ΜΗΝΥΜΑ

ΓΙΑ ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΤΩΝ ΚΥΡΙΑΚΩΝ, ΕΟΡΤΩΝ ΚΑΙ ΑΓΙΩΝ ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑ

Σάββατο 6 Μαρτίου 2021

“ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΟΙ ΑΝΤΙΛΑΛΟΙ”

Κυριακή Τῆς Ἀπόκρεω

7 Μαρτίου 2021

Ἀγαπητοί μου Ἀδελφοί,

Ἀφοῦ ἡ Ἐκκλησία μᾶς μίλησε γιά τήν ταπεινή ἐκφορά τῆς ζωῆς, μέσα ἀπό τήν ταπεινή προσευχή τοῦ Τελώνου κι ἀφοῦ μᾶς ἔδειξε τήν μεγάλη ἀγάπη τοῦ Θεοῦ, πού περιμένει τήν ἐπιστροφή μας μέσα ἀπό τήν στάση τοῦ σπλαγχνικοῦ Πατέρα τῆς παραβολῆς τοῦ ἀσώτου, σήμερα μᾶς θέτει ἐνωπιον τῶν εὐθυνῶν μας ἔναντι αὐτῆς ἀκριβῶς τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ.

Ἀναγγέλλει μέ βεβαιότητα τήν Δεύτερη Παρουσία τοῦ Κυρίου μας πάνω στή γῆ καί τήν τελική Κρίση, κατά τήν ὁποία θά σταθοῦμε ἐνώπιον τοῦ ἐνδόξου θρόνου Του. Τότε, ὅπως ὁμολογοῦμε καί στό Σύμβολο τῆς Πίστεως οἱ νεκροί θά ἀναστηθοῦν, καί ὅσοι ζοῦν μέχρι τότε θά ἀλλαγοῦν στήν ἴδια κατάσταση μέ τούς ἀναστημένους νεκρούς καί ὅλοι μαζί θά ἁρπαχθοῦμε μέσα σέ νεφέλες γιά νά συναντήσουμε μέ τόν Κύριο στόν ἀέρα, ὅπως χαρακτηριστικά ἐπισημαίνει ὁ Ἀπόστολος Παῦλος στό 4ο κεφάλαιο τῆς Α΄πρός Θεσσαλονικεῖς Ἐπιστολῆς του.

Τό κριτήριο τῆς Κρίσης θά εἶναι ἡ ἀγάπη. Ἡ ἔμπρακτη ἀπόδειξη τῆς ἀγάπης μας πρός τόν συνάνθρωπο. Ἁπλά πράγματα τῆς καθημερινῆς ζωῆς, τά ὁποῖα ὁ καθένας μπορεῖ νά προσφέρει, ὅπως φαγητό στόν πεινασμένο, νερό στόν διψασμένο, ροῦχο στόν ἐνδεῆ, φροντίδα στόν ἀσθενῆ, μέριμνα στόν φυλακισμένο καί γενικῶς συμπαράσταση καί στοργή στόν ἐμπερίστατο καί κατατρεγμένο συνάνθρωπο. Ἁπλά πράγματα, τά ὁποῖα γίνονται σέ συνέχεια τῆς ἀγάπης, πού μᾶς δείχνει ὁ Θεός. Ἐκεῖνος μᾶς τρέφει, μᾶς ἐνδύει, μᾶς φροντίζει, μᾶς συμπαρίσταται μέ τήν Χάρη Του καί μᾶς χορηγεῖ τά πάντα γιά νά δίνουμε κι ἐμεῖς μέ τή σειρά μας σέ αὐτούς πού ἔχουν ἀνάγκη.

Τοῦτο σημαίνει, πώς δέν πρέπει νά εἶναι τό κίνητρο τῆς ἀγάπης μας ἄλλο, ἀπό τήν εὐγνωμοσύνη πρὸς τόν Θεό γιά ἀγάπη Του πρός ἐμᾶς. Μία κίνηση νά φανοῦμε ἀντάξιοι «δοῦλοι» τῆς ἀγάπης, πρός Ἐκεῖνον πού ἔλαβε δούλου μορφή, ἀδειάζοντας τήν θεότητά Του γιά τή δική μας σωτηρία, ὅπως γράφει γιά τήν ἐνανθρώπηση τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ ὁ ἀπόστολος Παῦλος στήν πρός Φιλιππησίους Ἐπιστολή του (β΄ 7-8). Καί τοῦτο διότι στίς ἡμέρες μας συνηθίσαμε νά βλέπουμε μιά ἀγάπη, εἴτε ἐπιδοτούμενη, εἴτε ὑποκινούμενη ἀπό ἄλλα κίνητρα. Ἡ ἀγάπη γιά νά εἶναι ἔμπρακτη καί συνέπεια τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ, πρέπει νά φθάνει ὡς τήν θυσία τοῦ συμφέροντος, τῆς ἄνεσης ἤ καί αὐτῆς ἀκόμη τῆς ἐλευθερίας μας. Τότε μόνο ἡ ἀγάπη εἶναι αὐθεντική καί γνήσια καί μπορεῖ νά γίνει ἡ καλή ἀπολογία μας, ἐπί τοῦ φοβεροῦ βήματος τοῦ Χριστοῦ,  ἡ «ἀπαρχή» τῆς σωτηρίας μας.

Τό βάθος αὐτῆς τῆς ἀγάπης διαζωγραφίζεται ἔντονα καί στό σημερινό ἀποστολικό ἀνάγνωσμα. Μιᾶς καί ἀπό αὔριο ἡ Ἐκκλησία, μέ τὴν ἀποχή ἀπό τὸ κρέας,  ἀρχίζει νὰ μᾶς «προσαρμόζει» σιγά-σιγά στήν ἁγία καί μεγάλη Τεσσαρακοστή, σήμερα ἀκούσαμε ἕνα ἀπόσπασμα ἀπό τήν πρώτη πρός Κορινθίους ἐπιστολή τοῦ Ἀποστόλου Παύλου, ὅπου γίνεται λόγος γιά τά εἰδωλόθυτα. Ὁ Παῦλος ξεκαθαρίζει στούς Κορινθίους καί πρός τούς Χριστιανούς ἀνά τούς αἰῶνες, ὅτι δέν μᾶς εὐπροσωπεῖ ἡ νηστεία ἤ τό φαγητό, ἀλλά ὁ τρόπος τῆς ἀγάπης, πού τά συνοδεύει. Πολλοί Κορίνθιοι παρά τό ὅτι εἶχαν βαπτισθεῖ Χριστιανοί δέν μποροῦσαν εὔκολα νά ἀποχωρισθοῦν τίς παλαιές συνήθειές τους, κάτι πού μέχρι καί σήμερα ταλαιπωρεῖ τό σῶμα τῆς Ἐκκλησίας. Κάποιοι λοιπόν ἀπό αὐτούς, ἐνῶ ἦταν Χριστιανοί, ἀγόραζαν καί ἔτρωγαν κρέατα, πού εἶχαν προσφερθεῖ θυσία στά εἴδωλα, τά εἰδωλόθυτα. Ὁ Παῦλος διευκρινίζει πώς, ἀφοῦ δέν ὑπάρχουν οἱ ψεύτικοι Θεοί τῶν εἰδώλων, κατ΄ οὐσίαν δέν ὑπάρχει κανένα πρόβλημα. Ὅμως ἐπειδή κάποιοι μέ ἀσθενῆ πίστη σκανδαλίζονταν καί ἔχαναν τόν ἑαυτό τους καί τήν σχέση τους μέ τόν Χριστό, ὁ Ἀπόστολος τῶν Ἐθνῶν σέ αὐστηρό ὕφος παραγγέλει τήν ἀποστροφή τῶν Χριστιανῶν στά εἰδωλόθυτα, κι ἄς φαίνεται αὐτό ὑπερβολικό. Λέει μάλιστα χαρακτηριστικά: «Ποτέ δέν θά ξαναφάω κρέας, γιά νά μήν σκανδαλίσω τόν ἀδελφό μου» καί χάσει ἐξαιτίας μου τήν πίστη καί τή σωτηρία του. Ἐξάλλου καί ὁ Χριστός μέ αὐστηρότητα μᾶς συνέστησε νά εἴμαστε προσεκτικοί πρός ἀποφυγήν τοῦ σκανδαλισμοῦ τῶν ἀνθρώπων (βλ. Λουκ, ιζ΄ 2).

Ἡ ἀγάπη πρός τόν συνάνθρωπο καὶ ὁ ἀγῶνας γιά τήν σωτηρία του ἐκτείνεται πέρα ἀπό τά ὅρια τῆς υλικῆς ἤ τῆς ἠθικῆς συμπαράστασης καί φτάνει στήν θυσία καί αὐτῆς ἀκόμη τῆς ἐλευθερίας. Ὁ ἀληθινός Χριστιανός στριμώχνει τόν ἑαυτό του γιά νά χωρέσει κι ὁ ἄλλος. Γίνεται εὑρύχωρος καί ἀνεκτικός γιά νά μήν χαθεῖ ὁ Ἀδελφός. Στήν πρώτη πρός Θεσσαλονικεῖς ἐπιστολή ὁ Ἀπόστολος Παῦλος προτρέπει λέγοντας: «νουθετεῖτε τούς ἀτάκτους, παρηγορεῖτε τούς ὀλιγόψυχους, στηρίζετε τούς ἀδύνατους, μακροθυμεῖτε πρός ὅλους.» (βλ. ε΄ 14). Δέν ζοῦμε γιά νά ἀρέσουμε στούς ἑαυτούς μας, γράφει στούς Ρωμαίους, ἀλλά ὁ καθένας ἀπό ἐμᾶς πρέπει νά ἀρέσει στόν διπλανό του γιά τήν καλή κατά Θεόν συγκρότησή του, γιατί κι ὁ Χριστός δέν ἄρεσε στόν ἑαυτό Του, ἀλλά καθώς ἔχει γραφεῖ οἰκονόμησε τή σωτηρία μας μέ τά ἄχραντα Πάθη Του. (βλ. Ρωμ. ιε΄ 1-3). Γιά νά καταλήξει ξανά πρός τούς Κορινθίους: «ὅλα μοῦ ἐπιτρέπονται, ἀλλά δέν μέ συμφέρουν ὅλα. Ὅλα μοῦ ἐπιτρέπονται, ἀλλά δέν μέ οἰκοδομοῦν ὅλα. Κανείς νά μή ζητεῖ τό δικό του συμφέρον, ἀλλά ὁ κάθένας τό συμφέρον τοῦ ἄλλου.» (βλ. Α΄Κορ. ι 23-24).

Ἀγαπητοί μου Ἀδελφοί,

Τόν τελευταῖο καιρό, λόγῳ τῆς ἐπιδημικῆς ἀσθένειας, πού μᾶς ταλαιπωρεῖ ἀναγκαζόμαστε στή διάρκεια τῆς θείας Λατρείας νά ἐφαρμόσουμε κάποια μέτρα ὑγιεινῆς, στηριζόμενοι πάνω ἀκριβῶς σέ αὐτήν τήν ἔννοια τῆς ἀγάπης, πού φθάνει στά ὅρια τῆς θυσίας τῆς προσωπικῆς μας ἐλευθερίας γιά τήν σωτηρία ὅλων.

Ἡ Ἐκκλησία μας μέ ὑπευθυνότητα καί ποιμαντική ἀγωνία κρατώντας ἀδιαπραγμάτευτη τήν μετάδοση τῆς θείας Κοινωνίας, συστήνει τήν πειθαρχία μας στά διαρκῶς ἀναγγελόμενα μέτρα ὑγιεινομικῆς προστασίας, ὄχι γιατί ἀμφιβάλλει ἤ ὀλιγοπιστεῖ, ἀλλά γιατί ἀγαπᾶ ὅλους καί μεριμνᾶ γιά τή σωτηρία τους!

Σαφῶς καί ὁ Ἱερός Ναός, ὅπου ἱερουργεῖται ἡ θεία Εὐχαριστία φρουρεῖται ἀπό τίς ἄκτιστες ἐνέργειες τοῦ Θεοῦ. Σαφῶς καί ὁ ἁγιασμός ψυχῶν καί σωμάτων εἶναι ἀποδεδειγμένα ἀναμφισβήτητος. Σαφῶς ἡ θεία Χάρη σέ συνδυασμό μέ τήν πίστη, δίδει τό θαῦμα στόν ἄνθρωπο καί στηρίζει τήν ζωή καί τό ἔργο του.

Ὅμως δέν πιστεύουν ὅλοι τό ἴδιο. Οὔτε ἔχουν ὅλοι τό ἴδιο θάρρος. Οὔτε ὅλοι προσεγγίζουν μέ τόν ἴδιο τρόπο τήν μυστηριακή ζωή. Ἐμεῖς θά πρέπει νά γίνουμε εὑρύχωροι γιά νά χωρέσουν ὅλοι. Κι οἱ ἀσθενέστεροι στήν πίστη καί οἱ ἀδύναμοι στό φρόνημα καί οἱ ἰδιότροποι στίς συνήθειες. Ὡς καλοί καί πιστοί Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί, ἀδειάζουμε τόν ἑαυτό μας, ἀρνούμαστε τις ἐπιλογές μας καί ἐγκαταλείπουμε τό θέλημά μας, ὄχι τόσο ἐπειδή φοβούμαστε τήν ἀσθένεια ἤ ὀλιγοπιστοῦμε, ἀλλά ἀπό ἀγάπη στόν ἄλλον, πού πρέπει κι αὐτός νά βρεῖ τή θέση του στήν ζωή τῆς Ἐκκλησίας γιά τήν σωτηρία του. Ἴσως εἶναι ὑπερβολή, ἀλλά ἡ ὑπερβολή τῆς ἀγάπης φέρεται ὡς μίμηση Χριστοῦ! Ἀμήν.

ΠΗΓΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου