ΜΗΝΥΜΑ

ΓΙΑ ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΤΩΝ ΚΥΡΙΑΚΩΝ, ΕΟΡΤΩΝ ΚΑΙ ΑΓΙΩΝ ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑ

Σάββατο, 11 Οκτωβρίου 2014

ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΗ΄12-10-2014

     Σήμερα ἀκούσαμε τὸ Ἀπόστολο τῶν ἐθνῶν νὰ ἀπευθύνεται στὸ Τίτο καὶ νὰ τοῦ λέει «Παιδί μου Τίτε, αὐτὰ τὰ λόγια εἶναι ἀξιόπιστα καὶ θέλω νὰ τὰ βεβαιώνεις μὲ τὴν προσωπική σου μαρτυρία, ὥστε ὅσοι ἔχουν πιστέψει στὸ Θεὸ νὰ φροντίζουν νὰ πρωτοστατοῦν σὲ καλὰ ἔργα. Αὐτὰ εἶναι τὰ καλὰ καὶ τὰ χρήσιμα στοὺς ἀνθρώπους. Ἀπὸ τὸ ἄλλο μέρος, νὰ ἀποφεύγεις τὶς ἀνόητες ἀναζητήσεις σὲ γενεαλογικοὺς καταλόγους, τὶς φιλονικίες καὶ τὶς διαμάχες γύρω ἀπὸ τὶς διατάξεις τοῦ ἰουδαϊκοῦ νόμου, γιατί ὅλα αὐτὰ εἶναι ἀνώφελα καὶ μάταια. Τὸν ἄνθρωπο ποὺ ἀκολουθεῖ πλανερὲς διδασκαλίες συμβούλεψέ τον μιὰ-δυὸ φορές, κι ἂν δὲν ἀκούσει ἀφησέ τον, μὲ τὴ βεβαιότητα πὼς αὐτὸς ἔχει πιὰ διαστραφεῖ καὶ ἁμαρτάνει, καταδικάζοντας ἔτσι ὁ ἴδιος τὸν ἑαυτό του. Ὅταν θὰ σοῦ στείλω τὸν Ἀρτεμὰ ἢ τὸν Τυχικό, ἔλα τὸ συντομότερο νὰ μὲ συναντήσεις στὴ Νικόπολη, γιατί ἐκεῖ ἀποφάσισα νὰ περάσω τὸ χειμώνα. Τὸν Ζηνὰ τὸ νομικὸ καὶ τὸν Ἀπολλώ, νὰ τοὺς ἐφοδιάσεις πλουσιοπάροχα μὲ ὅ,τι χρειάζονται γιὰ τὸ ταξίδι τους, ὥστε νὰ μὴν τοὺς λείψει τίποτα. Ἂς μαθαίνουν καὶ οἱ δικοί μας νὰ πρωτοστατοῦν σὲ καλὰ ἔργα, γιὰ ν΄ ἀντιμετωπίζουν τὶς ἐπείγουσες ὑλικὲς ἀνάγκες, ὥστε ἡ ζωή τους νὰ μὴν εἶναι ἄκαρπη. Σὲ χαιρετοῦν ὅλοι ὅσοι εἶναι μαζί μου. Χαιρέτησε τοὺς πιστοὺς ποὺ μᾶς ἀγαποῦν. Ἡ χάρη νὰ εἶναι μαζὶ μὲ ὅλους σας»

     Ἡ ἐπιστολὴ αὐτὴ μαζὶ μὲ τὶς δυὸ ἐπιστολὲς πρὸς Τιμόθεο διαφέρουν ἀπὸ τὶς ὑπόλοιπες ἐπιστολὲς τοῦ ἀποστόλου Παύλου σὲ δύο σημεῖα: α) δὲν ἀπευθύνονται πρὸς Ἐκκλησίες ἀλλὰ πρὸς συγκεκριμένα πρόσωπα καὶ β) τὰ θέματα μὲ τὰ ὁποῖα ἀσχολοῦνται ἔχουν νὰ κάνουν μὲ τοὺς ποιμένες καὶ τὸ ποιμαντικὸ ἔργο τῆς Ἐκκλησίας. Γιὰ τὸ λόγο αὐτὸ ὀνομάζονται καὶ ποιμαντικὲς ἐπιστολές. Ἡ ἐπιλογὴ, λοιπὸν, τοῦ συγκεκριμένου ἀναγνώσματος δὲν εἶναι τυχαῖα, γιατί ὁ ποιμαντικὸς χαρακτήρας τῆς ἐπιστολῆς ταιριάζει ἀπόλυτα πρὸς τὴ μνήμη τῶν Ἁγίων Πατέρων, οἱ ὁποῖοι ὑπῆρξαν ποιμένες τῆς Ἐκκλησίας. Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος συνιστᾶ στὸν Τίτο, Ἐπίσκοπο Κρήτης, καὶ κατ΄ ἐπέκταση σὲ ὅλους τοὺς ποιμένες τῆς Ἐκκλησίας, πῶς νὰ ἐργάζονται καὶ νὰ φροντίζουν ποιμαντικὰ τοὺς πιστοὺς ἀνθρώπους.

     Κύριο θέμα τῆς περικοπῆς εἶναι ἡ προτροπὴ γιὰ καλὰ ἔργα. Μᾶς δείχνει πῶς συνδέεται ἡ πίστη μὲ τὴν καθημερινὴ πράξη.   Δυὸ βασικὰ στοιχεῖα ζητᾶ ὁ ἀπόστολος Παῦλος ὄχι μόνο ἀπὸ τὸν μαθητή του Τίτο ἀλλά καὶ ἀπὸ κάθε πιστὸ τῆς Ἐκκλησίας, καὶ ἰδιαίτερα ὅσους κατέχουν ἐξουσίες: τὰ καλὰ ἔργα καὶ τὰ ὠφέλιμα λόγια. Καὶ μάλιστα σὲ μιὰ ἐποχὴ ὅπως ἡ σημερινή, ποὺ οἱ ἄνθρωποι ἔχουν κουραστεῖ ἀπὸ τὰ πολλὰ λόγια ποὺ δὲν ἔχουν ἀντίκρισμα, αὐτὴ ἡ προτροπὴ εἶναι ὅσο ποτὲ ἄλλοτε ἐπίκαιρη, θέτοντας τὸν καθένα ξεχωριστὰ πρὸ τῶν εὐθυνῶν του. Ἐπηρεασμένοι ἀπὸ τὸ πνεῦμα τῆς ἐποχῆς, λέμε λόγια, χωρὶς νὰ κάνουμε ἔργα. Εὔκολα κρίνουμε, δύσκολα θέλουμε νὰ κουραστοῦμε καὶ νὰ ἐργασθοῦμε σὲ ἔργα ἀγάπης καὶ διακονίας. Ὁ θεόπνευστος Παῦλος ὅμως, μᾶς ζητᾶ ἀκριβῶς τὸ ἀντίθετο· λίγα λόγια καὶ πολλὰ ἔργα. «Ἀφῆστε τὶς θεωρίες καὶ τὶς φιλοσοφίες, τὶς φλυαρίες καὶ τὶς ἀργολογίες. Ἀφῆστε τὶς ἀτελείωτες συζητήσεις γιὰ πράγματα ἀνούσια ἢ καὶ ἁμαρτωλά, καὶ πρωτοστατῆστε τῶν καλῶν ἔργων». Νὰ τὰ ἐπιτελοῦμε ὄχι ἀναγκαστικά, ἀλλὰ μὲ ζῆλο καὶ αὐταπάρνηση. Χωρὶς νὰ περιμένουμε δικαίωση ἀπὸ αὐτά. Χωρὶς νὰ περιμένουμε ὅσους ἔχουν ἀνάγκη, νὰ ζητήσουν τὴ βοήθειά μας. Ἀλλὰ νὰ ἐπιζητοῦμε οἱ ἴδιοι εὐκαιρίες.  Κάποιοι ὑποφέρουν, ἄλλοι πεινοῦν, κάποιοι ἀνήμποροι θέλουν συμπαράσταση, κάποιοι μοναχικοὶ τὴν παρηγοριά μας. Κάποιοι ἄλλοι ἀπογοητευμένοι ἀπὸ ἀνίατες ἀρρώστιες καὶ ἄλλοι ἀπελπισμένοι ἀπὸ τὰ βάσανα τῆς ζωῆς.

     Ἂς ψάξουμε, λοιπὸν, νὰ βροῦμε τοὺς ἀνθρώπους ποὺ χρειάζονται τὴν ἀγάπη μας καὶ τὴ στήριξή μας. Ἔτσι, ἴσως πλουτίσει ἡ ζωή μας μὲ καρποὺς ἀρετῆς καὶ θὰ πλημμυρίσει ἡ καρδιά μας ἀπὸ εἰρήνη καὶ ἀνάπαυση ποὺ εἶναι τὸ ζητούμενο τοῦ ἀγώνα μας.

     Πιστὸς, λοιπὸν, ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ, δηλαδὴ ἀληθινὸς καὶ ἀξιόπιστος,  Αὐτὸς ὁ λόγος μᾶς βεβαιώνει ὅτι τὸ κριτήριο τῆς γνησιότητας τῆς πίστης μας εἶναι τὰ καλά μας ἔργα. «Καλὰ» σημαίνει ἀρεστὰ στὸ Θεό. Γι’ αὐτὸ καὶ καλούμαστε ὅλοι στὸ ὄνομα τοῦ Χριστοῦ νὰ δώσουμε στὸ σύγχρονο κόσμο μας τὴ μαρτυρία τῆς ἀγάπης τῶν καλῶν ἔργων, τῆς πίστης καὶ τῆς ἐλπίδας μας στὸ Θεό. Μόνο ἔτσι πείθουμε τοὺς ἄλλους ἀλλὰ καὶ τὸν ἑαυτό μας καὶ ἀποδεικνύουμε τὴν αὐθεντικότητα τῆς πίστης καὶ τῆς κλήσης μας. Ἀμήν.-

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου