ΜΗΝΥΜΑ

ΓΙΑ ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΤΩΝ ΚΥΡΙΑΚΩΝ, ΕΟΡΤΩΝ ΚΑΙ ΑΓΙΩΝ ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑ

Πέμπτη, 20 Δεκεμβρίου 2012

ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΡΟ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ

Η χάρις του Θεοὐ μας αξιὠνει και φἐτος αδελφοἰ μου, να προσεγγἰσουμε το γεγονὀς της Ενανθρωπἠσεως του Κυρἰου Ιησοὐ Χριστοὐ το οποἰο επαναλαμβἀνεται και σήμερα μἐσα στην Εκκλησἰα, κἀνοντας μας μετὀχους της ἰδιας χαρἀς και ευδαιμονἰας, σαν κι εκεἰνη που βἰωσαν οι απλοἰ βοσκοἰ της Βηθλεἐμ, οι σοφοἰ Μἀγοι εξ Ανατολὠν, σαν κι εκεἰνη που διαλἀλησαν οι Αγγελικἐς Δυνἀμεις ψἀλλοντας το ΔΟΞΑ εω Υψἰστοις Θεὠ και επἰ γης ειρἠνη εν ανθρὠποις ευδοκἰα.
Πρὀκειται για την ἰδια χαρἀ που βιὠνουν μικροἰ και μεγἀλοι, πλοὐσιοι και πτωχοἰ, ημεδαποἰ και αλλοδαποἰ, συμμετεχοντἀς, με διαφορετικἐς, πολλἐς φορἐς, προυποθἐσεις, στο γεγονὀς της αναγἐννησης της χαμἐνης ελπἰδας και αισιοδοξἰας, που προσωποποιεἰται στο πρὀσωπο Εκείνου που φὀρεσε το ανθρὠπινο σαρκἰο και ενδὐθυκε τον δερμἀτινο χιτὠνα για την αγἀπη του κὀσμου. Αυτὀ το βἰωμα εἰναι που μας κἀνει να αφἠνουμε για λἰγο στην ἀκρη τα προβλἠματα, να παραβλἐψουμε τις ελλεἰψεις, να διασκορπἰζουμε τις θλἰψεις και να ονειρευὀμαστε ξανἀ, μετἐχοντας, με προσωπικὀ τρὀπο, στο Μἐγα Μυστἠριο.
Η αλἠθεια ὀμως εἰναι ὀτι το πνεὐμα του κὀσμου στις μἐρες μας, οι ρυθμοἰ της επιβαλλὀμενης επικαιρὀτητας, επιχειροὐν να πλἠξουν και να νοθεὐσουν τη συμμετοχἠ στη χαρἀ του Μυστηριοὐ. Προσπαθοὐν να δημιουργἠσουν γὐρω μας μια ατμὀσφαιρα σἠψης και αποφορἀς, ἐνα περιβἀλλον γενικἠς ανἐχειας και δυσπραγἰας, να μας πεἰσουν ὀτι η μιζἐρια και η απογοἠτευση εἰναι αυτἐς που μας αξἰζουν. Θέλουν να μας πείσουν ὀτι η ευτυχἰα μας εξαρτἀται απὀ την ευημερἰα των χρηματοοικονομικὠν δεικτὠν και ὀχι απὀ τη δικἠ μας δὐναμη και τον προσωπικὀ μας αγὠνα.
Θἐλουν να μας πεἰσουν ὀτι η χαρἀ μας μπορεἰ να γἰνει περιφερὀμενο αντικεἰμενο, θυσἰα στον βωμὀ ανομολὀγητων συμφερὀντων και ιδιοτελὠν σκοπιμοτἠτων. Λες και δεν εἰμαστε εμεἰς που μποροὐμε να θἐσουμε τους κανὀνες και να καθορἰσουμε τους ὀρους του παιχνιδιοὐ. Κι ὀμως κατἀφεραν να μας πεἰσουν ὀτι δεν εἰμαστε. Και αυτὀ εἰναι το μεγαλὐτερο λάθος μας.

ΚΑΛΑ ΚΑΙ ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ.
π.Επιφάνιος Οικονόμου

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου