει, ἀλλά ξέχασε νά δώσει, νά μοιραστεῖ, νά πλουτίσει χαρίζοντας.

Διάλεξε νά εἶναι πλούσιος ὑλικά, ἀλλά πάμφτωχος πνευματικά.

Ἀπό τήν ἄλλη ὁ φτωχός ἐξωτερικά Λάζαρος ἔκανε ἄλλες ἐπιλογές. Ἐπέλεξε νά ζήσει ταπεινά καί ἀθόρυβα. Ἀποφάσισε νά σηκώσει τίς δυσκολίες καί τά προβλήματα τῆς ζωῆς του ἀδιαμαρτύρητα. Ἐλεύθερα ὑπέμεινε τίς πληγές τοῦ σώματος, τήν ἀφόρητη καί βασανιστική πείνα, τήν ἐνοχλητική ἐπίσκεψη τῶν σκυλιῶν, τήν περιφρόνηση τῶν ἀνθρώπων. Δέν βαρυγκόμησε οὔτε ἐναντίον τῶν ἀνθρώπων οὔτε ἐναντίον τοῦ Θεοῦ. Δέν δυσανασχέτησε.

Δέν θύμωσε γιά τίς ἀδικίες αὐτοῦ τοῦ κόσμου.

Θέλησε νά ζήσει τή βασανισμένη ζωή του μέ ἀρχοντική ἀξιοπρέπεια, μέ εὐλογημένη σιωπή, μέ θεοπρεπή ὑπομονή, μέ τήν κατά Χριστόν ἀρετή. Ἐπέλεξε νά σηκώσει τόν σταυρό τῆς ἀσθένειας καί τῆς περιφρόνησης μέχρι τήν κορυφή τοῦ προσωπικοῦ του Γολγοθᾶ καί δικαιώθηκε.

Αὐτές τίς ἐπιλογές, πού ἔκανε ὁ καθένας, ὑπενθυμίζει ὁ δίκαιος Ἀβραάμ στόν πλούσιο, καθώς καίγεται στίς φλόγες τῶν τύψεων καί τῶν ἐσωτερικῶν ἐλέγχων μέσα στόν Ἅδη. Τόν καλεῖ νά θυμηθεῖ τίς ἐπιλογές του. Νά θυμηθεῖ τίς ἀποφάσεις πού ἔλαβε καί τίς διαδρομές πού περπάτησε. Ἔτσι τοῦ λέγει: «μνήσθητι ὅτι ἀπέλαβες σύ τά ἀγαθά σου ἐν τῇ ζωῇ σου, καί Λάζαρος ὁμοίως τά κακά». Ὡς ἐκ τούτου ἦλθε ἡ ὥρα νά εἰσπράξει ὁ καθένας τά ἀποτελέσματα τῶν ἐπιλογῶν πού ἔκανε. Ὁ πλούσιος, ἐπειδή διάλεξε τήν παροῦσα ζωή, τήν ἔζησε στά ἄκρα, ἀλλά, ἐπειδή ξέχασε καί περιφρόνησε τή μέλλουσα ζωή, τήν ἔχασε γιά πάντα. Ὁ Λάζαρος, ἐπειδή περιφρόνησε τήν παροῦσα ζωή, δέν τήν εὐχαριστήθηκε κατά τή λογική τοῦ κόσμου, ἀλλά, ἐπειδή ἔλπιζε στή μέλλουσα ζωή, τήν ἀπολαμβάνει στήν αἰωνιότητα. Ἡ μετά τόν θάνατο κατάσταση τοῦ καθενός δέν εἶναι κάποια ἀνταμοιβή ἤ τιμωρία πού ἐπιβάλλεται ἄνωθεν. Εἶναι τό λογικό ἀποτέλεσμα τῶν προσωπικῶν ἐπιλογῶν τοῦ καθενός. Εἶναι ἡ ἀνταμοιβή ἤ ἡ τιμωρία πού ὁ καθένας διαλέγει γιά τόν ἑαυτό του.

Σ’ ὅλο αὐτό τό μεγάλο θέμα τῆς ἀληθινῆς δικαιοσύνης τό κλειδί εἶναι οἱ ἀποφάσεις τοῦ ἀνθρώπου καί ὄχι ἡ κρίση τοῦ Θεοῦ. Γιά νά ἐννοήσουμε τήν πορεία πού ἔχουμε καί νά προλάβουμε τά ἀποτελέσματα αὐτῆς τῆς πορείας, ἄς ἔχουμε στό μυαλό μας τό «μνήσθητι» πού λέγει ὁ Ἀβραάμ στόν πλούσιο. Αὐτό τό «μνήσθητι» εἶναι τό καθαριστικό τοῦ παρελθόντος καί τό ἐλιξίριο τοῦ μέλλοντος. Νά θυμόμαστε τό παρελθόν, γιά νά τό καθαρίζουμε μέ τή μετάνοια, ἀλλά νά θυμόμαστε καί τό μέλλον, γιά νά τό καθορίζουμε μέ τήν ἀρετή.

Νά θυμόμαστε τίς ἐπιλογές μας, γιά νά μήν παραξενευόμαστε μέ τά ἀποτελέσματά τους.

Νά θυμόμαστε τά δῶρα τοῦ Θεοῦ καί τήν ἀγάπη Του, διότι ὁ Κύριος θέλει νά μᾶς δίνει, ἀλλά ἐμεῖς ἀποφασίζουμε ἄν καί τί θά πάρουμε. Θά πάρουμε τίς παροχές πού εἶναι πρόσκαιρες καί πεπερασμένες ἤ θά πάρουμε τίς παροχές πού εἶναι μόνιμες καί αἰώνιες; Ὁ Θεός δέν καταπιέζει κανέναν. Μόνον χαρίζει.

Ἐμεῖς ἐπιλέγουμε καί ἀνάλογα ἀπολαμβάνουμε. Ὅ,τι ἀπολαμβάνουμε ἐδῶ, δέν θά μᾶς ἀκολουθήσει. Ὅ,τι στερούμαστε ἐδῶ, δέν τό στερούμαστε γιά πάντα. Ἡ διάθεση τῆς καρδιᾶς μας θά προκαθορίσει τήν ἐμπειρία πού θά ζήσουμε. Ἐάν γεμίσαμε τήν καρδιά μας μέ ἀκόρεστο ἐγωισμό, μέ λαγνεία, μέ ἀτομικότητα, θά χαρίσουμε στόν ἑαυτό μας πόνο καί μοναξιά. Ἐάν γεμίσαμε τήν καρδιά μας μέ εὐχαριστία γιά τά καλά καί τά ἄσχημα, μέ διάθεση δοξολογίας, μέ ὑπομονή καί καρτερικότητα, θά ἀπολαύσουμε τή θεϊκή παρηγοριά, τό χάδι τοῦ Θεοῦ, πού τό δίνει ἁπλόχερα στά ἐνάρετα παιδιά Του.

Ἡ ζωή μας εἶναι γεμάτη ἐπιλογές. Νά μήν ξεχνᾶμε τίς ἐπιλογές πού κάνουμε καθημερινά, διότι ὅλες ἔχουν τίς ἐπιπτώσεις καί τά ἀναπόφευκτα ἀποτελέσματά τους. Νά θυμόμαστε τίς ἀποφάσεις μας, γιά νά περιμένουμε τίς ἐξελίξεις τους. Ὁ πλούσιος καί ὁ Λάζαρος διάλεξαν καί ἀναλόγως ἔζησαν. Ἔζησαν καί ἀναλόγως κατέληξαν. Ἐάν διαλέγουμε κάθε ἡμέρα καί κάθε ὥρα τό θέλημα τοῦ Θεοῦ, θά εἰσπράξουμε τή χαρά καί τή δόξα τῆς ἀδιάπτωτης παρουσίας Του. Ἐάν διαλέγουμε τήν ἀτομική μας καλοπέραση, θά περάσουμε καλά, ὅσο ζοῦμε στή γῆ, ἀλλά δέν μποροῦμε νά ἐλπίζουμε σέ τίποτε, ὅταν κλείσουμε τά μάτια μας. Ἄς κάνουμε λοιπόν τίς σωστές ἐπιλογές, γιά νά χαροῦμε τήν ἀγκαλιά τοῦ Ἀβραάμ, πού μᾶς περιμένει μέ ἀγάπη καί ἐλπίδα. Ἀμήν. 

ΠΗΓΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου