ΜΗΝΥΜΑ

ΓΙΑ ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΤΩΝ ΚΥΡΙΑΚΩΝ, ΕΟΡΤΩΝ ΚΑΙ ΑΓΙΩΝ ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑ

Σάββατο 1 Απριλίου 2017

Κήρυγμα Κυριακῆς

Ε΄ Νηστειῶν- Μαρίας τῆς Αἰγυπτίας

2 Ἀπριλίου 2017

(Ἑβραίους θ΄, 11-14) 

Ἀποκλειστικότητα Ἰησοῦ Χριστοῦ.

     Ὑπάρχει κάτι βασικό καί οὐσιαστικό γιά τόν ἄνθρωπο, πού ἡ ἐποχή μας καί ὁ τεχνικός πολιτισμός της δέν μπορεῖ οὔτε θά μπορέσει ποτέ νά τοῦ προσφέρει. Πρόκειται γιά τόν ψυχικό καθαρμό καί τήν λύτρωση ἀπό τήν ἐνοχή τῆς ἁμαρτίας. Αὐτό εἶναι καί θά εἶναι ἀποκλειστικό ἔργο τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ γιά ὅλους τους ἀνθρώπους ὅλων τῶν ἐποχῶν.


     Γιά αὐτή τήν ἀποκλειστικότητα μᾶς μιλάει στή σημερινή περικοπή ὁ Ἀπόστολος Παῦλος. Πανάρχαιος καί πανανθρώπινος ὁ πόθος τοῦ ψυχικοῦ καθαρμοῦ καί τῆς λυτρώσεως ὁδηγοῦσε τούς ἀνθρώπους σέ αἱματηρές θυσίες καί ὁλοκαυτώματα. « Τό αἷμα ταύρων καί τράγων »  ἔρρεε σάν ποτάμι στούς βωμούς καί τά θυσιαστήρια τῆς γῆς. Καί ὅμως οἱ ποταμοί αὐτή τῶν αἱμάτων δέν κατόρθωσαν νά καθαρίσουν τόν ἄνθρωπο ἀπό τόν ψυχικό μολυσμό τῆς ἁμαρτίας. Ὁ Ἀπόστολος σημειώνει ὅτι τό αἷμα τῶν θυσιαζομένων ζώων ἔδινε μόνο σωματικό καθαρισμό  στούς ἀνθρώπους, γιά νά μποροῦν ἔτσι νά συμμετέχουν στή λατρεία τοῦ Θεοῦ.

Τό αἷμα  τοῦ Χριστοῦ ἦταν ἐκεῖνο πού καθάρισε ὁριστικά καί γιά πάντα τόν ἄνθρωπο ἀπό τό ρύπο τῆς ἁμαρτίας. Ὁ Ἰησοῦς Χριστός            « πρόσφερε τόν ἑαυτόν Του σάν ἄμωμο θῦμα στό Θεό » καί μέ τή θυσία Του αὐτή, μέ τό δικό του αἷμα, ἐξασφάλισε « αἰώνια λύτρωση » στό ἀνθρώπινο γένος. Ὅτι δέν κατόρθωσαν νά πετύχουν τά ἑκατομμύρια τῶν θυσιῶν καί οἱ ποταμοί τῶν αἱμάτων ζώων καί ἀνθρώπων, κατάφερε νά τό πετύχει μία γιά πάντα ἡ θυσία καί τό τίμιο αἷμα τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ πού χύθηκε στό Σταυρό τοῦ Γολγοθᾶ!

     Σάν ἄνθρωποι ἀδύνατοι ἴσως ἔχουμε καί ἐμεῖς, ἀδελφοί, τήν ψυχή καί τή συνείδηση μας μολυσμένη καί τραυματισμένη ἀπό πονηρές καί ἁμαρτωλές πράξεις. Ἴσως καί ἡ δική μας ψυχή νά εἶναι αἰχμαλωτισμένη ἀπό κάποιο πάθος, ἀπό κάτι πού εἶναι ἀντίθετο πρός τό νόμο καί τό ἅγιο θέλημα τοῦ Θεοῦ. Καί γι’ αυτό νιώθουμε ἔνοχοι καί ὑπεύθυνοι. Μερικοί νομίζουν ὅτι οἱ διασκέδασεις, τά ταξίδια, ἡ ἀπασχόληση μέ τήν τέχνη, τή μουσική, ὅτι ὅλα αὐτά μποροῦν νά τούς ἀπαλλάξουν ἀπό τούς τρομερούς ἐλέγχους τῆς συνειδήσεως, ὅτι μποροῦν νά τούς κάνουν νά λησμονήσουν τό κακό ἤ τό ἔγκλημα πού ἔκαναν. Μεγάλη πλάνη! Γιατί ὁποιαδήποτε πόρτα καί ἄν κτυπήσουμε, δέν πρόκειται νά ἀνοίξει γιά νά μᾶς χαρίσει τήν ἐλευθερία ἀπό τό δεσμωτήριο τῆς συνειδήσεως. Κανείς καί τίποτε δέν μπορεῖ νά μᾶς γλιτώσει ἀπό τό ψυχικό μας μαρτύριο.

 Ἄλλοι  πάλι προσπαθοῦν νά ἀγνοήσουν τίς εὐθύνες πού ἔχουν ἐνώπιον Θεοῦ καί ἀνθρώπων. Ἀλλά ἡ « ἀπώθηση » αὐτή τῆς ἐνοχῆς στό βάθος τοῦ ὑποσυνείδητου, ὅπως βεβαιώνει ἡ σύγχρονη ψυχολογία, προκαλεῖ τά τρομερά «ψυχικά συμπλέγματα», πού κατά καιρούς ἀνεβαίνουν στήν ἐπιφάνεια τῆς συνειδήσεως καί κατατυραννοῦν τούς ἀνθρώπους.

    Μόνο ἕνας μπορεῖ νά μᾶς λυτρώσει πραγματικά. Εἶναι ὁ Ἰησοῦς Χριστός, ὁ Ἐσταυρωμένος. Ὁ Ἀπόστολος Πέτρος βεβαιώνει τούς χριστιανούς :« λυτρώθηκα μέ τό τίμιο αἷμα τοῦ Χριστοῦ, πού θυσιάστηκε σάν ἀρνί ἄσπιλο καί ἀμόλυντο »(Α΄ Πέτρ. α΄, 19).

  Δέν ἀρκεῖ ὅμως νά ἀκούσουμε τή διακήρυξη τῆς ἀποκλειστικότητας τοῦ Χριστοῦ στό ἔργο τῆς λυτρώσεως. Χρειάζεται καί ἡ ἀποφασιστική πορεία στίς πηγές τοῦ καθαρμοῦ.

  Ὅλοι τίς γνωρίζουμε. Εἶναι τά Ἱερά Μυστήρια πού μᾶς χάρισε ἡ ἀγαθότητα καί ἡ φιλανθρωπία τοῦ Θεοῦ μας. Τά Ἱερά Μυστήρια παρέχουν τόν ψυχικό καθαρμό καί τή λύτρωση, διότι ἀντλοῦν τή χάρη καί τή δύναμη ἀπό τό αἷμα τοῦ Χριστοῦ.

  Ἔτσι τό ἅγιο Βάπτισμα καθαρίζει καί ἀπαλλάσσει τό βαπτιζόμενο ἀπό κάθε ἐνοχή καί τόν ἀναγεννᾶ πνευματικά. Τό ἱερό μυστήριο τῆς μετανοίας καί ἐξομολογήσεως εἶναι τό δεύτερο Βάπτισμα, ἡ πνευματική κολυμβήθρα, πού καθαρίζει καί πάλι τήν ψυχή ἀπό ἁμαρτίες πού κάνει ὁ ἄνθρωπος μετά τό Βάπτισμα. Καί στό ἁγιότατο μυστήριο τῆς θείας εὐχαριστίας, ὁ πιστός κοινώνει « τό σῶμα καί τό αἷμα τοῦ Κυρίου εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν καί ζωήν αἰώνιον ».

   Στά Ἱερά αὐτά Μυστήρια πρέπει νά μετέχουμε συχνά γιά νά λυτρωθοῦμε οὐσιαστικά καί πραγματικά. Κανένας λόγος καί κανένας δισταγμός δέν πρέπει νά μᾶς κρατᾶ μακριά ἀπό τοῦτες τίς πηγές τοῦ καθαρμοῦ καί τῆς πνευματικῆς Ἀναγεννήσεως.

   Ἡ συμμετοχή στά Ἱερά μυστήρια εἶναι ἀπαραίτητη καί γιά ἕναν ἄλλο σοβαρό λόγο. Διότι μᾶς ἀξιώνουν νά πλησιάζουμε καί νά λατρεύουμε τόν ἅγιο Θεό μας. «Εἰς τό λατρεύειν  Θεό ζῶντι», ὅπως τονίζει ὁ Ἀπόστολος. Μόνο μέ καθαρμένη ψυχή  καί ἅγια χείλη  μποροῦμε νά προσεγγίζουμε καί νά ὑμνοῦμε τόν Θεό μας. Ἡ  μεγάλη ἑβδομάδα πλησιάζει. Πῶς θά ὑποδεχθοῦμε τόν Ἐσταυρωμένο Ἰησοῦ; Πῶς θά νιώσουμε βαθιά τά Πάθη καί τήν Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ μας; Μόνο « μέ καθαρές ψυχές καί ἀκηλίδωτα χείλη », ὅπως λέει ἕνας ὡραῖος ὕμνος τῆς Ἐκκλησίας μας. Ἄς καθαρθοῦμε, λοιπόν, ἀδελφοί μου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου