ΜΗΝΥΜΑ

ΓΙΑ ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΤΩΝ ΚΥΡΙΑΚΩΝ, ΕΟΡΤΩΝ ΚΑΙ ΑΓΙΩΝ ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑ

Δευτέρα 25 Φεβρουαρίου 2013

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΑΣΩΤΟΥ


Συγκινητική καί υπέροχη ή σημερινή Παραβολή. Σ' όλη τήν βιβλιοθήκη τής ανθρώπινης φιλολογίας καί σέ όλα τά αποφθέγματα τής ανθρώπινης σοφίας, δέν μπορεί νά βρεθεί τέτοιος θησαυρός σοφίας, ευσπλαχνίας, αγάπης, τρυφερότητας, όπως όλα αυτά τά υψηλά ανθρώπινα συναισθήματα έχουν άποθησαυρισθεί στίς λίγες γραμμές τής παραβολής τού Ασώτου. Όρθώς λέχθηκε ότι εάν ό Χριστός καμμία άλλη διδασκαλία δέν έφερνε στόν κόσμο, παρά μόνο τήν παραβολή του Άσωτου, καί μόνο μέ αυτή θά επετύγχανε νά πιστοποιήσει ότι, ό Θεός είναι απείρου αγάπης καί ευσπλαχνίας.

Ή σημερινή παραβολή παρουσιάζει τόν άνθρωπο πού κατέρχεται στό έσχατο σημείο τής αθλιότητας, τής ολοσχερούς καταπτώσεως καί άλλο σκαλοπάτι νά κατεβεί ακόμη δέν υπάρχει. Μά όταν ό άνθρωπος νιώσει τήν εγκατάλειψη του ίδιου του εαυτού του καί τών άλλων συνανθρώπων του, τότε μέσα του ανάβει, ένας σπινθήρας πού γίνεται, φλόγα ελπίδας ότι, θά μπορέσει από τήν κατάπτωση νά αναστηθεί. Αυτό είναι τό βαθύτερο νόημα τής παραβολής του Ασώτου.
Ή παραβολή αυτή ενέπνευσε ένα πλήθος φημισμένων ζωγράφων καί λογοτεχνών. Στάθηκε ή παραβολή αφορμή νά συντεθούν οί πιό συγκινητικοί εκκλησιαστικοί ύμνοι, αξιόλογα και εμπνευσμένα ποιήματα και νά γράφουν ιστορήματα και θεατρικά έργα άξια πολλής προσοχής. Εκατομμύρια άνθρωποι άντικρύζοντας τήν καταχνιασμένη μορφή του Ασώτου, προτού χαθούν γιά πάντα στό χάος του ολέθρου, σταμάτησαν, πόνεσαν βαθειά γιά τό κατάντημά τους καί πήραν τήν απόφαση του γυρισμού σέ μιά ζωή πού έχει αξία.
Επίκαιρη ή παραβολή πάντοτε. Ή πτώση είναι μέσα στήν ανθρώπινη φύση. «Ανθρώπινον το αμαρτάνειν». Ιδιαίτερα ό λόγος μπορεί νά στραφεί στους σημερινούς νέους. Υπάρχουν προβλήματα. Έμεΐς οί άνθρωποι συνηθίζουμε νά κρίνουμε καί νά κατακρίνουμε μιλώντας και γιά χάσμα γενεών. Ή χωρίς αγάπη κριτική καί ό από θέσεως ισχύος λόγος στους σημερινούς νέους δέν έχει πέραση, όταν δέν διαπιστώνουν οί νέοι ειλικρίνεια καί αγάπη..
Ή Εκκλησία, πνευματική κοινωνία, ζωντανή πραγματικότητα στήν πορεία τής ιστορίας, δέν αγνοεί και δέν πρέπει νά αγνοεί τίς ανακατατάξεις και γενικότερα τά δρώμενα σέ κάθε εποχή. "Ολοι μας, δέν μπορούμε νά αγνοούμε τή σύγχρονη πραγματικότητα, γιά νά αντιμετωπίζουμε τούς νέους μέ πλήρη κατανόηση καί μέ σωστή προσαρμοστικότητα στήν κρίση καί στα προβλήματα τους.
Μιλάμε γιά τόν "Ασωτο Υιό αυτής τής Κυριακής και τονίζουμε τή σημασία τής επιστροφής. Σήμερα, όπως έχουν διαμορφωθεί τά κοινωνικά μας πράγματα, αντί νά μιλάμε γιά άσωτους υιούς, καλύτερα νά συντελούμε ώς κοινωνικοί παράγοντες νά μή δημιουργούνται άσωτοι υιοί. Σήμερα ό καλύτερος τρόπος επικοινωνίας μέ τούς νέους είναι ό διάλογος πού γίνεται μέ αγάπη καί κατανόηση. Ό διάλογος νά αρχίζει από τήν οικογένεια, τόν πατέρα καί τή μητέρα και νά συνεχίζεται μέ παιδαγωγικότερο τρόπο άπό τούς δασκάλους όλων τών βαθμίδων τής Εκπαιδεύσεως πού πιστεύουν στό λειτούργημα τους.
Ό διάλογος νά επεκτείνεται καί σέ διάφορους κοινωνικούς θεσμούς, μέ πρώτο τό θεσμό τής Εκκλησίας. Ζούμε σέ μία εποχή φοβερών αντιφάσεων και άνισορρο πίας. Χρειαζόμαστε πρακτικό νού πού νά ενισχύει τή θεωρητική σκέψη, ή όποια δέν κατορθώνει νά ρυθμίζει τό σύνολο τών γνώσεων σέ μία ικανοποιητική σύνθεση. Ανισορροπία εκδηλώνεται ανάμεσα στή φροντίδα γιά τήν έμπρακτη αποτελεσματικότητα καί τίς απαιτήσεις τής συνειδήσεως.
Οι αντιθέσεις διαπιστώνονται στήν ίδια τήν οικογένεια καί επεκτείνονται στους δημογραφικούς, οικονομικούς καί κοινωνικούς τομείς. Αυτές οί κοινωνικές αντιφάσεις παρουσιάζουν διαδοχικά χάσματα στίς σχέσεις ανδρών, γυναικών, παιδιών. Καί τά παιδιά αυτά πληγωμένα αποστρέφονται λόγους υποκρισίας. Δέν μπορούμε νά μιλάμε γιά εμπόριο διαφθοράς τών νέων, όταν γιά προϊόντα, όπως τό τσιγάρο, υποκριτικά θέτουμε τήν υποσημείωση, ότι βλάπτει σοβαρά τήν υγεία.
Δέν μπορούμε νά μιλάμε γιά κοινωνικές άξιες, εξύψωση του κοινωνικού βίου, εξάλειψη τής εγκληματικότητας, όταν τά ναρκωτικά περιφέρονται από χέρι σέ χέρι, όταν στά Μ.Μ.Ε. προβάλλονται σκηνές βίας καί εγκληματικότητας. Δέν μπορούμε νά μιλάμε γιά ηθικό οικογενειακό βίο, όταν άπό τά κανάλια κατά κόρον προσβάλλεται ό έντιμος οικογενειακός βίος. Πώς απαιτούμε σωστή συμπεριφορά από τούς νέους μας, όταν τά σχολεία μας έπαυσαν νά είναι παιδαγωγικά καθιδρύματα καί έγιναν μεταπρατήρια φτηνών γνώσεων;
Έχουμε σήμερα άσωτους υιούς, αλλά υπεύθυνοι δέν είναι εν πολλοίς οί άσωτοι. Αυτοί είναι τά θύματα τών αντιφάσεων καί τής ανισορροπίας του κοινωνικού κατεστημένου. "Αντί νά ζητούμε τήν επιστροφή τών άσωτων, μάλλον χρειάζεται γενναία ανασύνταξη τής κοινωνικής μας ζωής σέ όλους τούς τομείς, ιδιαίτερα στόν τομέα τής παιδείας. Επιβάλλεται οί διάφοροι κοινωνικοί οργανισμοί νά συνεργασθούν μέ ειλικρίνεια καί εντιμότητα γιά πραγματική βοήθεια καί συμπαράσταση τών νέων μέ μία κατανόηση τών σύγχρονων ανακατατάξεων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου