ΜΗΝΥΜΑ

ΓΙΑ ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΤΩΝ ΚΥΡΙΑΚΩΝ, ΕΟΡΤΩΝ ΚΑΙ ΑΓΙΩΝ ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑ

Σάββατο 24 Οκτωβρίου 2020

ΚΥΡΙΑΚΗ ΣT ́ ΛΟΥΚΑ

Τό σημερινό εὐαγγελικό ἀνάγνωσμα, ἀγαπητοί μου ἀδερφοί, μᾶς μεταφέρει στή χώρα τῶν Γαδαρηνῶν.

Εἰσερχόμενος ὁ Κύριος στήν πόλη αὐτή, συναντήθηκε μ’ ἕναν ἄνθρωπο πλημμυρισμένο ἀπό δαιμονικές δυνάμεις, ὁ ὁποῖος, ἀναγνωρίζοντας στό πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ τόν Υἱό τοῦ Θεοῦ, ρώτησε: «τί θέλεις ἀπό μένα, Κύριε, σέ παρακαλῶ μή μέ βασανίσεις».

Ὁ Χριστός τόν ρώτησε «ποιό εἶναι τό ὄνομά σου;» καί ἡ ἀπάντηση ἦταν ἐντυπωσιακή: «τό ὄνομά μου εἶναι Λεγεώνα!». Ἀποκάλυπτε ὅτι ὁ ἄνθρωπος αὐτός ἦταν κυριευμένος ἀπό πλῆθος δαιμονικῶν δυνάμεων. Ἐκεῖ δίπλα ἦταν ἕνα κοπάδι ἀπό χοίρους καί ὁ διάβολος παρακάλεσε τόν Χριστό νά μήν τόν βασανίσει, ἀλλά νά ἐπιτρέψει νά εἰσέλθει στούς χοίρους, ὅπερ καί ἐγένετο.

Ὁ Χριστός θεράπευσε τόν ἄνθρωπο καί οἱ δαίμονες βγῆκαν ἀπό αὐτόν, εἰσέβαλαν στούς χοίρους καί ἔπεσαν στόν γκρεμό. Τό εἶδαν αὐτό οἱ περίοικοι καί τρόμαξαν. Θεώρησαν ὅτι ὑπέστησαν καταστροφή, ἔχασαν τήν περιουσία τους καί ζήτησαν ἀπό τό Χριστό νά φύγει ἀπό κοντά τους. Πολλές ἀφορμές σχολιασμοῦ καί προβληματισμοῦ δίνει ἡ σημερινή εὐαγγελική διήγηση. Ἐμεῖς θά σταθοῦμε σέ μία ἀπό αὐτές, πού δέν εἶναι ἄλλη ἀπό τήν ἐντυπωσιακή ἀπάντηση πού ἔδωσε ὁ δαιμονισμένος στό Χριστό, ὅταν τόν ρώτησε τό ὄνομά του. «Τό ὄνομά μου εἶναι Λεγεώνα», δηλ. πλῆθος δαιμόνων μέ ἔχουν κυριεύσει.

Αὐτή ἡ εἰκόνα τοῦ ἀνθρώπου πού εἶναι κυριευμένος ἀπό τά πλήθη τῶν δαιμονικῶν δυνάμεων εἶναι ἡ εἰκόνα πού παρουσιάζει ὁ κόσμος μᾶς σήμερα, ἕνας κόσμος πού, ἄν τό καλοσκεφτοῦμε, εἶναι κυριευμένος ἀπό πλήθη δαιμονικῶν δυνάμεων καί ἐνεργειῶν, οἱ ὁποῖες παίρνουν ποικίλες μορφές. Γιά τήν οἰκονομία τοῦ χρόνου θά προσπαθήσουμε νά ἀποτυπώσουμε τρεῖς ἀπ’ αὐτές τίς μορφές πού λαμβάνουν οἱ δαιμονικές δυνάμεις στήν ἐποχή μας.

Ἡ πρώτη εἶναι αὐτή τοῦ θρησκευτικοῦ φανατισμοῦ. Δεῖτε τί συμβαίνει στό κόσμο μᾶς σήμερα. Ἄνθρωποι, μέ τή δύναμη τῶν ὅπλων, κυριευμένοι ἀπό δαιμονικό θρησκευτικό φανατισμό, δέ διστάζουν νά δολοφονήσουν μέ εἰδεχθεῖς τρόπους, νά ἀποκεφαλίσουν, νά σταυρώσουν, νά ἀπαγχονίσουν ὅλους ἐκείνους πού θεωροῦν ἀπίστους, ἐκείνους δηλ. ποῦ πρεσβεύουν διαφορετικά ἀπό τή διεστραμμένη θρησκευτική ἀντίληψή τους. Καί ἔχουν πνίξει στό αἷμα ὁλόκληρες περιοχές τῆς γῆς, στίς ὁποῖες γεννήθηκε καί μεγαλούργησε κυρίως ἡ χριστιανική πίστη, ὅπως ἡ Μέση Ἀνατολή, ἡ Ἀφρική κ.α., ὅπου ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ χύνει καί πάλι τό αἷμα της. Χιλιάδες Χριστιανοί ἀναδεικνύονται νέοι Μάρτυρες τῆς Ἐκκλησίας μας, πέφτοντας θύματα τῆς δαιμονικῆς αὐτῆς διαστροφῆς, πού ὀνομάζεται θρησκευτικός φανατισμός καί ἀπειλεῖ νά αἱματοκυλίσει τόν κόσμο, μάλιστα στόν 21ο πρῶτο αἱ. τοῦ πολιτισμοῦ, τῆς τεχνολογίας καί τῆς ἐπιστήμης!

Ἡ δεύτερη μορφή πού λαμβάνουν στήν ἐποχή μᾶς οἱ δαιμονικές δυνάμεις εἶναι τῆς προσβολῆς τοῦ ἀνθρωπίνου προσώπου, καθώς καταβάλλεται συστηματική προσπάθεια σήμερα τό πρόσωπο, πού εἶναι ἡ εἰκόνα τοῦ ζωντανοῦ Θεοῦ, νά ἀλλοιωθεῖ, νά ὑποτιμηθεῖ, νά ἐξευτελιστεῖ καί τελικά, νά χάσει τήν ὡραιότητα καί τό κάλλος, μέ τό ὁποῖο τό προίκισε ὁ Θεός. Καί τί λέμε προσβολή τοῦ ἀνθρωπίνου προσώπου; Τήν προσπάθεια πού καταβάλλεται νά ἀλλοιωθοῦν οἱ ἀνθρώπινες σχέσεις, νά ἐπιβληθεῖ τό ἀφύσικο ὡς φυσιολογικό, τό ἀνώμαλο ὡς ὁμαλό, νά ἀλλοιωθεῖ ἡ γνησιότητα τῆς παραδοσιακῆς οἰκογένειας, ὅπως τή γνωρίσαμε, πού δέν εἶναι ἀνάγκη, πλέον, νά ἔχει ἕνα πατέρα καί μία μητέρα, ἀλλά σύμφωνα μέ τή δαιμονική λογική της σημερινῆς ἐποχῆς, μπορεῖ νά ἔχει δύο μητέρες ἤ δύο πατέρες, χωρίς κανείς νά ἐνδιαφέρεται γιά τό περιβάλλον στό ὁποῖο θά μεγαλώσουν τά δυστυχισμένα παιδιά.

Αὐτή εἶναι ἡ προσπάθεια ἀλλοίωσης τοῦ ἀνθρωπίνου προσώπου, μέ τρόπο δαιμονικό, ὁ ὁποῖος ὑπόκειται σέ συμφέροντα τῆς ἐποχῆς καί ἀποσκοπεῖ στό νά ἀλλοιώσει τήν εἰκόνα τοῦ Θεοῦ στό ἀνθρώπινο πρόσωπο.

Ὑπάρχει καί μία τρίτη μορφή, πού λαμβάνουν σήμερα οἱ δαιμονικές δυνάμεις, καί ἀποσκοπεῖ στήν ἀποϊεροποίηση τῆς κοινωνίας. Ἐκεῖνοι οἱ ὁποῖοι ἐπαγγέλλονται δῆθεν τήν ἔννοια τοῦ προοδευτισμοῦ, πρεσβεύουν μιά κοινωνία χωρίς Χριστό, γι’ αὐτό καί ἐργάζονται συστηματικά γιά νά θέσουν τόν Χριστό στό περιθώριο. Ὁ Χριστός ἀπό αὐτούς θεωρεῖται ξεπερασμένος σήμερα. 

Ἔτσι, διδάσκονται τά παιδιά μας ὅτι ὁ Χριστός εἶναι περιττός, ἡ Ἐκκλησία εἶναι χθεσινή. Εἴμαστε ἄνθρωποι τῆς προόδου, ἄνθρωποι τοῦ 21ου αἰώνα, δέν μποροῦμε νά ἀσχολούμαστε μέ Ἁγίους καί Μάρτυρες τῆς Ἐκκλησίας μας. Βλέπετε, ἄλλα πρότυπα προβάλλονται σήμερα στά σχολεῖα, ἄλλα πρότυπα προβάλλει ἡ τηλεόραση, δαιμονικά πρότυπα προβάλλει τό διαδίκτυο, μέ ἀποτέλεσμα ὁ διάβολος νά χορεύει ἀνάμεσά μας, ἡ κοινωνία μας νά δέχεται τή μία ἔκπτωση μετά τήν ἄλλη, νά βυθίζεται στό τέλμα τῶν λανθασμένων καί δαιμονικῶν ἐπιλογῶν της.

Ἄν φτάσαμε σήμερα σ’ αὐτή τή κρίση, εἶναι γιατί δώσαμε χῶρο στό διάβολο καί βάλαμε τό Χριστό στό περιθώριο. Κάποτε, ρώτησαν τό Χριστό οἱ μαθητές του, «πῶς μποροῦμε νά ἀντιμετωπίσουμε τίς δαιμονικές δυνάμεις;» καί ἐκεῖνος ἀπάντησε: 

«Τοῦτο τό γένος οὐκ ἐκπορεύεται εἰ μή ἐν προσευχή καί νηστεία».

Δέν ἀντιμετωπίζεται ὁ διάβολος παρά μόνο μέ τήν πνευματική ζωή, μέ τό μυστηριακό βίωμα.

Ἀγαπητοί ἀδελφοί, 

τό μήνυμα πού στέλνει τό σημερινό Εὐαγγελικό ἀνάγνωσμα εἶναι ὅτι, ἄν θέλουμε νά ἀποτρέψουμε αὐτή τή δαιμονοκρατούμενη πραγματικότητα, πρέπει νά τήν ἀλλάξουμε, νά τήν μεταποιήσουμε, νά τήν Χριστοποιήσουμε, γιά νά δώσουμε ἐλπίδα στό παρόν καί στό μέλλον τῶν παιδιῶν μας, ἀλλά καί στό δικό μας. Πρέπει νά μετανοήσουμε γιά τίς ἐπιλογές μας, νά κάνουμε βήματα πρός τά πίσω, ψάχνοντας νά βροῦμε τίς πνευματικές μας ἀπαρχές, πού εἶναι συνδεδεμένες μέ τό πρόσωπο τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ. Γι’ αὐτό, νά ἀνανεώσουμε τίς πνευματικές μας δυνάμεις, νά ζήσουμε τόν Χριστό μέσα στήν Ἐκκλησία, νά ἀγωνιστοῦμε γιά νά βιώσουμε αὐτό πού ὀνομάζεται Μυστηριακό γεγονός, νά ἐπιδιώκουμε νά κοινωνοῦμε τό Σῶμα καί τό Αἷμα τοῦ Χριστοῦ.

Ἔτσι προασπίζουμε τόν ἑαυτό μας ἀπό τό διάβολο καί τά ὄργανά του καί ἔτσι ἐμεῖς οἱ ἴδιοι θά γινόμαστε ἡ ἀφορμή γιά τήν ἀναγέννηση τῆς κοινωνίας καί τῆς οἰκουμένης ὅλης. Μήν περιμένουμε τά πράγματα ἀπό τούς ἄλλους· ἀπό μᾶς ἐξαρτᾶται ἡ ἀλλαγή, ἀρκεῖ νά ἐπιλέξουμε τό Χριστό, νά φέρουμε πάλι τό Χριστό στό κέντρο τῆς ζωῆς μας. ΑΜΗΝ!

π. Ἰωάννης Μήτσιος

ΠΗΓΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου