ΜΗΝΥΜΑ

ΓΙΑ ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΤΩΝ ΚΥΡΙΑΚΩΝ, ΕΟΡΤΩΝ ΚΑΙ ΑΓΙΩΝ ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑ

Σάββατο 28 Νοεμβρίου 2020

ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΓ' ΛΟΥΚΑ (29-11-2020)

ΓΡΑΠΤΟΝ Θ. ΚΗΡΥΓΜΑ

Ἀγαπητοί ἀδελφοί,

Ἡ σημερινή Εὐαγγελική περικοπή ἀποτελεῖ ὡς πρός τό περιεχόμενό της συνέχεια τῆς παραβολῆς τοῦ ἄφρονος πλουσίου, πού ἀκούσαμε τήν περασμένη Κυριακή. Ἐκεῖ ὁ Χριστός ἀποκάλεσε ἄφρονα τόν ἄνθρωπο, πού φροντίζει μόνο γιά τήν δική του προσωπική ἀπόλαυση καί γίνεται λόγῳ τοῦ ἐγωϊσμοῦ του δέσμιος τοῦ ὑλικοῦ πλούτου καί χωρίζεται γιά πάντα ἀπό τόν Θεό. Σήμερα στόν ἄρχοντα πού ρωτᾶ τόν Ἰησοῦ τί πρέπει νά κάνω γιά νά κερδίσω τήν Βασιλεία τῶν οὐρανῶν ἀπαντᾶ ὅτι πρέπει νά τηρεῖ τίς ἐντολές, ὅπως δόθηκαν στήν Παλαιά Διαθήκη.

Κατόπιν τῆς ἀπάντησης τοῦ πλουσίου αὐτοῦ ἀνθρώπου ὅτι ἀπό μικρός τηρεῖ τίς ἐντολές μέ ἀκρίβεια, ὁ Κύριος τόν καλεῖ νά πωλήσει τά ὑπάρχοντά του, νά τά μοιράσει στούς φτωχούς καί νά Τόν ἀκολουθήσει.

Ὅμως, ὁ ἄρχοντας λυπήθηκε καί ἔφυγε. Ὁ Χριστός εἶπε «πόσο δύσκολο εἶναι νά μποῦν στή Βασιλεία τοῦ Θεοῦ οἱ πλούσιοι».

Στήν παραβολή αὐτή ὁ Χριστός δέν κατέκρινε τήν ἀπόκτηση ὑλικῶν ἀγαθῶν, ἀλλά μίλησε γιά τήν σωστή διαχείρισή τους. Ὁ Χριστός τονίζει στόν ἄρχοντα τῆς παραβολῆς, ὅτι δέν φθάνει μόνο νά τηρεῖ κανείς μέ ἀκρίβεια τίς ἐντολές τοῦ Θεοῦ. Ἐάν θέλει κάποιος νά γίνει τέλειος, νά μήν ἐπιδιώκει τό ἀποθησαύρισμα ὑλικῶν ἀγαθῶν, ἀλλά τήν σωστή διαχείρισί τους καί νά ἀσκεῖ φιλανθρωπικό ἔργο. Ὁ Χριστός δέν ἀπορρίπτει τούς πλούσιους, ἀλλά πρέπει οἱ πλούσιοι ζώντας συνειδητά τή ζωή τῆς Ἐκκλησίας νά ἔχουν τήν φώτιση τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, ὥστε νά μήν προσκολλῶνται στά ὑλικά ἀγαθά. Πρέπει νά τονίσουμε ὅτι ὁ Κύριός μας ἀπευθύνεται ὄχι μόνο σέ κάθε πλούσιο, ἀλλά καί σέ κάθε ἄνθρωπο πού ἔχει χωρίς νά τό καταλάβει προσκολληθεῖ στά βιοτικά πράγματα, ἐπιδιώκει τήν εὐημερία μέ κάθε τρόπο καί γίνεται δέσμιος τοῦ καταναλωτικοῦ πνεύματος τῆς σύγχρονης κοινωνίας μας.

Ὁ σύγχρονος ἄνθρωπος ὀφείλει νά ἐπιδιώκει τήν ἀπόκτηση πνευματικῶν ἀγαθῶν, πού θά τόν ὁδηγήσουν στήν Βασιλεία τῶν οὐρανῶν καί νά ἀγωνίζεται γιά τήν ἐσωτερική του τελείωση. Ὁ ἀγώνας αὐτός πρέπει νά εἶναι συνεχής, δέν εἶναι εὔκολος. Ἔχει ὡς ἐμπόδιο τήν ἴδια μας τήν διάθεση νά θέτουμε ὡς πρώτη προτεραιότητα τά ὑλικά ἀγαθά. Ὅμως, ὁ ἀγώνας μας αὐτός θά ἔχει αἴσιο τέλος, ἄν ἀγωνιζόμαστε σωστά. Ἀρκεῖ νά μήν ξεχνοῦμε νά ζητοῦμε τήν βοήθεια τοῦ Θεοῦ πού μόνο Αὐτός μπορεῖ νά τό πετύχει. Νά ζητᾶμε τήν Βασιλεία τοῦ Θεοῦ καί τήν δικαιοσύνη Του καί ὅλα τά ἄλλα (τά βιοτικά ἀγαθά) θά προστεθοῦν. Ἀμήν.-

π. Διον. Μάλλιος

ΠΗΓΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου