ΜΗΝΥΜΑ

ΓΙΑ ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΤΩΝ ΚΥΡΙΑΚΩΝ, ΕΟΡΤΩΝ ΚΑΙ ΑΓΙΩΝ ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑ

Σάββατο, 28 Δεκεμβρίου 2019

ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΕΝΝΗΣΙΝ

Ἐνῶ βρισκόμαστε ἀκόμη μέσα σέ αὐτό τό ἀσύγκριτα κατανυκτικό Χριστουγεννιάτικο κλίμα, ἀγαπητοί μου ἀδελφοί, πού στά αὐτιά μας ἀντηχοῦν ἀκόμα οἱ ὁλόγλυκοι ὕμνοι τῆς γεννήσεως τοῦ Λυτρωτοῦ μας Ἰησοῦ καί καθώς τά σύμπαντα χαρᾶς πληροῦνται ἀπό τό γεγονός τῆς ἐνανθρωπήσεως τοῦ Θεοῦ, ἀκούσαμε στή σημερινή Εὐαγγελική περικοπή νά μᾶς ὑπενθυμίζει ὁ Ἱερός Εὐαγγελιστής Ματθαῖος ὁλοκάθαρα τήν περιπέτεια τῆς Ἁγίας Οἰκογένειας μέ τήν φυγή της στήν Αἴγυπτο, τίς συγκλονιστικές στιγμές τοῦ διωγμοῦ τοῦ νεογέννητου Θείου Βρέφους καί τή σωτηρία Αὐτοῦ ἀπό τήν θηριόγνωμη ἐπιβουλή τοῦ ἀναιδέστατου Ἡρώδη.
Νά τί μᾶς ὑπενθύμισε: Ὅταν ἀναχώρησαν λοιπόν οἱ μάγοι, ἕνας Ἄγγελος Κυρίου παρουσιάστηκε στόν Ἰωσήφ, στό ὄνειρό του, καί τοῦ εἶπε. «Σήκω ἀμέσως, πάρε τό Παιδί καί τή μητέρα Του, καί φύγε στήν Αἴγυπτο, καί μεῖνε ἐκεῖ, ὥσπου νά σου πῶ. Γιατί ὁ Ἡρώδης, ὅπου νά ʼναι, θά ψάξει νά βρεῖ τό Παιδί γιά νά τό σκοτώσει». Ὁ Ἰωσήφ σηκώθηκε ἀμέσως, πῆρε τό Παιδί καί τή μητέρα Του, καί μέσα στή νύχτα, ἔφυγε στήν Αἴγυπτο. Μεγάλος κόπος, δύσκολες οἱ καιρικές συνθῆκες, ἐμπόδια μεγάλα γιά νά διασχίσουν ὅλο το μῆκος τῆς Ἰουδαίας, καί ἕνα μέρος τῆς Ἀραβίας γιά νά φθάσουν στήν Αἴγυπτο. Ἐκεῖ ἔμεινε, ὥσπου πέθανε ὁ Ἡρώδης. Ἔτσι ἐκπληρώθηκε ὁ λόγος τοῦ Κυρίου πού εἶχε πεῖ ὁ προφήτης: «ἐξ Αἰγύπτου ἐκάλεσα τόν Υἱόν μου».
Ὅταν κατάλαβε ὁ Ἡρώδης πώς οἱ Μάγοι τόν ἐξαπάτησαν, ὀργίσθηκε πάρα πολύ. Ἔστειλε τότε τούς στρατιῶτες καί σκότωσαν στή Βηθλεέμ καί στήν περιοχή της, ὅλα τα παιδιά ἀπό δύο χρονῶν καί κάτω, σύμφωνα μέ τό χρόνο πού ἐξακρίβωσε ἀπό τούς Μάγους. Ἔτσι ἐκπληρώθηκε ὁ λόγος τοῦ Κυρίου πού εἶχε πεῖ ὁ προφήτης Ἱερεμίας: «ἀκούστηκε στή Ραμά κραυγή, θρῆνος, κλάματα καί στεναγμός βαρύς. Γιά τά παιδιά της κλαίει ἡ Ραχήλ, καί πουθενά δέ βρίσκει παρηγοριά, γιατί δέν ὑπάρχουν πιά στή ζωή».
Ὅταν λοιπόν πέθανε ὁ Ἡρώδης, ἕνας Ἄγγελος σταλμένος ἀπό τόν Κύριο ἐμφανίσθηκε στόν Ἰωσήφ, σέ ὄνειρο στήν Αἴγυπτο, καί τοῦ εἶπε: 
«σήκω, πάρε τό Παιδί καί τή μητέρα Του καί πήγαινε στή χώρα τοῦ Ἰσραήλ, γιατί πέθαναν ὅσοι ἤθελαν νά θανατώσουν τό Παιδί». Τότε ὁ Ἰωσήφ σηκώθηκε, πῆρε τό Παιδί καί τή μητέρα Του, καί γύρισε πάλι στή χώρα τοῦ Ἰσραήλ. Ὅταν ἄκουσε ὅτι βασιλιάς τῆς Ἰουδαίας εἶναι ὁ Ἀρχέλαος, ἀντί γιά τόν πατέρα του, τον Ἡρώδη, φοβήθηκε νά ἐγκατασταθεῖ ἐκεῖ. Μέ θεϊκή ἐντολή ὅμως πού τοῦ δόθηκε στό ὄνειρό του, ἀναχώρησε γιά τήν περιοχή τῆς Γαλιλαίας, ὅπου ἦταν ἡγεμόνας ὁ Ἡρώδης Ἀντίπας, πού ἦταν λιγότερο σκληρός ἀπό τόν ἀδελφό του τόν Ἀρχέλαο. Ἦλθε λοιπόν καί ἔμεινε στήν πόλη Ναζαρέτ. Ἔτσι ἐκπληρώθηκε γιά τό Χριστό ἡ προφητεία πού ἔλεγε ὅτι θά ὀνομαστεῖ Ναζωραῖος.
Ὁ Ἡρώδης, λοιπόν, καταστρώνει σατανικό σχέδιο προκειμένου νά
ἐξοντώσει, νά ἐξαφανίσει τό Θεῖο Βρέφος, γιατί φοβᾶται πώς θά τοῦ
πάρει τή βασιλεία. Δέν γνώριζε ὁ ἀνόητος ὅτι ἡ βασιλεία τοῦ Χριστοῦ
μας δέν εἶναι ἐκ τοῦ κόσμου τούτου, δέν εἶναι κοσμική καί ἐφήμερη. Δέν
εἶναι βασιλεία ὅπλων, στρατῶν καί ἀνθρώπινης ἰσχύος, ἀλλά εἶναι
βασιλεία ἀγάπης καί θυσίας καί δυνάμεως θεϊκῆς. Τό Θεῖο Βρέφος
ἑπομένως ἀπειλεῖται καί κινδυνεύει. Ποιός θά ἀποτρέψει τόν κίνδυνο;
Ποιός θά προστατεύσει τόν μικρό Ἰησοῦ; Μήπως ὁ μικρός Ἰησοῦς δέν
μποροῦσε νά προστατεύσει τόν ἑαυτό Του; Τί κι ἄν ἦταν ἕνα μικρό
παιδάκι; Βεβαίως καί μποροῦσε, γιατί μέσα σέ ἐκεῖνο τό βρέφος, πού
φαινόταν μέ μορφή ἀνθρώπου, ἦταν κλεισμένος ὁ ἴδιος ὁ Παντοκράτωρ,
ὁ Ὕψιστος, ὁ Ἀόρατος, ὁ Ἀκατάληπτος, ὁ Παντοδύναμος Θεός καί
Ποιητής τοῦ Σύμπαντος κόσμου, ὁλόκληρη ἡ Θεότητα. Ἀνθρωπίνως
ὅμως, ἐπιτρέπει μέ ἄκρα συγκατάβαση νά ἀντιμετωπίσει κινδύνους καί
ἀπειλές καί νά ἀφεθεῖ κάτω ἀπό τήν προστασία τοῦ Θεοῦ Πατρός, ἀλλά
καί κάτω ἀπό τήν φροντίδα τοῦ προστάτου Του Ἰωσήφ καί τῆς Παναγίας
Μητρός Του.
Ἀλλά πῶς ἐκδηλώνεται ἡ προστασία τοῦ Θεοῦ πρός τό Θεῖο Βρέφος
καί στήν Θεοτόκο καί στόν Δίκαιο Ἰωσήφ; Ἡ ἀπάντηση εἶναι ὅτι
ἐκδηλώνεται μέ κατεπείγοντα σήματα πού στέλνει ὁ Οὐρανός. Τό πρῶτο
σῆμα ὁδηγεῖ τούς προσκυνητές μάγους νά μή ἐπιστρέψουν στόν Ἡρώδη.
Τό δεύτερο σῆμα ἀπευθύνεται στόν Ἰωσήφ καί τοῦ λέει νά πάρει ἀμέσως
τόν Ἰησοῦ καί τήν Μητέρα Του καί νά φύγουν στήν Αἴγυπτο, γιατί ὁ
Ἡρώδης θά ξεσπάσει μέ μανία, σκορπίζοντας τόν ὄλεθρο καί τόν θάνατο,
σφάζοντας ὅλα τα ἀρσενικά παιδιά «ἀπό διετοῦς καί κατωτέρω». Πράγμα
τό ὁποῖο ἔκαναν. Ἀλήθεια ἀδελφοί μου, πόση ἀκλόνητη καί σταθερή
πίστη καί ἐμπιστοσύνη στό θέλημα τῆς Θείας Πρόνοιας καί Προστασίας
ἔδειξαν τόσο ὁ Ἰωσήφ ὅσο καί ἡ Παναγία μας! Ἔστω καί ἄν τούς
ὁδήγησε σέ μιά ἀληθινή περιπέτεια, τήν πορεία πρός τήν Αἴγυπτο, σέ
ἕναν τόπο τόσο ἄγνωστο, ξένο καί ἔρημο. Ἔκαναν ὅμως ὑπακοή στό
θέλημα τοῦ Θεοῦ καί αὐτό τό θέλημα τούς ὁδήγησε στήν σωτηρία τους.
Τό δικό τους ἴσως νά ἔφερνε ἀντίθετα ἀποτελέσματα. Ἡ ὑπακοή τοῦ
Ἰωσήφ καί τῆς Παναγίας μας εἶναι χαρακτηριστική. Ἡ δική μας ὅμως;
Ἀγαπητοί μου χριστιανοί, ἄς γεμίσει ἡ φτωχή καρδιά μας ἀπό
ἐλπίδα καί πίστη στό Παντοδύναμο χέρι τοῦ Θεοῦ, πού κυβερνᾶ τόν
κόσμο καί κατευθύνει τήν ζωή τοῦ καθενός μας. Ἄς κάνουμε ὑπακοή στό
θέλημα τοῦ Θεοῦ ἰδιαίτερα τώρα, πού δύει ἕνα ἔτος πλῆρες ἀπό τήν
ποικιλότροπη προστασία τοῦ Κυρίου καί ἀνατέλλει ἕνα ἔτος ἐλπιδοφόρο.
Ἐλπιδοφόρο ὄχι μέ κούφιες ἀνθρώπινες ἐλπίδες, ἀλλά μέ τήν ἁγία ἐλπίδα
στόν Θεό καί μέ τήν προσευχή νά μᾶς σκεπάσει κάτω ἀπό τήν σκέπη τῶν
πτερύγων Του, ἀπό κάθε κίνδυνο. Πρό πάντων ὅμως, ἀπό τόν ψυχικό
κίνδυνο τοῦ νοητοῦ καί πανούργου Ἡρώδη, τοῦ σατανᾶ, πού ζητᾶ τήν
ψυχή τοῦ μικροῦ Χριστοῦ, τοῦ «ἐνοικοῦντος» μέσα στήν καρδιά μας.

Ἀμήν!

Ἀρχιμ. Χρυσόστομος Τραϊκάπης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου