ΜΗΝΥΜΑ

ΓΙΑ ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΤΩΝ ΚΥΡΙΑΚΩΝ, ΕΟΡΤΩΝ ΚΑΙ ΑΓΙΩΝ ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑ

Σάββατο 23 Ιουνίου 2018

Γενέσιον Ἰωάννου Βαπτιστοῦ 24 Ἰουνίου 2018

Ὁ Ἅγιος Θεόδωρος ὁ Στουδίτης ἀναφερόμενος στό Γενέσιον τοῦ Ἰωάννου τοῦ Προδρόμου, πού ἡ Ἐκκλησία μας ἑορτάζει σήμερα, ξεκινᾶ τόν ἐγκωμιαστικό του λόγο μέ τά ἑξῆς λόγια: «Ἀκόμα καί ἄν ὡμοίαζε ὁ λόγος μας μέ ἐαρινόν τραγούδι καλλικελάδου ἀηδόνος, πολύ πτωχικά θά ἠδύνατο νά ὑμνήσῃ τήν μεγάλην φωνήν τῆς ἀληθείας πού γεννᾶται σήμερον. Τώρα ὅμως πού ἡ λαλιά μας εἶναι ἀσθενική καί τά μάλα κακόφωνος, πῶς νά ὑμνήσῃ τόν πιό δοξασμένον ἀπό ὅλους τούς προφήτας;
Πῶς νά ψάλλῃ αὐτόν πού εἶναι ἡ τιμή καί ἡ δόξα τῶν Ἀποστόλων; Πῶς νά δοξολογήσῃ αὐτόν πού ἔχει μίαν ξέχωρον τιμήν ἀνάμεσα εἰς τούς μάρτυρας;
Αὐτόν πού τώρα ἐμεῖς ἐξυμνοῦμεν, τόν ἐγκωμίασε, πρίν ἀπ’ ὅλους τούς ἄλλους ἐγκωμιαστάς του, ὁ ἴδιος ὁ Χριστός καί Θεός, ἡ Ἀλήθεια, λέγοντας:
“Δέν ἔχει μέχρι σήμερον γεννηθεῖ μεγαλύτερος προφήτης ἀπό τόν Ἰωάννην τόν Βαπτιστήν” (Ματθ. ια’, 11)».

Πόσο μεγάλος ὑπῆρξε ὁ Πρόδρομος φαίνεται καί μόνον ἀπό τούς γονεῖς πού εἶχε, γιατί ὁ μέν Ζαχαρίας, ὡσάν ἄλλος Ἀαρών καί εἰς τήν ἡλικίαν καί εἰς τό ἀξίωμα, ἐνδεδυμένος τήν Ἱερατικήν στολήν εἰσῆλθε εἰς τά Ἅγια τῶν Ἁγίων νά ἱερουργήση ἐπειδή ἐφημέρευε. Ἡ δέ Ἐλισάβετ ὑπῆρξε ἴδια εἰς τήν δόξαν μέ τήν Σάρραν καί μᾶλλον πιό δοξασμένη ἀπ’ αὐτήν, ὡς συγγενής τῆς Θεομήτορος. Αὐτή, λοιπόν, σύμφωνα μέ τό θέλημα τοῦ Θεοῦ χαριτώθηκε, ἄν καί ἦταν στείρα, νά γεννήσει ὄχι τόν Ἰσαάκ, πού ὀνομάστηκε δοῦλος τοῦ Θεοῦ (Γέν. Ιδ’ 14 καί Δαν. Γ’ 35), ἀλλά τόν Ἰωάννην πού ἔγινε γνήσιος φίλος τοῦ Χριστοῦ.
Τί ἔγινε, ὅμως, κατά τίς ἡμέρες ἐκεῖνες; Ἡ ἁγία τῶν ἁγίων, ἡ Παντάνασσα Παρθένος καί Μήτηρ τοῦ Θεοῦ ἀναχωρεῖ ἀπό τήν Ναζαρέτ καί ἔρχεται εἰς τήν ὀρεινήν τῆς Ἰουδαίας, ἐμβαίνει εἰς τόν οἶκον τοῦ Ζαχαρίου, χαιρετάει καί ἀσπάζεται τήν Ἐλισάβετ· ἡ Ἐλισάβετ θέλει εὐθύς νά ἀποκριθῇ εἰς τόν χαιρετισμόν τῆς Παρθένου, ἀλλά δέν προφθάνει· ἀποκρίνεται ὁ Πρόδρομος μέσα ἀπό τήν κοιλίαν της, καί ἀπό μέσα ἀπό τήν μήτραν της· σκιρτᾶ μέσα εἰς τήν κοιλίαν τῆς μητρός του καί τό σκίρτημα εἶναι ἕνα προσκύνημα, ὅπου γεμίζει τήν καρδίαν τῆς Ἐλισάβετ χαρά πνευματική. «Μήτηρ τοῦ Κυρίου μου, ἀρχίζει νά λέγῃ ἡ Ἐλισάβετ, εὐθύς μόλις ἔφθασεν ἡ φωνή τοῦ χαιρετισμοῦ σου εἰς τά ὦτα μου, τό βρέφος ὅπου βαστῶ μέσα εἰς τήν κοιλίαν μου ἐσκίρτησε, σέ προσεκύνησεν ὡς Μητέρα Θεοῦ, καί ἐπλήρωσε τήν καρδίαν μου χαρᾶς καί ἀγαλλιάσεως»· «Ἰδού γάρ ὡς ἐγένετο ἡ φωνή τοῦ ἀσπασμοῦ σου εἰς τά ὦτα μου, ἐσκίρτησε τό βρέφος ἐν ἀγαλλιάσει ἐν τῇ κοιλίᾳ μου» (Λκ 1,41 – 42). Ὦ θαῦμα, ὦ μεγαλεῖον, ὦ δόξα, ὦ χάρις.
Θαυμαστά γεγονότα συνοδεύουν τό γενέθλιο τοῦ Ἁγίου Ἰωάννη τοῦ Προδρόμου. Ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Πρόδρομος εἶναι ὁ μοναδικός ἅγιος, πού πρῶτα τόν γνώρισε ὁ κόσμος ὡς Ἅγιο καί ἔπειτα ὡς βρέφος. Πρῶτα τόν γνώρισε ὡς Προφήτη καί ἔπειτα τόν εἶδε ὡς ἄνθρωπο! Ὁ Θεός θέλησε ἡ γέννηση τοῦ Προδρόμου νά ἔχει παρόμοια προτερήματα μέ ἐκεῖνα τοῦ Ἰησοῦ: – Στήν γέννηση τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ ὁ Γαβριήλ εὐαγγελίζει στήν Παρθένο τό Χαῖρε. Στην γέννηση τοῦ Ἰωάννη ὁ Ἄγγελος λέει στόν πατέρα του τόν Ζαχαρία: «Καί ἔσται χαρά σοί καί ἀγαλλίασις» (Λκ 1,14). – Ὁ Ἄγγελος λέει στήν Παρθένο: «Ἐκεῖνος πού θά γεννήσεις εἶναι ὁ Υἱός τοῦ Ὑψίστου» (Λκ. 1,32). Ὁ Ἄγγελος προλέγει στόν Ζαχαρία ὅτι ὁ υἱός του θά εἶναι Μέγας ἐνώπιον τοῦ Κυρίου (Λκ 1,15). – Στήν γέννηση τοῦ Χριστοῦ ἔχουμε παρθενία καί τόκο. Στήν γέννηση τοῦ Ἰωάννη ἔχουμε στειρότητα καί γηρατειά. – Ἐκεῖ Ἄγγελοι δοξάζουν, ἐδῶ ἄνθρωποι θαυμάζουν. – Ἐκεῖ ἀνοίγουν οἱ οὐρανοί καί κατεβάζουν τόν ἀστέρα, ἐδῶ λύνεται ἡ γλώσσα τοῦ πατέρα καί ἐκφωνεῖ τίς προφητεῖες. – Γεννήθηκε ὁ Ἰησοῦς καί ἔπαψε τοῦ διαβόλου ἡ ἐξουσία. Γεννήθηκε ὁ Ἰωάννης καί ἄρχισε τό κήρυγμα τῆς Σωτηρίας.
Ἄς πανηγυρίσωμεν, ἀγαπητοί μου Χριστιανοί, τό γεγονός τῆς γεννήσεώς του, ὄχι μόνον ὅσοι κατοικοῦν εἰς τά περίχωρα, ἀλλά καί ὅσοι περιτριγυρίζουν τόν πνευματικόν Ἰορδάνην. Βαπτιστά καί Πρόδρομε, λύχνε τοῦ φωτός φαεινότατε, φωνή τοῦ Λόγου μεγαλοφωνοτάτη, δόξα καί καύχημα τῆς ἀνθρωπίνης φύσεως. Ἄγγελε ἐπίγειε, ἄνθρωπε οὐράνιε, σύ ὡς δίκαιος, ὡς μάρτυς, ὡς Ἀπόστολος, ὡς Προφήτης, ὡς Βαπτιστής · ἔπαρον τάς ἁγίας σου χεῖρας ὑπέρ ἡμῶν πρός Κύριον· δυσώπησον Αὐτόν νά ράνῃ πλουσίαν τήν δρόσον τοῦ ἐλέους Του εἰς ἡμᾶς, ὅπου εὐλαβῶς ἐορτάζομεν τό ἔνδοξον καί ὑπέρλαμπρόν σου γενέσιον.

π. Κων/νος Σιόντης

Ἐφημέριος Ἁγίου Νικολάου Ἀγορᾶς

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου