ΜΗΝΥΜΑ

ΓΙΑ ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΤΩΝ ΚΥΡΙΑΚΩΝ, ΕΟΡΤΩΝ ΚΑΙ ΑΓΙΩΝ ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑ

Σάββατο 17 Μαρτίου 2018

18 Μαρτίου 2018.
Εἰς τήν Κυριακήν τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Σιναῒτου, συγγραφέως τῆς Κλίμακος. (Δ΄ Κυριακή τῶν Νηστειῶν).
Μάρκ. 9, 17 - 31
«Τοῦτο τό γένος ἐν οὐδενί δύναται ἐξελθεῖν εἰ μή ἐν προσευχῇ καί νηστείᾳ» (Μάρκ. 9, 29).
Μία κορυφαία μορφή τῆς πίστεώς μας παρουσιάζεται σήμερα ἐνώπιόν μας ἀπό τήν Ἁγία μας Ἐκκλησία. Ὁ ὅσιος πατέρας μας Ἰωάννης ὁ Σιναῒτης, συγγραφέας ἑνός θαυμασίου συγγράμματος πού ὀνομάζεται «Κλίμαξ». Ἡ Ἐκκλησία μας μᾶς παρουσιάζει αὐτόν τό μεγάλο Ἅγιό της σέ συνδυασμό μέ τό λόγο τοῦ Κυρίου πού ἀκούσαμε στήν Εὐαγγελική περικοπή: «τοῦτο τό γένος ἐν οὐδενί δύναται ἐξελθεῖν εἰ μή ἐν προσευχῇ καί νηστείᾳ».

Τί μᾶς λέγει σήμερα ὁ Κύριος; Μᾶς λέγει πώς, γιά νά διώξουμε τό Διάβολο ἀπό τή ζωή μας, χρειάζεται νά χρησιμοποιήσουμε δύο πανίσχυρα πνευματικά ὅπλα: τήν προσευχή καί τή νηστεία. Ποιό εἶναι τό γενικό περιεχόμενο τῆς διδασκαλίας τοῦ Ἁγίου  Ἰωάννου τοῦ Σιναῒτου; Ὁ ὅσιος μᾶς διδάσκει πώς, γιά νά προοδεύσουμε στήν πνευματική ζωή, χρειάζεται ν’ ἀνεβοῦμε μέ ὑπομονή τήν κλίμακα τῶν ἀρετῶν, σκαλοπάτι σκαλοπάτι. Τό μήνυμα τῆς ἡμέρας λοιπόν εἶναι πώς, γιά νά προοδεύσουμε πνευματικά, πρέπει ν’ ἀγωνισθοῦμε πνευματικά.
Ἡ προσευχή καί ἡ νηστεία εἶναι οἱ δύο ὄψεις τοῦ πνευματικοῦ μας ἀγώνα. Ἡ προσευχή εἶναι ἡ θεωρητική πλευρά του καί ἡ νηστεία ἡ πρακτική. Μέ τήν προσευχή καί τή νηστεία δέν κάνουμε τίποτε ἄλλο ἀπό τό νά ἐκφράζουμε θεωρητικά καί πρακτικά τήν ἀγάπη μας γιά τό Θεό. Μέ τά λόγια, τήν καρδιά καί τό μυαλό μας ἐκφράζουμε τήν ἀγάπη μας πρός τό Θεό διά τῆς προσευχῆς. Μέ τήν ἐλεύθερη στέρηση ἀγαπημένων γεύσεων, ἐλαττωμάτων καί ἐξαρτήσεων ἐκφράζουμε τήν ἀγάπη μας γιά τό Θεό διά τῆς νηστείας. Καί στίς δύο περιπτώσεις αὐτό πού κάνουμε εἶναι ν’ ἀγωνιζόμαστε πνευματικά.
Ἔρχεται λοιπόν ὁ Ἅγιος Ἰωάννης τῆς Κλίμακος νά  μᾶς ὑποδείξει μέ ποιό τρόπο θά δώσουμε αὐτό τόν ἀγώνα στή ζωή μας. Κατά τόν Ἅγιο Ἰωάννη ὁ πνευματικός μας ἀγώνας πρέπει νά ἔχει τά ἑξῆς τρία χαρακτηριστικά: πρῶτον ἐπιμονή, δεύτερον ὑπομονή, τρίτον προσοχή.
Κατ’ ἀρχήν χρειάζεται ἐπιμονή, διότι ὁ πνευματικός ἀγώνας δέν δίνεται μέσα σ’ εὔκολες συνθῆκες.
Στίς ἡμέρες μας, στήν ἐποχή μας καί στήν κοινωνία
μας, τά πάντα μᾶς ἀποτρέπουν ἀπ’ αὐτό τόν πνευ-
ματικό ἀγώνα. Ὁ κοσμοκράτορας τοῦ αἰῶνος τού-
του καί τό ἀντίχριστο πνεῦμα τῶν ἀνθρώπων μᾶς
ἀποτρέπουν ἀπό κάθε πνευματική προσπάθεια. Τά
λανθασμένα πρότυπα, πού συνεχῶς λανσάρονται
ἀριστοτεχνικά, καί τά αἴσχιστα παραδείγματα,
ἀκόμη καί τῶν πνευματικῶν μας ἡγετῶν, συχνά μᾶς
ἀπογοητεύουν ἐντελῶς. Εἶναι ἀνάγκη λοιπόν νά μήν
ὑποχωροῦμε, ἀλλά μέ ἀνυποχώρητη ἐπιμονή νά δί-
νουμε πεισματικά τίς πνευματικές μας μάχες.
Δεύτερον, χρειάζεται ὑπομονή. Ὅσο δυναμικά κι
ἄν ἔχουμε εἰσέλθει στό στάδιο τῶν ἀρετῶν, μέ ὅσο
πεῖσμα καί ἀνδρεία καί ἄν παλεύουμε, δέν σημαίνει
πώς ἀπό τή μία ἡμέρα στήν ἄλλη θά γίνουμε πρω-
ταθλητές. Τήν κλίμακα τῶν ἀρετῶν θά τήν ἀνεβοῦμε
σιγά σιγά, σκαλοπάτι σκαλοπάτι. Ὅπως εἶναι δύ-
σκολο, ὅταν ἀνεβαίνουμε μία σκάλα, νά κάνουμε
ἅλματα, γιατί μπορεῖ νά κτυπήσουμε, ἔτσι εἶναι δύ-
σκολο καί ἐπικίνδυνο νά φιλοδοξοῦμε στόν πνευμα-
τικό μας ἀγώνα νά φτάσουμε σέ ὑψηλά μέτρα
ἀρετῆς καί ἁγιότητος μέ ἐλάχιστη προσπάθεια. Θέ-
λει ὑπομονή ὁ πνευματικός ἀγώνας. Τό πρόσωπο
πού θά μᾶς στηρίζει σ’ ὅλη αὐτή τήν προσπάθεια
εἶναι ὁ πνευματικός μας. Ὁ πνευματικός θά συμπα-
ραστέκεται, ὥστε σιγά σιγά ἀλλά σταθερά νά προο-
δεύουμε στήν κατά Θεόν πορεία πού ξεκινήσαμε.
Χωρίς πνευματικό ὁ ἄνθρωπος εἶναι σάν τόν ἀθλητή
χωρίς προπονητή, σάν τόν κατηγορούμενο χωρίς δι-
κηγόρο, σάν τό πλοῖο χωρίς κυβερνήτη, δηλαδή κα-
ταδικασμένος σέ πνευματική ἀποτυχία.
Τρίτον, χρειάζεται προσοχή. Ὅσο ψηλά καί ν’
ἀνεβοῦμε στήν κλίμακα τῶν ἀρετῶν, ὑπάρχει πάντο-
τε ὁ κίνδυνος τῆς πτώσεως. Ὁ Ἄρειος ὑπῆρξε ἕνα
ἀπό τά λαμπρότερα πνεύματα τῆς ἐποχῆς του.
Ἄνθρωπος ἀσκητικός, αὐστηρῆς ἠθικῆς καί βαθυτά-
της μορφώσεως καί καλλιεργείας. Καί ὅμως ἔγινε ὁ
μεγαλύτερος αἱρεσιάρχης τῆς χριστιανοσύνης. Προ-
σοχή στόν ἐγωισμό. Μπορεῖ νά μᾶς γκρεμίσει ἀπό 
τήν κλίμακα τῶν ἀρετῶν πολύ εὔκολα. Εἶναι χιλιά-
δες τά παραδείγματα ἀνθρώπων, οἱ ὁποῖοι προό-
δευσαν πνευματικά μέ πολύ κόπο καί ἀπό μία
ἀπροσεξία τους γκρεμίστηκαν ὁριστικά πολύ εὔκολα
καί γρήγορα. Προσοχή καί πάλι στίς ὁδηγίες τοῦ
πνευματικοῦ. Ἡ ἐλεύθερη ὑπακοή στίς ὁδηγίες του
μπορεῖ νά φυλάξει μέσα μας τήν ταπείνωση καί ἡ
ταπείνωση νά μᾶς διαφυλάξει σ’ αὐτή τήν
ἀνηφορική πορεία τῆς ἀρετῆς.
«Τοῦτο τό γένος ἐν οὐδενί δύναται ἐξελθεῖν εἰ
μή ἐν προσευχῇ καί νηστείᾳ». Οἱ λόγοι τοῦ Κυρίου
μᾶς δίνουν τό σύνθημα τοῦ ἀγώνα. Ὁ Ὅσιος
Ἰωάννης μᾶς δίνει τόν τρόπο αὐτοῦ τοῦ ἀγώνα. Ἄς
ἀκούσουμε τόν Κύριο καί ἄς παλέψουμε, ὅπως μᾶς
διδάσκει ὁ σήμερα τιμώμενος Ἅγιος, μέ ἐπιμονή, μέ
ὑπομονή καί μέ προσοχή. Μόνον ἔτσι θά μπορέσου-
με ν’ ἀπολαύσουμε μία πλούσια πνευματική καρπο-
φορία, πού θά μᾶς χαρίσει ὁ Κύριος ὡς ὑπέρτατο
δῶρο τῆς ἀγάπης Του. Ἀμήν. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου