ΜΗΝΥΜΑ

ΓΙΑ ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΤΩΝ ΚΥΡΙΑΚΩΝ, ΕΟΡΤΩΝ ΚΑΙ ΑΓΙΩΝ ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑ

Σάββατο, 25 Νοεμβρίου 2017

50 ΚΥΡΙΑΚΟΔΡΟΜΙΟ 2017-18
13η Κυριακή Λουκᾶ
(Λκ. 18, 18 – 27)
26 Νοεμβρίου 2017
«...πάντα ὅσα ἔχεις πώλησον καί διάδος πτωχοῖς,...καί δεῦρο ἀκολούθει μοι»
Εὐλογημένη ἡ ἐπιθυμία τοῦ πλούσιου νέου σήμερα νά μάθει τόν τρόπο τῆς σωτηρίας του. Ὅταν ἡ ἐπιθυμία γιά τή σωτηρία εἶναι γνήσια, τότε καί οἱ ἐρωτήσεις γύρω ἀπό θέματα σωτηρίας λαμβάνουν ἀπαντήσεις καί γίνονται τρόπος ζωῆς. Ἡ ἐπιθυμία τοῦ νέου, ὅμως, γιά τή σωτηρία του δέν ἦταν ἀληθινή, ἀφοῦ, ὅπως ἀποδείχθηκε, δέν μπόρεσε νά κάνει τρόπο ζωῆς τίς ὁδηγίες τοῦ Χριστοῦ γιά τή σωτηρία του. Ἔκανε μία ἐρώτηση θεωρητική καί δυστυχῶς ἔμεινε στή θεωρία. Ἡ ἀγάπη γιά τόν πλοῦτο του δέν τοῦ ἐπέτρεψε νά κάνει τή θεωρία πράξη. Ἐν τούτοις ὁ Κύριος τοῦ δίνει κάποιες συγκεκριμένες ὁδηγίες σωτηρίας, τίς ὁποῖες μάλιστα μποροῦμε νά τίς χρησιμοποιήσουμε ἐμεῖς καί νά καταφέρουμε νά φτάσουμε ἐκεῖ πού δέν κατάφερε νά φτάσει ὁ νεαρός πλούσιος, στή σωτηρία.

«Πάντα ὅσα ἔχεις πώλησον καί διάδος πτωχοῖς,...καί δεῦρο ἀκολούθει μοι». Αὐτή εἶναι ἡ ἀπάντηση τοῦ Κυρίου, ὅταν μαθαίνει ἀπό τό νέο πώς εἶναι κατά πάντα γνώστης τοῦ νόμου καί πιστός τηρητής τῶν ἐντολῶν πού εἶναι γραμμένες μέσα σ’ αὐτόν. Τρία πράγματα τοῦ λέει νά κάνει. Τό πρῶτο εἶναι τό: «πάντα ὅσα ἔχεις πώλησον», τό δεύτερο τό: «καί διάδος πτωχοῖς» καί τό τρίτο τό: «δεῦρο ἀκολούθει μοι».
Τό πρῶτο σημαίνει νά πουλήσει ὅλα τά ὑπάρχοντά του, τό δεύτερο νά δώσει τά χρήματά του στούς φτωχούς καί τό τρίτο ν’ ἀκολουθήσει τό Χριστό. Μέ ἄλλα λόγια οἱ τρεῖς ὁδηγίες τοῦ Χριστοῦ σημαίνουν ἐλευθερία, ἀγάπη, ὑπακοή. 
Ὅταν ὁ ἄνθρωπος ζήσει μέ ἐλευθερία, μέ ἀγάπη καί μέ ὑπακοή στό θεϊκό θέλημα μπορεῖ νά ἐλπίζει στό μέγιστο καί ὕψιστο δῶρο τῆς σωτηρίας.
Πρῶτον, «πάντα ὅσα ἔχεις πώλησον», νά πουλήσει ὅ,τι ἔχει, νά πουλήσει τήν περιουσία του, ἔτσι ἁπλά, χωρίς πολλή σκέψη, χωρίς ἴσως πολλές διαπραγματεύσεις. Χωρίς
ἀμφιβολία θά λέγαμε ὅτι εἶναι τρελή αὐτή ἡ πρόταση τοῦ
Χριστοῦ πρός τόν πλούσιο νεαρό. Αὐτό λέει ἡ λογική. Ὁ
Κύριος, ὅμως, δέν ὁμιλεῖ μέ βάση τή λογική, ἀλλά μέ βάση
τήν ἀναγκαιότητα τῆς σωτηρίας. Σύμφωνα, λοιπόν, μέ τήν
ἀναγκαιότητα τῆς κατά Θεόν προκοπῆς, ὁ ἄνθρωπος πού
θέλει νά φτάσει στή θέωση, τό πρῶτο πού θά πρέπει νά κά-
νει εἶναι ν’ ἀπαλλαγεῖ ἀπό τά βάρη τοῦ κόσμου. Τό μεγα-
λύτερο βάρος γιά τόν ἄνθρωπο πού στοχεύει ψηλά εἶναι τά
χρήματα καί γενικότερα ἡ ἰδιοκτησία τῆς ὕλης. Ἡ ὕλη εἶναι
κάτι πεπερασμένο καί ἐφήμερο. Σήμερα τά χρήματα βρί-
σκονται στά δικά μας χέρια, αὔριο γλιστροῦν σάν τήν ἄμμο
ἀπό τήν παλάμη μας καί πέφτουν στήν παλάμη κάποιου 
ἄλλου. Ἡ κατοχή τῆς περιουσίας θέλει σωστή διαχείριση,
διότι ἡ περιουσία κατακτᾶται δύσκολα καί χάνεται εὔκο-
λα ἀπό τήν κακή διαχείριση. Ἡ διαχείριση τῆς περιουσίας
καταλαμβάνει τό μεγαλύτερο μέρος τῆς σκέψεως τοῦ πλου-
σίου. Ἔτσι δέν μένει χρόνος καί διάθεση νά σκεφτεῖ καί
πολλά ἄλλα πράγματα ὁ ἄνθρωπος πού συνεχῶς ἀπασχολεῖ
τό μυαλό του μέ τό πῶς θά φυλάξει ἀσφαλέστερα τά χρή-
ματά του καί πῶς θά τά κάνει περισσότερα. Τοιουτοτρόπως
τά χρήματα ἀπό ὑπηρέτης μεταβάλλονται σέ ἀφέντη καί
καταδυναστεύουν ἀλύπητα τόν ταλαίπωρο ἄνθρωπο πού
τά κατέχει. Ἡ περιουσία γίνεται ἀβάσταχτο βάρος καί τό
σημαντικώτερο θέμα στή ζωή τοῦ πλουσίου. Ἡ ἐντολή «πά-
ντα ὅσα ἔχεις πώλησον» σημαίνει οὐσιαστικά ἐλευθερία. Ὁ
Χριστός ζητάει τήν ἐλευθερία τοῦ ἀνθρώπου ἀπό κάθε ὑλι-
κή καί κοσμική ἀναγκαιότητα.
Δεύτερον, τό «διάδος πτωχοῖς» σημαίνει ἀγάπη. Εἶναι ἡ
ἀγάπη ὡς ἀποτέλεσμα τῆς ἐλευθερίας. Ἀφοῦ ὁ ἄνθρωπος
ἔχει τή δύναμη νά ἀπεγκλωβιστεῖ ἀπό τά ὑλικά δεσμά του,
μπορεῖ νά τά σκορπίσει σ’ ἐκείνους πού τά χρειάζονται πε-
ρισσότερο, γιά νά ἐπιβιώσουν. Ἡ ἐλεημοσύνη εἶναι ἡ πρα-
κτική ἀγάπη. Ἡ ἐλεημοσύνη εἶναι ἡ ὑπογραφή καί τό θεμέ-
λιο τῆς ἀληθινῆς ἐλευθερίας τοῦ πιστοῦ. Μόνον ὁ μαθητής
τοῦ Χριστοῦ δίνει χαρούμενα, διότι αὐτό τόν ἐλευθερώνει,
τόν κάνει νά νιώθει ἀνάλαφρος καί δυνατός, τόν κάνει ἄρ-
χοντα πνευματικό. Ἡ ἐλεημοσύνη κάνει τόν πιστό νά μοιά-
ζει μέ τόν ἐλεήμονα Θεό. Δέν ἔχει σημασία ἄν ὁ ἐλεήμων 
ἄνθρωπος εἶναι πλούσιος ἤ φτωχός. Ἡ ἐλεημοσύνη δέν εἶναι
ἀρετή μόνο τῶν πλουσίων. Ἐλεήμων μπορεῖ νά γίνει ἀκό-
μη καί ὁ φτωχότερος ἄνθρωπος τοῦ πλανήτη. Ἡ πραγματι-
κή φτώχεια δέν εἶναι νά ἔχει κάποιος λίγα. Ἡ πραγματική
φτώχεια εἶναι νά θέλει κάποιος πολλά. Ὁ πιστός πού ἐλευ-
θερώνεται ἀπό τήν κακή χρήση τῆς ὕλης γίνεται πλούσιος,
διότι ἀρκεῖται καί στά ἐλάχιστα. Στόν ἐλεύθερο ἄνθρωπο
περισσεύουν πολλά, ἀκόμη καί ἄν εἶναι φτωχός. Τότε μπο-
ρεῖ καί θέλει νά δίνει, διότι ἡ ἀγάπη εἶναι ἐλευθερία καί ἡ
ἐλευθερία φέρνει χαρά. Ὁ ἄνθρωπος πού ξέρει νά μοιρά-
ζεται ξέρει καί νά ἀγαπάει καί ξέρει καί τά μυστικά τῆς
ἀληθινῆς εὐτυχίας στή ζωή.
Τρίτον, τό «δεῦρο ἀκολούθει μοι» σημαίνει ὑπακοή στό
Θεῖο Θέλημα καί οὐσιαστικό ἀγώνα γιά συνεπή πνευματική
ζωή. Ἀκολούθησέ με σημαίνει ζῆσε, ὅπως μέ βλέπεις νά ζῶ.
«Ἀκολούθει μοι» εἶναι ἡ μίμηση τοῦ Χριστοῦ. Ὁ Χριστός
μᾶς καλεῖ νά περπατήσουμε στά βήματά Του. Νά υἱοθετή-
σουμε τόν τρόπο Του. Νά κάνουμε στή ζωή μας αὐτό πού
θά ἔκανε Ἐκεῖνος. Τό Θεῖο Θέλημα δέν εἶναι ἠθικοί κα-
νόνες. Εἶναι ἡ ζωή μαζί μέ τό Χριστό. Εἶναι ἡ ἀγάπη πού
ἔχει ὁ πιστός γιά τό Χριστό, ἀκόμη καί μέσα στίς πτώσεις
του καί στήν ἁμαρτωλότητά του. «Ἀκολούθει μοι» σημαίνει
πήγαινε ὅπου πηγαίνω, ζῆσε ὅπως ζῶ, κάνε ὅ,τι κάνω, πές
ὅ,τι λέω, σκέψου ὅ,τι σκέπτομαι, ἀγάπησε ὅπως ἀγαπάω,
συγχώρεσε ὅπως συγχωρῶ, σταυρώσου ὅπως σταυρώνομαι,
γίνε σάν ἐμένα, γιατί ἐγώ ἔγινα σάν ἐσένα. «Ἀκολούθει μοι» 
σημαίνει νά ταυτιστοῦμε μέ τό Χριστό ὄχι μόνο στή συμπε-
ριφορά ἀλλά καί στή φύση. Νά Τοῦ χαρίσουμε τήν ὕπαρξή
μας, διότι πρῶτος Ἐκεῖνος μᾶς χαρίζει τόν ἑαυτό Του.
Ἄν κρατήσουμε αὐτές τίς τρεῖς ὁδηγίες τοῦ Χριστοῦ κι
ἐμεῖς στή δική μας ζωή, θά βροῦμε τό μονοπάτι τῆς λύτρω-
σης καί τῆς χαρᾶς. Θά κάνουμε τή ζωή τοῦ Χριστοῦ ζωή
μας μέσα ἀπό τήν ἕνωσή μας μ’ Ἐκεῖνον. Ἔτσι κοινωνώ-
ντας μαζί Του ὁλοκληρωτικά θά ἀπολαύσουμε τή σωτηρία
μας, πού εἶναι τό πανάχραντο πρόσωπό Του.
Ἀμήν.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου