ΜΗΝΥΜΑ

ΓΙΑ ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΤΩΝ ΚΥΡΙΑΚΩΝ, ΕΟΡΤΩΝ ΚΑΙ ΑΓΙΩΝ ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑ

Σάββατο 16 Νοεμβρίου 2019

Κυριακὴ 17 Νοεμβρίου 2019 

(ΚΒ΄ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ) (Γαλάτ. στ’ 11-18)

Στὶς Ἐκκλησίες τῆς περιοχῆς τῆς Γαλατίαςὑπῆρχε κάποιο πρόβλημα σοβαρό, ὥστε ὁ ἀπόστολος Παῦλος νὰ ἀναγκαστεῖ νὰ τοὺς γράψει μιά ἐπιστολή μὲ τὸ ἴδιο του τὸ χέρι. Χωρὶς ἀμφιβολία κάτι τέτοιο συνέβαινε, ἀφοῦ ὁ Ἀπόστολος δὲν ἔγραφε μόνος του, ἀλλὰ συνήθιζε νὰ ὑπαγορεύει σὲ κάποιον ἀπὸ τοὺς συνεργάτες του τὶς ἐπιστολὲς πού ἔστελνε πρὸς τὶς διάφορες Ἐκκλησίες.

Τὸ πρόβλημα εἶχε δημιουργηθεῖ ἀπὸ κάποιους Ἰουδαΐζοντες ψευδοδισκάλους, οἱ ὁποῖοι ὑπεστήριζαν ὅτι ἦταν ἀναγκαῖο νὰ τηροῦν τὸν Μωσαϊκό νόμο καὶ οἱ Χριστιανοὶ πού δὲν ἦταν Ἑβραῖοι, ἀλλὰ προέρχονταν ἀπὸ ἄλλα ἔθνη. Τοὺς ὑποχρέωναν μάλιστα νὰ δέχονται καὶ τὴν περιτομή.


Ὁ ἀπόστολος Παῦλος, ὅμως, δὲν τοὺς ἀφήνει νὰ αὐθαιρετοῦν, τοὺς ξεσκεπάζει καὶ δείχνει ποιὰ εἶναι τὰ πραγματικά τους κίνητρα. Μὴ νομίσετε, τονίζει στοὺς πιστούς, ὅτι αὐτοὶ οἱ ἄνθρωποι σᾶς διδάσκουν τέτοιες ἰδέες, ἐπειδὴ πραγματικὰ εὐλαβοῦνται τὸν νόμο τοῦ Μωυσῆ. Ὄχι! Αὐτὸ τὸ ὁποῖο ἐπιδιώκουν εἶναι μόνο τὸ «εὐπροσωπῆσαι ἐν σαρκί», νὰ φανοῦν σπουδαῖοι καὶ μεγάλοι καὶ νὰ ἔχουν τὴν εὔνοια τῶν Ἑβραίων. Ἀναγκάζουν ἐσᾶς νὰ περιτέμνεσθε, «ἵνα μὴ τῷ σταυρῷ τοῦ Χριστοῦ διώκωνται», γιὰ νὰ μὴ καταδιώκονται ἀπὸ τοὺς Ἑβραίους γιά τήν πίστη τους στό Σταυρό τοῦ Κυρίου.

Εἶναι ὁλοφάνερο αὐτό, τονίζει ὁ Ἀπόστολος, ἀπὸ τό ὅτι οἱ ἴδιοι αὐτοὶ οἱ ψευδοδιδάσκαλοι δὲν ἐφαρμόζουν τὸν νόμο τοῦ Μωυσῆ, ἀλλὰ ἐπιδιώκουν νὰ πείσουν ἐσᾶς νά δέχεσθε τὴν περιτομή, γιὰ νὰ μποροῦν νὰ ἔχουν ἀφορμὴ καυχήσεως γιά τὴ δική σας περιτομή.

Σὲ μένα, ὅμως,ἂς μὴ συμβεῖ νὰ καυχηθῶ γιὰ τίποτε ἄλλο, φωνάζει ὁ Ἀπόστολος, παρὰ μόνο γιὰ τὸν Σταυρὸ τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ. Διότι δι’ αὐτοῦ τοῦ Σταυροῦ ἔγινε κατορθωτὸ νὰ σταυρωθεῖ, νὰ καταστεῖ νεκρὸς γιὰ μένα ὁ ἁμαρτωλὸς κόσμος, καὶ νὰ σταυρωθῶ καὶ ἐγώ, νὰ εἶμαι νεκρὸς γιὰ τὸν κόσμο.

Αὐτὴ εἶναι ἡ μόνη ἀλήθεια, βεβαιώνει ὁ Ἀπόστολος. Διότι στὴ νέα κοινωνία τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ οὔτε ἡ περιτομὴ οὔτε ἡ ἀκροβυστία ἔχουν κάποια σημασία. Ἐδῶ βρισκόμαστε σὲ κατάσταση ἐντελῶς καινούργια, σὲ νέα κτίση. Καὶ ὅλοι ὅσοι ἀποδέχονται αὐτὸν τὸν τρόπο ζωῆς καὶ ἀγωνίζονται νὰ συμμορφώνουν πρὸς αὐτὸν τὴν πορεία τους,  καθώς καὶ ὅλος ὁ νέος Ἰσραήλ, ὁ νέος λαὸς τοῦ Θεοῦ,ἂς ἔχουν ἐπάνω τους τὴν εἰρήνη καὶ τὸ ἔλεος τοῦ Κυρίου.

Καὶ κλείνει τὴν ἐπιστολὴ του ὁ θεῖος Ἀπόστολος μὲ μία συγκινητικὴ παρακίνηση πρὸς τοὺς πιστούς. «Τοῦ λοιποῦ», τοὺς γράφει, ἀπὸ ἐδῶ καὶ στὸ ἑξῆς ἂς μὴ μοῦ προσθέτει κόπους κανείς σας. Διότι ἐγὼ γι’ αὐτὰ πού σᾶς διδάσκω καὶ μαρτυρῶ ἔχω ὑποστεῖ καὶ τὶς συνέπειες. Δέχθηκα πληγὲς, «τὰ στίγματα τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ», ἐπάνω στὸ ἴδιο μου τὸ σῶμα. Καί καταλήγει, ἄς ἔχετε λοιπόν ὅλοι σας στὴν ψυχὴ σας τὴ Χάρη τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ.

Συγκλονιστικὴ ἡ βεβαίωση τοῦ μεγάλου Ἀποστόλου ὅτι βαστάζει ἐπάνω στὸ σῶμα του τὰ στίγματα τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ.

Τὰ στίγματα! Δηλαδὴ τὶς πληγὲς ἐκεῖνες πού δέχθηκε, ἀκριβῶς διότι δὲν νόθευσε τὸ κήρυγμα τοῦ Εὐαγγελίου, δὲν ἐπεδίωξε «εὐπροσωπῆσαι ἐν σαρκί», νὰ φανεῖ δηλαδὴ ἀρεστός στοὺς Ἑβραίους μὲ ὑποχωρήσεις καὶ συμβιβασμούς, μὲ ὑποκριτικὲς συμμορφώσεις στὸν Μωσαϊκὸ νόμο τὸν καταργημένο. Τὸ ἀποτέλεσμα ἦταν νὰ καταδιωχθεῖ μανιωδῶς ἀπὸ τοὺς φανατικοὺς Ἑβραίους καὶ νὰ ὑποστεῖ βασανιστήρια φοβερά. Αὐτὰ τὰ βασανιστήρια ἄφησαν ἐπάνω του σημάδια ἀνεξίτηλα. Καὶ αὐτὰ τὰ σημάδια ὀνομάζει ὁ Ἀπόστολος «στίγματα Κυρίου Ἰησοῦ», τὰ ὁποῖα φέρει στὸ σῶμα του.

Τὰ στίγματα τοῦ Κυρίου ὑπῆρξαν ὀδυνηρὰ γιὰ τὸν Ἀπόστολο. Τὸ σῶμα του ὑπέφερε φρικτά, ὅταν δεχόταν τοὺς μαρτυρικοὺς βασανισμούς. Αὐτὰ ὅμως τὰ στίγματα ἔγιναν κατόπιν τὸ μεγάλο του καύχημα. Ἔγιναν ἡ ὁλοφάνερη ἀπόδειξη τῆς γνησιότητας τοῦ κηρύγματός του, μία ματωμένη σφραγίδα πού ἀποδείκνυε ὅτι τὰ λόγια του εἶναι ἀληθινὰ καὶ ἡ διδασκαλία του γιά τὸν Χριστὸ γνήσια καὶ ἀνόθευτη.

Τέτοια στίγματα σὰν αὐτὰ τοῦ μεγάλου Ἀποστόλου δέχθηκαν καὶ μυριάδες ἀκόμη πιστοὶ στὴν διάρκεια τῶν αἰώνων. Ὑπέστησαν διωγμοὺς φρικτοὺς, γιὰ νὰ μὴ ὑποχωρήσουν καὶ νὰ μὴ νοθεύσουν τὴν πίστη τους οἱ ἀληθινοὶ αὐτοὶ μάρτυρες τοῦ Χριστοῦ.

Σήμερα ὅμως τί γίνεται;

Σήμερα, ἂν καὶ δὲν ἔχουμε αὐτὴν τὴν ὥρα διωγμοὺς τῆς πίστεως φανερούς, δὲν σημαίνει ὅτι τὸ νὰ κρατήσουμε γνήσια καὶ ἀνόθευτη τὴν πίστη μας εἶναι κάτι εὔκολο καὶ χωρὶς συνέπειες. Καὶ σήμερα ἂν ἐπιμείνουμε νὰ διαφυλάξουμε ἀνόθευτη τὴν πίστη μας καὶ νὰ μὴ δεχθοῦμε συμβιβασμούς, θὰ ὑποστοῦμε ὀδυνηρὲς συνέπειες. Θὰ δεχθοῦμε εἰρωνεῖες, θὰ ἀντιμετωπίσουμε τὴν περιφρόνηση τῶν ἀνθρώπων τοῦ κόσμου, θὰ ὑποστοῦμε ἀδικίες καὶ ποικίλους κατατρεγμοὺς ἀπὸ ἀνθρώπους ποὺ ἀδικοῦν τὴν ἀλήθεια καὶ ἐπιδιώκουν συμφέροντα γήινα καὶ μάταια.

Ἀλλά, ἂν πράγματι ἀξιωθοῦμε νὰ ἀντιμετωπίσουμε τέτοιες καταστάσεις, ἂς μὴ θλιβοῦμε καὶ ἂς μὴ δειλιάσουμε. Αὐτὰ θά εἶναι τὰ δικά μας στίγματα, ἡ σφραγίδα τῆς δικῆς μας γνήσιας καὶ ἀληθινῆς ἐν Χριστῷ ζωῆς. Καὶ ἡ δόξα μας στὴν αἰωνιότητα!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου