ΜΗΝΥΜΑ

ΓΙΑ ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΤΩΝ ΚΥΡΙΑΚΩΝ, ΕΟΡΤΩΝ ΚΑΙ ΑΓΙΩΝ ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑ

Σάββατο 21 Νοεμβρίου 2020

ΚΥΡΙΑΚΗ Θ' ΛΟΥΚΑ (22-11-2020)

ΓΡΑΠΤΟΝ Θ. ΚΗΡΥΓΜΑ

Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί,

     Ἡ σημερινή Εὐαγγελική περικοπή ἀναφέρεται στήν πλεονεξία. Μᾶς λέει γιά κάποιον πλούσιο ἄνθρωπο, πού ἐνῶ φαινόταν ὅτι ἦταν ἔξυπνος στό τέλος ὁ Κύριος τόν χαρακτήρισε ἄφρον δηλαδή ἄμυαλο, ἀνόητο.

     Κάποιος ἀπό τούς ἀκούοντες τόν λόγο τοῦ Χριστοῦ τόν πλησίασε καί τοῦ ζήτησε νά λύσει τίς κληρονομικές διαφορές, πού εἶχε μέ τόν ἀδελφό του. Ὁ Χριστός τοῦ εἶπε: «Ἄνθρωπέ μου ποιός μέ ἔβαλε δικαστή γιά νά κάνω τήν μοιρασιά τῆς κληρονομίας σου; Προσέχετε τήν πλεονεξία. Τά ὑλικά ἀγαθά δέν δίνουν τήν αἰώνια καί ἀληθινή ζωή στόν ἄνθρωπο». Στήν συνέχεια ὁ Κύριος εἶπε τήν Παραβολή τοῦ ἄφρονος πλουσίου.

    Κάποιου τά χωράφια ἔδωσαν πολύ καρπό πού δέν χωροῦσε στίς ἀποθῆκες καί τότε παρουσιάστηκε τό ἑξῆς πρόβλημα, ποῦ νά βάλει τήν πλούσια καρποφορία. Ὁπότε ἀποφάσισε νά γκρεμίσει τίς ἀποθῆκες του καί νά κτίσει μεγαλύτερες. «Ἐκεῖ θά βάλω ὅλα μου τά ἀγαθά καί θά πῶ ψυχή μου ἔχεις πολλά ἀγαθά. Λοιπόν, ἀναπαύου, φάγε, πίε καί εὐφραίνου. Ἀπόλαυσε τά ἀγαθά σου». Ὅμως, ἀλλιῶς ὑπολόγιζε τά πράγματα καί ἀλλιῶς ἦρθαν. Διότι, ὁ Θεός τοῦ εἶπε: «Ἄφρων, ἄμυαλε αὐτή τή νύχτα ζητοῦν τήν ψυχή σου. Αὐτή τή νύχτα πρόκειται νά φύγεις ἀπό τή ζωή αὐτή. Ὅσα μάζεψες σέ ποιόν ἀνήκουν, θά τά πάρεις μαζί σου;». Καί τελικά εἶπε ὁ Κύριος : «ἔτσι θά πάθουν ὅσοι φροντίζουν νά πλουτίσουν γιά τόν ἑαυτό τους μέ ὑλικά ἀγαθά καί ὄχι κατά Θεόν μέ πνευματικά ἀγαθά».

     Ἄφρονα τόν εἶπε ὁ Κύριος τόν πλούσιο τῆς σημερινῆς Παραβολῆς. Γιατί; Διότι, ἐνῶ εὐλογήθηκε ἀπό τόν Θεό καί ἀπόκτησε πολλά ἀγαθά τελικά ἔφυγε μέ ἄδεια χέρια. Ἄν ἦταν μυαλωμένος τί θά ἔκανε; Πρῶτα-πρῶτα θά δοξολογοῦσε καί θά εὐχαριστοῦσε τόν Θεό γιά τά ἀγαθά πού τοῦ χάρισε. Μετά θά προσπαθοῦσε νά κάνει κατά Θεόν τήν διαχείριση τῶν ὑλικῶν ἀγαθῶν.

     Αὐτός, ὅμως, ἀγνόησε τό Θεό καί τό θέλημά Του καί κοίταξε νά καλοπεράσει σ’ αὐτή τή ζωή καί δέν φρόντισε καθόλου νά ἀποκτήσει τήν αἰώνια ζωή.

    Σκοπός τῆς ζωῆς μας, ἀδελφοί μου, εἶναι τό νά ἀποκτήσουμε τήν Βασιλεία τοῦ Θεοῦ. Ἀφοῦ ζήσουμε κατά Θεόν, δηλαδή τήν πνευματική ζωή, ὅπως τήν διδάσκει ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία, καί ἀποκτήσουμε «ἐν Χριστῷ» ἀρετές θά ἐπανέλθωμε στό κατ’ εἰκόνα, στή φυσιολογική κατάσταση καί θά ἀγωνισθοῦμε γιά τήν ὑπέρ φύση κατάσταση τῆς θεώσεως, θά ἀποκτήσουμε τή ζωή τοῦ Θεοῦ, πού δημιουργεῖ μέσα στόν ἄνθρωπο τό Ἅγιο Πνεῦμα.

     Αὐτές οἱ ἀρετές καί ἡ Χάρις τοῦ Θεοῦ εἶναι θησαυρός πού δέν κινδυνεύει, οὔτε ἀπό τούς κλέφτες, οὔτε ἀπό τή σκουριά, οὔτε τή φωτιά, οὔτε ἀκόμη καί ἀπό τόν θάνατο. Δημιουργοῦν τήν αἰώνια ζωή, τήν ὁποία εἴθε ὅλοι μας νά ἀποκτήσουμε μέ τίς πρεσβεῖες τῆς Παναγίας Μητέρας μας καί ὅλων τῶν Ἁγίων. Ἀμήν.-

π.Διον. Μάλλιος

ΠΗΓΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου