ΜΗΝΥΜΑ

ΓΙΑ ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΤΩΝ ΚΥΡΙΑΚΩΝ, ΕΟΡΤΩΝ ΚΑΙ ΑΓΙΩΝ ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑ

Σάββατο 27 Ιουνίου 2020

ΚΥΡΙΑΚΗ Γ' ΜΑΤΘΑΙΟΥ (28-6-2020)

ΓΡΑΠΤΟΝ Θ. ΚΗΡΥΓΜΑ

Τό σημερινό Εὐαγγελικό Ἀνάγνωσμα ἀνήκει στό κείμενο τοῦ Εὐαγγελιστοῦ Ματθαίου τῆς ἐπί τοῦ Ὄρους Ὁμιλίας τοῦ Χριστοῦ. Μᾶς μιλάει γιά τό ἄν ὁ ἄνθρωπος διαθέτει καθαρή πνευματική ὅραση γιά νά βλέπει σωστά τά πράγματα στόν παρόντα κόσμο.
Ὁ λύχνος, τό φῶς πού δείχνει στόν ἄνθρωπο τί εἶναι καλό ἤ τί εἶναι κακό γιά τή ζωή του, εἶναι ἕνα ἐσωτερικό πνευματικό μάτι. Ὅταν τό μάτι αὐτό στήν λειτουργία του εἶναι ἁπλό, καθαρό, δηλαδή στραμμένο πρός τόν Θεό, τήν ἀλήθεια καί τή δικαιοσύνη, τότε εἶναι ὑγιές καί βλέπει τά ζητήματα ἀλήθειας, δικαιοσύνης καί τῶν ὑλικῶν ἀγαθῶν μέσα στόν κόσμο στίς σωστές τους διαστάσεις.


Ἄν, ὅμως, αὐτό τό ἐσωτερικό μάτι εἶναι «πονηρό», δηλαδή ἄρρωστο, τότε δέν μπορεῖ ὁ ἄνθρωπος νά βλέπει τί εἶναι ἀληθινό, σωστό καί δίκαιο στή ζωή του. Καί ὅλη ἡ ὕπαρξή του βρίσκεται στό σκοτάδι καί δέν μπορεῖ νά κάνει σωστές διακρίσεις μέσα στή ζωή του.
Μ’ αὐτά τά δύο παραδείγματα, μᾶς προτρέπει ὁ Κύριός μας, νά διαλέξουμε ἀνάμεσα στόν Θεό καί τόν μαμωνᾶ, γιατί αὐτά τά δύο δέν πᾶνε ποτέ μαζί.
Μαμωνᾶς εἶναι συροχαλδαϊκή λέξη καί σημαίνει: χρῆμα, ἀργύρια, πλοῦτο.
Εἶναι ἀδύνατη ἡ συγκυριαρχία δύο διαφορετικῶν κυρίων μέσα στή καρδιά μας. Τοῦ Θεοῦ καί τοῦ μαμωνᾶ. Ἕνα ἀπό τούς δύο θ’ ἀγαπήσουμε. Εἶναι ἀδύνατο νά τά ἔχουμε καί μέ τούς δύο καλά. Κι’ ἄν προσπαθήσουμε θ’ ἀποτύχουμε.
Ἡ σωστή τοποθέτηση μας ἔγκειται στή θεληματική ἀπόρριψη τοῦ μαμωνᾶ. Ἡ ποιότητά μας κρίνεται ἀπό τό κατά πόσο δεχόμαστε ἤ ὄχι θεληματικά τή συγκυριαρχία Θεοῦ καί μαμωνᾶ. Αὐτό ἔχει σημασία.
Δέν γίνεται νά ὑπηρετοῦμε συγχρόνως τήν ἀγάπη καί τό μίσος. Τήν ἀλήθεια καί τό ψέμα. Τήν ἐλευθερία καί τήν τυραννία. Μόνο ἕνας σχιζοφρενής θά ἐπιχειροῦσε νά τά κάμει αὐτά.
Τέλος, πρέπει νά προσέξουμε ὅτι τό πῶς βλέπουμε τόν κόσμο ἐξαρτᾶται ἀπό τό φῶς πού διαθέτει ἡ ἐσωτερική μας ὅραση. Ἄν ἡ ὅρασή μας εἶναι ὑγιής, τότε λειτουργεῖ σωστά γιά τόν κόσμο ὄχι μόνο προφητικά καί ἐλεγκτικά, ἀλλά καί ἀγαπητικά. Κατά τά ἄλλα, ἡ πάλη μας θά εἶναι ἰσόβια πρός τίς ἀρχές καί τίς ἐξουσίες τοῦ κόσμου τούτου.

π.Φρ.Δημ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου