ΜΗΝΥΜΑ

ΓΙΑ ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΤΩΝ ΚΥΡΙΑΚΩΝ, ΕΟΡΤΩΝ ΚΑΙ ΑΓΙΩΝ ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑ

Σάββατο 29 Σεπτεμβρίου 2018

Κυριακή30Σεπτεμβρίου 2018 (Β’ ΛΟΥΚΑ) (Λουκ. ς’ 31-36)

Ὁ Κύριος βρίσκεται στήΓαλιλαία καί μέ τήν «Ἐπί τοῦ ὄρους ὁμιλία» του παραδίδει στούς μαθητές του τόν τέλειο νόμο τῆς Καινῆς Διαθήκης, τήν μεγαλύτερη ἐντολή, τήν ἀγάπη πρός τούς ἐχθρούς.

Ὅπως θέλετε νά σᾶς συμπεριφέρονται οἱ ἄνθρωποι, ἔτσι νά κάνετε κι ἐσεῖς σ’ αὐτούς. Ἐάν ἀγαπᾶτε μόνο αὐτούς πού σᾶς ἀγαποῦν, ποιά χάρη μπορεῖτε νά περιμένετε ἀπό τόν Θεό; Καμία. Διότι καί οἱ ἁμαρτωλοί τό ἴδιο κάνουν. Κι ἄν κάνετε καλό σ’ ἐκείνους πού σᾶς εὐεργετοῦν, ποιά χάρη θά ἔχετε ἀπό τόν Θεό; Ἀφοῦ καί οἱ ἁμαρτωλοί τό ἴδιο κάνουν. Καί ἐάν δανείζετε σ’ ἐκείνους ἀπό τούς ὁποίους ἐλπίζετε ὅτι θά πάρετε πίσω τά δανεικά, ποιά χάρη θά ἔχετε ἀπό τόν Θεό; Καί οἱ ἁμαρτωλοί δανείζουν σέ ἄλλους ἁμαρτωλούς, γιά νά πάρουν πίσω τό ποσό πού δάνεισαν.Νά ἀγαπᾶτε τούς ἐχθρούς σας, νά τούς εὐεργετεῖτε καί νά τούς δανείζετε, χωρίς νά ἐλπίζετε καμία ἀνταπόδοση ἀπό αὐτούς.


 Αὐτήν τήν ἀγάπη τήν ἄκουγαν ἀσφαλῶς πρωτόγνωρα οἱ μαθητές τοῦ Κυρίου, διότι μέχρι τότε οἱ ἄνθρωποι κατανοοῦσαν μία ἀγάπη νεφελώδη, μέ ἀνταπόδοση, μία ἀγάπη μόνο πρός τόν ἄνθρωπο πού ἀγαποῦσαν. Ὁ Κύριος ὅμως ζητᾶ μία ἄλλη ἀγάπη, ἀνώτερη καί τέλεια. Ἀγάπη χωρίς ὑπολογισμούς καί ἰδιοτέλεια. Ἀγάπη πού ἀγκαλιάζει ἀκόμη καί τούς ἐχθρούς μας.

Αὐτήν ἀκριβῶς τήν ἀγάπηκήρυξε ὁ Κύριος ὄχι μόνο μέ τόν λόγο του ἀλλά καί μέ τή ζωή του. Ἔγινε ἄνθρωπος καί σταυρώθηκε καί πέθανε γιά μᾶς τούς ἀποστάτες καί ἀρνητές, μέ τά ἀμέτρητα παραστρατήματά μας. Ἀκόμα καί στό Σταυρό ἔδειξε τόμεγαλεῖο τῆς ἀγάπης πρός τούς ἐχθρούς, συγχωρῶντας τούς σταυρωτές του.

Αὐτήν τήν ἀγάπη ζητᾶκαί ἀπό ἐμᾶς. Σίγουρα μᾶς συγκινεῖ καί μᾶς ἐνθουσιάζει ἡ ἰδέα τῆς ἀγάπης.Στήν καθημερινή ὅμως πράξη μποροῦμε νά ἀγαποῦμε καί νά διακονοῦμε ὅσους μᾶς πικραίνουν, μᾶς δυσκολεύουν ἤ μᾶς ἀναστατώνουν; Μποροῦμε νά εὐεργετοῦμε καί νά προσευχόμαστε γιά ὅσους μᾶς ἀντιπαθοῦν ἤ μᾶς ἐχθρεύονται; Ἤ δυσκολευόμαστε νά δείξουμε ἔστω καί λίγη συμπάθεια;

Ὁ Κύριος ζητᾶ τέλεια ἀγάπη. Ἐάν ἔχετε μιά τέτοια ἀγάπη, λέει, θά εἶναι μεγάλη ἡ ἀνταμοιβή σας ἀπό τόν Θεό. Στή Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν θά εἶστε παιδιά τοῦ ὑψίστου Θεοῦ, μέ τόν ὁποῖο καίθά μοιάζετε. Διότι ὁ οὐράνιος Πατέρας σας εἶναι εὐεργετικός ἀκόμη καί στούς ἀχάριστους καί πονηρούς ἀνθρώπους. Γίνεσθε λοιπόν εὐσπλαχνικοί πρός ὅλους καί συμπονετικοί στίς δυστυχίες τους καί στίς ἀνάγκες τους, ὅπως ὁ οὐράνιος Πατέρας σας. Μόνο ἔτσι θά γίνετε παιδιά τοῦ Θεοῦ τοῦ ὑψίστου.

Νά, λοιπόν, πῶς μπορεῖ νά γίνει κανείς παιδί τοῦ Θεοῦ. Μέ τήν ἀγάπη καί τήν εὐσπλαχνία. Κάθε πιστός, γιά νά εἶναι γνήσιο παιδί τοῦ Θεοῦ, θά πρέπει νά ἔχει ἐπάνω του τά θεϊκά χαρακτηριστικά τοῦ οὐράνιου Πατέρα καί ἰδιαιτέρως τό χαρακτηριστικό τῆς εὐσπλαχνίας. Διότι ὁ Κύριος δέν εἶπε ὅτι θά μοιάσουμε μέ τόν οὐράνιο Πατέρα μας ἐάν νηστεύουμε ἤ ἐάν ζοῦμε μέ ἁγνότητα ἤ ἐάν προσευχόμαστε, ἀλλά ἐάν εἴμαστε εὐσπλαχνικοί πρός ὅλους τούς ἀνθρώπους.

Ἄς  μή δείχνουμε λοιπόν σκληρότητα καί ἀσυμπάθεια στούς γύρω μας ἀλλά καλωσύνη καί στοργή καί εὐσπλαχνία πρός ὅλους. Ἰδιαιτέρως πρός ὅσους δοκιμάζονται καί δυστυχοῦν, ὅποιοι κι ἄν εἶναι αὐτοί, κι ἄς μᾶς ἔχουν ἀδικήσει ἤ πληγώσει. Ἔτσι θά μοιάσουμε μέ τόν Πατέρα μας. Θά γίνουμε σύμμορφοι τοῦ Θεοῦ, καί οἱ ψυχές μας θά ἀποκτήσουν θεῖα γνωρίσματα. Καί ὁ πανάγαθος Πατέρας μας, Θεός τοῦ ἐλέους καί τῆς εὐσπλαχνίας, θά μᾶς ἀναγνωρίσει ὡς παιδιά του, θά μᾶς καταστήσει κληρονόμους τῆς βασιλείας του, πρίγκιπες τοῦ Οὐρανοῦ, κατά χάριν θεούς.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου