ΜΗΝΥΜΑ

ΓΙΑ ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΤΩΝ ΚΥΡΙΑΚΩΝ, ΕΟΡΤΩΝ ΚΑΙ ΑΓΙΩΝ ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑ

Παρασκευή 29 Ιουνίου 2018

«ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΟΙ ΑΝΤΙΛΑΛΟΙ»

ΚΥΡΙΑΚΗ   Ε΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ

1η Ἰουλίου 2018
         

 Πολλοί στήν ἐποχή μας δέν θέλουν νά ἀκούσουν μέ εὐχαρίστηση νά γίνεται λόγος γιά τόν διάβολο καί τίς πολύ βλαβερές καί  καταστρεπτικές ἐνέργειές του ἐναντίον,τῶνἀνθρώπων.Μερικοί μάλιστα,προτιμοῦν νά ἔχουν τήν ἐντύπωση ὅτι δέν ὑπάρχει καθόλου.Καί ὅπως ἔλεγε ὁ γάλλος ποιητής Baudelaire << ἡ πιό ἔξυπνη πονηρία τοῦ διαβόλου εἶναι νά μᾶς πείθει ὅτι δέν ὑπάρχει>>.


   Ἄλλοι πάλι, ἀντίθετα, τοῦ δίνουν μεγαλύτερη σημασία ἀπό αὐτήν τήν ὁποία ἔχει.Ὅ,τι κακό κάνουν στήν ζωή τους,τό φορτώνουν σ'αὐτόν.Λησμονοῦν ὅμως ὅτι στήν πραγματικότητα,ὁ διάβολος εἶναι ὁ ὑποβολέας καί δέν μπορεῖ νά ἀναγκάσει κανέναν μας νά κάνει κάτι χωρίς νά τό θέλει.Μᾶς ὑπαγορεύει δηλαδή  μέ δόλιο τρόπο τίς πανουργίες του, καί ἄν θέλουμε τίς πραγματοποιοῦμε, ἄν δέν πάλι δέν θέλουμε, τίς ἀπορρίπτουμε.Δέν εἶναι δυνατόν ὁ Θεός ὁ ἴδιος νά σέβεται ἀπόλυτα τήν ἐλευθερία μας καί ὁ διάβολος νά ἔχει τήν δυνατότητα νά τήν καταλύει.

     Τό σημερινό Εὐαγγέλιο μᾶς περιέγραψε τήν πολύ ἄσχημη κατάσταση κάποιων συνανθρώπων μας πού τούς εἶχε ὑποδουλώσει τελείως ὁ διάβολος καί τούς βασάνιζε καθημερινά.Ὑπάρχουν ὅμως καί πολλές ἄλλες εὐαγγελικές διηγήσεις πού μᾶς περιγράφουν τέτοια φοβερά περιστατικά.

   Οἱ δαιμονιζόμενοι αὐτοί,δέν μποροῦσαν νά προσαρμοστοῦν στήν κοινωνική ζωή καί νά ζήσουν ἀρμονικά μέ τούς συνανθρώπους των.Ἔμεναν στά μνήματα καί θεωροῦνταν ἐπικίνδυνοι.Κατέχονταν δηλαδή ἀπό μανία ἐπιθετικότητας καί κανείς δέν τολμοῦσε νά περάσει ἀπό τόν τόπο τῆς κατοικίας τους.Μέσα τους ἦταν διασπασμένοι καί δέν ἤξεραν ποιοί στήν πραγματικότητα εἶναι.Εἶχαν μία τάση αὐτοκαταστροφῆς,προσπαθοῦσαν  δηλαδή νά κάνουν κακό στόν ἑαυτό τους.

     Πολύ δυστυχισμένοι ἄνθρωποι,χωρίς αὐτοκυριαρχία,χωρίς ἀξιοπρέπεια καί ἐλευθερία.Ὁ τρόπος πού ζοῦσαν, μᾶς φανερώνει τήν ἄθλια εἰκόνα τοῦ ἀνθρώπου πού εἶναι ὑποταγμένος στή δύναμη τοῦ σατανᾶ.Ταυτόχρονα δέ, βλέπουμε καί τήν καταστροφική καί φθοροποιό μανία τοῦ σατανᾶ.Μισεῖ τά πλάσματα τοῦ Θεοῦ καί θέλει νά τά καταστρέψει τελείως.Νά τούς στερήσει ὁλότελα τήν χαρά τῆς ζωῆς.Νά μήν ἀφήσει τίποτα ὄρθιο μέσα τους!

     Ὁ Θεός ὅμως,δέν ἄφησε τόν σατανᾶ νά κυριαρχήσει στόν ἄνθρωπο,νά τόν ὑποδουλώσει καί νά τόν καταστρέψει.Μᾶς ἔστειλε τόν Υἱό Του γιά νά καταλύσει τά ἔργα τοῦ διαβόλου καί νά μᾶς ἐλευθερώσει ἀπό τήν καταδυναστεία του.Ὅσες φορές, ὁ Κύριος βρέθηκε ἀντιμέτωπος μέ περιπτώσεις ἀνθρώπων πού βρέθηκαν κάτω ἀπό τήν δαιμονική κυριαρχία,ἔδειξε τήν θεϊκή Του δύναμη καί τήν ἀγάπη Του πρός ὅλους τούς ἀνθρώπους πού εἶχε ὑποδουλώσει ὁ σατανᾶς.Τούς ἀπελευθέρωσε ἀμέσως μέ ἕνα λόγο Του ἀπό τά δεσμά του,δίνοντάς τους τήν δυνατότητα νά χαροῦν τήν ζωή καί νά κάνουν ἐλεύθερα τίς ἐπιλογές τους.

    Μέ τήν εὐεργετική παρουσία τοῦ Κυρίου μέσα στόν κόσμο,τό κήρυγμα τοῦ εὐαγγελίου,τήν σταύρωση καί τήν ἀνάστασή Του καί στήν συνέχεια μέ τήν ἵδρυση τῆς Ἐκκλησίας Του, καταργεῖται τό καταστρεπτικό ἔργο τῶν δαιμόνων καί ἐλευθερώνεται ὁ ἄνθρωπος ἀπό τήν κυριαρχία τους.Ἔτσι,ἀρχίζει μία καινούργια ἐποχή γιά τήν ἀνθρωπότητα.

Ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ συνεχίζει τό ἀπολυτρωτικό Του ἔργο μέσα στόν κόσμο μέ τήν Χάρη καί τήν δύναμη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος.Δίνει τήν δυνατότητα σέ ὅλους τούς ἀνθρώπους νά γίνωνται μέλη της καί νά ἀπολαμβάνουν ὅλες τίς θεῖες δωρεές.Ὁ ἄνθρωπος μέσα στήν Ἐκκλησία,γίνεται μέλος τοῦ σώματος τοῦ Χριστοῦ.Δέν εἶναι μόνος του, γιατί τό σῶμα τοῦ Χριστοῦ ἔχει ὡς μέλη του τήν Ὑπεραγία Θεοτόκο,τούς Ἁγίους καί ὅλους φυσικά τούς πιστούς ζωντανούς καί κεκοιμημένους,οἱ ὁποῖοι κατά  τήν ἐπίγεια ζωή τους εἶχαν κοινωνία μέ τόν Χριστό..

     Ἡ Ἐκκλησία μας ἔχει τήν Χάρη τῶν ἁγίων Μυστηρίων της πού θωρακίζουν τούς πιστούς καί τούς δίνουν τήν δυνατότητα νά παλαίψουν νικηφόρα ἐναντίον τῆς ἁμαρτίας.Ὅταν ἡ ἁμαρτία δέν κυριαρχεῖ στή ζωή μας,ὁ ἐχθρός δέν ἔχει τόπο νά σταθεῖ  καί ἔτσι,ἔχουμε τήν εὐχέρεια νά ἀποτρέψουμε τά πονηρά ἔργα τοῦ σατανᾶ. Μέσα στήν Ἐκκλησία πληροφορούμαστε γιά τήν ἐμειρία τῶν Ἁγίων μας καί ἡ δική τους πείρα μᾶς βοηθάει νά  ἀγωνιστοῦμε  κι ἐμεῖς νικηφόρα, ὅπως ἐκεῖνοι, καί νά κατατροπώσουμε  ὅλες τίς μηχανές τοῦ ἐχθροῦ.

    Ἄς προσέξουμε  κάτι πολύ ὡραῖο πού μᾶς λέει ἅγιος Ἰγνάτιος ὁ Θεοφόρος:

<< Ὅταν οἱ χριστιανοί συγκεντρώνονται στήν Ἐκκλησία γιά νά μετάσχουν στό μυστήριο τῆς θείας Εὐχαριστίας,συντρίβονται οἱ δαιμονικές δυνάμεις>>.Βλέπουμε ἐδῶ πόσο πολύ σημαντικό εἶναι νά εἴμαστε ἐνεργά μέλη τῆς Ἐκκλησίας καί νά συμμετέχουμε στά μυστήριά της μέ καθαρή συνείδηση.Γινόμαστε  παντοδύναμοι, γιατί μεταγγίζεται σέ μᾶς ἡ Χάρις τοῦ Θεοῦ πού εἶναι ἱκανή νά ἀποτρέψει ἀπό πάνω μας καί νά ἀπομακρύνει ἀπό μέσα μας  ὅλη τήν δύναμη τοῦ ἐχθροῦ.

    Δέν ἔχουμε νά φοβηθοῦμε τίποτα ὅταν βρισκόμαστε μέσα στό ἀσφαλές λιμάνι τῆς  Ἐκκλησίας.Δέν ἔχουμε λόγο μέσα στήν μεγάλη προστασία  πού μᾶς προσφέρει ἡ ἀγκαλιά τοῦ Χριστοῦ,νά φοβόμαστε ἀπό τά μάγια καί τίς βασκανίες καί ὁτιδήποτε ἄλλο τρομάζει σήμερα τούς ἀνθρώπους.

   Οἱ ὅποιες προλήψεις, ἀκόμα καί οἱ διάφορες δυσειδαιμονίες, πού καί στίς ἡμέρες μας  μᾶς ἀναστατώνουν,δείχνουν ὅτι  ἔχουμε ἀφήσει κάποιες πόρτες τῆς ψυχῆς μας ἀνοιχτές. Κάποιες ἀφύλακτες διαβάσεις πού ἐπιτρέπουν τήν εἴσοδο στήν καθημερινότητά μας σέ καταστάσεις πού δέν ἔχουν θέση στήν ζωή τῶν χριστιανῶν πού πιστεύουν στό Χριστό καί ὑπακοῦνε πρόθυμα στήν λειτουργική προτροπή:<<Ἑαυτούς καί ἀλλήλους καί πᾶσαν τήν ζωήν ἡμῶν Χριστῶ τῶ Θεῶ παραθώμεθα>>.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου