ΜΗΝΥΜΑ

ΓΙΑ ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΤΩΝ ΚΥΡΙΑΚΩΝ, ΕΟΡΤΩΝ ΚΑΙ ΑΓΙΩΝ ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑ

Σάββατο 7 Ιανουαρίου 2017

Κυριακή 8 Ἰανουαρίου (ΜΕΤΑ ΤΑ ΦΩΤΑ) (Ματθ. δ΄ 12-17)
Κυριακή μετά τά Φῶτα! Μιά Κυριακή πλημμυρισμένη στό φῶς. Ἀκόμη ἀντηχοῦν οἱ ὕμνοι τῆς μεγάλης ἑορτῆς τῶν Φώτων. Μέσα σ΄ αὐτήν τήν φωτοπλημμύρα εἶναι τοποθετημένο κατάλληλα καί τό Εὐαγγελικό ἀνάγνωσμα τῆς ἡμέρας. Ἀνάγνωσμα μάλιστα σημαντικότατο, διότι μᾶς περιγράφει τά πρῶτα βήματα τῆς δημοσίας δράσεως τοῦ Κυρίου μας.


Ἦταν ἡ ἐποχή, μᾶς πληροφορεῖ ὁ Εὐαγγελιστής Ματθαῖος, πού ὁ Ἰωάννης ὁ Πρόδρομος ὁδηγήθηκε ἀπό τό βασιλιά Ἡρώδη τόν Ἀντίπα στήν φυλακή. Γιατί ὅμως ὁ κορυφαῖος αὐτός Προφήτης, ὁ ἅγιος ἀσκητής τῆς ἐρήμου, κρίθηκε ἄξιος νά φυλακιστεῖ; Φυλακίστηκε, διότι τό κήρυγμά του ἦταν γνήσιο, ἀνόθευτο, ἀσυμβίβαστο. Εἶχε τολμήσει νά ἀπευθύνει καί στόν ἴδιο τό βασιλιά τό φοβερό ἐκεῖνο λόγο: "οὐκ ἔξεστί  σοι"ˑ δέν σοῦ ἐπιτρέπεται νά ἔχεις ὡς σύζυγο τήν γυναίκα τοῦ ἀδελφοῦ σου. Δέν φοβήθηκε τήν ἐξουσία, οὔτε ὑπολόγισε τίς συνέπειες τοῦ κηρύγματός του γιά τόν ἑαυτό του. Ἀποτέλεσε ἔτσι ὑπέροχο παράδειγμα ἐμπνεύσεως γιά ὅλους τούς κήρυκες τῆς ἀληθείας, ὥστε νά μή δειλιάζουν ἐνώπιον τῶν ἀσεβούντων ἀρχόντων, οὔτε νά νοθεύουν τό κήρυγμά τους ἀπό τό φόβο τῶν συνεπειῶν στή ζωή τους.

Ἡ εἴδηση τῆς φυλακίσεως τοῦ Προδρόμου ἔφτασε στόν Κύριο ἀκριβῶς τήν περίοδο μετά τούς τρεῖς μεγάλους πειρασμούς τοῦ διαβόλου, πού εἶχε ἀποκρούσει στήν ἔρημο. Ἡ πληροφορία αὐτή ἀποτέλεσε τήν ἀφορμή νά ἀναχωρήσει ὁ Κύριος ἀπό τήν Ἰουδαία καί νά μεταβεῖ γιά μεγαλύτερη ἀσφάλεια στή Γαλιλαία.

Ἡ Γαλιλαία βρίσκεται στό βόρειο μέρος τῆς Παλαιστίνης. Μεταξύ  αὐτῆς καί τῆς Ἰουδαίας παρεμβάλλεται ἡ Σαμάρεια. Βασικό στοιχεῖο τῆς περιοχῆς εἶναι ἡ λίμνη Γεννησαρέτ, πού ὀνομάζεται καί θάλασσα τῆς Τιβεριάδος. Ἦταν μιά περιοχή σχεδόν εἰδωλολατρική, διότι οἱ δύο ἰουδαϊκές φυλές - Ζαβουλών καί Νεφθαλείμ - πού τήν κατοικοῦσαν, εἶχαν ἐξομοιωθεῖ σέ μεγάλο βαθμό μέ τούς πολυπληθεῖς εἰδωλολατρικούς λαούς πού κατοικοῦσαν ἐκεῖ.

Ὁ Κύριος ἐπέλεξε ὡς κέντρο τῆς δράσεως Του τήν πόλη Καπερναούμ, στό βορειοδυτικό μέρος τῆς λίμνης, καί ἀπό ἐκεῖ ἄρχισε τό κήρυγμά Του, πραγματοποιώντας ἔτσι μία παλιά προφητεία τοῦ προφήτη Ἡσαΐου. Ἡ προφητεία αὐτή ἔλεγε ὅτι ὁ εὑρισκόμενος στό πνευματικό σκοτάδι λαός τῆς εἰδωλολατρικῆς Γαλιλαίας στήν περιοχή τῶν φυλῶν Ζαβουλών καί Νεφθαλείμ, κοντά στή θάλασσα (τῆς Τιβεριάδος) καί πέρα ἀπό τόν Ἰορδάνη, αὐτός ὁ λαός εἶδε μέγα πνευματικό φῶς, καί σ' αὐτούς τούς λαούς, πού ζοῦσαν στήν χώρα τή βυθισμένη στή σκιά τοῦ πνευματικοῦ θανάτου, τῆς ἁμαρτίας, ἀνέτειλε φῶς οὐράνιο.

Τό φῶς πού ἀνέτειλε στήν πνευματικῶς σκοτεινή ἐκείνη περιοχή ἦταν βέβαια ὁ Κύριος, ὁ ὁποῖος εἶχε ἤδη ἀρχίσει νά κηρύττει σ΄ αὐτήν. Καί τό πρῶτο κήρυγμα Του δέν ἦταν διαφορετικό ἀπ' αὐτό τό ὁποῖο καί ὁ Προφήτης  Ἰωάννης προηγουμένως κήρυττε. "Μετανοεῖτε", ἔλεγε στούς ἀνθρώπους, "ἤγγικε γάρ ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν". Μετανοεῖτε, διότι πλησίασε ἡ Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν.

Πράγματι ἡ ὥρα τῆς Βασιλείας τῶ Οὐρανῶν εἶχε πλέον πολύ πλησιάσει. Εἶχε φτάσει σχεδόν. Εἶχε ἤδη ἀρχίσει ἡ ἐγκαθίδρυσή της ἐπάνω στήν γῆ. Μιά Βασιλεία ὡστόσο πολύ διαφορετική ἀπ' αὐτήν πού οἱ πολλοί Ἑβραῖοι ὁραματίζονταν. Ἐκεῖνοι περίμεναν ἐπίγειο βασιλεία. Νά ἐπικρατήσουν οἱ ἴδιοι σ' ὅλο τόν κόσμο καί νά τόν ἐξουσιάζουν. Ὁ Κύριος ὅμως δημιούργησε βασιλεία οὐράνια. Οὐράνια, ὄχι διότι αὐτή θά ἦταν τυχόν ἐγκατεστημένη στόν Οὐρανό, ἀλλά διότι θά ἔφερε τόν Οὐρανό ἐπάνω στή γῆ καί θά ὁδηγοῦσε τή γῆ στόν Οὐρανό. Θά ἦταν βασιλεία ὄχι δυναστική καί κυριαρχική, ἀλλά βασιλεία ἁγιότητος, ἀγάπης καί σωτηρίας, βασιλεία ἐπί τῶν καρδιῶν τῶν ἀνθρώπων.

Ἡ Βασιλεία αὐτή τοῦ Θεοῦ ἐπί τῆς γῆς εἶναι ἡ ἁγία Ἐκκλησία Του. Ἀλλά ἐνῶ ἡ ἁγία αὐτή Βασιλεία εἶναι ἐγκατεστημένη στή γῆ, δέν περιορίζεται σ'αὐτήν. Ἐκτείνεται πέρα ἀπό τά ὄρια τοῦ κόσμου τούτου. Εἶναι ἀληθινή Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν, διότι ἐκεῖ τελικά μᾶς ὁδηγεῖ. Ἐκεῖ! Στήν ἀτελείωτη δόξα τῆς αἰωνιότητας τῶν τέκνων τοῦ Θεοῦ.

Σ' αὐτήν τήν ἐπί γῆς θεϊκή Βασιλεία ἀνήκουμε ἤδη ἀπό τήν ὥρα τοῦ Βαπτίσματός μας καί ἐμεῖς. Ἀλλά τό ἄν θά φτάσουμε καί στό τέλος, δηλαδή στόν Οὐρανό, δέν ἐξαρτᾶται ἀπό τό Βάπτισμά μας μόνο. Χρειάζεται καί κάτι ἀκόμη. Ἀναγκαιότατο καί ἀπαραίτητο. Ποιό; Αὐτό πού ὑπήρξε ὁ πρῶτος κηρυκτικός λόγος τοῦ Χριστοῦ μας: "Μετανοεῖτε". Μᾶς χρειάζεται  ἡ μετάνοια!

Μετάνοια! Στήν ἀρχή τοῦ νέου αὐτοῦ ἔτους ἴσως δέν ὑπάρχει καλύτερη εὐχή ἀπό τό νά εἶναι τό ἔτος τοῦτο ἔτος μετανοίας γιά ὅλους μας. Ἠ ἀληθινή μετάνοια θά μᾶς προάγει ἀπό μέλη τῆς ἐπιγείου Βασιλείας τοῦ Θεοῦ σέ πολίτες τῆς αἰωνίου Βασιλείας τῶν Οὐρανῶν. Καί ὄχι ἁπλῶς πολίτες, ἀλλά υἱούς καί θυγατέρες τοῦ Παντοκράτορος Θεοῦ, συμβασιλεῖς Του στήν αἰωνιότητα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου