ΜΗΝΥΜΑ

ΓΙΑ ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΤΩΝ ΚΥΡΙΑΚΩΝ, ΕΟΡΤΩΝ ΚΑΙ ΑΓΙΩΝ ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑ

Παρασκευή 28 Ιουνίου 2024

ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΗΣ 30-6-2024 «Η ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ»

«Η ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ»

Οἱ Ἅγιοι Ἀπόστολοι πού σήμερα τιμᾶ ἡ Ἐκκλησία ἀποτελοῦν τό μεγαλύτερο θαῦμα τῶν αἰώνων. Πῶς δώδεκα ἀγράμματοι ἄνθρωποι νίκησαν τούς σοφούς καί φιλοσόφους τοῦ ἀρχαίου κόσμου; Πῶς οἱ ἀγράμματοι ἔγιναν πάνσοφοι; Πῶς οἱ ἀδύνατοι ἔγιναν δυνατοί; Πῶς οἱ ἄσημοι ἔγιναν ἔνδοξοι; Πῶς οἱ μικροί νίκησαν τούς μεγάλους; Μέ τό Πνεῦμα το Ἅγιον.

Ὁ Μέγας Βασίλειος, μιλῶντας γιά τή δύναμη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, λέγει «Δι’ αὐτοῦ οἱ ἀσθενεῖς ἰσχυροί, οἱ πτωχοί πλουτίζουσιν, οἱ ἰδιῶται τῷ λόγῳ σοφώτεροι εἰσί τῶν σοφῶν».

Στήν κλίμακα τοῦ χριστιανικοῦ Ἁγιολογίου στό ὑψηλότερο σκαλοπάτι, εἶναι οἱ Ἀπόστολοι.

Ἄνισος ὁ ἀγῶνας τους. Ὁ Χριστός ἔστειλε τούς Μαθητές του νά παλαίψουν μέ ἰσχυροτέρους ἀντιπάλους. Οἱ ἀδύνατοι Ἀπόστολοι, νά παλαίψουν μέ τούς κολοσσούς τῶν δύο τότε ὑπερδυνάμεων, μέ τό πανίσχυρο Ἰουδαϊκό κατεστημένο τῆς Ἀνατολῆς καί μέ τήν πανίσχυρη Ρωμαϊκή αὐτοκρατορία τῆς Δύσεως. «Ἰδού ἐγώ ἀποστέλλω ὑμᾶς ὡς πρόβατα ἐν μέσῳ λύκων».

Τό ἀποτέλεσμα; Νίκησαν στήν πάλη ἐκείνη τῆς ἱστορίας τά πρόβατα. Νίκησαν οἱ Ἀπόστολοι. Καί μόνο νίκησαν; Ἒκαναν κάτι θαυμαστώτερο. Πολλούς λύκους, τούς μετέτρεψαν σέ πρόβατα τῆς μάνδρας τοῦ Χριστοῦ, τῆς Ἐκκλησίας.

Ἄμισθος ἡ ἐργασία τους. «Ὃτε ἀπέστειλα ὑμᾶς ἂτερ βαλλαντίου καί πήρας καί ὑποδημάτων, μή τινός ὑστερήθητε; Οἱ δέ εἶπον, οὐθενός».

Τρίτο προνόμιο τῶν Ἀποστόλων ἡ θυσία τῆς ζωῆς τους. Πρῶτοι οἱ Ἀπόστολοι ὄχι σέ θρόνους, ἀλλά σέ πόνους. Πρῶτοι ὄχι στήν τιμή τοῦ κόσμου, ἀλλά στήν ἀτιμία. Πρῶτοι ὄχι στό ψέμα τῆς ζωῆς, ἀλλά στό αἷμα τῆς θυσίας. Πρῶτα σφάγια στόν βωμό τῆς ἀγάπης τοῦ Χριστοῦ. Προνόμιο εἶναι νά πεθαίνη κανείς γιά τό Χριστό, ὡς μάρτυρας. «Ἡμᾶς τούς ἀποστόλους ἐσχάτους ἀπέδειξεν ὁ Θεός ὡς ἐπιθανατίους, καυχᾶται ὁ Ἀπόστολος Παῦλος».

ΠΗΓΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου