ΜΗΝΥΜΑ

ΓΙΑ ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΤΩΝ ΚΥΡΙΑΚΩΝ, ΕΟΡΤΩΝ ΚΑΙ ΑΓΙΩΝ ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑ

Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου 2016

Κυριακή 2 Ὀκτωβρίου 2016 (Β´ ΛΟΥΚΑ) (Λουκ. στ´31-36)
«Καθώς θέλετε ἵνα ποιῶσιν ὑμῖν οἱ ἄνθρωποι, καί ὑμεῖς ποιεῖτε αὐτοῖς ὁμοίως.»

            Ὅπως θέλετε νά συμπεριφέρονται σέ σᾶς οἱ ἄλλοι ἄνθρωποι, ἔτσι νά φέρεσθε κι ἐσεῖς σ᾽αὐτούς, λέει στήν ἀρχή τῆς περικοπῆς μας ὁ Κύριος. Καί συνεχίζει: Αὐτή τή συμπεριφορά τή χρωστᾶτε σέ ὅλους τούς ἀνθρώπους. Διότι, ἄν ἀγαπᾶτε μόνο αὐτούς πού σᾶς ἀγαποῦν, τί ἄξιο ἀνταμοιβῆς ἀπό τό Θεό ἔχετε κάνει; Μήπως καί οἱ διεφθαρμένοι ἄνθρωποι δέν ἀγαποῦν τούς φίλους τους; Καί ἄν εὐεργετεῖτε αὐτούς πού σᾶς εὐεργετοῦν, τί ἄξιο ἀμοιβῆς κάνετε; Ἀφοῦ καί οἱ ἁμαρτωλοί ἄνθρωποι τό ἴδιο ἀκριβῶς κάνουν. Καί ἄν δανείζετε σ᾽ αὐτούς ἀπό τούς ὁποίους περιμένετε ὅτι ἀσφαλῶς θά πάρετε πίσω τά χρήματά σας, ποιά χάρη σᾶς ὀφείλει ὁ Θεός; Καί οἱ ἁμαρτωλοί τό ἴδιο δέν κάνουν; Δανείζουν στούς ὁμοίους τους, γιά νά ξαναπάρουν πίσω τά χρήματά τους, κι ἄν κάποτε χρειαστεῖ, νά μποροῦν νά δανειστοῦν κι αὐτοί.


            Λοιπόν, ἐσεῖς οἱ ἀληθινοί ἀκόλουθοί μου, καταλήγει ὁ Κύριος, δέν πρέπει νά ἀρκεσθεῖτε σ᾽αὐτά. Ἀλλά νά ἀγαπᾶτε τούς  ἐχθρούς σας καί νά τούς εὐεργετεῖτε καί νά τούς δανείζετε, χωρίς νά περιμένετε ἀνταπόδοση ἀπ᾽ αὐτούς.

            Τά ἐπαναστατικά, πράγματι, λόγια τοῦτα τοῦ Χριστοῦ μας εἶναι ὁ πυρήνας τῆς πίστεώς μας. Ὁλόκληρη ἡ διδασκαλία τῆς Καινῆς Διαθήκης συμπυκνώνεται σ᾽ αὐτήν ἀκριβῶς τήν ἐντολή τοῦ Κυρίου, στήν ἀγάπη πρός τούς ἐχθρούς. Μιά ἐντολή τόσο μεγάλων διαστάσεων, ὥστε νά ξεπερνάει σέ ἀσύλληπτο βαθμό ὅλα τά ἀνθρώπινα. Διότι εἶναι ἡ ἐντολή πού μᾶς ἀποκαλύπτει τόν τρόπο ζωῆς τοῦ Θεοῦ, ἀφοῦ ὁ Θεός εἶναι ἀγάπη. Kαί ἀποκορύφωμα τῆς ἀγάπης του ὑπῆρξε τό ὅτι γιά μᾶς τούς ἐχθρούς του ἔγινε καί ἄνθρωπος καί ἀνέλαβε στούς ἁγίους ὤμους του τό βάρος τῶν ἁμαρτιῶν μας.

            Λοιπόν, ἄς μή νομίσει κανείς ἀπό μᾶς ὅτι εἶναι ἀληθινός ὁ Χριστιανός, ἄν δέν ἔχει καταλάβει τή δύναμη τῆς ἐντολῆς τῆς ἀγάπης πρός τούς ἐχθρούς. Ἄν ἀντιλαμβάνεται μέσα στήν καρδιά του ἀντιπάθεια ἤ μίσος ἤ μνησικακία γιά κάποιον ὁ ὁποῖος τόν ἀδίκησε ἤ μέ ὁποιονδήποτε τρόπο τόν ἔβλαψε ἤ τόν περιφρόνησε, ἄς γνωρίζει ὅτι βρίσκεται μακριά ἀπό τό Θεό, ὅτι δέν γνωρίζει τό Θεό, παρά ἐλάχιστα ἴσως.

            Δέν ὑπάρχει ὑπεροχότερο ἄθλημα, δέν ὑπάρχει μεγαλειωδέστερο ἀγώνισμα ἀπό τό ἄθλημα τῆς πρός τούς ἐχθρούς ἀγάπης. Εἶναι ἡ ὑψίστη ἐπιστήμη ὅλων τῶν ἐπιστημῶν! Καί μακάριος ὁ ἄνθρωπος πού τήν σπουδάζει καί πού ἀγωνίζεται νά τήν ἐφαρμόσει. Μακάριος καί εὐλογημένος.

            Νά ἀγαπᾶτε, λέει ὁ Κύριος, τούς ἐχθρούς σας καί νά τούς εὐεργετεῖτε καί νά τούς δανείζετε καί τότε “ἔσται ὁ μισθός ὑμῶν πολύς”. Θά ἔχετε μισθό μεγάλο ἀπό τό Θεό καί θά ἀναδειχθεῖτε υἱοί τοῦ Θεοῦ, ὅμοιοι πρός Αὐτόν, ἀφοῦ κι Ἐκεῖνος εἶναι εὐεργετικός στούς ἀχάριστους καί πονηρούς ἀνθρώπους. Νά γίνεστε λοιπόν εὔσπλαχνοι, “οἰκτίρμονες”, ὅπως εἶναι οἰκτίρμων καί εὔσπλαχνος ὁ πατέρας σας.

            Θά ἔχετε πολύ μεγάλο μισθό ἀπό τό Θεό, βεβαίωσε ὁ Κύριος. Εἶναι ἀλήθεια πώς ἀμέτρητοι ἀγῶνες γίνονται στίς ἡμέρες μας ἀπό ἀναρίθμητες ὁμάδες ἀνθρώπων μέ πρῶτο καί ἐπίμονο αἴτημα τήν αὔξηση τῶν μισθῶν καί τῶν συντάξεων. Ἀπεργίες, πορεῖες διαμαρτυρίας, διαβήματα, ἀπειλές, συγκρούσεις μέ τήν ἀστυνομία ἀποτελοῦν καθημερινό σχεδόν φαινόμενο. Οἱ ἄνθρωποι ζητᾶνε αὔξηση τοῦ μισθοῦ!

            Πόσο εἶναι ὁ ἄνθρωπος τυφλός! Ἐξαντλεῖται στά γήινα. Δέν ζητάει αὔξηση μισθοῦ ἀπό τό Θεό, ἀλλά ἀπό τούς ἀνθρώπους. Ἀγωνίζεται γιά λίγα ἄχυρα, γιά δύο χοῦφτες χῶμα. Ἀγωνίζεται μέ πάθος, μέ κίνδυνο καί τῆς ζωῆς του ἀκόμα. Ταλαίπωρο πλάσμα τοῦ Θεοῦ! Δέν ἀντιλαμβάνεται τί πράγματι ἔχει ἀνάγκη. Καί γι᾽ αὐτό ὑποφέρειŸ βασανίζεταιŸ ταλαιπωρεῖται. Ἔχει χάσει τόν προσανατολισμό του, ἔχει λησμονήσει τό σκοπό τῆς ζωῆς του.

            Ἀδερφοί μου, ἄς τό δοῦμε λίγο πιό βαθιά τό ζήτημα. Πιστεύουμε στήν αἰώνια ζωή; Ἀσφαλῶς ναί. Πιστεύουμε πώς ὁ Κύριος ἔχει ἑτοιμάσει γιά μᾶς βασιλεία ἄπειρης δόξας καί χαρᾶς; Βεβαίως τό πιστεύουμε. Δεχόμαστε  πώς αὐτός ἀκριβῶς εἶναι ὁ σκοπός τῆς ζωῆς μας καί τό τελικό νόημά της; Καί αὐτό ἀναμφιβόλως μέ ὅλη τήν καρδιά μας θά τό βεβαιώσουμε.

            Τότε, ἀδερφοί, τό πράγμα εἶναι κάτι παραπάνω ἀπό φανερό. Σημαίνει πώς πρέπει νά ἀγωνιστοῦμε μέχρι θανάτου γιά τήν αὔξηση τοῦ μισθοῦ μας! Ὄχι ὅμως τοῦ ἐπίγειου μισθοῦ μας, ἀλλά αὐτοῦ τοῦ μισθοῦ πού ὑπόσχεται ὁ Κύριος στούς ἀληθινούς πιστούς του: “ἔσται ὁ μισθός ὑμῶς πολύς”. Διότι ἐδῶ δέν πρόκειται γιά αὔξηση μερικῶν χιλιάδων εὐρώ. Ἐδῶ δίνονται ποσά ἀστρονομικά, ἀμύθητα. Ὁ ἄνθρωπος γίνεται μέτοχος ἄπειρου πλούτου. Καί μόνο μέτοχος; Θεός γίνεται. Υἱός τοῦ Ὑψίστου. Κληρονόμος ἑπομένως τῆς βασιλικῆς περιουσίας τοῦ πατέρα του, πού εἶναι ὁ Κύριος καί δημιουργός τοῦ σύμπαντος.

            Ἄν μπορούσαμε ἔστω καί γιά μιά στιγμή νά δοῦμε τί ἔχει ἑτοιμάσει ὁ Θεός γιά τούς πιστούς του στή βασιλεία Του, ὅλη ἡ δόξα καί ὁ πλοῦτος τοῦ κόσμου δέν θά μᾶς φαίνονταν παρά σάν ἕνα φευγαλέο ὄνειρο, κάτι σάν σκόνη καί στάχτη, καί τό μόνο πού θά μᾶς ἀπασχολοῦσε θά ἦταν ὁ ἀγώνας μας.

            Προσέξαμε ὅμως, ἀδερφοί, ποιός εἶναι ὁ ἀγώνας μας; Εἶναι ὁ ἀγώνας τῆς ἀγάπης πρός τούς ἐχθρούς. Ὁ ἀγώνας γιά τήν ἐφαρμογή αὐτῆς τῆς μεγαλειώδους τέχνης καί ἐπιστήμης πού ἀνεβάζει τόν ἄνθρωπο στόν οὐρανό. Δέν ἀξίζει ὅλοι μας καί μέ ὅλη τήν ψυχή μας νά τόν ἀγωνιστοῦμε; Ἄς ξεκινήσουμε λοιπόν τόν ἀγώνα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου