ΜΗΝΥΜΑ

ΓΙΑ ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΤΩΝ ΚΥΡΙΑΚΩΝ, ΕΟΡΤΩΝ ΚΑΙ ΑΓΙΩΝ ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑ

Σάββατο 23 Ιουνίου 2018

24 ΙΟΥΝΙΟΥ Γενέθλιον Ἰωάννου Προδρόμου & Βαπτιστοῦ 

(Λκ. α΄ 1-25, 57-68, 76, 80)

Στὴν ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, ἀγαπητοί μου ἀδελφοί, γνωρίζουμε ὅτι ὡς ἡμέρα μνήμης ἑνὸς Ἁγίου ἑορτάζουμε τὴν ἡμέρα τῆς κοιμήσεώς του, ἀφοῦ αὐτὴν θεωροῦμε ὡς γενέθλιο ἡμέρα στὴν Οὐράνιο Βασιλεία τοῦ Θεοῦ. Ὅμως μέσα στήν Ἐκκλησία ἑορτάζουμε καὶ τρία γενέθλια: Τὴν Γέννηση τοῦ Κυρίου μας, τῆς Θεοτόκου Μητέρας Του καὶ τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Προδρόμου. Ὁ λόγος εἶναι ἁπλός· τὰ τρία αὐτὰ πρόσωπα εἶναι τὰ ἐξόχως σημαντικὰ γιὰ τὴν ὁλοκλήρωση τοῦ ἔργου τῆς Θείας Οἰκονομίας. Ἐπιπλέον στὴν ἱστορία τοῦ ἀνθρωπίνου γένους ὑπάρχουν μόνο δύο σημαντικὰ γεγονότα, τὰ ὁποῖα ὁ Θεὸς τὰ ἀναγγέλλει μέσω τοῦ Ἀρχαγγέλου Γαβριήλ. Καὶ αὐτὰ εἶναι ἡ Γέννηση τοῦ Προαιώνιου Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ κατὰ σάρκα καὶ ἡ γέννηση τοῦ Προδρόμου καὶ Βαπτιστοῦ Ἰωάννου, τοῦ μείζονος «ἐν γεννητοῖς γυναικῶν», σύμφωνα μὲ τὸ λόγο τοῦ Κυρίου μας.


Ἑορτάζουμε, ἔτσι, τὴν γέννηση τῆς Θεοτόκου καὶ Ἀειπάρθενου Μαρίας, διότι ὑπῆρξε ἡ Μητέρα τοῦ ἐνσαρκωθέντα Υἱοῦ καὶ Λόγου τοῦ Θεοῦ, τοῦ Κυρίου μᾶς Ἰησοῦ Χριστοῦ, ὁ ὁποῖος ἀνέλαβε ὅλη τὴν ἀνθρώπινη φύση γιὰ νὰ σώσει τὸν ἄνθρωπο. Ἑορτάζουμε ἐπίσης τὴν Γέννηση τοῦ Χριστοῦ, διότι εἶναι ὁ ἐνσαρκωθεῖς Υἱὸς καὶ Λόγος τοῦ Θεοῦ, ὁ Σωτήρας τοῦ κόσμου, ὁ ὁποῖος πρόσφερε τὴν μοναδικὴ θυσία ὑπακοῆς ποὺ συμφιλίωσε τὸν ἄνθρωπο μὲ τὸν Θεό.

Σήμερα, ὅμως, ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία ἑορτάζει ἰδιαιτέρως τὴν γέννηση τοῦ ἁγίου ἐνδόξου Προφήτου Προδρόμου καὶ Βαπτιστοῦ Ἰωάννου. Μία γέννηση ποὺ δοξάστηκε μὲ τὸν προφητικὸ λόγο τοῦ Ζαχαρία, ὁ ὁποῖος εἶπε: «Καὶ σύ, παιδί μου, θὰ ὀνομαστεῖς προφήτης τοῦ Ὑψίστου, γιατί θὰ προπορευθεῖς πρὶν ἀπὸ τὸν Κύριο, γιὰ νὰ προετοιμάσεις τὸ δρόμο Του κάνοντας γνωστὴ στὸ λαὸ Του τὴ σωτηρία μὲ τὴ συγχώρηση τῶν ἁμαρτιῶν τους, γιατί ὁ Θεὸς μας εἶναι γεμάτος εὐσπλαχνία. Ἔκανε ν’ ἀνατείλει γιὰ μᾶς ἕνα φῶς ἀπὸ ψηλά, γιὰ νὰ φωτίσει αὐτοὺς ποὺ ζοῦνε στὸ σκοτάδι καὶ κάτω ἀπ’ τοῦ θανάτου τὴ σκιὰ καὶ νὰ ὁδηγήσει τὰ βήματά μας στὸν δρόμο τῆς εἰρήνης».

Θαυμαστὸς ὑπῆρξε ὁ τρόπος τῆς γεννήσεως τοῦ Προδρόμου. Διότι οἱ γονεῖς του, ὁ Ζαχαρίας καὶ ἡ Ἐλισάβετ, εἶχαν ἤδη προχωρημένη ἡλικία καὶ ἦταν φυσικὰ ἀδύνατο νὰ ἀποκτήσουν παιδί. Ἀλλὰ ἐκεῖ ποὺ σταματοῦν οἱ νόμοι τῆς φύσεως ἔρχεται ἡ δύναμη τοῦ Θεοῦ καὶ πραγματοποιεῖ τὸ θαῦμα. Βέβαια τὸ θαῦμα τῆς γεννήσεως τοῦ Ἁγίου Ἰωάννη ἐπιτελεῖται καὶ γιὰ ἕναν ἄλλο λόγο. Ἔπρεπε ὁ κόσμος νὰ προετοιμαστεῖ γιὰ τὴν γέννηση τῆς Παρθένου.

Ὅταν, λοιπόν, ὁ γέρων ἱερεὺς Ζαχαρίας κλήθηκε γιὰ νὰ προσφέρει θυμίαμα στὰ Ἅγια τῶν Ἁγίων, ἐκεῖ Ἄγγελος Κυρίου τοῦ ἀναγγέλλει τὸ χαρμόσυνο γεγονός, ἀλλ’ ἐκεῖνος δυσπιστεῖ. Ἡ δυσπιστία του τιμωρεῖται. Καὶ μέχρις ὅτου ἐκπληρωθοῦν τὰ λόγια τοῦ Ἀγγέλου τοῦ δένεται ἡ γλώσσα καὶ τοῦ εἶναι ἀδύνατον νὰ μιλήσει. Ἡ λύση ἔρχεται μόνον ὅταν ἡ Ἐλισάβετ γεννᾶ ἕνα ὑγιέστατο ἀγοράκι καὶ ὁ Ζαχαρίας ζητώντας ἕναν πίνακα ἀναγράφει τὸ ὄνομα «Ἰωάννης» καὶ ἀνοίγει τὸ στόμα του καὶ μιλᾶ καὶ προφητεύει γιὰ τὸ παιδί του.

Γιὰ τὰ παιδικὰ χρόνια τοῦ Ἁγίου Ἰωάννη γνωρίζουμε μόνο αὐτό, τὸ ὁποῖο μᾶς λέει ὁ εὐαγγελιστὴς Λουκᾶς, ὅτι δηλαδή «ηὔξανε καὶ ἐκραταιοῦτο πνεύματι, καὶ ζοῦσε στὶς ἐρημιὲς ὡς τὴν ἡμέρα ποὺ ἐμφανίστηκε στὸν λαὸ τοῦ Ἰσραήλ». Τὸ σίγουρο εἶναι ὅτι ὅλη ἡ ζωὴ τοῦ Προδρόμου ἦταν μία ζωὴ ἀσυνήθιστη. Πῶς καὶ πότε βρέθηκε τὸ παιδὶ στὴν ἔρημο δὲν τὸ γνωρίζουμε ἀκριβῶς. Κατὰ τὴν παράδοση, ὁ βασιλιὰς Ἡρώδης μετὰ τὴν σφαγὴ τῶν νηπίων στὴ Βηθλεὲμ ἤθελε νὰ σκοτώσει καὶ τὸν Ἰωάννη, δὲν μπόρεσε ὅμως νὰ τὸν βρεῖ. Τὸ γεγονὸς αὐτὸ τὸν ἐξόργισε πολὺ καὶ γι’ αὐτὸ διέταξε νὰ σκοτώσουν τὸν πατέρα του, τὸν Ζαχαρία. Ἡ μητέρα του, ἀφοῦ ἔμαθε ὅτι οἱ στρατιῶτες ψάχνουν τὸ παιδί, τὸ πῆρε καὶ πῆγε μαζί του σὲ μία ἔρημη ὀρεινὴ περιοχή. Ἀφοῦ ἔζησαν λίγο καιρὸ ἐκεῖ ἡ μητέρα του πέθανε καὶ ὁ μικρὸς Ἰωάννης ἔμεινε μόνος του στὴν ἔρημο μέχρι τὴν ἡλικία τῶν τριάντα ἐτῶν.

Δὲν γνωρίζουμε πῶς τὸν ἔτρεφε ὁ Θεός, πῶς τὸν προστάτευε ἀπὸ τὰ ἄγρια ζῶα, οὔτε μᾶς εἶναι γνωστὸ πῶς ἔμαθε ὁ Πρόδρομος νὰ τρώει ἀκρίδες καὶ ἄγριο μέλι. Ὅμως πιστεύουμε ἀκράδαντα πώς γιὰ τὸν Θεὸ ὅλα εἶναι δυνατά. Ἤδη, λοιπόν, ἀπὸ τὴν ἀρχὴ ἡ ζωὴ τοῦ μείζονος «ἐν γεννητοῖς γυναικῶν» ἦταν μία ζωὴ πρωτοφανὴς καὶ ἀνήκουστη.

Ὁ ἅγιος ἔνδοξος Προφήτης Ἰωάννης καὶ Βαπτιστὴς εἶναι τὸ τέλος τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης. Εἶναι ὁ τελευταῖος ἀπὸ τοὺς Προφῆτες ποὺ προεῖπαν γιὰ τὸν ἐρχομὸ τοῦ Μεσσία Χριστοῦ. Ὑπῆρξε ὁ ἁγιότερος ἄνθρωπος ποὺ γεννήθηκε καὶ ἡ ὅλη του ζωὴ ὑπῆρξε ἀσκητικὴ καὶ ἰσάγγελος. Ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὑπῆρξε ἡ ἐκπλήρωση τῶν προφητικῶν λόγων ποὺ μιλοῦσαν γιὰ τὴν φωνὴ τῆς ἐρήμου ποὺ καλεῖ ὅλους νὰ εὐθυγραμμίσουν τὴν ζωή τους μέ τό θέλημα τοῦ Θεοῦ καὶ νὰ βαδίζουν σύμφωνα μὲ τὶς ἐντολὲς Του. Εἶναι αὐτὸς ποὺ κάλεσε τοὺς Ἰσραηλίτες τότε σὲ μετάνοια. Εἶναι ὁ ἴδιος ποὺ φωνάζει καὶ σὲ ἐμᾶς σήμερα: «Μετανοεῖτε· ἤγγικε γὰρ ἡ Βασιλεία τοῦ Θεοῦ».

Ἂς τὸν ἀκούσουμε, ἀδελφοί μου, καὶ μὲ σθεναρὴ ἀπόφαση ἂς ἐγκαταλείψουμε τὴν ἁμαρτωλὴ ζωή μας. Ἂς ἀνταποκριθοῦμε στὸ κάλεσμα ποὺ ἀπευθύνει καὶ γιὰ μᾶς ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Πρόδρομος καὶ ἂς τρέξουμε πρὸς τὸν Θεό, βέβαιοι ὅτι Αὐτὸς ἐλεεῖ κάθε ἁμαρτωλὸ ποὺ προσφεύγει στὴν εὐσπλαγχνία Του. Ἀμήν.


π. Α.Κ.Γ.

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου