ΜΗΝΥΜΑ

ΓΙΑ ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΤΩΝ ΚΥΡΙΑΚΩΝ, ΕΟΡΤΩΝ ΚΑΙ ΑΓΙΩΝ ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑ

Σάββατο 15 Ιουνίου 2019

ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ 2019

ΠΑΥΛΟΣ 
ΕΛΕΩ   ΘΕΟΥ   ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
ΤΗΣ    ΑΓΙΩΤΑΤΗΣ    ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 
ΣΕΡΒΙΩΝ   ΚΑΙ   ΚΟΖΑΝΗΣ

Πρός τόν εὐσεβῆ κλῆρον, τούς ἐντιμοτάτους ἄρχοντας
τούς ἐνδοξοτάτους καί γενναιοτάτους ἀξιωματικούς
τῶν ἐνόπλων δυνάμεων καί τῶν σωμάτων ἀσφαλείας,
τούς δικαιοτάτους δικαστικούς λειτουργούς,
τούς ἐλλογιμοτάτους λειτουργούς πασῶν τῶν βαθμίδων τῆς ἐκπαιδεύσεως
καί τόν εὐλαβῆ καί φιλάγιον λαόν τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

«Πεντηκοστήν ἑορτάζομεν καί Πνεύματος ἐπιδημίαν
καί προθεσμίαν ἐπαγγελίας καί ἐλπίδος συμπλήρωσιν·
καί τό μυστήριον ὅσον; ῾Ως μέγα τε καί σεβάσμιον.
Διό βοῶμέν σοι· Δημιουργέ τοῦ παντός,Κύριε, δόξα σοι.»


Ἀγαπητοί πατέρες καί Λαέ τοῦ Θεοῦ εὐλογημένε,

Μεγάλη ἡ ἡμέρα τῆς Πεντηκοστῆς. Ἀποτελεῖ μετά τό Πάσχα τήν πιό μεγάλη ἑορτή τῆς Ἐκκλησίας μας. Εἶναι ἡ πανήγυρις τῶν πανηγύρεων διότι εἶναι ἡ γενέθλιος ἡμέρα τῆς Ἐκκλησίας μας.

Θλίβονται οἱ μαθητές τοῦ Ἀναστάντος Κυρίου μας, ὅταν τούς προαναγγέλλει ὅτι θά φύγῃ ἀπό κοντά τους, ὅτι θά ἀνέλθῃ εἰς τούς οὐρανούς καί θά καθίσῃ στόν ἐνδοξασμένον θρόνον Του «ὅπου ἦν τό πρότερον», δηλαδή πρίν σαρκωθεῖ, πρίν γίνει υἱός τοῦ ἀνθρώπου διά τήν σωτηρίαν μας. Ἐκείνοι τόν παρακαλοῦν «μή μᾶς ἀφήσεις ὀρφανούς». Ὅμως ὁ Κύριος ὡς Πνευματικός Πατέρας, ὡς φίλος καί ἀδελφός τούς διαβεβαιώνει μέ τό «οὐκ ἀφήσω ὑμᾶς ὀρφανούς» (Ἰω. 14,18), δηλαδή δέν θά σᾶς ἀφήσω ὀρφανούς.


Τούς πληροφορεῖ ὅτι θά παρακαλέσει τόν Πατέρα Του γιά νά τούς στείλει τό Πνεῦμα Τό Ἅγιον, τό Ὁποῖον θά τούς διδάσκει τί νά λέγουν, τί νά κηρύττουν, ἀλλά καί νά τούς ὑπενθυμίζει ὅλα ὅσα εἶχαν δεῖ καί ἀκούσει κατά τήν διάρκεια τῆς ἐπιγείου παρουσίας Του. Ὁ δέ παράκλητος τό Πνεῦμα τό Ἅγιον, «ἐκεῖνος ὑμᾶς διδάσκει πάντα καί ὑπομνήσει ὑμᾶς πάντα ἅ εἶπον ὑμῖν» (Ἰω. 14,26).

Τήν κάθοδον, λοιπόν, τοῦ Ἁγίου Πνεύματος ἑορτάζομεν σήμερον, ἀδελφοί, καί ὅλα τά τροπάρια καί οἱ ὕμνοι εἶναι ἀφιερωμένα σ΄ αὐτό τό παμμέγιστο γεγονός, ἀφοῦ πλέον μένει καί κατευθύνει τήν ἐκκλησίαν Του εἰς πᾶν ἔργον ἀγαθόν. Τό πνεῦμα τό Ἅγιον, ὁ παράκλητος, ὁ Βασιλεύς, ὁ Οὐράνιος, ὁ ὁποῖος σκηνώνει καί κατοικεῖ στίς καρδιές τῶν βαπτιζομένων, καθαρίζει τόν νοῦν, τήν καρδιά καί τό σῶμα ἀπό τό ρύπον τῆς ἁμαρτίας, προστατεύει τούς πιστούς ἀπό τίς προσβολές καί τά τεχνάσματα τοῦ Διαβόλου.

«Βασιλεῦ οὐράνιε, Παράκλητε, τό Πνεῦμα τῆς ἀληθείας, ὁ πανταχοῦ παρών καί τά πάντα πληρῶν, ὁ θησαυρός τῶν ἀγαθῶν καί ζωῆς χορηγός, ἐλθέ καί σκήνωσον ἐν ἡμῖν καί καθάρισον ἡμᾶς ἀπό πάσης κηλῖδος καί σῶσον, Ἀγαθέ, τάς ψυχάς ἡμῶν».

Τό Πνεῦμα τό Ἅγιον ὅλοι τό παίρνουμε, ἀδελφοί, μᾶς τό προσφέρει ἡ Μητέρα μας Ἐκκλησία κατά τήν διάρκεια τοῦ Βαπτίσματος καί μέ τό Μυστήριον τοῦ Ἁγίου Μύρου, λαμβάνουμε τά χαρίσματά Του. Πόσο παραστατικά τά ἀπαριθμεῖ ὁ Ἀπόστολος Παῦλος στήν πρός Γαλάτας Ἐπιστολήν Του! Καί ποῖα εἶναι αὐτά; «Ὁ δέ καρπός τοῦ Πνεύματος ἐστιν ἀγάπη, χαρά εἰρήνη, μακροθυμία, χρηστότης, ἀγαθοσύνη, πίστις, πραότης, ἐγκράτεια‧ κατά τῶν τοιούτων οὐκ ἔστι νόμος» καί καταλήγει ὁ Ἀπόστολος Παῦλος «ὅποιοι καλλιεργοῦν ὅλα αὐτά δέν χρειάζονται τόν νόμον τῆς πολιτείας.

Μέ τήν Πεντηκοστή δέν γεννήθηκε ἡ Ἐκκλησίας ὡς ἁπλός θεσμός ἀλλά ὡς συνεχής παρουσία τῆς χάριτος τοῦ Ἁγίου Πνεύματος καί γι’ αὐτό ἡ Πεντηκοστή δέν εἶναι ἕνα γεγονός πού συνέβη μία φορά κάποτε ἀλλά εἶναι ἡ ζωή της Ἐκκλησίας, ἡ ἀδιάκοπη παρουσία τοῦ Θεοῦ στή ζωή τῶν ἀνθρώπων.

Σήμερα ὅμως ἀδελφοί μου ὁ κόσμος εἶναι ἀνάστατος. Πόλεμοι, τρομοκρατικά χτυπήματα, δολοφονίες ληστείες. Γιατί ὅλα αὐτά; Διότι διώξαμε Τόν Θεόν καί τά χαρίσματά τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Ὅλοι ἔγιναν Θεοί! Ὅλα ΕΓΩ, ΕΓΩ. Δέν ἀκοῦμε, κάνουμε πώς τά ξέρουμε ὅλα. Μέ ἀποτέλεσμα νά εἴμαστε ἔρημοι μέσα στίς πόλεις. Ἀποξενωθήκαμε. Τό ΄΄ΕΜΕΙΣ΄΄ τοῦ σοφοῦ μας Σωκράτη καί τοῦ Γέρου τῆς ἐπαναστάσεως Κολοκοτρώνη δέν τό μάθαμε ποτέ. Καί ἀντί γιά θεοί καί αὐθεντίες οἱ ἄνθρωποι ἔγιναν θηρία ἐναντίον τῶν συνανθρώπων των.

Καιρός λοιπόν εὐπρόσδεκτος πρός ἐπιστροφήν, δάκρυα μετανοίας καί ἐξομολογήσεως, συμμετοχή στό ποτήριον τῆς ζωῆς καί σωτηρίας, διότι μόνον ἔτσι γαληνεύουν οἱ καρδιές εἰρηνεύουν καί βλέπουν τόν κάθε ἀπέναντι ἀδελφό καί φίλο μέ ἀγάπη θυσιαστικήν, ἀγιοπνευματικήν καί πνεῦμα τῆς Τριαδικῆς ἀγαπητικῆς ἀλληλοπεριχώρησης.

Στήν Ἱεράν Μητρόπολιν μας ἀγαπητοί μου ἀδελφοί, πέραν τοῦ Γηροκομεῖου μας λειτουργοῦν δύο (2) κοινωνικά παντοπωλεία κάτω ἀπό τήν εὐθύνη τοῦ Γενικοῦ Φιλοπτώχου ταμείου, συτίζονται δέ καθημερινά περισσότερες ἀπό ἐννιακόσιες (900) οἰκογένειες. Εὐχαριστῶ τόν Θεόν καί τούς συνανθρώπους μας καί παιδιά τῶν σχολείων μας πού τρέχουν καί συγκεντρώνουν τά τρόφιμα γιά ἀδελφοῦς μας, ἀνέργους, ἀρρώστους καί πάσχοντες. Εὐχαριστῶ τόν πρωτοπρεσβύτερον π. Νικόλαον Βαχτσεβάνον καί τό ἐπιτελεῖο του Κληρικῶν καί λαϊκῶν οἱ ὁποῖοι ἀναλόνται καθημερινῶς γιά τόν πάσχοντα ἀδελφόν, ἐκφραστές τοῦ καλοῦ Σαμαρείτη.

Παρακαλῶ καί ἐσᾶς σήμερα, ὥς καλούς χριστιανούς στό δίσκο πού θά περιαχθῆ νά βάλετε τό κατά δύναμιν καί ἡ χάρις τοῦ Παναγίου Πνεύματος νά Σᾶς σκεπάζη, νά Σᾶς εὐλογῆ καί νά Σᾶς ἀγιάζει.Ὁ Ἐπίσκοπος καί Μητροπολίτης σας

† Ο ΣΕΡΒΙΩΝ & ΚΟΖΑΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου