ΜΗΝΥΜΑ

ΓΙΑ ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΤΩΝ ΚΥΡΙΑΚΩΝ, ΕΟΡΤΩΝ ΚΑΙ ΑΓΙΩΝ ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑ

Σάββατο, 25 Ιανουαρίου 2020

«ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΟΙ ΑΝΤΙΛΑΛΟΙ»

Κυριακή 26 Ἰανουαρίου 2020

ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΕ΄ΛΟΥΚΑ  ( ΖΑΚΧΑΙΟΥ )

Τό ἐπάγγελμα τοῦ τελώνη ἦταν πολύ μισητό ἀπό τούς ἀνθρώπους τῆς ἐποχῆς τοῦ Χριστοῦ μας.Καί αὐτό γιατί ἦταν ὅλοι τους ἀναγκασμένοι νά μοιράζονται ὅλα τους τά εἰσοδήματα μέ τούς τελῶνες.Δέν ὑπῆρχαν τότε νόμοι πού νά καθορίζουν τό ὕψος τῶν φόρων πού θά ἔπρεπε νά πληρώνουν οἱ πολίτες καί αὐτό ἔκανε τούς τελῶνες νά αὐθαιρετοῦν.Τό κράτος τούς ἔδινε ποσοστά ἀπό τούς φόρους πού εἰσέπρατταν καί αὐτοί φρόντιζαν νά ἀπομυζοῦν τόν λαό, βάζοντάς του αὐθαίρετα  δυσβάστακτους φόρους,ὥστε νά κερδίζουν περισσότερα.Οἱ περισσότεροι τελῶνες ἦταν ἄρπαγες, ἄδικοι καί σκληροί.Οἱ πολίτες τῆς Παλαιστίνης,δίκαια τούς θεωροῦσαν ἁμαρτωλούς. Τελώνης καί ἁμαρτωλός,ἦταν δυό λέξεις ταυτόσημες.


   Ἕνας τέτοιος φοροεισπράκτορας ἦταν καί ὁ Ζακχαῖος.Τήν συνάντησή του μέ τόν Κύριο, περιγράφει πολύ παραστατικά τό Εὐαγγελικό ἀνάγνωσμα πού ἀκούσαμε σήμερα.Ἦταν ἀρχιτελώνης καί ἡ περίπτωσή του ἦταν ἀκόμη χειρότερη, γιατί αὐτός εἶχε τήν δυνατότητα νά ἐκμεταλλεύεται τόν κόσμο περισσότερο ἀπό τούς ἁπλούς τελῶνες!Εἶχε γίνει μάλιστα πλούσιος ἀπό τά πολλά ἔσοδα πού εἰσέπραττε καί ὅλοι τόν ἔβλεπαν μέ μισό μάτι πού λέμε.

    Πολλές φορές ὅμως τά φαινόμενα μᾶς ἀπατοῦν καί πρέπει νά εἴμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί στίς κρίσεις μας. Ἐμεῖς συνήθως βλέπουμε τούς ἄλλους μόνο ἐξωτερικά καί ἀπό τόν τρόπο πού φέρονται καί ἐνεργοῦν.Δέν γνωρίζουμε τί συμβαίνει στά βάθη τῶν καρδιῶν τους.Ἀπό τήν ἐξωτερική τους συμπεριφορά,τούς διακρίνουμε σέ καλούς ἤ κακούς, δίκαιους ἤ ἁμαρτωλούς.Τό ἐσωτερικό τους ὅμως καί τίς διεργασίες πού συντελοῦνται ἀδιόρατα μέσα στίς καρδιές τους, τίς διακρίνει καί τίς ἀξιολογεῖ  μόνο ὁ καρδιογνώστης Θεός.

     Ἔτσι καί ὁ Ζακχαῖος, πού γιά τούς πολλούς ἦταν κακός καί ἁμαρτωλός,θέλησε νά νά δεῖ τόν Κύριο ὅταν πληροφορήθηκε ὅτι περνάει ἀπό τά μέρη του.Ἀσφαλῶς θά εἶχε ἀκούσει γιά τό κήρυγμά του καί τό θεῖο του κάλεσμα γιά μετάνοια σίγουρα δέν τόν ἄφηνε ἐντελῶς ἀδιάφορο.Κάτι εἶχε ξεκινήσει νά τόν προβληματίζει καί μία ἀδιόρατη ἀλλαγή συντελοῦνταν στά βάθη τῆς καρδιᾶς του.Αὐτό σημαίνει ὅτι δέν ἦταν ἀδιόρθωτα κακός,ἀλλά εἶχε καί κάποια θετικά στοιχεῖα.Κοντός καθώς ἦταν, δέν λογάριασε καθόλου τήν ἀξιοπρέπειά του καί ἀνέβηκε σέ ἕνα δένδρο γιά νά μπορέσει νά ἐκπληρώσει τήν ἔντονη ἐπιθυμία του νά δεῖ τόν Ἰησοῦ.

   Τοῦ μιλάει πρῶτος ὁ Χριστός καί τόν πληροφορεῖ ὅτι δέν εἶναι ἀπαραίτητο νά εἶναι ἀνεβασμένος στό δένδρο γιά νά τόν δεῖ, ἀφοῦ τήν ἡμέρα ἐκείνη θά πάει ὁ Ἴδιος στό σπίτι του νά τόν συναντήσει.Τόση δέ ἦταν ἡ λαχτάρα του νά δεῖ τόν Χριστό,πού κατέβηκε ἀμέσως καί τρέχοντας τόν ὑποδέχτηκε μέ χαρά.Οἱ κινήσεις του αὐτές,δέν εἶναι μόνο δείγματα ἑνός πρόσκαιρου ἐνθουσιασμοῦ,ἀλλά καί ἐκδηλώσεις ἔμπρακτης μετάνοιας καί αὐτό ἔχει σημασία.Φανερώνουν τήν ἀπόφασή του νά ἀλλάξει ριζικά καί ἀμέσως δεσμεύεται δημόσια ὄχι μόνο νά μοιράσει τήν μισή του περιουσία στούς φτωχούς, ἀλλά  καί νά ἀποκαταστήσει ὅλες του τίς ἀδικίες στό τετραπλάσιο!

    Εἶναι θαυμαστό τό μεγαλεῖο ψυχῆς του καί ἡ μετάνοιά του εἶναι ὄντως ἀληθινή καί ἔμπρακτη.Μόλις συνάντησε τόν Χριστό καί ἀποδέχτηκε τήν σωτηρία πού τοῦ προσφέρει,ἀποχωρίζεται ὅλα ὅσα τοῦ στέκονται ἐμπόδιο στόν καινούργιο δρόμο πού μέ ἀποφασιστικότητα ξεκινᾶ τώρα νά βαδίζει.Ὅσα ἔβλεπε προηγουμένως ὡς πολύ σημαντικά γιά τήν ζωή του,τώρα τά ἀποχωρίζεται μέ πολύ μεγάλη εὐκολία, γιατί τοῦ φαίνονται ἐπουσιώδη,ἀσήμαντα  καί μηδαμινά.Ἡ Χάρη τοῦ Θεοῦ τόν ἄγγιξε πολύ βαθειά μέσα στήν ὕπαρξή του καί τώρα πλέον εἶναι ἕνας μετανοιωμένος πρώην ἁμαρτωλός,ἕνας ἐντελῶς διαφορετικός ἄνθρωπος.

   Ὁ κόσμος δέν μπορεῖ νά καταλάβει τήν ἀξία τῆς μετάνοιάς του,οὔτε τό μέγεθος τῆς ἀπέραντης ἀγάπης τοῦ Θεοῦ πρός τόν κάθε ἁμαρτωλό πού μετανοεῖ.Δυσανασχετεῖ γιά τό γεγονός ὅτι ὁ Χριστός καταδέχεται νά μπεῖ στό σπίτι ἑνός ἁμαρτωλοῦ.Αὐτό τό θεωρεῖ ὡς μεγάλο σκάνδαλο,τό σχολιάζει ἀρνητικά.Ὁ Ζακχαῖος, ἀντί νά ἀκούσει ἕνα καλό λόγο γιά νά πάρει δύναμη προκειμένου νά στερεωθεῖ στήν μετάνοιά του καί νά γίνει ἰσότιμα δεκτός ἀπό τήν τότε κοινωνία, δέχεται τήν κατακραυγή  καί γεύεται τήν ἀπόρριψη καί τήν ἀποστροφή της.

     Πόσο μακριά ἀπό τήν σωτηρία βρίσκονται ὅσοι σκέπτονται μέ τόν ἴδιο τρόπο καί δέν τό καταλαβαίνουν!Στέκονται ἀπέναντι σέ ὅσους ἀγωνίζονται νά πάρουν τόν δρόμο τῆς ἐπιστροφῆς καί νά ἐφαρμόσουν στή ζωή τους τό θέλημα τοῦ Θεοῦ.Ἀντί νά τούς βοηθήσουν τούς ἐμποδίζουν!Αὐτό σημαίνει ὅτι εἶναι κλειστή γι'αὐτούς ἡ πόρτα τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ.Ὄντας τυφλοί πνευματικά δέν τό βλέπουν καί προσπαθοῦν νά ἐμποδίσουν καί τούς ἄλλους πού θέλουν νά μποῦν.Θεωροῦν τούς διπλανούς τους  ἁμαρτωλούς,τούς καταδικάζουν αὐθαίρετα χωρίς νά ἔχουν αὐτό τό δικαίωμα καί δέν βλέπουν τό δικό τους κατάντημα.

    Ἄς προσέξουμε, Ἀδελφοί μου, μήπως  εἴμαστε κι ἐμεῖς στό ἴδιο κρῖμα καί ἄδικα κοπιάζουμε.Ἡ αὐτοδικαίωση εἶναι μεγάλο κακό καί ἔχει φοβερές συνέπειες γιά τό αἰώνιο μέλλον μας, γιατί μᾶς κλείνει τό δρόμο τῆς μετάνοιας.Ἄς ἀφήσουμε τόν Θεό νά κρίνει καί ἐμᾶς καί τούς ἄλλους.Αὐτό εἶναι ἀποκλειστικά δικό του δικαίωμα καί προνόμιο,κανενός ἄλλου.Εἶναι ἀδιανόητο νά κατακρίνουμε  καί νά καταδικάζουμε τούς ἄλλους ἐνῶ κι ἐμεῖς εἴμαστε στά ἴδια ἤ καί χειρότερα ἀκόμη.

             Ἄς μᾶς προβληματίσει θετικά ἡ κακία πού ἔδειξαν οἱ κάτοικοι τῆς Ἱεριχοῦς ἀπέναντι στόν πρώην ἁμαρτωλό Ζακχαῖο καί ἄς ἀποφύγουμε τήν σκληρότητά τους. Δέν φάνηκαν ἄδικοι καί σκληροί μόνο ἀπέναντι στόν συνάνθρωπό τους, πού ἄλλαξε ριζικά τήν ζωή του,ἀλλά τόλμησαν οἱ ἀνόητοι νά κριτικάρουν καί τόν Χριστό μας γιά τήν ἀγάπη πού τοῦ ἔδειξε.Αὐτό σημαίνει ὅτι οἱ ἴδιοι δέν εἶχαν ἀγάπη καί ἄν τυχόν ἔκαναν κάποια καλά στή ζωή τους,τά ἔκαναν μόνο καί μόνο γιά νά φαίνονται καλοί στούς ἀνθρώπους.Τί σημασία ἔχει ὅμως αὐτό;Τί μᾶς ἐνδιαφέρει καί ποιά ἀξία ἔχει γιά μᾶς ἡ γνώμη τῶν ἀνθρώπων, ἀφοῦ ὁ Χριστός εἶναι ἐκεῖνος πού θά μᾶς δικαιώσει;

   Ἄς παρακαλέσουμε ὅλοι μας τόν Θεό νά μᾶς δώσει τήν μετάνοια τοῦ Ζακχαίου καί ἄς μήν ἐμποδίζουμε κανέναν νά πλησιάσει τόν Θεό γιατί ὁ Θεός θέλει τήν σωτηρία ὅλων μας.

                                                                                                                                                                    π.Γ.Τ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου