ΜΗΝΥΜΑ

ΓΙΑ ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΤΩΝ ΚΥΡΙΑΚΩΝ, ΕΟΡΤΩΝ ΚΑΙ ΑΓΙΩΝ ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑ

Σάββατο, 9 Ιουλίου 2016

Κυριακή 10 Ἰουλίου 2016 (Γ’ ΜΑΤΘΑΙΟΥ)
«Ὁ Πατήρ ὑμῶν ὁ Οὐράνιος τρέφει αὐτά» (Μτθ. στ' 26).

Ἀδελφοί, οἱ ἄνθρωποι συχνά στενοχωριόμαστε, ἀνησυχοῦμε, καταλαμβανόμαστε ἀπό ἀγωνιώδη μέριμνα γιά τό τί θά φᾶμε, τί θά πιοῦμε, τί θά φορέσουμε! Ἀγωνιοῦμε γιά τή μόνιμη καί θερινή κατοικία μας, γιά τήν ἐπαγγελματική καί οἰκογενειακή ἀποκατάσταση τῶν παιδιῶν μας.

Γιατί ὅμως ἀγωνιοῦμε; Διότι λησμονοῦμε ὅτι ὑπάρχει Οὐράνιος Πατέρας, γεμάτος ἀγάπη καί στοργή γιά τά πλάσματά του. Λησμονοῦμε τήν ἀγαθή Πρόνοιά Του.


«Ὁ Πατήρ ὑμῶν ὁ Οὐράνιος τρέφει αὐτά» (Ματθ. στ' 26).

Ὁ Πανάγαθος Θεός δέν εἶναι μόνον ὁ Δημιουργός τοῦ κόσμου, ἀλλά καί ὁ Προνοητής καί ὁ Κυβερνήτης του. Δέν ἔπλασε τόν κόσμο καί κατόπιν τόν ἐγκατέλειψε, ὅπως ὑποστηρίζουν μερικοί, ἀλλά συνεχίζει νά προνοεῖ γιά τή συντήρηση καί τήν αὔξησή του. Προνοεῖ γιά τά μεγάλα καί καταπληκτικά δημιουργήματα τοῦ Σύμπαντος, τούς φωτεινούς καί σκοτεινούς γαλαξίες, τά δισεκατομμύρια τῶν ἀστέρων τῆς ὑλικῆς δημιουργίας Του. Ἁπλώνει τή στοργική Πρόνοιά Του στή γῆ μας καί τή συντηρεῖ μέχρι λεπτομερειῶν. Ἐνδιαφέρεται γιά τά κρίνα τοῦ ἀγροῦ καί τά ντύνει μέ τόση ὀμορφιά, πού δέν μποροῦσε οὔτε ὁ Σολομών μέ ὅλη τή δόξα του νά ντυθεῖ σάν ἕνα ἀπ᾿ αὐτά. Φροντίζει γιά τά πετεινά τοῦ οὐρανοῦ, τά ὁποῖα δέν καλλιεργοῦν τή γῆ, οὔτε σπέρνουν, οὔτε θερίζουν, οὔτε συγκεντρώνουν καρπούς στίς ἀποθῆκες. Καί ὅμως· δέν στεροῦνται τά πρός τό ζῆν, διότι «ὁ Πατήρ ἡμῶν ὁ Οὐράνιος τρέφει αὐτά».

Ἀλλά ἄν ἐνδιαφέρεται ὁ ἅγιος Θεός γιά τά λουλούδια καί τά πουλιά, πολύ περισσότερο ἐνδιαφέρεται γιά τήν κορωνίδα τῶν δημιουργημάτων του, τόν ἄνθρωπο, πού τόν ἔπλασε μέ τά θεϊκά χέρια Του καί τόν ἀνασταίνει μέ τό Αἷμα τοῦ Υἱοῦ Του. Κι ἀκόμη περισσότερο ἐνδιαφέρεται γιά τά ἀφοσιωμένα παιδιά Του πού τόν ἐμπιστεύονται καί ἐπικαλοῦνται τήν προστασία Του! Νά θυμηθοῦμε πῶς προνόησε γιά τή συντήρηση τῆς πατριαρχικῆς οἰκογένειας τοῦ Ἰακώβ στά ἑπτά χρόνια τοῦ λιμοῦ. Γιά νά προλειάνει τό ἔδαφος, ἔστειλε πολύ νωρίτερα στήν Αἴγυπτο τόν πάγκαλο Ἰωσήφ καί τόν ἀνέδειξε ἀντιβασιλέα της! Ἐπίσης νά θυμηθοῦμε μέ τί θαυμαστό τρόπο ἔτρεφε τούς Ἰσραηλίτες 40 χρόνια στήν ἔρημο. Δέν τούς ἔλειψαν οὔτε τό «μάννα», οὔτε τά ὀρτύκια, οὔτε τό ἄφθονο δροσιστικό νερό, οὔτε ἡ σκιά τήν ἡμέρα, οὔτε ἡ φωτεινή νεφέλη τή νύκτα, οὔτε τά ροῦχα τους πάλιωναν, οὔτε τά παπούτσια τους ἔλιωναν! Νά θυμηθοῦμε τόν προφήτη Ἠλία, πού τόν κυνηγοῦσαν νά τόν σκοτώσουν οἱ ἄνδρες τοῦ Ἀχαάβ. Γιά νά σωθεῖ, κρύφτηκε στόν ξεροπόταμο Χορράθ. Ἐκεῖ ὁ ἅγιος Θεός τοῦ ἔστελνε τό φαγητό τῆς ἡμέρας μέ κόρακες! Σέ ἄλλη περίπτωση εὐλόγησε τό ἐλάχιστο ἀλεύρι καί λάδι τῆς χήρας τῶν Σαρεπτῶν καί μπόρεσαν νά ζήσουν κι αὐτή καί τό παιδί της καί ὁ προφήτης Ἠλίας μεγάλο χρονικό διάστημα! Σέ ἄλλη περίπτωση χόρτασε στήν ἔρημο τούς πεντακισχιλίους μαζί μέ τίς γυναῖκες τους καί τά παιδιά τους καί περίσσεψαν δώδεκα κοφίνια γεμάτα μέ τρόφιμα! Κι ὄχι μόνο τούς πεντακισχιλίους χόρτασε, ἀλλά τρέφει καθημερινῶς ἕξι καί πλέον δισεκατομμύρια ἀνθρώπων πού ζοῦν ἐπάνω στόν Πλανήτη μας! Προστατεύει τίς χῆρες, τά ὀρφανά, τούς ἀσθενεῖς, τούς ἀνήμπορους γέροντες, τούς πολύτεκνους γονεῖς, τούς ἄνεργους οἰκογενειάρχες! Σ᾿ αὐτούς ἐκδηλώνει ἀκόμη πιό χειροπιαστή τήν πρόνοια καί τήν προστασία Του!

Ἐπίσης ὁ Προνοητής Θεός ἐνδιαφέρεται γιά τήν ἀθάνατη ψυχή μας. Προνοεῖ γιά τή σωτηρία μας. «Δι᾿ ἡμᾶς τούς ἀνθρώπους καί διά τήν ἡμετέραν σωτηρίαν» ἔστειλε στή γῆ τόν Μονογενή Υἱό Του, ὁ Ὁποῖος θυσιάστηκε γιά χάρη μας ἐπάνω στό σταυρό! Μᾶς τρέφει μέ τό ἄχραντο Σῶμα Του καί μέ τό τίμιο Αἷμα Του! Μᾶς ἐνισχύει στόν «καλόν ἀγῶνα τῆς πίστεως»! Μᾶς στέλνει τόν φύλακα ἄγγελό μας καί ἄλλους πολλούς ἀγγέλους καί ἀνθρώπους βοηθούς καί ἀντιλήπτορας! Μᾶς σκεπάζει μέ τήν ἀκαταμάχητη προστασία τῆς Παναγίας Μητέρας Του καί ὅλων τῶν ἁγίων Του!

Ἐμεῖς ὀφείλουμε νά ἐμπιστευόμαστε τή ζωή καί τήν ἐλπίδα μας στό Θεό. Νά λέμε στήν προσευχή μας: «Σοί παρακατατιθέμεθα τήν ζωήν ἡμῶν ἅπασαν καί τήν ἐλπίδα, Δέσποτα Φιλάνθρωπε». Σέ Σένα ἀφηνόμαστε, Κύριε, ὅπως ἀφήνεται τό μικρό παιδί στή μητέρα του. «Ὡς τό ἀπογεγαλακτισμένον ἐπί τήν μητέρα αὐτοῦ»! Εἴμαστε ἀπολύτως πεπεισμένοι ὅτι δέν θά μᾶς ἀφήσεις χωρίς προστασία. Εἶσαι πλουσιόδωρος Πατέρας καί χαίρεσαι νά μοιράζεις τά ἀγαθά Σου σέ ὅλα τά παιδιά Σου, καί στά πειθαρχικά καί στά ἀπείθαρχα. Ἰδίως προστατεύεις τά ἀφοσιωμένα παιδιά Σου, πού Σέ ἀναγνωρίζουν Πατέρα τους καί Σέ ἐπικαλοῦνται στήν προσευχή τους λέγοντας: «Πάτερ ἡμῶν, ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς...». Θεέ Πατέρα, θέλω νά μπῶ στήν προστασία Σου εὐχαριστῶ!

«Ὁ Πατήρ ὑμῶν ὁ Οὐράνιος τρέφει αὐτά».

Ἀδελφοί, ἡ πίστη στήν ἀγαθή Πρόνοια τοῦ Θεοῦ εἶναι ἀστείρευτη πηγή δυνάμεως. «Μακάριοι οἱ πεποιθότες ἐπί Κύριον». Εἶναι τρισμακάριοι οἱ ἄνθρωποι, πού ἐλπίζουν στό Θεό. Σ᾿ αὐτούς νά ἀνήκουμε κι ἐμεῖς. Νά ζητοῦμε «πρῶτον τήν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ καί τήν δικαιοσύνην αὐτοῦ». Ὅλα τά ὑπόλοιπα ὁ Οὐράνιος Πατέρας θά μᾶς τά δίνει καί μέ τό παραπάνω. Κι ἀκόμη μᾶς ἑτοιμάζει Βασιλείαν οὐρανῶν, «τά ἄρρητα καί ἀθέατα κάλλη τοῦ Παραδείσου»! Εἴθε νά βροῦμε ἔλεος κατά τήν ἡμέρα τῆς Κρίσεως. Νά εἴμαστε κι ἐμεῖς στή Βασιλεία τοῦ Θεοῦ μαζί μέ τόν Θεό Πατέρα, τόν Υἱό καί τό Ἅγιο Πνεῦμα, μαζί μέ τήν Κυρία Θεοτόκο, καί ὅλους τούς ἁγίους καί νά ἀπολαμβάνουμε τά ἀσύγκριτα ἀγαθά τῆς Βασιλείας τῶν Οὐρανῶν στούς αἰῶνες τῶν αἰώνων. Ἀμήν.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου