ΜΗΝΥΜΑ

ΓΙΑ ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΤΩΝ ΚΥΡΙΑΚΩΝ, ΕΟΡΤΩΝ ΚΑΙ ΑΓΙΩΝ ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑ

Παρασκευή 18 Δεκεμβρίου 2015

ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΡΟ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ – 20 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015
Ιερά Μητόπολις Σερβίων και Κοζάνης
ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΡΟ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ

(Ματθ. α΄, 1-25)

Ἀφοῦ ὁ Εὐαγγελιστὴς Ματθαῖος μᾶς μίλησε πρῶτα γιὰ τὸ γενεαλογικὸ δέντρο τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ ὡς ἀνθρώπου, ἀπὸ τὸν Ἀβραὰμ μέχρι καὶ τὸν Ἰωσὴφ τὸν ἄνδρα τῆς Μαρίας, «Βίβλος γενέσεως Ἰησοῦ Χριστοῦ», μᾶς μίλησε ἀμέσως καὶ γιὰ τὸ πῶς γεννήθηκε ὁ Ἰησοῦς Χριστὸς ἀπὸ τὴν Παρθένο Μαρία. Μᾶς εἶπε: «Ἡ γέννηση τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ ἔγινε μ᾽ αὐτὸν τὸν τρόπο. Ὅταν ἀρραβωνιάστηκε ἡ μητέρα του ἡ Μαρία τὸν Ἰωσήφ, πρὶν νὰ συνοικήσουν ὡς σύζυγοι, βρέθηκε ἔγκυος μὲ τὴ χάρη τοῦ Παναγίου Πνεύματος. Ὁ Ἰωσὴφ ὁ ἄνδρας της, ἐπειδὴ ἦταν δίκαιος καὶ δὲν ἤθελε νὰ τὴν παραδειγματίση, ἀποφάσισε νὰ τὴν ἀπολύση κρυφά. Ἐνῶ δὲ αὐτὸς σκεφτόταν αὐτά, ἐμφανίζεται τότε ὁ ἄγγελος Κυρίου στὸ ὄνειρό του καὶ τοῦ λέγει: «Ἰωσήφ, ἀπόγονε τοῦ Δαυΐδ, νὰ μὴν φοβηθῆς νὰ παραλάβης τὴ Μαρία, τὴ γυναίκα σου· διότι αὐτὸ ποὺ συνελήφθη μέσα σ᾽αὐτὴν εἶναι μὲ τὴ χάρη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος.
Θὰ γεννήση γιὸ καὶ θὰ τοῦ δώσης τὸ ὄνομα Ἰησοῦν· γιατί αὐτὸς θὰ σώση τὸ λαό του ἀπὸ τὶς ἁμαρτίες του». Ὅλο αὐτὸ ἔχει γίνει γιὰ νὰ ἐκπληρωθῆ ὁ λόγος, ποὺ εἰπώθηκε ἀπὸ τὸν Κύριο μὲ τὸν Προφήτη, ποὺ λέγει: «Νά! ἡ Παρθένος θὰ μείνη ἔγκυος καὶ θὰ γεννήση γιό, καὶ θὰ τοῦ δώσουν τὸ ὄνομα Ἐμμανουήλ», ποὺ ἑρμηνεύεται ὁ Θεὸς εἶναι μαζί μας. Ἀφοῦ σηκώθηκε ὁ Ἰωσὴφ ἀπὸ τὸνὕπνο ἔκανε καθὼς τὸν πρόσταξε ὁ ἄγγελος Κυρίου καὶ παρέλαβε τὴ γυναίκα του, καὶ δὲν γνώρισε αὐτὴν ὡς σύζυγο ποτέ, οὔτε καὶ μετὰ τὴ γέννηση τοῦ γιοῦ της, τοῦ πρωτότοκου, και τὸν ὀνόμασε Ἰησοῦν».

* * *

Ὁ Ἰησοῦς Χριστὸς εἶναι ὁ ἀληθινὸς Θεὸς ποὺ ἔγινε καὶ τέλειος ἄνθρωπος «ἐκ Πνεύματος ἁγίου καὶ Μαρίας τῆς Παρθένου». Ὡς ἄνθρωπος κατάγεται ἀπὸ τὸ γενεαλογικὸ δέντρο τοῦ πατριάρχη Ἀβραὰμ καὶ εἶναι ἀπόγονος τοῦ ἔνδοξου Βασιλιᾶ Δαυΐδ. Καὶ γιὰ νὰ μᾶς δείξη αὐτὲς τὶς δυὸ βασικὲς ἀλήθειες ὁ Εὐαγγελιστὴς Ματθαῖος παραθέτει ὅλο τὸ γενεαλογικὸ δένδρο ἀπὸ τὸν Ἀβραὰμ μέχρι καὶ τὸν Ἰωσὴφ τὸν ἄνδρα τῆς Μαρίας, ἀναφέροντας ὅλα τὰ ὀνόματα σαράντα δύο γενεῶν. Ἔτσι ὁ Εὐαγγελιστὴς δίνει ἀπάντηση στοὺς Ἰουδαίους ὅτι ὁ Ἰησοῦς ἀπὸ τὴν Ναζαρέτ εἶναι ὁ Μεσσίας, ποὺ περίμενε ὁ Ἰσραήλ, καθὼς οἱ Προφῆτες τοὺς προεῖπαν. Ὅλο τὸν λόγο του ὁ Εὐαγγελιστὴς Ματθαῖος τὸν στηρίζει στὴ γενεαλογικὴ πράδοση τῶν Ἰουδαίων καὶ στὰ λόγια τῶν Προφητῶν, γι᾽ αὐτὸ καὶ γράφει: «ἵνα πληρωθῇ τὸ ρηθὲν ὑπὸ τοῦ Προφήτου».

Ὁ δίκαιος Ἰωσὴφ εἶναι τὸ σιωπηλὸ πρόσωπο τῆς Θείας Γραφῆς, ποὺ δὲν ἀκούγεται πουθενὰ στὴ Γραφὴ ἡ φωνή του, παρὰ μόνο διακονεῖ στὸ θεῖο μυστήριο μὲ κάθε ἀκρίβεια ὅ,τι τοῦ λέει ὁ ἄγγελος Κυρίου καὶ τίποτα περισσότερο. Δὲν κάνει ὅ,τι αὐτὸς θέλει, ἀλλὰ ὅ,τι ὁ Θεὸς τοῦ παραγγέλλει· οὔτε ἐπιζητεῖ πολλὲς διευκρινίσεις, πῶς γίνεται αὐτό. Τὸ μόνο ποὺ θέλει εἶναι νὰ εἶναι σύμφωνος μὲ τὸ λόγο τοῦ Θεοῦ. Ὁ πιστὸς καὶ φρόνιμος ἄνθρωπος αὐτὸ κάνει καὶ τίποτα περισσότερο ἤ λιγότερο· θέλει οἱ πράξεις, τὰ λόγια καὶ οἱ σκέψεις του νὰ εἶναι σύμφωνα μὲ τὸ λόγο τοῦ Θεοῦ. Ὅσοι ἄνθρωποι θέλησαν νὰ ἐξηγήσουν τὸ μεγάλο καὶ ἀνερμήνευτο μυστήριο τῆς ἐνανθρώπησης τοῦ Θεοῦ μὲ τὴν ἀνθρώπινη λογική, δηλαδή πῶς γεννᾶται ὁ Χριστὸς ἀπὸ τὴν Παρθένο Μαρία, ἔπεσαν σὲ βαρύτατες βλασφημίες.

Τὸ μυστήριο δὲν χωράει ἔρευνα, ἀλλὰ πιστεύεται ἀπὸ τὸν ἄνθρωπο, καὶ αὐτὸς ποὺ τὸ πιστεύει, αὐτὸς καὶ σώζεται μὲ τὴ χάρη τοῦ Θεοῦ· ἐνῶ αὐτὸς ποὺ τὸ πολυεξετάζει μὲ τὴν ἀνθρώπινη λογική, κολάζεται, ἁμαρτάνει πολύ. Ὁ φρόνιμος ἄνθρωπος ἐξετάζει καλὰ καὶ προσεκτικὰ ἐὰν αὐτὸ ποὺ πράττει εἶναι λόγος Θεοῦ καὶ σύμφωνα μὲ τὸ ἅγιο θέλημα τοῦ Κυρίου· αὐτὸ τὸ θέλει, τὸ ἔχει ὡς βάση καὶ προϋπόθεση γιὰ τὴ ζωή του. Ὅ,τι εἶναι λόγος Θεοῦ αὐτὸ εἶναι καὶ ἡ ἀλήθεια· καὶ ὅ,τι δὲν εἶναι τοῦ Θεοῦ εἶναι ψέμα καὶ ἁμαρτία. Καὶ ὁ δίκαιος ἐδῶ Ἰωσὴφ αὐτὸ κάνει· ἐξετάζει ἐὰν εἶναι λόγος Θεοῦ, καὶ ἀφοῦ βεβαιώνεται ἀπὸ τὸν ἅγιο ἄγγελο γιὰ τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ λαμβάνει στὸ σπίτι του τὴ γυναίκα του, τὴν Παρθένο Μαρία, χωρὶς κανένα ἄλλο λόγο, διότι τοῦ τὸ εἶπε ὁ Κύριος μὲ τὸν ἅγιο ἄγγελο του.

Ἡ ἀλήθεια εἶναι μία καὶ αὐτὴν κηρύττει ἐδῶ ἡ ἁγία μας Ἐκκλησία μὲ τὸ στόμα τοῦ Εὐαγγελιστοῦ Ματθαίου πρὸς ὅλους τοὺς ἀνθρώπους τῆς γῆς· ὅτι ὁ ἀληθινὸς Θεὸς γεννήθηκε καὶ τέλειος ἄνθρωπος ἀπὸ τὴν Παρθένο Μαρία μὲ τὴ χάρη τοῦ Παναγίου Πνεύματος, καὶ αὐτὸς εἶναι ὁ Ἰησοῦς Χριστός. Ὅποιος αὐτὴ τὴν ἀλήθεια τὴν πιστεύει αὐτὸς καὶ σώζεται, γίνεται κληρονόμος τῆς αἰώνιας Βασιλείας τοῦ Θεοῦ. Αὐτὴ τὴ μεγάλη ἀλήθεια θὰ γιορτάσουμε αὐτὲς τὶς ἅγιες ἡμέρες, τὴ γέννηση τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ ἀπὸ τὴν Παρθένο Μαρία στὸ σπήλαιο τῆς Βηθλεέμ. Μὲ καθαρὴ καρδιά, μὲ ἀγάπη μέσα μας καὶ εἰρήνη, ἄς δεχθοῦμε ὅλοι τὸ Χριστὸ ποὺ γεννᾶται, καὶ ἄς ψάλουμε μαζὶ μὲ τὴν Ἐκκλησία μας «Χριστὸς γεννᾶται, δοξάσατε». «Αὐτῷ ἡ δόξα καὶ τὸ κράτος εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων». Ἀμήν.

π. Γ.Δ.Σ.

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου