ΜΗΝΥΜΑ

ΓΙΑ ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΤΩΝ ΚΥΡΙΑΚΩΝ, ΕΟΡΤΩΝ ΚΑΙ ΑΓΙΩΝ ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑ

Σάββατο 15 Μαΐου 2021

“ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΟΙ ΑΝΤΙΛΑΛΟΙ”

Κυριακή 16η Μαΐου 2021

Κυριακή των Μυροφόρων

Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί,

Συγκινητικές, συγκλονιστικές στιγμές μᾶς περιγράφει ἡ σημερινή Εὐαγγελική περικοπή, γιά τά γεγονότα κατά τήν Σταυρική θυσία καί τήν ἐκ νεκρῶν Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ.Ἀσφαλῶς, τό δρᾶμα τοῦ Γολγοθᾶ συντάραξε τούς μαθητές τοῦ Χριστοῦ. Τούς συγκλόνισε βαθύτατα τό φρικτό ἔγκλημα τό ὁποῖο, ἀπό κοινοῦ καί ἐκ συστάσεως, τό συνέδριο καί ὁ λαός εἶχαν διαπράξει ἐναντίον τοῦ ἀθῴου Ἰησοῦ.Ἡ συνείδησή τους εἶχε ἐξεγερθεῖ, ὅταν εἶδαν σταυρωμένο τόν Διδάσκαλό τους. Ἀκόμη καί οἱ δύο νυκτερινοί καί κρυφοί μαθητές του,ὁ Ιωσήφ καί ὁ Νικόδημος, οἱ ὁποῖοι καθ' ὅλη τήν διάρκεια τῆς κηρυκτικής Του διδασκαλίας καί δράσεως, κατείχοντο ἀπό φόβο καί δέν τολμούσαν φανερά νά Τόν πλησιάσουν, τώρα πού εἶδαν  τόν θρίαμβο τῶν ἐχθρῶν Του, ἀναθάρρησαν.

Προηγουμένως, ὁ Ιωσήφ ὡς βουλευτής καί ὁ Νικόδημος ὡς ἐπίσημος διδάσκαλος τοῦ Ἰσραήλ, δέν εἶχαν  τό σθένος νά διαμαρτυρηθοῦν ἀπό τίς ἐπίσημες θέσεις πού κατείχαν γιά τήν κατάφωρη ἀδικία ἐναντίον τοῦ Χριστοῦ. Ἀλλά μπροστά στό φρικτό θεάμα τοῦ κρεμάμενου καί ἄψυχου  σώματος τοῦ διδασκάλου τους Χριστοῦ ἐπάνω στόν Σταυρό, ἀπέβαλαν κάθε φόβο. Ἔτσι, μέ τόλμη καί παρρησία ὁμολογιακή προσῆλε στόν Πιλάτο,ὁ Ιωσήφ καί“ᾐτήσσατο τό σῶμα τοῦ Ἰησοῦ”.Ὁ Νικόδημος ἔσπευσε νά φέρει ὅλα τά πολύτιμα μύρα τῆς σμύρνας καί ἀλόης ἑκατό λίτρων, τριάκοντα καί πλέον κιλῶν, μέ τά ὁποία ἄλειψαν τό ἄχραντο Σῶμα. Κατόπιν,μέ πολύ εὐλάβεια τοποθέτησαν τό σῶμα σέ νέο καί ἀχρησιμοποίητο τάφο στόν κῆπο τοῦ Ἰωσήφ. Τώρα πιά δέν τούς νοιάζει τί θά πουν οἱ σύνεδροι ἐναντίον τους. Ἀς τούς ὁδηγήσουν ὑπόδικους ἐνώπιον τοῦ παράνομου συνεδρίου. Ἀς τούς ἀφαιρέσουν τά ἀξιώματα καί ἀς τούς κηρύξουν ἀποσυνάγωγους.

Δέν εἶναι ,ὅμως, λιγότερο ἀξιόλογο καί τό θάρρος τῶν Μυροφόρων γυναικών. Ἀν καί δειλές  ἐξ΄αιτίας τοῦ χαρακτῆρα τους, ἔδειξαν μεγάλη τόλμη, τήν ὁποία δέν ἔδειξαν οἱ καταπτοημένοι καί κρυμμένοι “ διά τόν φόβον τῶν Ἰουδαίων” μαθητές. Αὐτές εἶναι κοντά σέ ὅλη τήν διάρκεια τῆς μαρτυρικῆς πορείας τοῦ Χριστοῦ, τῆς Σταυρικῆς θυσίας καί τοῦ  Ἐνταφιασμοῦ Του.

Με τόλμη λοιπόν “λίαν πρωΐ  τῆς μιᾶς Σαββάτων”, “τῇ ἐπιφωσκούσῃ εἰς μίαν Σαββάτων”, ὅταν δηλαδή γλυκοχάραζε ἡ πρώτη μέρα τῆς ἐβδομάδος, αὐτή τήν ὁποία ὅλος ὁ χριστιανικός κόσμος ὀνομάζει Κυριακή, ξεκίνησαν για τό μνημείο. Τίποτε δέν φοβήθηκαν, ἡ μόνη ἔγνοια ἦταν “ τις ἀποκυλίσει ἡμῖν τόν λίθον” λόγῳ τῆς φυσικῆς σωματικῆς ἀδυναμίας τους .

Μεγάλα διδακτικά παραδείγματα ἀνδρείας καί τόλμης συναντοῦμε  στά σημερινά πρόσωπα τῆς Εὐαγγελικῆς περικοπῆς, τόσο τῶν δύο νυκτερινῶν μαθητῶν,τοῦ Ἰωσήφ καί τοῦ Νικοδήμου, ὅσο καί τῶν Μυροφόρων γυναικῶν. Τό θάρρος τους στήν ἐπιτέλεση τοῦ ἱεροῦ ἔργου τῆς πίστεως καί τῆς ἀγάπης τους πρός τόν Σωτῆρα Χριστό, προβάλλεται διά μέσου τῶν αἰώνων, γιά νά ἐμπνέη καί νά ἐνθαρρύνει ἀναρίθμητα πλήθη εὐσεβῶν ἀνδρῶν καί γυναικῶν. Προβάλλεται καί σέ μᾶς τούς σημερινούς Χριστιανούς τῆς χαλαρότητας καί τῆς ἀδιαφορίας, οἱ ὁποῖοι πολύ συχνά,προφασιζόμενοι“προφάσεις ἐν ἀμαρτίαις” παρουσιαζόμαστε δειλοί καί διστακτικοί, ἄτολμοι καί ἀπρόθυμοι στήν ἐκτέλεση τοῦ καθήκοντός μας, δηλαδή τῆς ὁμολογίας καί διακήρυξης τῆς πίστης μας.

Ντρεπόμαστε νά ὁμολογήσουμε καί νά διατρανώσουμε παντού καί τοῖς πᾶσι τήν ἱερή ἰδιότητα τῶν Χριστιανῶν, πολλές δε φορές φθάνουμε στό ἀκόμη χειρότερο σημεῖο νά προσπαθοῦμε νά συμβιμβάσουμε αὐτήν τήν ἱερή ἰδιότητα μέ ἀσυμβίβαστες πρός τήν πίστη μας καταστάσεις, ἀπόψεις, καί νομοθεσίες, μέ μοναδικό κριτήριο μήν μᾶς κακολογήσουν καί μᾶς περιφρονήσουν τά “ ψευτοκουλτουριάρικα συστήματα” καί οἱ δῆθεν “ προοδευτικοί”.

Βλέπουμε πολλές φορές νά ἐμπαίζεται ἡ θρησκεία μας, νά καταφέρονται φορεῖς, κυβερνῶντες, ἀξιωματοῦχοι κατά τῆς πίστης μας καί ἐμεῖς νά σιωποῦμε. Ἀκοῦμε τούς ἀναιδεῖς καί βλάσφημους νά ἐμπαίζουν τά ἱερά καί τά ὅσια μας καί σκύβουμε τό κεφάλι μας. Μάλιστα, στίς μέρες μας, η ἐπιδημία τοῦ κορονοοιοῦ ἔδωσε «τήν εὐκαιρία» νά ἐξαπολυθεῖ μιά φοβερή ἐπίθεση καί νά ἐπιτευχθεῖ ἡ  στοχοποίηση τῶν ὀρθοδόξων χριστιανῶν καί τῶν κληρικῶν, μέ ἀποκορύφωμα τόν χλευασμό τῆς πεμπτουσίας τῆς πίστης μας πού  εἶναι η Θεία Κοινωνία.

Μπροστά σέ ὅλα αὐτά ποιός εἶναι ὁ ἐνδεδειγμένος τρόπος συμπεριφοράς τῶν ἀληθινῶν χριστιανῶν; “ Ἀνδρίζεσθε καί κραταιοῦσθε” λέγει τό Πνεῦμα τό Ἅγιον (Ά΄Κορ.ιστ΄13) “Ἀναλάβετε τήν πανοπλίαν τοῦ Θεοῦ” φωνάζει ὁ Ἀπ'. Παύλος (Ἐφ'.ιστ΄13),γιά νά ἀγωνίζεσθε νικηφόρα ἐναντίον τοῦ πονηροῦ καί τῶν πονηρῶν.Δέν μᾶς ἔδωσε ὁ Θεός πνεῦμα δειλίας καί συστολῆς , ἀλλά πνεῦμα ἀνδρείας καί θάρρους.

Διαφορετική θά ἦταν ἡ ὄψη καί ἡ ζωή τῆς κοινωνίας μας σήμερα, ἐάν ὅλοι οἱ Χριστιανοί προχωρούσαμε μέ θάρρος στήν ἐκπλήρωση τοῦ καθήκοντός μας. Αὐτό ἀπαιτοῦν οἱ καιροί, αὐτό ζητᾶ ὁ Κύριός ἀπ΄ ὅλους ἐμᾶς Ἀμήν.

ΠΗΓΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου