ΜΗΝΥΜΑ

ΓΙΑ ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΤΩΝ ΚΥΡΙΑΚΩΝ, ΕΟΡΤΩΝ ΚΑΙ ΑΓΙΩΝ ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑ

Τρίτη 26 Φεβρουαρίου 2013

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΑΣΩΤΟΥ 2012«ΟΤΙ ΟΥΤΟΣ Ο ΥΙΟΣ ΜΟΥ ΝΕΚΡΟΣ ΗΝ ΚΑΙ ΑΝΕΖΗΣΕ ΚΑΙ ΑΠΟΛΩΛΟΣΗΝ ΚΑΙ ΕΥΡΕΘΗ»
Αγαπητοί μου αδελφοί,Ωραία και άκρως συγκινητική η σημερινή ευαγγελική περικοπή τουΑσώτου υιού. Με την συγκινητική αυτή παραβολή ο Μονογενής Υιόςκαι Λόγος του Θεού έρχεται να μας διδάξει ότι τα πάθη φέρνουν τονάνθρωπο μακριά από την θερμουργό αγκαλιά του Θεού Πατέρα.Ο Θεός Πατέρας έπλασε τον άνθρωπο κατ΄ εικόνα αυτού καιομοίωση και τον έθεσε κυρίαρχο του Παραδείσου της τρυφής·δυστυχώς όμως ο άνθρωπος, «φθόνω διαβόλου απατηθείς τηςβρώσεως μετέσχε, των εντολών σου παραβάτης γεγονώς», βρέθηκεμακριά από την αγάπη και την Πατρική στοργή.
Αυτή η απομάκρυνση επέφερε τον σωματικό θάνατο, δηλαδή τονχωρισμό της ψυχής από το σώμα: «διό πάλιν εις γήν εξ ης ελήφθη,κατεδίκασας επιστρέφειν», αλλά και το κυριότερο και θλιβερότερο, τονπνευματικό θάνατο, πού είναι ο χωρισμός του ανθρώπου από τον Θεό.Αυτή την επανένωση του ανθρώπου με τον Θεό Πατέρα εκουσίωςανέλαβε να την ενεργήσει ο Μονογενής Υιός και Λόγος του Θεού, οΟποίος έγινε άνθρωπος δια να ενώσει τον άνθρωπο με τον Θεό και ναεπαναφέρει τον άνθρωπο στην αρχαία μακαριότητα.Χαρακτηριστική αλλά και επίκαιρος είναι η σημερινή παραβολήτου ασώτου υιού. Ο άσωτος ζητώντας την ευτυχία του στις ηδονές καιαπολαύσεις αυτής της πρόσκαιρης και μάταιης ζωής εγκαταλείπει τηνπατρική εστία και τις πατρικές νουθεσίες, αξίες και εντολές, και,«απεδήμησεν εις χώραν μακράν».Εκεί με το να ζεί άσωτη ζωή, συντρίβει τις πνευματικές και ηθικέςδυνάμεις του με τα πάθη, και ενώ ζητούσε να βρεί την ευτυχία μέσαστην άσωτη και όλως ξένη σε αυτόν κοινωνία, δυστυχώς περιέπεσεστην δυστυχία, την αθλιότητα, στην υλική και πνευματική πείνα καιφτώχιαΝα σε οποία αθλία κατάσταση περιήλθε ο ταλαίπωρος αυτόςνέος. Ενώ ήταν παιδί πλουσίου Πατέρα κατέληξε στο τέλος να γίνειχοιροβοσκός και τούτο ένεκα της αφροσύνης του γιατί νόμισε ότιείναι σε θέση μόνος του να ζήσει χωρίς της Πατρική επέμβαση.Πολύ ορθά, λέγει ο Προφητάναξ Δαβίδ , «πάντες οι μακρύνοτεςεαυτούς από σού , Κύριε ,απολούνται, οι δε εκζητούντες σε ουκελαττωθήσονται παντός αγαθού»Η δυστυχία, η αθλιότητα, η υλική και πνευματική πείνα, όλα αυτάγενούν την αμαρτία, και τα «οψώνια της αμαρτίας θάνατος εστίν»,θάνατος πνευματικός. Τα πάθη είναι οι σφοδρές επιθυμίες και
αμαρτωλές πράξεις του ανθρώπου, οι οποίες κυριεύουν καιαιχμαλωτίζουν όλες τις δυνάμεις της ψυχής, με αποτέλεσμα οάνθρωπος να βρίσκεται εκτός ευατού. Τα πάθη τα οποία κυριαρχούν τον άνθρωπο, και μάλιστα τον νέοάνθρωπο, είναι πολλά και ποικίλα· φοβερά και όλως καταστρεπτικά. Οεγωισμός, ο φθόνος, η κενοδοξία, η οργή, το μίσος, η φιλοχρηματία, οαθέμιτος πλουτισμός· πάντα ταύτα φθείρουν τον άνθρωπο και τονκαθιστούν δούλο και ηθικά νεκρό, ως τον άσωτο υιό.«Ο ποιών τηναμαρτίαν», λέγει Κύριος, «δούλος εστί της αμαρτίας».Ο δούλος των παθών είναι τυφλός, δεν βλέπει τον ίσιο δρόμο, οοποίος αν και είναι επίπονος στην αρχή, οδηγεί όμως τελικά τονάνθρωπο στο φώς, την ζωή, την αλήθεια, που είναι ο Χριστός. Τα πάθη της αμαρτίας είναι φοβεροί τύραννοι και όλως απαίσιοι,οι οποίοι υποδουλώνουν το σώμα και την ψυχή μας και μας καθιστούνχειρότερους από τα άλογα ζώα και μας οδηγούν στην αθλιότητα, στηνκαταστροφή, στον πνευματικό θάνατο.Πολλοί, δυστυχώς και από εμάς τους χριστιανούς, δεν κάνουμεκαλή χρήση της ελευθερίας που μας δώρισε ο Πλάστης και Δημιουργόςμας, αλλά επιζητούμε πολλάκις απελευθέρωση, από τους νόμους καιτους κανόνας τους οποίους έθεσε ο θεάνθρωπος Ιησούς και δίδαξανοι θεηγόροι απόστολοι και οι θεοφόροι της Εκκλησίας μας Πατέρες ,και ζούμε ζωή ακατάστατη, ζωή αμαρτωλή.Ο άσωτος υιός« νεκρός ην και ενέζησε και απολωλός ήν καιευρέθη».Νεκρός ήταν σωματικά και ηθικά, και εις εαυτόν ελθών» μεειλικρινή μετάνοια ανασταίνεται πνευματικά και ενδύεται παρά τουαγαθού Θεού Πατρός καθαρή την πρώτη στολή.ο άσωτος υιός, αφού διέρρηξε τους πατρικούς χαλινούς, βρέθηκεμακριά της πατρικής εστίας και έζησε άσωτο ζωή· και αφού πείνασε,δίψασε, τα πάντα έχασε, τότε μέσα στην δυστυχία του σκέφτηκε ξανάτον πατέρα του, ήλθε σε επίγνωση των πράξεών του, τότε σκέφτηκετον Πατέρα του, μετανόησε για το τι έκαμε, ξαναγύρισε στην πατρικήεστία, στην πατρική αγκαλιά την πατρική.Αγαπητοί μου, νέοι και νέες, προσέχεται προς Θεού, μηπαρασύρεστε από τις σειρήνες του κόσμου του αιώνος τούτου, μηπαρασύρεστε από τα φαινομενικά θέλγητρα της παγκοσμιοποιημένηςαυτής εποχής, των απατηλών εξελίξεων·και ας παραμείνει η αγνήψυχή σας καθαρή, μακριά από τά οψώνια της αμαρτία.Τα πράγματα δυστυχώς όμως μαρτυρούν την αλήθεια, πόσοι καιπόσοι νέοι και νέες και σήμερα βρίσκονται στην πρότερη οικτράκατάσταση του ασώτου υιού, και περιφέρονται ,τοις δε κακείσε, μηγνωρίζοντες πολλάκις τι θέλουν, τι επιζητούν, κακουχούμενοι καιυστερούμενοι, των αγαθών της ευγενούς και ωραίας αυτής ζωής.Η θεϊκή και φιλόστοργος αγκαλιά του Θεού Πατέρα αναμένειόλους, τους νέους και όλες τις νέες ,ως τον άσωτο υιό, να σαςαγκαλιάσει, να σας ζεστάνει από το αΐδιο και ανέσπερο Θαβώρειο φως
και να σας περιλούσει με το Πανάγιο Πνεύμα, «το εκ του Πατρόςεκπορευόμενον και εν Υιώ αναπαύμενον».Και τότε, όλοι με καθαρή την καρδιά, από παντός μολυσμούσαρκός και πνεύματος, θα ακούσουμε, ως ο άσωτος υιός, παρά τουΠαντάνακτος Θεού την φωνή Του την λέγουσα: «ούτος ο υιός μουνεκρός ήν και ανέζησε, αμαρτωλός ήν και ευρέθη». ΑΜΗΝ.Ο Λ.Κ.Α.Π.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου