ΜΗΝΥΜΑ

ΓΙΑ ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΤΩΝ ΚΥΡΙΑΚΩΝ, ΕΟΡΤΩΝ ΚΑΙ ΑΓΙΩΝ ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑ

Σάββατο 20 Νοεμβρίου 2021

Ἡ ἑορτή τῶν Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου

Σήμερα ἡ Ἐκκλησία μας ἑορτάζει τά Εἰσόδια τῆς Ὑπερευλογημένης Ἐνδόξου Δεσποίνης ἠμῶν Θεοτόκου. Μιά μεγάλη καί σημαντική ἑορτή διότι προεικονίζει τήν ἔλευση τοῦ Χριστοῦ. Τό γεγονός τῆς ἀφιέρωσης τῆς Θεοτόκου στόν ναό δέν εἶναι καταγεγραμμένο στά βιβλία τῆς Ἁγίας Γραφῆς, ἀντλοῦμε πληροφορίες ἀπό τά Ἀπόκρυφα Εὐαγγέλια καί συγκεκριμένα ἀπό τό Πρωτευαγγέλιο τοῦ Ἰακώβου. Τά λεγόμενα Ἀπόκρυφα Εὐαγγέλια εἶναι γραμμένα σέ χρόνο μεταγενέστερο ἀπό τά βιβλία πού συγκροτοῦν τόν κανόνα τῆς Καινῆς Διαθήκης, εἶναι ἄγνωστα πρός τόν συγγραφέα. Ἀπό αὐτά ἀντλοῦμε καί ἀξιοποιοῦμε στοιχεῖα καί πληροφορίες κυρίως βιογραφικοῦ καί ἱστορικοῦ χαρακτήρα γιά τήν Θεοτόκο ὅπως εἶναι οἱ ἑορτές τῶν Εἰσοδίων καί τῆς Κοιμήσεως.

Οἱ γονεῖς τῆς Παναγίας μας, ὁ Ἰωακείμ καί ἡ Ἄννα, ἦταν ἕνα εὐσεβές καί ἀγαπημένο ζευγάρι μέ πίστη στόν Θεό. Τά χρόνια περνοῦσαν καί δέν εἶχαν καταφέρει νά ἀποκτήσουν ἕνα παιδί. Τήν ἐποχή ἐκείνη οἱ Ἰουδαῖοι εἶχαν τήν ἄποψη πώς τά ζευγάρια πού δέν ἔχουν ἀποκτήσει παιδί τά ἔχει ἐγκαταλείψει ὁ Θεός. Παρόλη τήν μεγάλη πικρία πού αἰσθάνονταν οἱ γονεῖς τῆς Παναγίας γιά αὐτό τό γεγονός, δέν σταμάτησαν στήν προσευχή τους πρός τόν Θεό νά ζητοῦν ἀδιαλείπτως αὐτό πού τόσο πολύ ἐπιθυμοῦσαν δηλαδή ἕνα τέκνο. Ὑποσχέθηκαν στό Θεό πώς ἐάν τούς ἔδινε τήν χαρά τῆς τεκνοποιίας, θά τό ἀφιέρωναν στόν ναό ὅταν αὐτό γινόταν τριῶν ἐτῶν. Οἱ προσευχές εἰσακούσθηκαν καί ἀπέκτησαν μία κόρη, ὅταν ἔφτασε τριῶν ἐτῶν ἐκπλήρωσαν τήν ὑπόσχεσή τους στό Θεό καί ἀφιέρωσαν τήν Θεοτόκο στό ναό. Τήν παρέδωσαν στόν Ἀρχιερέα Ζαχαρία ὥστε νά τήν εἰσάγει στό ναό γιά νά ἀνατραφεῖ ἐκεῖ μέχρι τήν ἡλικία τῶν δώδεκα ἐτῶν.

Ἡ ἀφιέρωση τῆς Παναγίας στό ναό εἶναι σημαντικό γεγονός στό σχέδιο τῆς Θείας Οἰκονομίας. Ἡ Θεία Πρόνοια οἰκονομεῖ ἀπό τό γεγονός ὅτι ὁ Ἰωακείμ καί ἡ Ἄννα τεκνοποίησαν σέ μεγάλη ἡλικία πού συνήθως αὐτό ἦταν ἀδύνατο. Ἡ χάρη τοῦ Θεοῦ ὅμως ἐνήργησε στό νά γεννηθεῖ ἡ Θεοτόκος καί νά προετοιμαστεῖ κατάλληλα ὥστε νά γίνει Μήτηρ Θεοῦ καί Μητέρα ὅλων μας. Ὁ Θεός, γιά νά προστατέψει καί νά διατηρήσει ἁγνή καί ἀμόλυντο τήν γυναίκα πού θά γινόταν Μητέρα τοῦ Υἱοῦ του, τήν δέχεται στά ἄδυτα τοῦ ναοῦ, ἐκεῖ πού μόνο μία φορά τό χρόνο εἰσέρχεται ὁ Ἀρχιερέας γιά νά θυμιάσει. Ἄγγελος κυρίου καθημερινά τήν ἐπισκεπτόταν καί τῆς πήγαινε τροφή.

Μεγάλωσε σέ ἕνα περιβάλλον δίπλα στόν Θεό, προετοιμαζόταν πνευματικά καί σωματικά ἕως τῆς ὥρας πού ὁ Ἀρχάγγελος Γαβριήλ θά τῆς ἔφερνε τό μήνυμα τῆς ἐνανθρωπήσεως τοῦ Υἱοῦ καί Λόγου τοῦ Θεοῦ. Τό δέχτηκε μέ μεγάλη χαρά καί ταπεινά ἀπάντησε πώς ἐδῶ εἶναι ἡ δούλη σου νά γίνει ὅπως τό ἐπιθυμεῖς, ὥστε νά ἀποτελέσει μέ τήν σειρά της τόν καθαρό ναό, πού ἐκ πνεύματος Ἁγίου θά κυοφοροῦσε τόν Λυτρωτή τῆς ἁμαρτίας.

 Ὅπως ἀναφέραμε στήν ἀρχή ἡ ἑορτή τῶν Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου προεικονίζει τήν ἔλευση τοῦ Χριστοῦ. Ὁ Μέγας Ἀθανάσιος στόν λόγο του περί ἐνανθρωπήσεως λέγει πώς τό Μυστήριο τῆς Θείας Οἰκονομίας, δηλαδή τῆς σωτηρίας τοῦ ἀνθρώπου, πραγματοποιήθηκε μέ τήν θεία Ἀποκάλυψη, δηλαδή τήν ἐνανθρώπηση τοῦ Λόγου τοῦ Θεοῦ, ἐπειδή Αὐτός ἔγινε ἄνθρωπος ὥστε καί ὁ ἄνθρωπος νά μπορέσει νά γίνει Θεός. Ἡ Θεοτόκος λοιπόν εἶναι ἕνα ἀναπόσπαστο κομμάτι στό Μυστήριο τῆς ἐνανθρωπήσεως τοῦ Μονογενοῦς Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ. Εἶναι ὁ καθαρός ναός ὅπου εἰσῆλθε καί κυοφορήθηκε ὁ Χριστός. Ἡ παρουσία της στά Ἅγια τῶν Ἁγίων εἶναι ἡ προκήρυξη τῆς σωτηρίας τῶν ἀνθρώπων.

Πρεσβύτερος Βασίλειος Ντίνος

ΠΗΓΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου