ΜΗΝΥΜΑ

ΓΙΑ ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΤΩΝ ΚΥΡΙΑΚΩΝ, ΕΟΡΤΩΝ ΚΑΙ ΑΓΙΩΝ ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑ

Σάββατο 10 Οκτωβρίου 2015

Κήρυγμα γιά Κυριακή 11.10.2015
Κυριακή Δ΄ Λουκᾶ (Λουκᾶ η΄ 5-15)

«Ὁ Πραγματικός Σπορεύς»
Ὁ Εὐαγγελιστής Ἰωάννης στό Εὐαγγέλιό του μᾶς πληροφορεῖ ὅτι : «Ἡ χάρις καί ἡ Ἀλήθεια διά Ἰησοῦ Χριστοῦ ἐγένετο», καί ὅτι ὁ Κύριος ἦλθεν «ἵνα μαρτυρήσῃ τῇ ἀληθείᾳ». Αὐτός δηλαδή ὁ Κύριος Ἰησοῦς Χριστός εἶναι ὁ μόνος ἀληθινός καί αὐθεντικός Σπορέας τοῦ λόγου τοῦ Θεοῦ, εἶναι ὁ διδάσκαλος ἐκεῖνος πού διδάσκει τήν Ἀλήθεια καί σάν ὁρμητικός χείμαρρος ποτίζει μέ τά νάματά της τόν κόσμο. Τήν Ἀλήθεια ἐκείνη πού κανείς δέν πρόκειται νά διδάξει ἕως τῆς συντελείας τοῦ αἰῶνος. Ὁ Κύριος Ἰησοῦς Χριστός καθώς φαίνεται καί ἀπό τίς ἄλλες διηγήσεις τῶν Εὐαγγελιστῶν εἶναι ἐκεῖνος πού σαγηνεύει τά πλήθη, πού συγκινεῖ καί συνεπαίρνει τούς ἀκροατές του, πού φωτίζει τόν νοῦ καί τήν καρδιά, πού εἶναι ὁ μόνος, Αὐτός πού ἐξῆλθε τοῦ σπεῖραι τόν σπόρον αὐτοῦ.


Ἡ διδασκαλία του ὅμως αὐτή δέν περιορίζεται μόνο στούς ἀνθρώπους τῆς ἐποχῆς του, οὔτε χρονικά ὅταν ἐδίδαξε, ἀλλά ὁ λόγος του εἶναι διαχρονικός. Διαπερνᾶ τόν χρόνο καθώς καί τίς ψυχές τῶν ἀνθρώπων γιά νά καθοδηγοῦνται οἱ ἄνθρωποι καί νά διδάσκονται τίς ἀλήθειες, Καί ὁ Κύριος εἶναι ἐκεῖνος ὁ ὁποῖος προνοεῖ καί ἀναδεικνύει συνεχιστές τοῦ κηρύγματός του γιά νά ἀκούεται ἡ ἀλήθεια ἕως τῆς ἐσχάτης ἡμέρας. Ἐκεῖνος εἶναι πού εὐλογεῖ καί φωτίζει ἀνθρώπους γιά νά συνεχίσουν τό ἔργο τους ἀξίως. Καί ὅπως πάλι ἡ Γραφή μᾶς πληροφορεῖ οἱ ἄμεσοι συνεχιστές τοῦ ἀπολυτρωτικοῦ του καί κηρυκτικοῦ του ἔργου εἶναι οἱ Ἀπόστολοι. Ὁ Ἴδιος ὁ Κύριος τούς ἐξέλεξε καί τούς ὑποσχέθηκε τόν φωτισμό ἀπό τό Ἅγιο Πνεῦμα καθώς καί ὅτι θά εἶναι μαζί τους πάσας τάς ἡμέρας τῆς ζωῆς τους. Ἀκόμη ὅτι θά λάβουν τόση δύναμη καί σοφία πού κανείς δέν θά μπορέσει νά τούς ἀντιμιλήσει, νά τούς ἀμφισβητήσει, νά τούς κατατροπώσει γιατί θά ἔχουν τήν ἐξ ὕψους δύναμιν τοῦ Θεοῦ, καί θά εἶναι φορεῖς τοῦ Ἁγίου Πνεύματος.

Καί ὅλα αὐτά πραγματοποιήθηκαν γιατί εἴδαμε τούς Ἀποστόλους οἱ ὁποῖοι διασκορπίσθηκαν στά πέρατα τῆς γῆς καί βεβαίως ἦρθαν ἀντιμέτωποι μέ τούς τότε ἰσχυρούς τῆς γῆς. Πολλοί προσπάθησαν νά τούς ἐξοντώσουν καί νά τούς κάνουν νά σωπάσουν, ἀλλά ματαίως. Ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ κηρύχθηκε καί ὡς ἀστραπή ξεπέρασε κάθε δυσκολία καί εἰσδύθηκε στίς ψυχές τῶν ἀνθρώπων, τόσο θαυμαστῶς οὕτως ὥστε ὁ Μέγας Παῦλος νά γράψει στήν πρός Κολοσσαεῖς ἐπιστολῆ του ὅτι τό Εὐαγγέλιον ἐκηρύχθη εἰς ὅλην τήν οἰκουμένην τήν ὑπ’ οὐρανόν.

Ἀλλά καί παράλληλα πρός τούς Ἀποστόλους καί ἄλλοι οἱ ὁποῖοι ἔλαβαν τήν χάρη καί ἐνισχυόμενοι ἀπό τό Ἅγιο Πνεῦμα ἐκήρυξαν τόν θεῖο λόγο ἀποκαλύπτοντας στούς ἀνθρώπους τήν Ἀλήθεια. Καί αὐτοί εἶναι οἱ ποιμένες καί διδάσκαλοι, Ἀρχιερεῖς, Ἱερεῖς, Διάκονοι, πού κατά τόν Ἀπόστολο Παῦλο πρέπει νά εἶναι πάντοτε διδακτικοί.

Βεβαίως συγχρόνως μέ τούς προαναφερθέντας ἐκήρυτταν καί ἄλλοι ἄνθρωποι ἁπλοί, βιοπαλαιστές, ἔμποροι, τεχνῖτες, ἐπαγγελματίες, ἐργάτες. Οἱ ὁποῖοι μέ τόν φωτισμό καί τήν πίστη πού τούς διακατεῖχε ἔγιναν κήρυκες τοῦ Εὐαγγελίου, πού περιήρχοντο τάς πόλεις καί τάς κόμας γιά νά διδάξουν τούς ἀνθρώπους. Θεωροῦσαν ὑποχρέωσή τους καί καθῆκον τους νά διδάξουν καί νά σπείρουν τόν λόγο τοῦ Θεοῦ. Καί οὐ μόνον αὐτό ἐθυσίαζαν τά σπίτια τους καί τά χρήματά τους γιά νά συγκεντρώνουν τούς ἀνθρώπους γιά διδαχή. Σέ ἀντίθεση μέ ἐμᾶς πού ὄχι μόνο δέν ἐνδιαφερόμαστε γιά τήν διδασκαλία τοῦ Εὐαγγελίου ἀλλά θέλουμε καί νά τήν καταργήσουμε, νά τήν ἀφανίσουμε ἀπό προσώπου γῆς, ἀλλά εἰς μάτην. Ὅλοι λοιπόν ἐκεῖνοι οἱ πιστοί ἄνθρωποι ἔγιναν οἱ ἀφανεῖς πρωτεργάτες τοῦ Εὐαγγελίου, οἱ ἥρωες τῆς πίστεως, οἱ ὁποῖοι χωρίς νά κατέχουν κάποιο ἀξίωμα μεταλαμπάδευαν τό φῶς τῆς Ἀληθείας τοῦ Εὐαγγελίου.

Βεβαίως ὑπῆρξαν καί ὑπάρχουν μέχρι σήμερα συνεχιστές αὐτοῦ τοῦ θεάρεστου ἔργου. Αὐτό τό ἔργο μιμήθηκαν χιλιάδες καί ἑκατομμύρια χριστιανῶν πού ἀναλώθηκαν καί θυσιάστηκαν στό κήρυγμα τοῦ Εὐαγγελίου ἔργῳ καί λόγῳ. Σέ ὅλη τήν οἰκουμένη, σέ ὅλες τίς Ἡπείρους βρέθηκαν καί βρίσκονται ἄνθρωποι πού διακονοῦν τόν λόγο τοῦ Θεοῦ, διότι τό κήρυγμα εἶναι διακονία μέσα στήν Ἐκκλησία καί ὅπως διακονοῦμε ὅλα τά μυστήρια ἔτσι διακονοῦμε καί τόν θεῖο λόγο, τό κήρυγμα γιά νά φωτίσουμε τούς ἀνθρώπους. Καί εὐτυχῶς ὑπάρχουν καί σήμερα σημαντικοί κήρυκες τοῦ θείου λόγου. Ἄνθρωποι μέ μόρφωση καί θεολογικά προσόντα πού τούς καθιστοῦν ρηξικέλευθους κήρυκες. Μά πάνω ἀπό ὅλα ἔχουν τόν φωτισμό τοῦ Ἁγίου Πνεύματος πού τούς δίνει τήν δύναμη καί τό σθένος νά κηρύξουν τόν λόγο τοῦ Θεοῦ.

Ἀδελφοί, ἡ σημερινή Εὐαγγελική περικοπή τοῦ σπορέως πού σηματοδοτεῖ καί τήν νέα Ἱεραποστολική χρονιά μᾶς δίνει τό μήνυμα γιά τό πόσο σημαντικό εἶναι στήν ζωή τοῦ Χριστιανοῦ τό κήρυγμα. Πόσο σημαντικό εἶναι στήν ζωή μας νά ὁμιλοῦμε ἀλλά καί νά ἀκούουμε γιά τόν Χριστό. Ἡ ἐποχή μας δυστυχῶς εἶναι καί μουγγή καί κουφή. Δέν θέλουν οἱ ἄνθρωποι νά ὁμιλοῦν γιά τόν Χριστό, δέν θέλουν νά ἀκούουν γιά τόν Χριστό, νομίζοντας ὅτι μποροῦν νά τά καταφέρουν μόνοι τους. Ὅμως ὅπως εἶπα καί πρίν ὑπάρχουν ἀκόμα πολλοί ἄνθρωποι πού πιστεύουν, πού κηρύττουν καί ἀκούουν γιά τό Χριστό. Ἄς τούς μιμηθοῦμε καί ἄς προσπαθήσουμε κι ἐμεῖς νά σπείρουμε τόν λόγο τοῦ Θεοῦ στήν οἰκογένειά μας, στούς συγγενεῖς μας, στούς φίλους μας, στούς συναδέλφους μας, στήν ἐργασία μας. Ἄς ἔχουμε ὑπόψη μας τό τοῦ Ἀποστόλου Παύλου στήν Α΄ πρός Κορινθίους ἐπιστολή «Ἀλλοίμονο ἐάν δέν διδάσκω τό Εὐαγγέλιο». Ἄς διδάξουμε κι ἐμεῖς τηρουμένων τῶν ἀναλογιῶν γιά νά ἀπολαύσουμε, τί ἄλλο, τήν εὐλογία τοῦ Θεοῦ στήν ζωή μας. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου