ΜΗΝΥΜΑ

ΓΙΑ ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΤΩΝ ΚΥΡΙΑΚΩΝ, ΕΟΡΤΩΝ ΚΑΙ ΑΓΙΩΝ ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑ

Σάββατο 11 Δεκεμβρίου 2021

ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΑ΄ΛΟΥΚΑ

(Λουκ. ιδ΄, 16-24) (12/12/2021)

«Έρχεσθε, ότι ήδη έτοιμα εστί πάντα» (στ. 17).

Σήμερα ἡ Ἐκκλησία μας τιμᾶ τή μνήμη τῶν Ἁγίων Ἀνδρῶν τῆς Π. Δ., τῶν Προπατόρων. Ἔτσι καί ἐμεῖς, μιμούμενοι τήν πίστη τους πρός τό Θεό, ὅπως καί τίς ἀρετές τους, ἅς προετοιμαστοῦμε πνευματικά, ὥστε ἐπάξια νά γιορτάσουμε τή Γέννηση του Υἱοῦ Του .

Σπουδαία γιά τήν ψυχική μας σωτηρία εἶναι τά διδάγματα τῆς σημερινῆς εὐαγγελικῆς περικοπῆς, δηλαδή, τῆς παραβολῆς τοῦ «Μεγάλου Δείπνου». Ὁ Κύριος γευμάτισε στό σπίτι ἑνός ἄρχοντα Φαρισαίου καί ἐκεῖ βρῆκε τήν εὐκαιρία νά διδάξει τούς παρόντες πῶς νά προσέχουν καί νά μή διαλέγουν τίς πρῶτες θέσεις στά δεῖπνα.

Ἕνας ἀπό τό πλῆθος, μέ δυνατή φωνή, εἶπε στόν Ἰησοῦ: «Μακάριος ὃς φάγεται ἄριστον ἐν τῇ βασιλείᾳ τοῦ Θεοῦ» (Λουκ. 14:15). Ἀπ’ αὐτό παίρνει τήν ἀφορμή καί ἀναφέρει τήν παραβολή τοῦ «Μεγάλου Δείπνου». Μιά παραβολή, ἡ ὁποία ἔχει αἰώνιο κύρος, γιατί καί σήμερα δίνεται τό «Μέγα Δεῖπνο» τῆς Θείας Εὐχαριστίας, στό ὁποῖο καλοῦνται ὅλοι νά πάρουν μέρος, ἀλλά δυστυχῶς λίγοι συμμετέχουν. Πολλές εἶναι οἱ δικαιολογίες τους. Οἱ Ἅγιοι Πατέρες καί  ἑρμηνευτές τῆς παραβολῆς ὀνόμασαν τό Δεῖπνο «Μέγα», γιατί αὐτός πού μᾶς καλεῖ εἶναι ὁ Μέγας Βασιλεύς τῶν Βασιλέων καί ὁ Ἄρχων τῶν ἀρχόντων, ὁ Θεός. Ὁ ὁποῖος μᾶς καλεῖ ὅλους μας.

Οἱ τρεῖς κατηγορίες τῶν προσκεκλημένων τῆς παραβολῆς, οἱ ὁποῖοι ἀρνήθηκαν τήν πρόσκληση στό «Δεῖπνο», εἶναι:

α) Ὅσοι προβάλλουν τήν ἀγορά χωραφιοῦ καί τίς ἀγροτικές ἀσχολίες καί ἀπορρίπτουν τό θεϊκό κάλεσμα. Ὁ Θεός τούς καλεῖ κοντά Του, στό ναό, συνδαιτυμόνες στό τραπέζι τῆς Εὐχαριστίας. Καί αὐτοί, ἀδιαφορώντας γιά τήν πρόσκληση τοῦ Θεοῦ, παίρνουν τό δρόμο γιά τά κτήματα. Πάνω ἀπό τήν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ, ἡ ἀγάπη γιά τήν περιουσία. 

Πάνω ἀπό τή σωτηρία, ἡ ὕλη καί ὁ πλουτισμός. «Ἐρωτῶ σε, ἔχε με παρῃτημένον».

β) Οἱ προβάλλοντες ἐμπορικές καί ἐπιχειρηματικές δραστηριότητες. 

«Ζεύγη βοῶν ἠγόρασα πέντε, καὶ πορεύομαι δοκιμάσαι αὐτά». Εἶναι αὐτοί πού ρίχνουν τό βάρος στό χρῆμα καί τό κέρδος καί ἡ πλεονεξία τούς ἀπογυμνώνει κάθε τί ἄλλο καί μάλιστα πνευματικό ἐνδιαφέρον. Ἡ ψυχή τους δέν τούς ἐνδιαφέρει. Καί ὅταν οἱ καμπάνες τούς καλοῦν στό Κυριακάτικο Θεϊκό τραπέζι τῆς Θείας Εὐχαριστίας, ἀδυνατοῦν νά τίς ἀκούσουν. Ὁ Χριστός ἐγκαταλελειμμένος καί περιφρονημένος καί ἡ τιμητική πρόσκληση χωρίς ἀνταπόκριση.

γ) Οἱ προβάλλοντες ὡς δικαιολογία τό γάμο τους. 

«Γυναῖκα ἔγημα, καὶ διὰ τοῦτο οὐ δύναμαι ἐλθεῖν». Ἐμπόδιο ὁ γάμος καί ἡ δημιουργία οἰκογένειας. Ὅλα αὐτά ἀποτελοῦν προφάσεις καί φανερώνουν πόσο λίγη ἀγάπη ὑπάρχει στήν καρδιά μας γιά τόν Χριστό. Ἡ πρόσκληση ἔγινε πρῶτα ἀπό τούς προφῆτες τῆς Π.Δ., γιά νά δεχτοῦν οἱ ἄνθρωποι τόν Μεσσία καί δεύτερον, ἔγινε ἀπό τόν ἴδιο τόν Υἱό τοῦ Θεοῦ, τόν Ἰησοῦ Χριστό.

Ἀγανακτεῖ ὁ Θεός κατά αὐτῶν πού προφασίζονται δικαιολογίες γιά νά μήν προσέλθουν στό «Δεῖπνο» καί ἔτσι καλεῖ τούς φτωχούς, τυφλούς καί χωλούς, ἀπό παντοῦ, πρός ντροπή τῶν μεγάλων καί τῶν ἰσχυρῶν. 

Δηλαδή, ὁ Θεός φρόντισε(εὐδόκησε) νά κηρυχθεῖ τό Εὐαγγέλιό Του, πέραν τῆς Ἱερουσαλήμ καί Ἰουδαίας καί σέ ὅλα τά ἔθνη. Τό «ἀνάγκασον» ἑρμηνεύεται ὅτι μέ τή λογική καί τό κήρυγμα νά πεισθοῦν οἱ ἄνθρωποι, γιά τήν ἀλήθεια περί τοῦ Θεοῦ καί τῶν Θείων Του διδασκαλιῶν. Τό «ἵνα γεμισθῇ ὁ οἶκος μου» φανερώνει τήν ἄπειρη φιλανθρωπία καί τό ἔλεος τοῦ Θεοῦ, ὁ ὁποῖος θέλει νά σωθοῦν ὅλοι οἱ ἄνθρωποι. «Πολλοὶ γάρ εἰσι κλητοί», ἀπό τό Θεό προσκεκλημένοι γιά νά δεχτοῦν τόν Χριστό ὡς Σωτήρα τους, μέσα ἀπό τίς καλές πράξεις καί τήν πίστη τους. «Ὀλίγοι» εἶναι ὅμως ἐκεῖνοι οἱ ὁποῖοι Τόν δέχονται καί εἶναι αὐτοί οἱ «ἐκλεκτοί του Θεοῦ», γιατί αὐτοί μέ τά καλά τους ἔργα καί τήν τήρηση τῶν ἐντολῶν Του, θά γίνουν μέλη τῆς Βασιλείας Του.

Εἶναι πλούσιος ὁ «Δεῖπνος», γιατί ὁ Θεός μᾶς παρέχει πλούσια πνευματική προμήθεια Θείων ἀγαθῶν, ὅπως καί τά Ἱερά Μυστήρια τῆς Ἐκκλησίας μας καί ἰδιαίτερα τό Μυστήριο τῆς Θείας Εὐχαριστίας. Ἅς κοιτάξουμε τούς ἑαυτούς μας στόν καθρέπτη τῆς συνειδήσεώς μας καί ἅς δοῦμε σέ ποιά κατηγορία ἀνήκουμε. Καί τότε ἐξετάζοντας τά ἀδικαιολόγητα, πού μᾶς ἀναγκάζουν νά μήν προσέλθουμε στό προσκλητήριο τῆς Κυριακῆς, γιά τή συμμετοχή μας στό Μυστικό Δεῖπνο τῆς Θείας Εὐχαριστίας. Ἅς προσέλθουμε στό «Δεῖπνο» μέ τό ἔνδυμα τοῦ δείπνου, δηλαδή, μέ ψυχική προετοιμασία, προσευχή, νηστεία καί ἐξομολόγηση καί τότε ἐπάξια θά συμμετάσχουμε, παίρνοντας μέσα μας τά Θεῖα Δῶρα τῆς αἰωνίου Ζωῆς. Ἀμήν!

Πρωτοπ. π. Βύρων Λάππας

ἐφημέριος Βουνοπλαγιᾶς

ΠΗΓΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου