ΜΗΝΥΜΑ

ΓΙΑ ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΤΩΝ ΚΥΡΙΑΚΩΝ, ΕΟΡΤΩΝ ΚΑΙ ΑΓΙΩΝ ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑ

Σάββατο 11 Δεκεμβρίου 2021

Κυριακὴ ΙΑ' Λουκᾶ  12η Δεκεμβρίου 2021 

(Λκ. ιδ' 16 - 24, Μτθ. βκ' 14) 
«πολλοὶ γὰρ εισὶ κλητοί, ὀλίγοι δὲ ἐκλεκτοὶ» (Μτθ. βκ' 14), 

Καθὼς βρισκόμαστε στὴν τελικὴ πορεία γιὰ τὴ μεγάλη ἑορτὴ τῶν Χριστουγέννων, ἡ Ἐκκλησία μᾶς βάζει νὰ ἀκούσουμε τὴν ὡραία καὶ συμβολικὴ παραβολὴ τοῦ μεγάλου δείπνου, Εἶναι τὸ δεῖπνο τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ, στὸ ὁποῖο εἶναι πολλοὶ οἱ προσκεκλημένοι ἀλλὰ ἐλάχιστοι οἱ ἐκλεκτοὶ πού τελικὰ θὰ τὸ ἀπολαύσουν.
Ἡ πρόσκληση γιὰ τὸ βασιλικὸ δεῖπνο τοῦ Παραδείσου δίνεται κατὰ τὴ στιγμὴ τῆς βάπτισης. Ὅλη ἡ ζωὴ τοῦ χριστιανοῦ ἔχει σκοπὸ νὰ φυλάξει αὐτὴ τὴν πρόσκληση καθαρή, νὰ μὴν τὴν ξεχάσει, νὰ μὴν τὴν περιφρονήσει καὶ τὴν πετάξει καί, κυρίως, νὰ προετοιμάσει τὸν ἑαυτό του κατάλληλα ὥστε, ὅταν ἔλθει ἡ ὥρα τοῦ δείπνου, νὰ εἶναι ἕνας ἀπὸ τοὺς ἄξιους καὶ ἐκλεκτοὺς συνδαιτυμόνες τοῦ οἰκοδεσπότη, πού εἶναι ὁ Θεός.
Σύμφωνα μὲ τὴν παραβολή, ἐνῶ πολλοὶ λαμβάνουν αὐτὴ τὴν πρόσκληση, ἐλάχιστοι τὴ φυλάσσουν καθαρὴ καὶ προετοιμάζονται κατάλληλα γιὰ νὰ ἀνταποκριθοῦν σ' αὐτὴ καὶ νὰ τὴν τιμήσουν. Οἱ περισσότεροι, μέσα ἀπὸ ἀνόητες καὶ προσβλητικὲς γιὰ τὸ Θεὸ δικαιολογίες, βάζουν ἄλλες προτεραιότητες στὴ ζωὴ τούς. Ὅταν ἔρχεται ἡ ὥρα τοῦ δείπνου, τότε συλλαμβάνονται ἀπροετοίμαστοι καὶ καθίστανται ἀνάξιοι νὰ παρακαθίσουν σ' αὐτό. Ὅλη ἡ ζωὴ τοῦ ἀνθρώπου, ὅμως, εἶναι μάταιη καὶ ψεύτικη, ἂν δὲν καταφέρει νὰ προετοιμαστεῖ ἔγκαιρα καὶ κατάλληλα γιὰ τὴ συμμετοχή του σ' αὐτὸ τὸ γλέντι τῆς αἰωνιότητας.
Ὁ σήμερα τιμώμενος μεγάλος Ἱεράρχης ἅγιος Σπυρίδωνας μᾶς διδάσκει μερικοὺς πρακτικοὺς τρόπους μὲ τοὺς ὁποίους θὰ γίνουμε ἐκλεκτοὶ συνδαιτυμόνες τοῦ Χρίστου, Ἡ ζωή του μᾶς δείχνει πῶς νὰ ἀποφύγουμε τὴ νοοτροπία τῶν πολλῶν καὶ νὰ υιοθετήσουμε τὴ νοοτροπία τῶν ἐκλεκτῶν.
Ὁ πρῶτος καλὸς τρόπος τῆς προετοιμασίας γιὰ τὸ μεγάλο δεῖπνο τῆς σωτηρίας εἶναι ἡ ἁπλότητα τῆς καρδιᾶς, ὁ ἅγιος Σπυρίδωνας μὲ τὴν ἁπλότητὰ τοῦ κατέκτησε τὶς πνευματικὲς κορυφές, Ἐὰν ἀποβάλουμε ἀπὸ μέσα μᾶς τὰ ψέματα τοῦ κόσμου, τὶς ἐπιθυμίες τῆς γῆς, τὰ φτηνὰ καὶ πρόσκαιρα συμφέροντα, τὶς ἀντιπάθειες καὶ τὶς πικρίες, τοὺς ἐγωισμοὺς καὶ τὴ φαντασμένη γνώμη γιὰ τὸν ἑαυτὸ μᾶς, τότε ἡ καρδιὰ μᾶς θὰ μείνει ἁπλὴ καὶ καθαρή. Καλοντυμένη μὲ τὴν ἀρετὴ θὰ μπορεῖ νὰ δεχθεῖ τὰ πνευματικὰ ἐδέσματα αὐτοῦ τοῦ πλουσίου δείπνου. 
Ὁ δεύτερος τρόπος προετοιμασίας γιὰ τὸ δεῖπνο τοῦ Θεοῦ εἶναι ἡ ὀρθὴ πίστη. Ὁ ἅγιος Σπυρίδων κράτησε τὴν ὀρθόδοξη πίστη μὲ πεῖσμα καὶ ἀγωνίστηκε δυναμικὰ γι' αὐτὴ. Ἡ ὀρθὴ πίστη δὲν εἶναι ἡ σωστὴ ἄποψη γιὰ τὸ ποιός εἶναι ὅ Θεός. Εἶναι ἡ σωστὴ γνώση τοῦ Θεοῦ καί, μὲ βάση αὐτὴ τὴ σωστὴ γνωριμία, ἡ ζωντανὴ καὶ ζεστὴ σχέση μὲ τὸ Θεό. Ὅ Χριστὸς δὲν εἶναι μία ἰδέα. Εἶναι ἕνα πρόσωπο. Μόνον ὅταν γνωριστοῦμε μὲ τὸ πρόσωπο αὐτὸ καὶ τὸ ἀγαπήσουμε βαθιά, μποροῦμε νὰ προετοιμαστοῦμε σοβαρὰ καὶ κατάλληλα γιὰ νὰ παρακαθίσουμε μαζὶ Του στὸ δεῖπνο τῆς Βασιλείας Του. 
Στὴν ἐποχή μας βιώνουμε τὸν παραλογισμὸ τῶν ἐπίγειων προκλήσεων καὶ προσκλήσεων. Ζητοῦν νὰ ἀποσπάσουν τὴν προσοχή μας πράγματα πού δὲν ἀξίζουν τὴν αἰωνιότητα, διότι θὰ μείνουν ἐδῶ κάτω στὴ γῆ. Ἐμεῖς, ὅμως, πού κουβαλᾶμε μὲ τὸ βάπτισμά μας τὴν πρόσκληση τοῦ οὐρανοῦ, ἂς κρατήσουμε τὶς καρδιές μας καθαρὲς μὲ τὴ μετάνοια καὶ τὴν ἁπλότητα, ἂς κρατήσουμε τὴ σχέση μὲ τὸ Χριστὸ ἀληθινή, μὲ τὴν προσευχὴ καὶ τὴ λατρεία Του, γιὰ νὰ εἴμαστε οἱ ἐκλεκτοὶ καὶ ὄχι ἁπλῶς οἱ «κλητοί». Σὰν τὸν σήμερα τιμώμενο ἅγιο Σπυρίδωνα νὰ εἴμαστε κατάλληλα στολισμένοι, ἔτσι ὥστε λελαμπρυσμένοι καὶ καθαροὶ νὰ ἀπολαύσουμε τὴν αιωνίζουσα τροφὴ τῆς θεϊκῆς δόξας καὶ νὰ μεθύσουμε ἀπὸ τὸ νέκταρ τῆς θεϊκῆς παρουσίας γιὰ πάντοτε. Ἀμήν. 


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου