ΜΗΝΥΜΑ

ΓΙΑ ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΤΩΝ ΚΥΡΙΑΚΩΝ, ΕΟΡΤΩΝ ΚΑΙ ΑΓΙΩΝ ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑ

Σάββατο 27 Νοεμβρίου 2021

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΑΡΟΝΑΞΙΑΣ

«ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΟΙ ΑΝΤΙΛΑΛΟΙ»

Κυριακή 28 Νοεμβρίου 2021

ΙΓ΄Λουκά

Ὅλοι ὅσοι βρισκόμαστε σήμερα στό Ναό τοῦ Θεοῦ προκειμένου νά τόν λατρεύσουμε μέ ἐπίγνωση καί καθαρή καρδιά,σίγουρα θέλουμε νά εἴμαστε πάντοτε κοντά του καί ὁ μεγάλος μας σκοπός εἶναι ἡ σωτηρία μας.Δέν μποροῦμε οὔτε νά τό διανοηθοῦμε ὅτι θά μείνουμε μακριά ἀπό τόν Θεό ἤ ὅτι θά χωριστοῦμε γιά πάντα ἀπό αὐτόν.Εἴμαστε ὅμως ἄνθρωποι μέ ἐλαττώματα,πάθη καί ἀδυναμίες καί πάντα κάτι μᾶς κρατᾶ μακριά του.Λίγοι εἶναι ἐκεῖνοι πού ἔχουν τή δύναμη νά σπᾶνε τά δεσμά καί νά κατευθύνονται χωρίς ἐμπόδια πρός τόν Λυτρωτῆ τους.

Ἔτσι καί ὁ Ἰουδαῖος ἄρχοντας τοῦ σημερινοῦ Εὐαγγελίου,ἐνῶ προσπαθοῦσε μέ εἰλικρίνεια νά εἶναι πάντα κοντά στό Θεό καί ἀπό νέος νά ἐφαρμόζει σχολαστικά ὅλες τίς ἐντολές του,χωρίς νά τό καταλάβει,ὑπῆρχε κάτι στή ζωή του πού τόν ἐμπόδιζε νά φθάσει στήν τελειότητα πού τόσο πολύ ἐπιζητοῦσε.Ἦταν τά πλούτη του,ἡ μεγάλη του περιουσία, πού δέν πρόσεξε καί τοῦ ἔγινε ἕνας πολύ μεγάλος πειρασμός.Εἶναι πραγματικά πάρα πολύ δύσκολο οἱ πλούσιοι νά μποῦν στήν Βασιλεία τοῦ Θεοῦ.Εἴτε τά πλούτη τά ἀπέκτησαν μέ δική τους προσπάθεια,εἴτε τά κληρονόμησαν.

Ὁ καρδιογνώσης Κύριος, σέ ἀνάλογη ἀπορία πού τοῦ διετύπωσε ὁ νεαρός πλούσιος ἄρχοντας,τοῦ ἐπεσήμανε ἀμέσως ὅτι γιά νά κερδίσει τήν Οὐράνια Βασιλεία,δέν ἀρκεῖ μόνο νά τηρεῖ σχολαστικά καί κατά γράμμα θά λέγαμε,κάποιες  ἐντολές τοῦ Θεοῦ.Πρέπει ἀκόμη νά μοιράσει καί τά πλούτη του στούς φτωχούς καί μετά νά τόν ἀκολουθήσει.Προφανῶς, τά πολλά περιουσιακά του στοιχεῖα, τοῦ εἶχαν γίνει βαρίδια  πού τόν κρατοῦσαν κάτω καί δέν τόν ἄφηναν νά πετάξει ψηλά.Ἐφόσον λοιπόν ἐπιζητοῦσε τήν τελειότητα,ἦταν ἀπαραίτητο νά κάνει καί αὐτό τό βῆμα.

Δυστυχῶς ὅμως δέν βρῆκε τήν δύναμη καί τό κουράγιο νά ἀπαλλαγεῖ ἀπό αὐτά, προκειμένου χωρίς κανένα ἐμπόδιο νά κερδίσει τούς οὐράνιους θησαυρούς καί ἔφυγε λυπημένος. Τοῦ ζήτησε δηλαδή ὁ Κύριος νά κάνει μιά ἀνταλλαγή.Νά ἀνταλλάξει τά φθαρτά ἀγαθά μέ τά ἄφθαρτα,τούς ἐπίγειους θησαυρούς μέ τούς οὐράνιους.Ἦταν πολύ προσκολλημένος στά ὑλικά ἀγαθά του καί δέν μπόρεσε μέ τίποτα νά τά ἀποχωριστεῖ.

Αὐτό σημαίνει ὅτι ἔδινε μεγάλη σημασία στά πλούτη του.Εἶχε ὑποδουλωθεῖ στούς ἐπίγειους θησαυρούς χωρίς νά τό ἔχει συνειδητοποιήσει καί αὐτό τό ταρακούνημα πού τοῦ ἔκανε ὁ Χριστός δέν στάθηκε ἱκανό νά τόν συνεφέρει.Ἦταν ἀτυχῶς πολύ ἀργά γι' αὐτόν καί ἔτσι,δέν μπόρεσε νά κάνει τήν μεγάλη καί σωτήρια ὑπέρβαση. Τό δέσιμο μέ τούς ἐπίγειους θησαυρούς ἦταν τόσο πολύ  δυνατό πού δέν μποροῦσε νά φανταστεῖ ὅτι μπορεῖ νά ζήσει χωρίς τά πλούτη του.

Ἄς μή βιαστοῦμε ὅμως νά τόν κατηγορήσουμε γιατί κι ἐμεῖς λίγο ὥς πολύ εἴμαστε τό ἴδιο.Ἀκόμα καί ἄν δέν διαθέτουμε ἀξιόλογη περιουσία,μπορεῖ νά εἴμαστε κι ἐμεῖς ὑποδουλωμένοι στά λίγα πού ἔχουμε στήν κυριότητά μας.Ἄς τολμήσει κάποιος νά μᾶς στερήσει ἔστω καί τό παραμικρό ἀπό αὐτά, ἀμέσως θά τόν κάνουμε ἐχθρό μας.Θά τόν διασύρουμε παντοῦ καί θά τόν ὁδηγήσουμε ἀκόμα καί στά δικαστήρια προκειμένου νά πάρουμε πίσω ὅτι μᾶς ἀνήκει μέ τό παραπάνω.

Πόσα ἀδέλφια δέν ἔγιναν ἐχθροί ἀκόμα καί γιά ἐτελῶς ἀσήμαντα περιουσιακά στοιχεῖα.Πόσοι γείτονες δέν λένε οὔτε καλημέρα μεταξύ τους γιά μιά σπιθαμή γῆ.Ὑπάρχουν πάρα πολλά τέτοια παραδείγματα στήν κοινωνία μας πού μᾶς προκαλοῦν λύπη ὅταν τά ἀναλογιζόμαστε.

Δέν λέμε νά ἀφήνουμε τούς ἄλλους νά μᾶς ἀδικοῦν καί νά μᾶς ἐκμεταλεύονται.Ὄχι ὅμως καί νά φτάνουμε στό σημεῖο νά κάνουμε καί ἐγκλήματα ἀκόμη γιά ἀσήμαντα περιουσιακά στοιχεῖα! Καί ἄν ἀκόμα κάποιος ἰσχυρός κατορθώσει νά μᾶς ἀδικήσει, ἄς ἀφήσουμε τό Θεό νά τόν συνετίσει.Ἄς γίνουμε ἐμεῖς ὑποστηρικτές αὐτοῦ πού ἀδικήθηκε, ὅπως ὁ ἱερός Χρυσόστομος ὑποστήριξε  ἐκείνη τήν χήρα πού ἀδίκησε ἡ αὐτοκράτειρα.

Ὑπάρχουν βέβαια νόμοι πού ὑποστηρίζουν τούς ἀδυνάτους, τό δικαίωμα τῆς ἰδιοκτησίας καί πρέπει αὐτοί οἱ νόμοι νά ἐφαρμόζωνται μέ ἀκρίβεια σέ ἕνα κράτος δικαίου.Ὑπάρχει ὅμως πρό πάντων ὁ νόμος τοῦ Θεοῦ πού μᾶς λέει ὅτι δέν πρέπει  καταπατοῦμε τίς περιουσίες τῶν ἄλλων καί νά τούς ἀδικοῦμε.Ἄν τά τηροῦμε αὐτά μέ ἀκρίβεια θά ἀποφύγουμε πολλές διενέξεις καί προστριβές καί ἔτσι,δέν θά διαταράσσεται ἡ κοινωνική γαλήνη.

Εἶναι πραγματικά δύσκολο νά ἀφιερωθεῖ κάποιος ὁλοκληρωτικά στό Θεό καί ἀντίθετα εἶναι πολύ εὔκολο νά προσκολληθεῖ στά ὑλικά πράγματα καί νά γίνει δέσμιος αὐτῶν.Γι'αὐτό χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή.Ὅπως ὁ Θεός ἀπαιτεῖ τό ὁλοκληρωτικό δόσιμό μας σ'αὐτόν,ἔτσι καί ὁ διάβολος θέλει νά μᾶς ὑποδουλώσει ὁλοκληρωτικά στά πλούτη.Καί γίνεται συνεχῶς μία μεγάλη πάλη μέσα μας. Εἶναι ἀνάγκη πάντοτε νά βρίσκουμε τήν δύναμη νά κάνουμε αὐτό πού θέλει ὁ Θεός.Αὐτό πού ζητάει ὁ Θεός εἶναι δύσκολο νά γίνει ἄν δέν τό θέλουμε καί γιά τόν λόγο αὐτό ἔχει ἀξία. Αὐτό ὅμως πού ζητάει ὁ διάβολος γίνεται πού εὔκολα καί χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή ἰδιαίτερα ἀπό τούς νέους μας.Ὅταν ἀφήσουμε νά μποῦν στά χέρια μας τά δεσμά εἶναι πολύ δύσκολο νά τά ἀποτινάξουμε.

Ὅμως δέν χρειάζεται νά ἀπελπιστοῦμε γιατί εὐτυχῶς ὑπάρχει στή ζωή μας καί ἡ Χάρη τοῦ Θεοῦ πού εἶναι παντοδύναμη καί ὅ,τι μᾶς φαίνεται δύσκολο καί δέν μποροῦμε νά τό κατορθώσουμε ἐμεῖς μέ τίς προσπάθειες πού κάνουμε, πολύ εὔκολα τό κατορθώνουμε μέ τήν Χάρη τοῦ Θεοῦ.Ὁ Θεός δέν μᾶς ζητάει πράγματα ἀδύνατα καί  ἀκατόρθωτα,οὔτε μᾶς ἀφήνει μόνους μας  καί ἀβοήθητους ὅταν βλέπει ὅτι ἀγωνιζόμαστε φιλότιμα γιά τήν σωτηρία μας.

Στήν πορεία μας πρός τήν αἰώνια ζωή,δέν μᾶς βοηθοῦν καθόλου οὔτε ὁ ἐφησυχασμός οὔτε ἡ ἀπογοήτευση,οὔτε ἡ παραίτηση.Ἐμεῖς ἐπιμένουμε ὅσο μποροῦμε,δέν παραιτούμαστε μέ τίποτα  καί  ὅλες μας τίς ἐλλείψεις τίς ἀναπληρώνει ὁ Θεός.Νά εἴμαστε πάντα σίγουροι ὅτι ἐκεῖνος εἶναι ὁ μόνος πού μᾶς ἀγαπᾶ πραγματικά,μᾶς θέλει ὅλους δικούς του καί θά κάνει τά πάντα γιά νά μᾶς κερδίσει.Ἀρκεῖ ἐμεῖς νά τοῦ δείξουμε ὅτι τόν ἀγαποῦμε πραγματικά καί παρά τίς πολλές μας ἀδυναμίες καί ἀστοχίες,ἔχουμε τό κουράγιο νά ξανασηκωθοῦμε καί νά ἁπλώσουμε καί πάλι τό χέρι μας γιά νά μᾶς δώσει πρόθυμα τό δικό του καί νά ἀρχίσουμε ξανά ἀπό τήν ἀρχή.

π.Γ.Τ.

ΠΗΓΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου