ΜΗΝΥΜΑ

ΓΙΑ ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΤΩΝ ΚΥΡΙΑΚΩΝ, ΕΟΡΤΩΝ ΚΑΙ ΑΓΙΩΝ ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑ

Σάββατο 13 Δεκεμβρίου 2014

ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΑ' ΛΟΥΚΑ (14-12-2014) ΓΡΑΠΤΟΝ ΘΕΙΟΝ ΚΗΡΥΓΜΑ ΕΚ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΚΥΘΗΡΩΝ

«Εἶπεν ὁ Κύριος τὴν παραβολὴν ταύτην· ἄνθρωπός τις ἐποίησε δεῖπνον μέγα καὶ ἐκάλεσε πολλούς· ... 18 καὶ ἤρξαντο ἀπὸ μιᾶς παραιτεῖσθαι πάντες ... Τότε ὀργισθεὶς ὁ οἰκοδεσπότης εἶπε τῷ δούλῳ αὐτοῦ· ἔξελθε ταχέως εἰς τὰς πλατείας καὶ ρύμας τῆς πόλεως, καὶ τοὺς πτωχοὺς καὶ ἀναπήρους καὶ χωλοὺς καὶ τυφλοὺς εἰσάγαγε ὧδε ... 24 λέγω γὰρ ὑμῖν ὅτι οὐδεὶς τῶν ἀνδρῶν ἐκείνων τῶν κεκλημένων γεύσεταί μου τοῦ δείπνου˙ πολλοὶ γάρ εἰσι κλητοί, ὀλίγοι δὲ ἐκλεκτοί» (Κατά Λουκᾶν, κεφ. 14, 16-24).
Στήν εὐαγγελική περικοπή  πού μᾶς παραθέτει ὁ εὐαγγελιστής Λουκᾶς μιλάει γιά τήν παραβολή τοῦ μεγάλου δείπνου.
Ποιό ὅμως, ἀδελφοί μου, εἶναι αὐτό τό μεγάλο δεῖπνο; Ποιός εἶναι αὐτός ὁ οἰκοδεσπότης τοῦ δείπνου;

Τήν ἀπάντησι αὐτή μᾶς τή δίνουν οἱ Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας (ἱερός Χρυσόστομος καί μέγας Βασίλειος), οἱ ὁποῖοι ἑρμηνεύουν τάς Θείας Γραφάς κατά  θεία ἔμπνευσι καί μᾶς λέγουν : τό μεγάλο δεῖπνο εἶναι ἡ ἀπό καταβολῆς κόσμου ἡτοιμασμένη Βασιλεία τοῦ Θεοῦ, πού ὁ Κύριος καλεῖ ὅλους τούς ἀνθρώπους νά ζήσουν σέ αὐτήν τήν αἰώνια μακαριότητα. Αὐτό τό μεγάλο δεῖπνο ξεκινάει ἀπό τήν εἴσοδό μας καί τήν συμμετοχή μας στό μυστήριο τῆς Θείας Εὐχαριστίας. Ὅμως, ὅπως μᾶς φανερώνει τό Ἱερό Εὐαγγέλιο ἤρξαντο ἀπό μιᾶς παραιτεῖσθαι πάντες,  δηλαδή  πολλοί ἄνθρωποι, ἐνῶ ὁ Κύριος μας μᾶς καλεῖ στή σωτηρία, βρίσκουν δικαιολογία γιά νά ἀρνηθοῦν  αὐτό τό τόσο σπουδαῖο πού ἁπλόχερα δίνει ὁ Κύριος μας .
Ὁ πρῶτος εἶπε ἀγρόν ἠγόρασα , ἄλλος εἶπε ζεύγη βοῶν ἠγόρασα, καί ἕτερος γυναῖκα ἔγημα, ἔχε με παρῃτημένον˙ καί  διά τοῦτο οὐ δύναμαι ἐλθεῖν.
Ἡ πρώτη κατηγορία ἀνθρώπων (ἀγρόν ἠγόρασα) εἶναι ὁ κάθε ἄνθρωπος πού στή ζωή του νοιάζεται μόνο γιά τό πλοῦτο καί τήν ἀπόκτησι ὑλικῶν ἀγαθῶν, ὥστε νά μήν ἐνδιαφέρεται γιά τή σωτηρία τῆς  ψυχῆς του καί  τή θέσι τοῦ  Θεοῦ στήν καρδιά του νά τήν παίρνουν τά ὑλικά ἀγαθά .
Ἡ δεύτερη κατηγορία  ἀνθρώπων (ζεύγη βοῶν ἠγόρασα ) εἶναι ὁ ἄνθρωπος ἐκεῖνος, ὁ ὁποῖος ἀσχολεῖται μέ κάθε τι ἄλλο κατώτερο ἀπό τή σωτηρία τῆς ψυχῆς του, δηλαδή μέ πράγματα ἐντελῶς ἀνούσια ἤ καί σατανικά, ὅπως παραδείγματος χάριν, μέντιουμ, καφεμαντεία, οἰκουμενισμός κ.ἄ. , καί γενικά μέ κάθε τι ἄλλο  ξένο πρός  τήν Ἐκκλησία ἔτσι, ὥστε νά διώξει ἀπό μέσα του τήν Θεία Χάρι πού ἔλαβε μέ τό Ἅγιο Βάπτισμα του .
Ἡ τρίτη κατηγορία ἀνθρώπων (γυναῖκα ἔγημα) εἶναι ὁ κάθε ἄνθρωπος, ὁ ὁποῖος εἶναι δεμένος μέ τά πάθη του, ὅπως : ἐγωισμός, πορνεία, μοιχεία, ὁμοφυλία καί κάθε τί  σαρκικό ἤ μή ἁμάρτημα, τό ὁποῖο  τόν κάνει ἀδιάφορο πρός τόν δρόμο τῆς ἀρετῆς καί τῆς ἐγκρατείας, ὥστε μόνο καί μόνο γιά νά ζεῖ τάς σαρκικάς καί ἄλλας ἁμαρτωλάς  ἀπολαύσεις, ἀρνεῖται τόν Θεό καί τήν σωτηρία του.
Καί οἱ τρεῖς  κατηγορίες ἀνθρώπων προσπαθοῦν νά δικαιολογηθοῦν, ὥστε νά ἀποφύγουν τήν σχέσι τους  μέ τόν Θεό .
Ὅμως, ὁ οἰκοδεσπότης Χριστός, ὁ ὁποῖος μέ τήν σταυρική του θυσία ἑτοίμασε τήν αἰώνια μακαριότητα, διατάζει τούς ἀγγέλους του νά γεμίσουν  τήν Βασιλεία του μέ ὅλους  τούς ἀναπήρους, οἱ ὁποῖοι δέν εἶναι ἄλλοι ἀπό τούς ἐθνικούς πού σέ ἀντίθεσι μέ τούς Ἰουδαίους δέχθηκαν τόν Χριστό, ἀλλά καί ἄνθρωποι τῆς καθημερινότητας, πού ἐνῶ ἐμεῖς τούς βλέπουμε σάν σκουπίδια,  ἐκεῖνοι θά  γευθοῦν τήν αἰώνια ζωή γιατί ἔχουν ταπείνωσι.
Εἶναι δηλαδή οἱ ἄνθρωποι, πού στά μάτια μας φαίνονται μικροί, ἀλλά ὁ Κύριός μας προειδοποιεῖ καί λέγει ὅτι ὅλοι αὐτοί οἱ ἄνθρωποι μέ την ὑποκρισία καί τά πάθη δέν θά γευθοῦν τό αἰώνιο δεῖπνο σέ ἀντίθεση μέ τούς ταπεινούς καί εὐλαβεῖς.
Ἄς σταθοῦμε λοιπόν καλά, ἀδελφοί μου, καί ὅπως ὁ Κύριος καλεῖ ὅλους  τούς «ἀναπήρους», ἄς ἔχουμε καί ἐμεῖς ταπεινή γνώμη γιά τόν ἑαυτό μας καί νά μήν μᾶς νοιάζει πῶς μᾶς βλέπουνε τά μάτια τῶν ἀνθρώπων, ἀλλά πῶς μᾶς βλέπουν τά μάτια τοῦ Θεοῦ .
Ὥστε νά ἀκούσουμε καί ἐμεῖς τόν Κύριο μας στήν Δευτέρα Παρουσία νά λέγει: «Δεῦτε οἱ εὐλογημένοι τοῦ Πατρός μου κληρονομήσατε τήν ἡτοιμασμένην ὑμῖν Βασιλείαν ἀπό καταβολῆς κόσμου».
π. Νικ. Ζ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου