ΜΗΝΥΜΑ

ΓΙΑ ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΤΩΝ ΚΥΡΙΑΚΩΝ, ΕΟΡΤΩΝ ΚΑΙ ΑΓΙΩΝ ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑ

Παρασκευή 25 Νοεμβρίου 2016

Κήρυγμα Κυριακῆς 27.11.2016

(Κυριακή ΙΓ΄ Λουκᾶ)

Ἀπόστολος Κυριακῆς Πρός Ἐφεσίους β΄ 4-10

Οἱ ἄνθρωποι διψοῦν συνήθως γιά πλούτη χρήματα πολλὰ , περιουσία μεγάλη, ἐπενδύσεις……. Τὰ ὑλικὰ  ὅμως πλούτη, παρόλο ὅτι γυαλίζουν στά μάτια τοῦ ἀνθρώπου, δέν τὸν ἱκανοποιοῦν ἀληθινὰ καὶ οὐσιαστικά. Μᾶλλον δημιουργοῦν προβλήματα, γεννοῦν τὴν ἀνησυχία καὶ τὴν ἀγωνία, πολλὲς φορὲς δὲ καὶ τὴν καταστροφή.Ὑπάρχουν ὅμως πλούτη πού πλουτίζουν πραγματικὰ τὸν ἀνθρωπο καὶ ἱκανοποιοῦν ἀπόλυτα τὸ πόθο τῆς ψυχῆς του γιά πλουτισμό. Εἶναι τὰ πλούτη τοῦ Θεοῦ μας!  Γι’ αὐτὸ ἀκριβῶς  μιλάει σήμερα ὁ Ἀπόστολος Παῦλος.


 Μὲ ὅσα γράφει ὁ θεῖος Ἀπόστολος  στή σημερινὴ περικοπὴ εἶναι σὰν νά μᾶς ξεναγεῖ στό σπίτι τοῦ Θεοῦ πατέρα μας καὶ νά μᾶς παρουσιάζει τὰ πλούτη τῆς ἀγάπης του.

Πλούτη τῶν ἀνθρώπων εἶναι συνήθως ὅ,τι κατόρθωσαν ν’ ἀποκτήσουν γιά τὸν ἑαυτὸ τους, γιά τὴν καλοπέρασή τους. Πλούτη τοῦ Θεοῦ εἶναι ὅ,τι ἔκανε γιά μᾶς, γιά τή σωτηρία μας, για τὴν ἀνύψωσή μας. Τὰ πλούτη τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ μας εἶναι τὰ ἔργα τῆς ἀγάπης του γιά μᾶς. Καὶ προσθέτει ὁ Ἀπόστολος: « ἤμασταν νεκροὶ ἀπὸ τήν μύηση στήν ἁμαρτίᾳ. Ἐκεῖνος ὅμως μᾶς ἐζωοποίησε  μὲ τὰ χαρίσματα τοῦ Ἁγίου Πνεύματος πού μᾶς ἔδωσε. Καὶ δέν ἀρκέστηκε μόνο σὲ αὐτό. Μᾶς χάρισε τή δύναμη τοῦ Χριστοῦ γιά νά ζήσουμε μία ἀναστημένη, πνευματικὴ ζωή. Καὶ τελικὰ μᾶς ἀνύψωσε στούς οὐρανοὺς ἀπὸ τώρα, χάρη στήν Ἕνωσὴ μας μὲ τὸ ἀναστημένο καὶ δοξασμένο Χριστό >>

Ὅταν βλέπουμε τὰ πλούτη τῶν ἀνθρώπων, ἐπιθυμοῦμε νά τὰ ἀποκτήσουμε καὶ ἐμεῖς. Τὸ ἴδιο πρέπει νά κάνουμε καὶ τώρα, ποὺ ὁ Ἀπόστολος μᾶς ἔδειξε τὰ πλούτη τοῦ Θεοῦ καὶ πατέρα μας. Νά ποθήσουμε τὰ πλούτη τοῦ Θεοῦ! Νά τὰ  ζηλέψουμε καὶ νά ἐπιδιώξουμε νά τὰ κάνουμε δικὰ μας. Πῶς ὅμως μπορεῖ να γίνει αὐτό;

  Ἔχοντας ὑπόψιν ὅτι ὁ Θεὸς τὰ πλούτη τῆς ἀγάπης του δέν τὰ κρατᾶ γιά τὸν ἑαυτὸ του, ἀλλὰ τὰ προορίζει γιά μᾶς, μποροῦμε νά ζητήσουμε νά μᾶς κάνει μετόχους  στά πλούτη του. Μὲ ἄλλα λόγια  μποροῦμε νά ζητήσουμε ἀπὸ τὸν Κύριο νά μᾶς δώσει τὸ « μέγα ἔλεος » Του, τή χάρη του, τή δύναμή του, τὴν ἀγάπη του, καὶ ὅλα ἐκεῖνα τὰ δῶρα καὶ χαρίσματα πού ἔχουμε ἀνάγκη γιά μία ἀνώτερη, πνευματικὴ ζωή, γιά νά ζοῦμε ἐδῶ στή γῆ σὰν πολίτες τοῦ οὐρανοῦ!

            Ὁ Ἀπόστολος συνεχίζει τὴν ἀφηγήσή του γιά τὰ πλούτη τοῦ Θεοῦ. Μὲ φωνή πού πάλλεται ἀπὸ ἱερὴ συγκίνηση μιλάει τώρα γιά τὰ πλούτη τῆς χάριτος τοῦ Θεοῦ μας καὶ εἰδικότερα « γιά τὸν ὑπερβολικὸ πλοῦτο τῆς χάριτος ποῦ μᾶς δόθηκε διὰ μέσου τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ >>!

Ἀνάμεσα στά πλούτη τοῦ Θεοῦ, ὁ Ἰησοῦς Χριστὸς ἀποτελεῖ τὸ μεγαλύτερο κεφάλαιο, εἶναι ὁ μεγαλύτερος θησαυρός, ποὺ δόθηκε στήν ἀνθρωπότητα. Ἡ ἐνσάρκωση καὶ ἡ ἐνανθρώπιση τοῦ Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ ὑπῆρξε μεγάλη « Εὐδοκία τοῦ Θεοῦ » γιά τοὺς ἀνθρώπους. Ἡ ζωὴ τοῦ Θεανθρώπου Ἰησοῦ ἦταν εὐλογία γιά τοὺς κατατρεγμένους. Ἡ διδασκαλία τοῦ Ἰησοῦ ἦταν φῶς, δύναμη καὶ ζωὴ γιά τοὺς πλανεμένους. Τὸ πάθος του καὶ ὁ Σταυρικός του  θάνατος ἀπεδείχθηκαν  πηγές   χάριτος για τοὺς ἁμαρτωλοὺς. Ἡ Ἀνάστασή του ἐξουδετέρωσε τὸν προαιώνιο ἐχθρὸ τῶν ἀνθρώπων, τὸ θάνατο, καὶ ἡ Ἀναλήψή του ἄνοιξε καὶ πάλι τὸν Παράδεισο γιά τοὺς ἐξορίστους…… Ὁ Ἰησοῦς Χριστὸς συγκεντρώνει ὅλα τὰ πλούτη τῆς χάριτος τοῦ Θεοῦ πρὸς τοὺς ἀνθρώπους. Χωρὶς τὸν Ἰησοῦ, ἡ ἀνθρωπότητα θὰ ἑξακολουθοῦσε νά εἶναι πτωχή, ἐρήμη καὶ βυθισμένη στό σκοτάδι τῆς ἁμαρτίας……

 Ἀπὸ τὰ πλούτη καὶ τοὺς θησαυροὺς τοῦ Θεοῦ μας, πρέπει νά ἐπιδιώξουμε νά ἀποκτήσουμε αὐτὸ τὸ μοναδικὸ « μαργαριτάρι » (Ματθ. ιγ΄ 45-46) τὸ Κύριο Ἰησοῦ Χριστό. Ἡ ἀποκτήση τοῦ Ἰησοῦ εἶναι ἡ μεγαλύτερη ἐπένδυση τῆς ζωῆς μας. Ἔχοντας τὸν Κύριο, ἔχουμε τὰ πάντα. Πιστεύοντας στόν Ἰησοῦ, γινόμαστε παντοδύναμοι. Ἀγαπώντας τὸ Χριστό, ἀνακαλύπτουμε τὸ βάθος, τὸ μῆκος, καὶ τὸ ὕψος τῆς ἀληθινῆς ἀγάπης. Ἀκολουθώντας τὸν Ἰησοῦ, βαδίζουμε πρὸς τὸ φῶς. Ἀναπνέοντας τὸν Χριστό, ζοῦμε στήν ἀτμόσφαιρα τοῦ μεγαλείου καὶ τοῦ θείου.

            Τὰ πλούτη τῆς ἀγάπης καὶ τῆς χάριτος τοῦ Θεοῦ μας ἀποτελοῦν ἕνα πραγματικὸ παράδεισο, μέσα στόν ὁποῖο μᾶς καλεῖ νά ζήσουμε ὁ πλούσιος Δημιουργὸς καὶ  Πατέρας μας. Ἡ μωρία καὶ  ἀδυναμία τῆς φύσεώς μας ἦταν αἰτία νά χάσουμε τὸν παράδεισο τῆς Ἐδέμ. Τὸ νά χάσουμε ὅμως καὶ τὸ νέο αὐτὸ παράδεισο τῆς Χάριτος τοῦ Θεοῦ θὰ εἶναι πραγματικὴ  ἀφροσύνη……..

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου