ΜΗΝΥΜΑ

ΓΙΑ ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΤΩΝ ΚΥΡΙΑΚΩΝ, ΕΟΡΤΩΝ ΚΑΙ ΑΓΙΩΝ ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑ

Σάββατο 22 Ιουνίου 2019

“ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΟΙ ΑΝΤΙΛΑΛΟΙ”

ΚΥΡΙΑΚΗ  ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ

(23 Ἰουνίου 2019)

Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί,

Σαφέστατες εἶναι οἱ ἐντολές τοῦ Χριστοῦ, τίς οποίες δίνει στούς Ἀποστόλους καί κατ' ἐπέκταση σε ὅλους τούς Χριστιανούς γιά τόν τρόπο μέ τόν ὁποῖο γίνεται ἡ ὁμολογία γιά τό ὐπερύμνητο ὄνομα Του. Καί ὅσο σαφέστατες εἶναι οἱ ἐντολές Του γιά τήν ὁμολογία πίστεως πρός τό ὄνομα Του, ἄλλο τόσο πιό ξεκάθαρη εἶναι καί ἡ πληροφόρηση τοῦ Κυρίου μας γιά τό πῶς θά εὐεργετηθοῦν,ὅσοι διακονήσουν τήν ἱερά ἀποστολή τῆς κατηχήσεως καί τοῦ ἱεραποστολικοῦ Του ἔργου.


Ὁ Χριστός βέβαια προειδοποίησε τούς Ἀποστόλους Του ὅτι τά ἐμπόδια καί οἱ δυσκολίες θά εἶναι πολλές καί καθημερινές. Ἡ ἐντολή Του εἶναι ξεκάθαρη: «Πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τά ἔθνη» (Ματθ.28,19). Τό ἔργο τῶν Ἀποστόλων μετά τήν Πεντηκοστή εἶναι ἔνα καί μοναδικό: Νά διαδώσουν παντού τήν σωτήρια ὁμολογία. Τά ἐμπόδια πού θά συναντήσουν πολλά, ἀλλά καί τά βραβεῖα τά ὁποία θά ἀποκομίσουν ἀκόμη σημαντικότερα,σύμφωνα καί πάλι μέ τή διαβεβαίωση τοῦ Χριστοῦ. Βραβεῖα καί ὀφέλη τά ὁποία δέν θά λάβουν καί θά γευτοῦν μόνο οἱ Ἀπόστολοι, ἀλλά καί ὁ καθένας ὁ ὁποῖος στό ὄνομα τοῦ Ἐσταυρωμένου καί Ἀναστάντος Χριστοῦ θά ὑποστεί διωγμούς, ὕβρεις, χλευασμούς, εἰρωνεῖες, περιφρονήσεις, ἀπαξιώσεις. Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος λέει: «Πάντες δέ οἱ θέλοντες εὐσεβῶς ζῆν ἐν Χριστῶ Ἰησοῦ διωχθήσονται» (Β΄Τιμ. 3, 12).

Οἱ Ἀπόστολοι αὐτά τά “στέφανα” του “μαρτυρίου” δέν ἄργησαν νά τά δεχθοῦν. Εὐθύς ἀμέσως ἀπό τήν ἐπιφοίτηση του Παναγίου Πνεύματος ξεχύθηκαν στά πέρατα τῆς Οἰκουμένης νά διαδώσουν τό οἰκουμενικό μήνυμα τῆς σωτηρίας, τῆς λυτρώσεως καί τοῦ ἁγιασμοῦ. Εὐθύς ἀμέσως ὅμως, ξεκίνησαν οἱ διωγμοί, οἱ φυλακίσεις καί τά μαρτύρια τους. Παρόλα αὐτά δεν ὑπέστειλαν τό ἔργο τῆς διακονίας τούς. Δέν δείλιασαν, δέν τρομοκρατήθηκαν, δέν παράτησαν τήν ἀποστολή τους. Ἤξεραν ἐκ τῶν προτέρων ὅτι ὁ Κύριος πάντων, ὡς Θεός καί κριτής θα τούς ὁμολογήσει γιά αὐτή τήν διακονίαν ἐνώπιον τοῦ Οὐρανίου Πατρός Του. Ἐπίσης, γνώριζαν πώς, ἐάν κάποιος φανεῖ ἀνάξιος τῆς ἀποστολῆς, τότε καί ὁ δικαιοκρίτης Θεός δέν θα τόν ἀναγνωρίσει ὡς μέλος τοῦ ἱεροῦ σώματός Του.

Ἀπό τήν συγκεκριμένη Εὐαγγελική περικοπή διαπιστώνουμε ὅτι ὁ Χριστός ζήτησε απόλυτη ἀφοσίωση πρός τό πρόσωπο Του,μέ ἕναν τρόπο πού με τήν ἀνθρώπινη λογική καί τήν κοσμική προσέγγιση, φαίνεται δύσκολος ἕως ἀκατόρθωτος. Ζήτησε δηλαδή ἀπό τούς μαθητές Του, ἀλλά καί ἀπό ὅλους του χριστιανούς πού Τόν ὁμολογοῦν ὡς τέλειο Θεό καί τέλειο άνθρωπο, νά Τόν ἀγαποῦν περισσότερο καί ἀπό τά πλέον προσφιλῆ καί οἰκεία πρόσωπα, ὅπως εἶναι οἱ γονεῖς καί τά παιδιά. Ἡ ἐπιθυμία αὐτή τοῦ Κυρίου μπορεῖ νά φαίνεται ἀκατόρθωτη καί σκληρή .Μέ μιά πιό πνευματική προσέγγιση ὅμως μποροῦμε νά δεχτοῦμε πώς, ἀφοῦ ἐκεῖνος χαρίζει στους γονεῖς τά παιδιά καί στα παιδιά χαρίζει τούς γονεῖς, εἶναι ἀπολύτως φυσικό νά ζητᾶ νά Τόν ἀγαποῦν περισσότερο ἀπό τόν καθένα.

Αὐτός θυσιάστηκε για ὅλους, γιά νά ἀνοίξει τίς πύλες τοῦ οὐρανοῦ, ὥστε νά εἰσέλθουν πάντες κοντά Του ως συγκληρονόμοι τῆς Βασιλείας Του. Εἶναι δέ πανθομολογούμενο ὅτι ἐκεῖνος πού πραγματικά ἀγαπᾷ τόν Θεό, ἀγαπᾶ καί τόν συνάνθρωπό του. Γιά τόν Χριστό πρέπει νά εἴμαστε πάντοτε ἕτοιμοι καί τήν ἴδια μας τή ζωή νά θυσιάσουμε. Νά σηκώσουμε ἀγόγγυστα τόν προσωπικό σταυρό τῆς δοκιμασίας μας, νά ὁμολογήσουμε πρός πᾶσα κατεύθυνση τήν ἱερή καί μοναδική ἰδιότητα μας, τήν χριστιανική ἰδιότητα. Νά μήν ντραποῦμε ἀπό τήν “κατακραυγή” καί τόν χλευασμό πού ἡ σύγχρονη καί ὀργανωμένη ἀθεΐα ἔχει ξεκινήσει ἐδώ καί πολύ καιρό.Γι' αὐτό πρέπει νά εἴμαστε προετοιμασμένοι, γιατί ὁ δρόμος μας εἶναι ἰδιαίτερα δύσκολος καί ἀκανθώδης.

Ὁ Ἀπόστολος Πέτρος ἐκ μέρους ὅλων ρώτησε τόν Κύριο: «Κύριε,ἐμεῖς ἀφήσαμε τά πάντα καί Σέ ἀκολουθήσαμε.Ποιό ἄραγε θά εἶναι τό κέρδος μας;» Ὁ Χριστός ἀπάντησε: «Σᾶς διαβεβαιώνω, ὅτι ἐσεῖς, πού μέ ἀκολουθήσατε ἐδῶ στή γῆ, στή συντέλεια τῶν αἰώνων, ὅταν ἀναδημιουργηθεῖ ὁ νέος πλέον ὁ κόσμος καί ἀναστηθοῦν οἱ νεκροί καί ὁ Υἱός τοῦ ἀνθρώπου καθίσει στόν ἔνδοξο θρόνο Του, τότε καί ἐσεῖς θά καθίσετε ἐπάνω σέ δώδεκα θρόνους γιά νά κρίνετε μέ τήν ἁγιότητα τῆς ζωῆς σας τίς Δώδεκα φυλές τοῦ Ἰσραήλ. Καί αὐτός πού γιά χάρη τοῦ ὀνόματός μου παράτησε γονεῖς, παιδιά, ἀδέλφια, οἰκείους,αὐτός θά ἀμειφθεῖ πλουσιοπάροχα». Οἱ μαθητές τοῦ Χριστοῦ, οἱ ὁποῖοι καί σέ ἄλλες περιπτώσεις εἶχαν ἀκούσει διαβεβαιώσεις ἀπό τό στόμα τοῦ Χριστοῦ, αἰσθάνονταν ἰδιαίτερη ἱκανοποίηση.

Ἀδελφοί μου, στή ζωή μας παρουσιάζονται πολλές φορές ἰδανικές περιπτώσεις ὁμολογίας καί μαρτυρίας Χριστοῦ, ἄς μήν τίς ἀφήσουμε νά περάσουν ἀναξιοποίητες.Ἰδιαίτερα μία πράξη ἀγάπης καί θυσίας εἶναι ἡ καλύτερη ἀπάντηση σέ ὅλους τούς ἀρνητές τοῦ Χριστοῦ. Ἄλλωστε, ὁ ἴδιος ὁ Κύριος εἶπε ὅτι ἡ προσφορά μέ ἀγάπη ἀκόμη καί ἑνός ποτηρίου νεροῦ λογίζεται ὡς θυσία, γιά τήν ὁποία ὁ προσφέρων «οὐ μή ἀπολέσῃ τόν μισθόν αὐτοῦ»(Μαρκ. θ΄41).

Ἕνας μεγάλος ἐκκλησιαστικός συγγραφέας μᾶς λέγει ὅτι ὁ Θεός δέν βλέπει τό μέγεθος τῆς προσφοράς ἀλλά τήν διάθεση πού ἔχει κάποιος. Κρίνει τήν θυσία ἀνάλογα μέ τίς δυνατότητες του, ἀνάλογα μέ τήν ἐσωτερική διάθεση. Ὅλοι οἱ ἅγιοι τῆς Ἐκκλησίας μας, πού τούς ἑορτάζουμε καί τούς τιμοῦμε σήμερα, ἐπέδειξαν μία προσωπική, ἐσωτερική διάθεση προσφοράς καί θυσίας. Μπροστά στούς διωγμούς καί τά μαρτύρια ἐπέδειξαν γενναιότητα, τόλμη, ἀνδρεία, καί ἀξιώθηκαν νά στολίζουν μέ τήν χάρη τοῦ Ἁγίου Θεοῦ τήν «ἐν Οὐρανοῖς θριαμβεύουσα» Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ. Αὐτή ἡ ἀμοιβή καί ἡ ἀνεκτίμητη δωρεά τοῦ Κυρίου μᾶς περιμένει ὅλους, ἄς προσπαθήσουμε, ὅποιο τίμημα καί ἄν ὑποστοῦμε, ἀξίζει ὁ κόπος! Ἀμήν.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου