ΜΗΝΥΜΑ

ΓΙΑ ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΤΩΝ ΚΥΡΙΑΚΩΝ, ΕΟΡΤΩΝ ΚΑΙ ΑΓΙΩΝ ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑ

Δευτέρα 23 Ιανουαρίου 2023


 ΠΑΤΕΡΙΚΟΝ ΚΥΡΙΑΚΟΔΡΟΜΙΟΝ
Κυριακὲς Ματθαίου. Κυριακὴ ΙΖ΄ Ματθαίου
Κυριακὴ τῆς Χαναναίας

1) ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ

2) ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ

ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΕΛΙΜΙΡΟΒΙΤΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΣΕΛΕΥΚΕΙΑΣ

Γεωργίου Παυλίδου Μητροπολίτου Νικαίας

1) ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΚΑΝΤΙΩΤΟΥ Μητροπολίτου Φλωρίνης

2) ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΚΑΝΤΙΩΤΟΥ Μητροπολίτου Φλωρίνης

3) ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΚΑΝΤΙΩΤΟΥ Μητροπολίτου Φλωρίνης

4) ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΚΑΝΤΙΩΤΟΥ Μητροπολίτου Φλωρίνης

1) Νικηφόρου Θεοτόκη

2) Νικηφόρου Θεοτόκη

ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΑΡΑΒΙΔΟΠΟΥΛΟΥ

Κυριακή τῆς Χαναναίας (Ματθ. 15, 21-28)

Ἐπιμονή στήν προσευχή

(†) Ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος Καντιώτης

 Η ΔΥΝΑΜΙΣ ΤΟΥ «ΚΥΡΙΕ, ΕΛΕΗΣΟΝ»

«Εὐλόγει, ἡ ψυχή μου, τὸν Κύριον», εἶνε ἡ προτροπὴ τοῦ προφήτου Δαυΐδ (Ψαλμ. 102,1· 103,1). Ὁ ἄνθρωπος πρέπει νὰ εἶνε εὐ­γνώ­μων στὸ Θεὸ γιὰ τὶς εὐεργεσίες του. Καὶ μία ἀπὸ αὐ­τές, ἀ­δελφοί μου, εἶνε ὁ ἐκκλησι­ασμός. Μι­κρὸ θεωρεῖτε τὸ ὅτι ἐπιτρέπει σ᾽ ἐμᾶς τοὺς βρωμεροὺς καὶ ἀκαθάρτους νὰ μπαίνουμε στὸ ναό του; Γιὰ ἐκείνους ποὺ ἔχουν αὐτιὰ ν᾽ ἀ­κοῦ­νε, μάτια νὰ βλέπουν, καὶ πρὸ παντὸς καρδιὰ νὰ αἰσθάνωνται δὲν ὑπάρχει ἱερώτερος τόπος, τόπος μεγαλυτέρων συγ­κινήσεων. «Εὐφράνθην», λέει ὁ Δαυΐδ, αἰσθάν­θηκα χαρὰ καὶ ἀγαλ­λίασι, ὅταν μοῦ εἶπαν· Ἔλα νὰ πᾶμε στὸν οἶκο τοῦ Κυρίου (ἔ.ἀ. 121,1). Κι ἀλλοῦ λέει· Προτιμῶ νά ᾽μαι ἕνα χαλικάκι στὸ οἶκο τοῦ Θεοῦ μου, πα­ρὰ νὰ εἶμαι πρίγ­κιπας στὰ ἀνάκτορα (βλ. ἔ.ἀ. 83,11).

 Κυριακή ΙΖ΄ Ματθαίου

Υπόδειγμα πίστεως

(Ομιλία του †Επισκόπου Φλωρίνης Αυγουστίνου Καντιώτου)

«Ὦ γύναι, μεγάλη σου ἡ πίστις! γενηθήτω σοι ὡς θέλεις » (Ματθ. 15,28)

Ὁ ΧΡΙΣΤΟΣ, ἀγαπητοί μου, –πρέπει νὰ τὸ ποῦμε πολλὲς φορές, ὥσπου νὰ ῥιζώσῃ στὴν καρδιά μας–εἶνε ὁ ἀληθινὸς Θεός. Αὐτὸς εἶνε τὸ θεμέλιο τῆς πίστεώς μας, ἡ ῥίζα τῆς Ἐκκλησίας μας.

Ὁ Χριστός μας εἶνε Θεός .Τὸ φωνάζει ὅλο τὸ σύμπαν, ὑλικὸ καὶ πνευματικό. Τὸ φωνάζουν πρὸ παντὸς τὰ θαύματα, ποὺ ἔκανε κάνει καὶ θὰ κάνῃ ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός, μέχρι συντελείας τῶν αἰώνων.Ἕνα ἀπὸ τὰ θαύματα αὐτὰ διηγεῖται τὸ σημερινὸ εὐαγγέλιο.

Ὁ Χριστός, βαδίζοντας ἀπὸ πόλι σὲ πόλι κι ἀπὸ χωριὸ σὲ χωριό, ἔφτασε στὰ ἄκρα τοῦ Ἰσραήλ. Πέρα ἀπὸ ᾿κεῖ κατοικοῦσαν εἰδωλολάτρες, οἱ κάτοικοι τῆς Τύρου καὶ τῆς Σιδῶνος.Γιατί ὁ Χριστὸς ἔφτασε μέχρι τὰ σύνορα;Γιὰ νὰ δείξῃ, ὅτι δὲν εἶνε Θεὸς ἑνὸς μόνο λαοῦ, ὅπως τὸν ἤθελαν –καὶ τὸν θέλουν μέχρι σήμερα–οἱ Ἑβραῖοι. Ὁ Χριστὸς ἦρθε γιὰ ὅλους τοὺς λαούς, γιατὶ ὅλοι εἶνε παιδιά του.

 Κυριακὴ τῆς Χαναναίας (Ματθ. 15,21-28)

Ὁμιλία τοῦ Μητροπολίτη Φλωρίνης π. Αὐγουστίνου

ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΜΑΣ ΜΙΑ ΑΓΡΑΜΜΑΤΗ

Περιμένετε βέβαια λόγον. Θὰ μιλήσω, ἀγα­πητοί μου· ἂν καὶ σήμερα νομίζω, ὅτι δὲν πρέπει νὰ μιλήσω ἐγὼ ἀλλὰ κάποιος ἄλλος. Καὶ αὐτὸς ὁ ἄλλος, τὸν ὁποῖο προβάλλει ἡ ἁ­γία μας Ἐκκλησία, εἶνε παρακαλῶ μιὰ γυναίκα. Δὲν εἶνε μορφωμένη, ἐπιστήμων, θεολόγος, ἱ­ε­ροκή­ρυκας, ἐπίσκοπος· ἀγράμματη εἶ­νε, δὲν φοίτησε σὲ σχολεῖα. Τί νὰ τὰ κάνῃς τὰ λύκεια καὶ πανεπιστήμια, ὅταν λείπῃ ὁ φόβος τοῦ Θεοῦ ποὺ εἶνε «ἀρχὴ σοφίας»; (Ψαλμ. 110,10. Παροιμ. 9,10. πρβλ. Σ. Σειρ. 1,14). Αὐτὴ εἶχε μέσα της τὸ φῶς ποὺ ἔχει κάθε ἄν­θρωπος· τὸ λογικό, τὴ συνείδησι, τὸ αὐτεξού­σιο – ἐλευθερία. Φωτιζόταν ἀπὸ τοῦτο τὸ φῶς περισσότερο ἀπ᾽ ὅ,τι οἱ ἀρχαῖοι φιλόσοφοι πρόγονοί μας καὶ ἀπ᾽ ὅ,τι οἱ Ἰουδαῖοι διὰ τῆς ἱερᾶς ἀ­ποκαλύψεως τῆς Παλαι­ᾶς Διαθήκης.

Παρασκευή 20 Ιανουαρίου 2023

 

ΠΑΤΕΡΙΚΟΝ ΚΥΡΙΑΚΟΔΡΟΜΙΟΝ
Κυριακὲς Λουκᾶ. Κυριακὴ ΙΕ΄ Λουκᾶ
Κυριακή τοῦ Ζακχαίου

ΑΓΙΟΥ ΚΥΡΙΛΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ

ΑΓΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΠΑΛΑΜΑ

ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΕΛΙΜΙΡΟΒΙΤΣ

ΑΓΙΟΥ ΑΜΦΙΛΟΧΙΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΙΚΟΝΙΟΥ

Πρωτ. Αλεξάνδρου Σμέμαν

1) ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΚΑΝΤΙΩΤΟΥ Μητροπολίτου Φλωρίνης

2) ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΚΑΝΤΙΩΤΟΥ Μητροπολίτου Φλωρίνης

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΥΛΙΔΟΥ Μητροπολίτου Νικαίας

1) Μητροπολίτου Σουρόζ Αντωνίου Bloom

2) Μητροπολίτου Σουρόζ Αντωνίου Bloom

1) ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΘΕΟΤΟΚΗ

2) ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΘΕΟΤΟΚΗ

Ιωάννη Καραβιδόπουλου

 Κυριακή ΙΕ΄Λουκά

Παρεκτροπές της γλώσσας 

π. Αθανάσιος Μυτιληναίος

[Α΄Τιμ. 4, 9-15]

(Απομαγνητοφωνημένη ομιλία που εκφωνήθηκε στην Ιερά Μονή Κομνηνείου Λαρίσης στις 28-1-1990)                                 

Ο Απόστολος Παύλος, αγαπητοί μου, στέλνοντας την πρώτη του επιστολή στον πολύ αγαπημένο του μαθητή, τον Τιμόθεο, του σημειώνει και του γράφει: «Πιστὸς ὁ λόγος καὶ πάσης ἀποδοχῆς ἄξιος». «Ο λόγος του Θεού», λέγει, «είναι πιστός, αξιόπιστος. Και συνεπώς, αφού είναι αξιόπιστος, είναι άξιος κάθε αποδοχής».  «εἰς τοῦτο γὰρ καὶ κοπιῶμεν καὶ ὀνειδιζόμεθα, ὅτι ἠλπίκαμεν ἐπὶ Θεῷ ζῶντι, ὅς ἐστι σωτὴρ πάντων ἀνθρώπων, μάλιστα πιστῶν». Γι’ αυτόν τον λόγο κουραζόμαστε και κοπιάζουμε και υφιστάμεθα ονειδισμούς, γιατί έχουμε ελπίσει σε Θεό ζωντανό, ο Οποίος είναι σωτήρας όλων των ανθρώπων, ιδιαίτερα δε, σωτήρας των πιστών. «Παράγγελλε ταῦτα καὶ δίδασκε». Αυτά που σου γράφω να τα παραγγέλλεις και στους άλλους και να τα διδάσκεις. «Μηδείς σου τῆς νεότητος καταφρονείτω». Κανείς να μην πει ότι είσαι νέος στην ηλικία και συνεπώς να μην σε προσέξει. Αντιθέτως θα σε προσέξουν όταν θα γίνεις τύπος των πιστών.

 2023 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 22 – ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΕ΄ ΛΟΥΚΑ

Η ΜΕΤΑΝΟΙΑ ΤΟΥ ΖΑΚΧΑΙΟΥ (Λουκᾶ, 19, 1-10)

†ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΝΙΚΟΠΟΛΕΩΣ ΜΕΛΕΤΙΟΥ

(Διασκευή ομιλίας στον Άνω Γοργόμυλο, στις 29/1/1995)

Είμαι δίπλα σου

Ακούσαμε στο Ευαγγέλιο για το Ζακχαίο, άνθρωπο με μεγάλο αξίωμα, που όμως το χρησιμοποιούσε για να πλουτίσει, ληστεύοντας τον κόσμο. Ήταν αρχιτελώνης, θα λέγαμε σήμερα Διευθυντής Εφορίας. Αλλά κάποια φορά άκουσε ότι περνάει από την Ιεριχώ, την πόλη του, ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός. Και μέσα του άναψε ο πόθος να Τον δει.

Όλοι οι άνθρωποι αισθανόμαστε την επιθυμία να πλησιάσουμε τον Θεό, ανεξάρτητα από το αν επιδιώκουμε συνειδητά να βρεθούμε κοντά Του. Αυτό συμβαίνει γιατί είμαστε δημιουργήματα του Θεού, και είναι φυσικό να αισθανόμαστε την επιθυμία να πάμε κοντά στον Πατέρα μας.

 ΦΩΝΗ ΚΥΡΙΟΥ

ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

«ΠΙΣΤΟΣ Ο ΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΑΞΙΟΣ»

Ἡ σημερινή ἀποστολική περικοπή προέρχεται ἀπό τήν Α΄ πρός Τιμόθεον Ἐπιστολή τοῦ ἀποστόλου Παύλου. Ὁ Τιμόθεος ὑπῆρξε ἕνας ἀπό τούς πλέον ἀφοσιωμένους μαθητές καί ἔμπιστους συνεργάτες τοῦ Ἀποστόλου. Ὁ ἴδιος μάλιστα τόν κατέστησε ἐπίσκοπο Ἐφέσου. Ἐτελείωσε τήν ζωή του μέ μαρτυρικό θάνατο.

Στήν ἀρχή τῆς περικοπῆς μας ὁ Παῦλος τοῦ γράφει γιά τήν ἀξιοπιστία τοῦ λόγου πού ἀξίζει νά γίνει πλήρως ἀποδεκτός. Ὅμως περί ποιοῦ λόγου πρόκειται; Ἡ φράση αὐτή συνδέεται μέ τόν στίχο πού προηγεῖται τῆς περικοπῆς καί ἀναφέρεται στήν ὠφελιμότητα τῆς εὐσεβείας, δηλαδή τῆς πίστεως καί τοῦ εὐαγγελικοῦ ἤθους, τόσο στήν παρούσα, ὅσο καί τήν μέλλουσα ζωή.

 Γιὰ νὰ γνωρίσουμε τὸν Χριστό

Εὐαγγελικό Ἀνάγνωσμα Κυριακῆς 22 Ἰανουαρίου 2023, ΙΕ΄ Λουκᾶ (Λουκ. ιθ΄ 1-10)

ΓΙΑ ΝΑ ΓΝΩΡΙΣΟΥΜΕ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ

«Ἐζήτει ἰδεῖν τὸν Ἰησοῦν τίς ἐστι»

Δὲν ἔλειπαν τὰ ὑλικὰ ἀγαθὰ ἀπὸ τὸν Ζακχαῖο. Ἦταν πολὺ πλούσιος. Δὲν ὑστεροῦσε οὔτε σὲ ἀξίωμα. Ὡς ἀρχιτελώνης εἶχε ὑψηλὴ θέση στὴν κοινωνία τῆς Ἱεριχώ. Κάτι ὅμως τοῦ ἔλειπε. Κάτι ἀναζητοῦσε ἡ ἀνικανοποίητη ἀπὸ τὰ ὑλικὰ ἀγαθὰ ψυχή του. Μόλις ἄκουσε, λοιπόν, ὅτι ἐπρόκειτο νὰ περάσει ἀπὸ τὴν περιοχή του ὁ Χριστός, ἔκανε τὸ πᾶν, τὰ ἀδύνατα δυνατά, γιὰ νὰ Τὸν δεῖ καὶ νὰ Τὸν γνωρίσει.

Μὲ ἀφορμὴ τὸ σπάνιο παράδειγμα τοῦ Ζακχαίου ἂς δοῦμε τί προϋποθέσεις χρειάζονται γιὰ νὰ γνωρίσουμε κι ἐμεῖς βαθύτερα τὸν Κύριο Ἰησοῦ Χριστό.

1. Σφοδρὸς πόθος

 Κυριακή 22 Ἰανουαρίου 2023

Κυριακή ΙΕ΄ Λουκᾶ.

(Λουκ. 19, 1 – 10)

«Ἦλθε γάρ ὁ υἱός τοῦ ἀνθρώπου ζητῆσαι καί σῶσαι τό ἀπολωλός» (Λουκ. 19,10).

Ἕνα χαριτωμένο περιστατικό ἀκούσαμε σήμερα στό εὐαγγελικό ἀνάγνωσμα τῆς ἡμέρας. Ὁ κοντούλης Ζακχαῖος γίνεται ἕναςτεράστιος ἀκατάβλητος γίγαντας. Μηχανεύεται τρόπους καί μεθόδους, γιά νά δεῖ τόν Χριστό καί γιά νά κερδίσει τή θεϊκή εὐλογία Του, καί ἔτσι Τόν κάνει ἔνοικο στό σπίτι του. Τό ὕψος τοῦ σώματος, πού τοῦ λείπει, τόἀναπληρώνει μέ τό ὕψος τοῦ πνεύματος, πούκερδίζει, τό ὁποῖο εἶναι τόσο μεγάλο ὥστε νά λάβει τόν δίκαιο ἔπαινο τοῦ Ἰησοῦ.

 Κυριακή ΛΒ΄ Επιστολών, Αποστ. Ανάγνωσμα: Α΄ Τιμ. δ΄ 9-15 (22-01-2023)

Διακόνου Χαρίτωνος Θεοδώρου

Είναι αρκετά σημαντικό αλλά κρίνεται και ως επιβεβλημένο οι ποιμένες της Εκκλησίας να είναι τύπος και υπόδειγμα. Τύπος και υπόδειγμα μέσα στην κοινωνία πρέπει να είναι και όλοι οι αληθινοί Χριστιανοί και πολύ περισσότερο αυτοί που εργάζονται για την χριστιανική διαφώτιση και χριστιανική παιδεία πολλών ανθρώπων. Τέτοιοι άνθρωποι είναι οι γονείς, οι εκπαιδευτικοί, οι ιερείς από την ποιό υψηλή βαθμίδα της ιεροσύνης δηλαδή του επισκόπου μέχρι και τον υποψήφιο ιερέα. Γι’ αυτό το λόγο όσα γράφει ο απόστολος Παύλος προς τον Τιμόθεο αποτελεί μία χρήσιμη παρακαταθήκη για όλους μας.

 Κυριακή ΙΕ΄ Λουκά (Του Ζακχαίου) Ευαγγ. Ανάγνωσμα: Λουκ. ιθ’ 1-10 (22-01-2023)

Ηλιάνας Κάουρα, θεολόγου

Στη συγκεκριμένη ευαγγελική περικοπή βλέπουμε τον Ιησού να περνά από την Ιεριχώ κατά την πορεία του προς τα Ιεροσόλυμα. Στην Ιεριχώ, που ήταν σημαντική πόλη για το εμπόριο, έλαβε χώρα και η συνάντησή του Ιησού  με το Ζακχαίο ο οποίος ήταν αρχιτελώνης του Γραφείου ελέγχου και επιβολής της φορολογίας επί των εξαγωγίμων  εμπορευμάτων. Η θέση του αυτή τον βοήθησε να αποκτήσει χρήματα αλλά ταυτόχρονα να μην τον συμπαθούν και οι φορολογούμενοι. Ο τελώνης ήταν ο χειρότερος άνθρωπος στη συνείδηση Ιουδαίων της εποχής εκείνης.

 ΚΥΡΙΑΚΗ 22 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2023

ΙΕ΄ ΛΟΥΚΑ

(Λουκ. ιθ΄ 1-10) (Α΄ Τιμ. δ΄ 9-15)

Συνάντηση με τον Σωτήρα Χριστό

«Και εζήτει ιδείν τον Ιησούν τίς εστί…»

Η πορεία διά μέσου της μετάνοιας καταξιώνει τον άνθρωπο σε πνευματικές κορυφογραμμές. Ακριβώς, σ’ αυτή τη χρονική στιγμή η Εκκλησία προβάλλοντας το παράδειγμα του Ζακχαίου στέλνει το πιο ισχυρό μήνυμα στον άνθρωπο. Όσο και αν έχει πέσει στη ζωή του, όσο και αν βιώνει την τραγική οδύνη στο χώρο της αμαρτίας, η αγάπη του Κυρίου απλώνεται σ’ ένα εύρος που δεν μάς επιτρέπει να αφήνουμε τον εαυτό μας να βυθίζεται στο σκοτάδι της απελπισίας. Αντίθετα, η εκζήτηση της χάρης του Θεού, ανοίγει τους ορίζοντες της ελπίδας και της χαράς και μεταβάλλεται σε οδοδείκτη αληθινής ζωής. Αυτό έπραξε και ο Ζακχαίος, ο οποίος, ζητούσε μετά μανίας να ιδεί τον Ιησού.

Το ισχυρό παράδειγμα

 ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΕ΄ ΛΟΥΚΑ

(Λουκ.19,1-10)

Ἀγαπητοί ἐν Χριστῷ ἀδελφοί,

Ἡ εὐαγγελική περικοπή τῆς ΙΕ΄ Κυριακῆς του Λουκᾶ ἀναφέρεται στό γνωστό περιστατικό μέ τόν Ζακχαῖο. Τά γεγονότα τῆς διήγησης λαμβάνουν χώρα στήν Ἱεριχῶ, τήν σημαντική αὐτή πόλη, τήν ὁποία κυρίευσε ὁ Ἰησοῦς τοῦ Ναυῆ εἰσερχόμενος στή γῆ Χαναᾶν. Εἶναι ἡ πόλη τῶν ὑδάτων πού καθάρισε ὁ Ἐλισαῖος, εἶναι ἡ πόλη τῶν φοινικόδεντρων.

Κεντρικά πρόσωπα τῆς διήγησης εἶναι ὁ Κύριός μας Ἰησοῦς καί ὁ μικρόσωμος, πλούσιος ἀρχιτελώνης Ζακχαῖος, μά καί τό ἀνώνυμο πλῆθος πού ἀνέμενε τόν Ἰησοῦ.

 ΚΥΡΙΑΚΗ ΛΒ΄ Ἐπιστολῶν

22 Ἰανουαρίου 2023

«πρόσεχε τῇ ἀναγνώσει» (Α΄ Τιμ. 4, 13)

Αὐτὴν τὴν θεόπνευστη προτροπὴ τοῦ Ἀποστόλου Παύλου  πρὸς τὸν ἀγαπημένο του μαθητή τὸν Τιμόθεο, ἐπίσκοπο Ἐφέσου τῆς Μικρᾶς Ἀσίας, ἀκούσαμε, ἀγαπητοὶ ἀδελφοί, σήμερα στὸ ἀποστολικὸ ἀνάγνωσμα. Εἶναι μία προτροπὴ ποὺ ἀφορᾶ ὅλους μας. Πάντοτε ἐπίκαιρη, ἀναφέρεται στὸ κύριας σημασίας θέμα τῆς σχέσης μας μὲ τὸν αἰώνιο λόγο τοῦ Θεοῦ, τὴν Ἁγία Γραφή. Μέσα ἀπὸ τὶς σελίδες τοῦ ἀθάνατου αὐτοῦ βιβλίου  ἀποκτᾶμε ὅ,τι πολυτιμώτερο, τὴν γνώση τοῦ Θεοῦ καὶ τοῦ θελήματός Του.

 ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΕ' ΛΟΥΚΑ (22-1-2023)

ΓΡΑΠΤΟΝ Θ. ΚΗΡΥΓΜΑ

Ἡ σημερινή Εὐαγγελική Περικοπή, ἀγαπητοί μου ἀδελφοί, ἀναφέρεται στήν συνάντησι τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ μέ τόν ἀρχιτελώνη Ζακχαῖο. Εἶναι μία περικοπή πού χαρίζει στίς καρδιές μας, αἰσιοδοξία, ἐλπίδα, θάρρος καί βεβαιότητα γιά τήν σωτηρία τῆς ψυχῆς μας.

Ὁ Ζακχαῖος ἦταν ἀρχιτελώνης καί φυσικά πολύ πλούσιος. Καί τά δύο αὐτά τόν εἶχαν ἀπομακρύνει ἀπό τόν Θεό καί τόν εἶχαν κάνει σκληρό καί ἁμαρτωλό, διότι οἱ τελῶνες ἦταν πιεστικοί στήν εἴσπραξι τῶν φόρων. Γιά τό λόγο αὐτό ἦταν ἀντιπαθητικοί καί μισητοί ἀπό τόν κόσμο.

 Κήρυγμα Κυριακής Απ. ΛΒ’ Επιστολών (22-01-2023)

«Πιστὸς ὁ λόγος καὶ πάσης ἀποδοχῆς ἅξιος»

Αγαπητοί μου αδελφοί, σήμερα στο Αποστολικό ανάγνωσμα ακούσαμε ένα μικρό μέρος από την πρώτη προς Τιμόθεον επιστολή του Απ. Παύλου. Ο Τιμόθεος υπήρξε ένας από τους πλέον πιστούς μαθητές του. Καταγόταν από τα Λύστρα της Λυκαονίας από πατέρα ειδωλολάτρη και μητέρα Ιουδαία που έγινε Χριστιανή με το όνομα Ευνίκη.

 ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΗΣ 22-1-2023

«Ἐπαναπροσδιορισμός τῆς ζωῆς μας»

Τά λόγια τοῦ Κυρίου, σάν ἄνεμος δυνατός, σκορπίζουν τήν πυκνή συννεφιά τῆς πλεονεξίας, πού χρόνια τώρα πλάκωνε τήν ψυχή τοῦ ἀρχιτελώνου. Ὁ Ζακχαῖος ἀρχίζει νά βλέπει καθαρά πιά τή ζωή του. Ἀπό τή σκέψη του διαβαίνουν διαδοχικά οἱ τόσοι καί τόσοι πού εἶχε ἀδικήσει, οἱ χῆρες καί τά ὀρφανά, πού ἀνάλγητα ἔδιωχνε ὅταν ζητοῦσαν τήν βοήθειά του. Τούς βλέπει νά περνοῦν πικραμένοι, μέ τόν πόνο στήν καρδιά, μέ τήν ἀγανάκτηση στά στήθη. Στριφογυρίζουν τριγύρω του, σάν μιά φοβερή ἁλυσίδα, τόν τυλίγουν καί τόν σέρνουν μακρυά ἀπό τόν ἅγιο Φιλοξενούμενό του.

 ΚΥΡΙΑΚΗ IE΄ ΛΟΥΚΑ (Λουκ. ιθ΄ 1-10)

22 Ἰανουαρίου 2023

Ἡ σημερινὴ Εὐαγγελικὴ περικοπή, ἀγαπητοὶ ἀδελφοί, ἀναφέρεται στὴ συνάντηση τοῦ Ζακχαίου μὲ τὸ Χριστό. Ὁ Ζακχαῖος ἦταν ἀρχιτελώνης. Οἱ τελῶνες ἐκείνη τὴν ἐποχὴ προπλήρωναν τοὺς φόρους στοὺς Ρωμαίους κατακτητὲς καὶ στὴ συνέχεια ἀνελάμβαναν νὰ τοὺς εἰσπράξουν οἱ ἴδιοι ἀπὸ τὸ λαό, ἐπιβαρύνοντας ὅμως τοὺς φορολογούμενους μὲ ἐπιπλέον ποσὰ ἀποσκοπῶντας στὸν δικό τους πλουτισμό. Γιὰ τὸ λόγο αὐτὸ οἱ τελῶνες θεωροῦνταν ἐξ ὁρισμοῦ ἁμαρτωλοὶ καὶ ἦταν ἀποκλεισμένοι ἀπὸ τὴν κοινότητα τοῦ λαοῦ τοῦ Θεοῦ.

Τετάρτη 18 Ιανουαρίου 2023

 Κυριακή ΙΕ’ Λουκά: Του Ζακχαίου

† Μητροπολίτης Σουρόζ Αντώνιος Bloom

Εἰς τὸ ὄνομα τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος.

Τὴν προηγούμενη ἑβδομάδα εἰσήλθαμε στὴν περίοδο τῶν ἑβδομάδων στὴν πορεία μας πρὸς τὴν ἡμέρα τῆς Ἀνάστασης, ποὺ μᾶς λένε νὰ ἐξετάσουμε τὸν ἑαυτό μας· τότε θὰ ἔλθει καιρὸς νὰ μὴν σκεφτόμαστε τίποτα ἄλλο παρὰ τοὺς τρόπους μὲ τοὺς ὁποίους ὁ Θεὸς μᾶς προετοιμάζει γιὰ τὴν σωτηρία μας· καὶ ὅταν φθάσουμε στὴν Μεγάλη Ἑβδομάδα, τότε δὲν θὰ πρέπει νὰ ἔχουμε καμιά σκέψη, τίποτα παρὰ τὸν Κύριο τοῦ ὁποίου τὸ πάθος θὰ ἀτενίζουμε πρὶν νὰ εἰσέλθουμε μαζὶ στὴν δόξα καὶ στὴν χαρὰ τῆς Ἀνάστασης Του.

 Κυριακή ΙΕ’ Λουκά: Ζακχαίος 

† Μητροπολίτης Σουρόζ Αντώνιος Bloom

Εἰς τὸ ὄνομα τοῦ Πατρὸς καὶ του Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος.

Tὸ σημερινὸ Εὐαγγέλιο εἶναι ἀπὸ ἐκεῖνα ποὺ μᾶς προετοιμάζουν γιὰ τὴν Μεγάλη Τεσσαρακοστὴ. Αὐτὰ τὰ ἀναγνώσματα ποὺ ξεκίνησαν τὴν προηγούμενη ἑβδομάδα δὲν εἶναι ἁπλὰ ἀσύνδετα μεταξύ τους· μᾶς δείχνουν πῶς νὰ προετοιμάσουμε τοὺς ἑαυτοὺς μας καὶ ὅπως μιὰ σκάλα, μᾶς ὁδηγοῦν στὴν στιγμὴ ποὺ θὰ εἴμαστε ἕτοιμοι νὰ συναντηθοῦμε μὲ τὴν πιὸ σπουδαία πραγματικότητα τῆς ἱστορίας, τὸ πιὸ σπουδαῖο γεγονὸς της – τὴν Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ. Θὰ ἤθελα νὰ προσέξετε δύο πράγματα στο σημερινὸ Εὐαγγέλιο.

Σάββατο 14 Ιανουαρίου 2023


 ΠΑΤΕΡΙΚΟΝ ΚΥΡΙΑΚΟΔΡΟΜΙΟΝ
Κυριακὲς Λουκᾶ. Κυριακὴ ΙΒ΄ Λουκᾶ
Κυριακή των Δέκα Λεπρών

ΑΓΙΟΥ ΚΥΡΙΛΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ

ΑΓΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΠΑΛΑΜΑ

ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΕΛΙΜΙΡΟΒΙΤΣ

ΑΓΙΟΥ ΙΓΝΑΤΙΟΥ ΜΠΡΙΑΝΤΣΙΑΝΙΝΩΦ

ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ

ΑΓΙΟΥ ΛΟΥΚΑ ΚΡΙΜΑΙΑΣ

ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΚΑΝΤΙΩΤΟΥ Μητροπολίτου Φλωρίνης

2) ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΚΑΝΤΙΩΤΟΥ Μητροπολίτου Φλωρίνης

Γεωργίου Παυλίδου Μητροπολίτου Νικαίας

1) Μητροπολίτου Σουρόζ Αντωνίου Bloom

2) Μητροπολίτου Σουρόζ Αντωνίου Bloom

1) Νικηφόρου Θεοτόκη

2) Νικηφόρου Θεοτόκη

3) Νικηφόρου Θεοτόκη

4) Νικηφόρου Θεοτόκη

Ιωάννου Καραβιδόπουλου

 Kυριακή IB΄ Λουκά

(Λουκ. 17,12-19)

του Μητροπολίτου Φλωρίνης Αυγουστίνου Καντιώτου

Η ΛΕΠΡΑ ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΑΜΑΡΤΙΑΣ

«᾿Ηπήντησαν αὐτῷ (=τῷ Χριστῷ) δέκα λεπροὶ ἄνδρες» (Λουκ. 17,12)

ΗΤΑΝ κάποτε ἐποχή, ἀγαπητοί μου, ποὺ δὲν ὑ­πῆρχε ἀσθένεια. Καὶ δὲν ὑπῆρχε, δι­ότι δὲν ὑπῆρχε μικρόβιο.

Τὸ μικρόβιο, ὅπως ξέρουμε, εἶνε ἀόρατο· μὲ γυμνὸ μάτι δὲν τὸ βλέπεις. Τὸ σῶμα μας, τὸ χῶμα, τὸ νερό, ὁ ἀέρας, τὰ πάντα, εἶνε γε­μᾶτα ἀπὸ ἄπειρα μικρό­βια. Ὅταν πρὶν διακόσα χρόνια ἕνας ἐπιστή­μων τὰ ἀνεκάλυψε καὶ εἶδε μὲ τὸ μικροσκόπιο σ’ ἕνα ποτήρι νε­ρὸ νὰ κολυμποῦν ἑκατομμύρια ἀπ’ αὐτοὺς τοὺς μικροοργανισμούς, φώναξε τὴν κόρη του. ―Γιά κοίταξε, τῆς λέει· ὑπάρχει κάτι μέσα στὸ νερό; ―Δὲ βλέπω τίποτα. ―Γιά κοίταξε τώρα μὲ τὸ μικρο­σκόπιο. Ὅταν ἐκείνη εἶδε, κατεπλάγη. ―Τί εἶνε τοῦτο ’δῶ, πατέρα!… Ἀμέτρητα ζῳύφια εἶδε νὰ πλέουν μέσα στὸ νερό.

 Κυριακή IB΄ Λουκά

Τὸ παράπονο τοῦ Χριστοῦ

του μακαριστού Μητροπολίτου Φλωρίνης Αυγουστίνου Καντιώτου

«Ἀποκριθεὶς δὲ ὁ Ἰησοῦς εἶπεν· Οὐχὶ οἱ δέκα ἐκαθαρίσθησαν; οἱ δὲ ἐννέα ποῦ;» (Λουκ. 17,17)

Ὁ δεσπότης, ἀγαπητοί μου, ἦρθε σήμερα στὸ ναό σας νὰ κάνῃ ἕνα παράπονο. Ποιος δε σπότης; Ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός.Αὐτὸς εἶν᾿ ὁ ἀφέντης μας, στὰ χέρια του εἶνε ὅλα. Καὶ τί παράπονο ἔχει ὁ Χριστὸς μ᾿ ἐμᾶς; θὰ πῆτε. Ἐμένα ρωτᾶτε; Ἀκούσατε τὸ εὐαγγέλιο. Τὸ παράπονο τοῦ Χριστοῦ ἀκούγεται σήμερα ἐκεῖ. Γιὰ σᾶς μιλάει, ὄχι γιὰ ἄλλον. Τι λέει λοιπὸν τὸ εὐαγγέλιο; Ποιό εἶνε τὸ παράπονο τοῦ Χριστοῦ;

 Ομιλία για την ευγνωμοσύνη 

† Μητροπολίτης Σουρόζ Αντώνιος Bloom

Εἰς τὸ ὄνομα τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος

Δέκα λεπροὶ ἦρθαν στὸν Κύριο· δέκα ἄνθρωποι ποὺ ἦταν τελετουργικὰ ἀκάθαρτοι καὶ γι’ αὐτὸ εἶχαν ἀπορριφθεῖ ἀπὸ τὴν κοινότητα τους, ἀδυνατοῦσαν νὰ παραβρεθοῦν στὴν κοινὴ λατρεία στὸ Ναό, ἀδυνατοῦσαν νὰ πλησιάσουν τὶς κατοικίες τῶν ἀνθρώπων ἐπειδὴ ἡ ἀρρώστεια τους μποροῦσε νὰ μεταδοθεῖ στοὺς ἄλλους: θὰ μποροῦσαν νὰ μολυνθοῦν, νὰ ἀρρωστήσουν θανατηφόρα.

 2023 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 15 – ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΒ΄ ΛΟΥΚΑ

ΤΩΝ ΔΕΚΑ ΛΕΠΡΩΝ (Λουκά 17, 12-19)

†ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΝΙΚΟΠΟΛΕΩΣ ΜΕΛΕΤΙΟΥ

(Διασκευή ομιλίας στις 17/1/1999)

Η «έξω» και η «έσω» λέπρα

Ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός είναι το φως του κόσμου και το υπόδειγμα για τη δική μας ζωή. Δηλαδή είναι υπόδειγμα για τις πράξεις μας, για τα συναισθήματά μας, για τον εσωτερικό μας κόσμο και για τον εξωτερικό μας κόσμο. Ακούσαμε σήμερα στο Ευαγγέλιο ότι ενώ περνούσε από κάποιο μέρος, έμαθαν για την διέλευσή Του δέκα άνθρωποι που ήταν λεπροί. Έπασχαν από μια φοβερή αρρώστια που καταστρέφει ολόκληρο τον άνθρωπο. Βέβαια τώρα δεν έχουμε τέτοιες καταστάσεις γιατί η ιατρική έχει προχωρήσει και υπάρχουν πολλά φάρμακα. Τότε όμως οι λεπροί έχοντας την κολλητική αυτή ασθένεια, βρίσκονταν σε άθλια κατάσταση και περίμεναν να πεθάνουν στις ερημιές, εγκαταλειμμένοι από όλους.

 ΦΩΝΗ ΚΥΡΙΟΥ

ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

«Ο ΧΡΙΣΤΟΣ, Η ΖΩΗ ΗΜΩΝ»

Στήν σημερινή ἀποστολική περικοπή ὁ ἀπόστολος Παῦλος διακηρύττει μέ ἔμφαση τήν πίστη τῆς Ἐκκλησίας ὅτι ὁ Χριστός εἶναι ἡ ζωή μας. Ὄχι μόνον ὁ ὁδηγός, ἡ αἰτία καί ὁ σκοπός τῆς ζωῆς, ἀλλά ἡ κατ’ ἐξοχήν ζωή, ἡ ἴδια ἡ ζωή μας στήν πληρότητά της. Ὁ Κύριος μᾶς διαβεβαίωσε ὅτι ἦλθε στόν κόσμο «ἵνα ζωήν ἔχωμεν καί περισσόν ἔχωμεν» (Ἰωάν. 10,10) καί ὅτι Αὐτός εἶναι ἡ ἀνάσταση καί ἡ ζωή, ἡ ὁδός καί ἡ ἀλήθεια (Ἰωάν. 11,25· 14,6). Καί ὁ εὐαγγελιστής Ἰωάννης ἐπισημαίνει ἐπιγραμματικά ὅτι ὁ Θεός μᾶς ἔδωσε ζωή αἰώνιο καί ἡ ζωή αὐτή ὑπάρχει στόν Υἱό Του. 

Ὅποιος ἔχει τόν Υἱό, ἔχει τήν ζωή (Α΄ Ἰωάν. 5,11-12).