ΜΗΝΥΜΑ

ΓΙΑ ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΤΩΝ ΚΥΡΙΑΚΩΝ, ΕΟΡΤΩΝ ΚΑΙ ΑΓΙΩΝ ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑ

Σάββατο, 15 Νοεμβρίου 2014

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΙΩΤΙΔΟΣ ΚΑΙ ΦΑΝΑΡΙΟΦΕΡΣΑΛΩΝ
Κυριακή 16 Νοεμβρίου 2014

------------------------------------------------

Εὐαγγελιστοῦ Ματθαίου (Ματθ. θ΄ 9-13)
Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΙ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ

«Ἀναστάς, ἠκολούθησεν αὐτῷ»

Σήμερα ἡ Ἐκκλησία μας ἑορτάζει τή μνήμη τοῦ ἀποστόλου καί εὐαγγελιστοῦ Ματθαίου. Τό εὐαγγελικό ἀνάγνωσμα ἀναφέρεται στήν κλήση του ἀπό τό Χριστό νά γίνει μαθητής Του. Ἄς τό παρα­κολουθήσουμε.

* * *

α) Ἡ κλήση.

1. Στήν Καπερναούμ ἔγιναν ὅσα ἀκούσαμε σήμερα. Κάποια μέ­ρα ὁ Χριστός εἶδε τό Ματθαῖο στό τελωνεῖο. Καί τοῦ ἀπευθύνει τήν πρόσκληση: «Ἀκολούθει μοι». Ἴσως ὁ Ἰησοῦς νά τόν εἶχε δεῖ καί ἄλ­λοτε.

2. Κι αὐτός, «ἀναστάς, ἠκολούθησεν αὐτῷ». Χωρίς χρονοτρι­βή, χωρίς νά ζητήσει κάποιες ἐξηγήσεις, χωρίς νά ρωτήσει γιά τό τί πρόκειται νά κάνει, τά ἀφήνει ὅλα καί Τόν ἀκολουθεῖ. Γίνεται σ’ ὅ­λη του τή ζωή, ἀπόστολός Του.

3. Ἡ σκέψη τοῦ καθενός μας γυρίζει στόν ἑαυτό του, στήν πε­ρί­πτωσή του. Κάποτε μέ ἕνα ἐντυπωσιακό τρόπο, ἤ καί ἀνεπαί­σθητα ἴσως κάλεσε ὁ Κύριος κι ἐμᾶς... Πόσο ὄμορφο νἀ ἀκολου­θή­σει κανείς τό Χριστό!

β) Ἀγαλλίαση γιά τή μεταβολή.

1. Ὁ Ματθαῖος δέχτηκε μέ χαρά τήν πρόσκληση. Καί μάλιστα θέλησε νά γιορτάσει τό γεγονὀς. Κι ἔκανε ἕνα ἀποχαιρετηστήριο τραπέζι. Κάτι δηλαδή πού γίνεται μέχρι καί σήμερα, πού εἶναι ἔκ­φραση χαρᾶς πού συμπληρώνει κάθε σπουδαῖο γεγονός.

2. Γιά ποιούς τό ἔκανε αὐτό; Γιά τούς συναδέλφους του. Τούς τελῶνες καί ἁμαρτωλούς. Ἀλλά καί γιά τόν Ἰησοῦ μέ τούς μαθητές Του. Κι ἀσφαλῶς ἦταν μιά ἐπιβεβαίωση τῆς ἀλλαγῆς του ἀπό τήν παλαιά στή νέα του ζωή.

3. Ἀλίμονο ἄν στή χριστιανική ζωή δέ νοιώθουμε καί δέν ἐκφράζουμε τή χαρά καί τήν ἀγαλλίαση! Ὁ πιστός πού ἀκολουθεῖ τόν Κύριο, τό κάνει μέ τήν πιό εὐχάριστη διάθεση.

γ) Αὐτοί πού δέ συμφωνοῦν.

1. Ὅμως ἐκεῖ βρίσκονται καί κάποιοι Φαρισαῖοι. Ὅλοι συντονι­σμένοι ὅπως πάντα στό ἴδιο πνεῦμα, βρίσκουν καί πάλι τήν εὐ­καιρία νά κατακρίνουν τόν Κύριο. Γιατί; Διότι «ἑσθίει καί πίνει μετά τελωνῶν καί ἁμαρτωλῶν». Αὐτά καί τά σκέπτονται, καί τά συζη­τοῦν μεταξύ τους.

2. Ὁ Κύριος καί πάλι τούς ἀποστομώνει: «Δέ χρειάζονται οἱ ὑγιεῖς γιατρό, ἀλλά οἱ ἄρρωστοι! Κι ἐσεῖς πού θεωρεῖτε τόν ἑαυτό σας σωστό καί δίκαιο, δέ σᾶς χρειάζεται ἡ παρουσία μου. Δέν ἦλθα νά καλέσω δικαίους, ἀλλά ἁμαρτωλούς σέ μετάνοια...»

3. Πόση προσοχή χρειάζεται στίς κρίσεις μας! Βλέπουμε συχνά κάποιον ν’ ἀλλάζει, καί στενοχωριώμαστε. Κι ὅμως αὐτός, ἄσχετα ἀπό τό παρελθόν του, μπορεῖ νά γίνει σωστός χριστιανός, ἀκόμα καί ἅγιος!

* * *

Ὁ εὐαγγελιστής Ματθαῖος, ἀδελφοί μου, ἔζησε κοντά στό Χρι­στό κάπου τρία χρόνια. Μετά τήν Πεντηκοστή κήρυξε τό εὐαγγέλιο μέχρι τούς Πάρθους καί τούς Αἰθίοπες. Τελείωσε τόν ἐπίγειο δρόμο του μαρτυρικά. Μᾶς ἄφησε ἕνα πολύτιμο θησαυρό, τό Εὐαγγέλιό του... Καί τό παράδειγμά του τό ἅγιο...

(Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου